HATYAI U ONLINE

Konnijwa Japan - คอนนิจิวะเจแปน - こんにちは。日本 -「Official MV」NEWS & ACTIVITIES

ข้อมูล / ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และข่าวกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่


รับสมัครนัหศึกษา65

เปลี่ยนความฝันให้เป็นมืออาชีพ ม.หาดใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ DEK 65 พร้อมทุนการศึกษาสุดพิเศษ! สมัครเรียน

รับสมัครนัหศึกษา65

น้องๆ ม.ปลายคนไหนที่สนใจในคณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ พร้อมรับทุนการศึกษา ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2564 สมัครและรายงานตัวภายใน 7 วัน รับทุนส่วนลดสูงสุด 10,000 บาท สมัครเรียน

conference

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเข้าร่วมในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 13 เปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ข้อมูลเพิ่มเติม

HUmooc

"เพราะการเรียนรู้ คือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต" HU MOOC เปิดให้บริการ MOOC รายวิชาใหม่ ปีการศึกษา 2563 สามารถเข้าเรียน

กรอกแบบประเมินสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคน กรอกแบบประเมินสุขภาพ เพื่อประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ COVID-19 นักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รายละเอียด

green

ม.หาดใหญ่ ติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว คว้าอันดับ 2 ม.ในภาคใต้ และอันดับ 4 ม.เอกชนของไทย จากการจัดอันดับ UI GreenMetric World University Ranking 2020การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาธุรกิจ

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการและแนวปฎิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา กรณีผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

การประกันภัยอุบัติเหตุ นักศึกษา และบุคลากร

CALENDAR

ประมวลภาพและกิจกรรม

SHOW CASE

ผลงานระดับสถาบัน | ผลงานนักศึกษา | ผลงานบุคลากร

ผลงานวิชาการ / วิจัย ASEAN Community

นางสาวนฤมล พรหมศิริ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กลุ่มการศึกษา ระดับนานาชาติ จากการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 12 กรกฏาคม 2562

ผลงานวิชาการ/วิจัยทั้งหมดผลงานโรงเรียนในเครือCAMPUS LIFE

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่