NEWS & ACTIVITIES

ข้อมูล / ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และข่าวกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่


Hatyai Fair

Open House HU & Hatyai Fair ครั้งที่ 10 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 18 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รายละเอียด

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 รายละเอียด

ทุนสิงห์มะหาด

ทุนสิงห์มะหาด สิงห์แห่งชุมชน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (การพิจารณารอบที่ 1) อัตราทุน 50% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา

กรอกแบบประเมินสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคน กรอกแบบประเมินสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ - นักศึกษาภาคปกติ ประเมินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันจันทร์ / - นักศึกษาภาคสมทบ ประเมินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. รายละเอียด

MOOC

"เพราะการเรียนรู้ คือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต" HU MOOC เปิดให้บริการ MOOC รายวิชาใหม่ ปีการศึกษา 2563 สามารถเข้าเรียน

หาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ขอเชิญชวนบุคลากร ส่งบทความวิจัย เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 โดยเปิดรับผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2564 รายละเอียดขยายเวลาการรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ ประเภททุนเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน) ประจำปีการศึกษา 2564

ขยายเวลาการรับสมัครทุนท่านอาจารย์ประดิษฐ์ ดิษยะศริน สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ ตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 8 หน่วยกิต (เฉพาะกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนครบตามหลักสูตรแล้วเท่านั้น)

การรับสมัครทุนท่านอาจารย์ประดิษฐ์ ดิษยะศริน สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ ตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564

การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคการศึกษา 2/2563 (ฉบับที่ 7)

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 5

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดระลอกใหม่ (Newly Emerging) ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการดูแลนักศึกษาหอพัก (ฉบับที่ 2)

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัญฑิตวิชาชีพครู ปี 2563

ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2563

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งในคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

ประมวลภาพและกิจกรรม

SHOW CASE

ผลงานระดับสถาบัน | ผลงานนักศึกษา | ผลงานบุคลากร

ผลงานวิชาการ / วิจัย ASEAN Community

นางสาวนฤมล พรหมศิริ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กลุ่มการศึกษา ระดับนานาชาติ จากการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 12 กรกฏาคม 2562

ผลงานวิชาการ/วิจัยทั้งหมดผลงานโรงเรียนในเครือCAMPUS LIFE

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่