NEWS & ACTIVITIES

ข้อมูล / ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และข่าวกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่


เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียด

ทุนสิงห์มะหาด สิงห์แห่งชุมชน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (การพิจารณารอบที่ 1) อัตราทุน 50% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา


ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง นายกสโมสรนักศึกษา/ประธานคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวโหลดใบสมัครและข้อมูลเพิ่มเติม


โครงการมหกรรมกีฬา "มะหาดเกมส์ " ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 24 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


"เพราะการเรียนรู้ คือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต" HU MOOC เปิดให้บริการ MOOC รายวิชาใหม่ ปีการศึกษา 2563 สามารถเข้าเรียน

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 สามารถส่งผลงานได้ ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ดาวโหลดใบความความรู้ / เข้าส่งผลงานและประเมินฯ

ขอเชิญผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเกษตรกรใน 5 จังหวัด พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจและเกษตรกรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (depa Mini Transformation Voucher)
ลงทะเบียน

ขอเชิญชวนบุคลากร ส่งบทความวิจัย เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 โดยเปิดรับผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2564 รายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคการศึกษา 2/2563 (ฉบับที่ 7)

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 5

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดระลอกใหม่ (Newly Emerging) ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการดูแลนักศึกษาหอพัก (ฉบับที่ 2)

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัญฑิตวิชาชีพครู ปี 2563

ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2563

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งในคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

ประมวลภาพและกิจกรรม

SHOW CASE

ผลงานระดับสถาบัน | ผลงานนักศึกษา | ผลงานบุคลากร

ผลงานวิชาการ / วิจัย ASEAN Community

นางสาวนฤมล พรหมศิริ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กลุ่มการศึกษา ระดับนานาชาติ จากการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 12 กรกฏาคม 2562

ผลงานวิชาการ/วิจัยทั้งหมดผลงานโรงเรียนในเครือCAMPUS LIFE

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่