NEWS & ACTIVITIES

ข้อมูล / ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และข่าวกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่


Conference

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 The 14th Hatyai National and International Conference วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566
ลงทะเบียน

admission

พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ลงทะเบียนเข้าร่วม
**นักศึกษาต้องลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 20.00 น. เท่านั้น

admission

รับสมัคร ผู้สมัครนายกและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องฝ่ายกิจกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต อาคารศูนย์กีฬาฯ เลือกตั้ง วันที่ 29 มีนาคม 2566 ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565 และประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 และประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ทุนการศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ ประเภททุนเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน) สำหรับสาขาวิชาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร "การทำธุรกิจอย่างสร้างสรรค์สำหรับผู้ประกอบการใหม่" Creativity in Business for Entrepreneurs (CBE) รุ่นที่ ๑

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS)

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกประจำปีการศึกษา 2565

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กรณีผู้กู้ยืมรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ทุนท่านอาจารย์ประดิษฐ์ ดิษยะศริน สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ และระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

ทุนท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน สำหรับโรงเรียนในเครือ ประจำปีการศึกษา 2566

ทุนการศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ ประเภททุนเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน) ประจำปีการศึกษา 2566

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

ทุนอัตราพิเศษแบบเหมาจ่าย ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน) ประจำปีการศึกษา 2566

ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีการศึกษา 2566

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา 2566

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท หลัักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ ประจำปีการศึกษา 2566

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

CALENDAR

ประมวลภาพและกิจกรรม

SHOW CASE

ผลงานระดับสถาบัน | ผลงานนักศึกษา | ผลงานบุคลากร

ผลงานวิชาการ / วิจัย ASEAN Community

นางสาวนฤมล พรหมศิริ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กลุ่มการศึกษา ระดับนานาชาติ จากการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 12 กรกฏาคม 2562

ผลงานวิชาการ/วิจัยทั้งหมดผลงานโรงเรียนในเครือCAMPUS LIFE

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่