มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (ปี 2560-2570)
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (ปี 2560-2570) : กรณีผึ้งชันโรง (อุง)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ก้าน จันทร์พรหมมา ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิจัย

แผนกลยุทธ์


แผนกลยุทธ์ ระดับมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2561 – 2565) มี 9 กลยุทธ์ 38 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และ KPI ที่สำคัญ (Lagging KPI) 64 KPI รายละเอียด ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 : การมีจำนวนผู้เรียน ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามแผน

      ด้วยการหาแนวทางในการสร้างความแตกต่างและความคุ้มค่าให้แก่นักศึกษา การศึกษาสาเหตุและดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดเพื่อลดอัตราการ Drop Out


กลยุทธ์ที่ 2 : การมีรายได้เพิ่มจากลูกค้ากลุ่มใหม่/การบริการวิชาการ/การบริหารจัดการทรัพย์สิน

      ด้วยการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและภาคเอกชน พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ระยะยาว เพื่อตอบโจทย์นโยบายรัฐบาล พัฒนาบุคลากรในองค์กรต่าง ๆ รวมถึงการสร้างหลักสูตรเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ นอกจากนี้ ยังหาแนวทางให้เกิดรายได้จากการบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (โดยเฉพาะด้านสาธารณูปโภค) รวมทั้งดำเนินการด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาลดรายจ่าย เพิ่มรายได้กลยุทธ์ที่ 3 : การผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูงและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

      มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย ดังนี้

      คุณลักษณะที่หนึ่งคือ “รู้คิด” บัณฑิต ม.หาดใหญ่ สามารถใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ปัญหา ใช้ข้อมูลในการแก้ปัญหา เพื่อช่วยตัดสินใจ อย่างมีเหตุผล มีการคิดอย่างสร้างสรรค์ และมีนวัตกรรม ที่สำคัญคือเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีต่อเรื่องต่าง ๆ

      คุณลักษณะที่สองคือ “รู้ธรรม/ทำ” บัณฑิต ม.หาดใหญ่ มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณ อีกทั้ง บัณฑิตมีความอดทน และมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยัน มานะ อดทน

      คุณลักษณะที่สาม คือ “รู้สำเร็จ” บัณฑิต ม.หาดใหญ่ สามารถปรับพฤติกรรมให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ มีความถนัดมากกว่าหนึ่งด้าน มีทักษะในการดำเนินชีวิตที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในฐานะพลเมืองและพลโลก การดำเนินงานเพื่อผลิตบัณฑิตให้ได้คุณลักษณะดังกล่าว โดยการสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ การส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปฝึก สหกิจ และภายใต้กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยมีสถานภาพ Exchange Student และ Student Mobility ทั้งในต่างประเทศ รวมถึงการส่งเสริมให้มีอาจารย์ชาวต่างชาติเป็นที่ปรึกษาและดูแลวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ซึ่งส่วนงานเชิญมาจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในต่างประเทศ (International Co-Advisors) เป็นต้นกลยุทธ์ที่ 4 : การมีรายได้เพิ่มจากการวิจัย คุณภาพงานวิจัย ผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ (ทุนภายนอก)

      โดยมีวัตถุประสงค์ในการเน้นการเพิ่มงบประมาณสัดส่วนทุนวิจัยที่สนับสนุนจากภายนอก คุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีการนำผลการวิจัยไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมและเชิงพาณิชย์ ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ดีที่เอื้อต่อการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ โดยมีความสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยและความต้องการของบุคลากร


กลยุทธ์ที่ 5 : การมีบุคลากรที่มีสมรรถนะและเพียงพอตรงความต้องการของสถาบัน

      มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นที่จะสร้างความผูกพัน ความพึงพอใจและความสุขในการทำงาน มุ่งพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและเทคโนโลยี และกระตุ้นให้บุคลากรแสดงศักยภาพของตนเองให้เต็มที่เพื่อองค์กร


กลยุทธ์ที่ 6 : การดำเนินการตามกฏหมายและผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดโดยรัฐบาล

      มหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฏหมายและมุ่งมั่นที่จะผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดครอบคลุมการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่กำหนดโดยรัฐบาล โดยวางระบบการติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษาอย่างใกล้ชิด


กลยุทธ์ที่ 7 : ดำเนินการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ตอบโจทย์คนทุก Generation

      มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะเผยแพร่องค์ความรู้/ภูมิปัญญาและอนุรักษ์/สืบสานความเป็นไทย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนทุก Generation โดยใช้ศูนย์ประณีตศิลป์เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้แบบมีชีวิต ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต ในด้านคุณลักษณะที่สองคือ “รู้ธรรม/ทำ” และสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยการต่อยอดจากศิลปะที่มีอยู่ เป็นต้น


กลยุทธ์ที่ 8 : การบริหารจัดการและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย

      มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นในการสร้างบรรยากาศเป็น Digital Campus Life ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การใช้งานระบบสารสนเทศ และการสื่อสารออนไลน์ การเพิ่มประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการทำงาน โดยวางระบบ Business Intelligence ที่ช่วยในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร การส่งเสริมทักษะทางด้าน Digital Literacy ของบัณฑิต รวมถึงการเตรียมความพร้อม ประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและเสถียรภาพทางด้าน ICT การดำเนินงานตามแนวทางนี้ เพื่อก้าวมาเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำด้าน Digital University ติดอันดับ Top 10 ของประเทศ


กลยุทธ์ที่ 9 : การสร้างการรับรู้แบรนด์ของมหาวิทยาลัยในเชิงบวก

      มหาวิทยาลัยมุ่งบริหารจัดการ ดำเนินการอย่างมีคุณภาพเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปสร้างสรรค์สังคม และเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี มีคุณภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก อีกทั้งบุคลากรร่วมกันผลิตผลงานเพื่อก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์การพัฒนาภาคใต้ตอนล่างและประเทศ และคาดหวังต่อการได้สร้างการรับรู้จากสังคมในสิ่งที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง