10 เหตุผลที่ควรเลือก ม.หาดใหญ่


จบสายไหนก็เรียนได้

จบสายวิทย์ สายศิลป์ สายอาชีพหรือการศึกษานอกระบบ (กศน.) สามารถสมัครเข้าเรียนได้ เพราะมีหลักสูตรที่หลากหลาย

สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่และสนับสนุน Startup

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สนับสนุนการอบรมและสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยมีชมรม Hatyai Tech Startup รองรับสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0


การดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด

มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกัับการดูแลนักศึกษาเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว โดยมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเอาใจใส่ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด


ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่สนับสนุนทุนการศึกษาจำนวนมาก สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และ ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน เช่น กิจกรรมกีฬา ดนตรี นาฎศิลป์ อีกทั้งอำนวยความสะดวกแก่ นักศึกษาที่ต้องการขอรับทุน กรอ. และ กยศ. อีกด้วย


Green University

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวส่งเสริมการปลูกต้นไม้บริเวณอาคารเรียนและพื้นที่ โดยรอบ ทำให้บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยร่มรื่น


สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัย+Digital University

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่สนับสนุนการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล โดยจัดระบบการเรียนการสอนแบบ iLearning และสื่อการเรียนรู้ในแบบดิจิทัล พร้อมด้วยห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย


คณาจารย์ที่มีคุณภาพ

คณาจารย์และบุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถในแต่ละสาขาวิชา


ฝึกประสบการณ์จริง และสหกิจศึกษาทุกหลักสูตร

นักศึกษาทุกหลักสูตรจะมีโอกาสพัฒนาตนเองทางด้านวิชาชีพจากการฝึกสหกิจศึกษาเพื่อเตรียม ความพร้อมเข้าสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ


เพิ่มพูนความรู้เฉพาะทางตามมาตรฐานวิชาชีพ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ อาทิ ใบประกอบวิชาชีพครู บัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ ใบรับรองมาตรฐานทางคอมพิวเตอร์


สร้างประสบการณ์ในต่างแดน (Borderless Education)

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศรินและหลักสูตรอื่น ๆ สามารถเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ 1-2 ภาคการศึกษา เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์และประสบการณ์ในต่างประเทศ