HATYAI U ONLINE

Konnijwa Japan - คอนนิจิวะเจแปน - こんにちは。日本 -「Official MV」NEWS & ACTIVITIES

ข้อมูล / ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และข่าวกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่


คณะรัฐศาสตร์

เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2565 คณะรัฐศาสตร์ ม.หาดใหญ่ กับหลักสูตรระดับปริญญาตรี สมัครเรียน

รับสมัครนัหศึกษา65

เปลี่ยนความฝันให้เป็นมืออาชีพ ม.หาดใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ DEK 65 พร้อมทุนการศึกษาสุดพิเศษ! สมัครเรียน

รูปแบบการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) เปิดเรียน วันที่ 15 ธ.ค. 64 และระดับปริญญาตรี (ภาคสมทบ) และระดับบัณฑิตศึกษา เปิดเรียนวันที่ 18 ธ.ค. 64

conference

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเข้าร่วมในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 13 เปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ข้อมูลเพิ่มเติม


HUmooc

"เพราะการเรียนรู้ คือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต" HU MOOC เปิดให้บริการ MOOC รายวิชาใหม่ ปีการศึกษา 2563 สามารถเข้าเรียน

กรอกแบบประเมินสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคน กรอกแบบประเมินสุขภาพ เพื่อประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ COVID-19 นักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รายละเอียดรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

แนวทางปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทน กรณี อาจารย์มีสอนภาคสมทบ (วันเสาร์ – อาทิตย์) แต่ไม่ได้ลงเวลาปฏิบัติงาน

ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 3

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาธุรกิจ

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการและแนวปฎิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา กรณีผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

การประกันภัยอุบัติเหตุ นักศึกษา และบุคลากร

CALENDAR

หลักสูตรอบรมสถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

หลักสูตร “มาตรฐานการบริหาร และจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับหน่วยงานราชการ (ตามมาตรา 3 วรรคสอง)”

ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting

รายละเอียด

หลักสูตร “มาตรฐานการบริหาร และจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับหน่วยงานราชการ (ตามมาตรา 3 วรรคสอง)”

ประมวลภาพและกิจกรรม

SHOW CASE

ผลงานระดับสถาบัน | ผลงานนักศึกษา | ผลงานบุคลากร

ผลงานวิชาการ / วิจัย ASEAN Community

นางสาวนฤมล พรหมศิริ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กลุ่มการศึกษา ระดับนานาชาติ จากการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 12 กรกฏาคม 2562

ผลงานวิชาการ/วิจัยทั้งหมดผลงานโรงเรียนในเครือCAMPUS LIFE

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่