บริการ


บริการห้องประชุมและจัดเลี้ยง

1. อัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ ห้องประชุม/สัมมนา/ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/สนามกีฬาในร่ม-กลางแจ้งและพื้นที่ใช้สอยอื่น ๆ
อัตราค่าธรรมเนียม

2.ด้านการบริการจัดเลี้ยง
บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน

3.ด้านการบริการยานพาหนะ
ยานพาหนะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
222 ถนนพลพิชัย – บ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
หมายเลขโทรศัพท์ 074-200300 ต่อ 118
นางวิไลลักษณ์ ใฝจันทึก หัวหน้างานบริหารจัดการทรัพย์สิน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ line ID : 091-8491353
eMail : wilailak@hu.ac.th

ศูนย์บริการนักศึกษา SOS (Student One stop Service Center)

เป็นศูนย์บริการแบบครบวงจรที่มุ่งเน้นการให้บริการที่ได้มาตรฐานเพื่อผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อ เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการรอคอย ตั้งแต่นักศึกษาเริ่มก้าวเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา ซึ่งถือเป็นจุดบริการที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการอย่างมาก งานหลักที่ให้บริการมี 3 งานดังนี้
1. งานด้านทะเบียน
2. งานด้านการเงิน
3. งานด้านกองทุนฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการนักศึกษา SOS อาคาร U-Plaza ชั้น 2
TEL : 074-200395-8
เปิดให้บริการเวลา 08.15 -16.30 น.
เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
eMail : sos@hu.ac.th
https://www.facebook.com/SOSHatyaiU


ศูนย์การเรียนรู้อาคารศูนย์ประณีตศิลป์

บริการด้านวิชาการ การเข้าเยี่ยมชมอาคารศูนย์ประณีตศิลป์ พิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่ หอเกียรติยศ ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย วันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-16.00 น. โดยไม่เก็บค่าเข้าชม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
อาคารศูนย์ประณีตศิลป์
TEL : 074-200300 ต่อ 377,378
เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้อาคารศูนย์ประณีตศิลป์ : hatyaicitymuseum

งานกีฬา

การให้บริการและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา และบุคลากร ในด้านการออกกำลังกาย ตลอดจนด้านสถานที่และอุปกรณ์ ในการออกกำลังกาย เช่น อาคารศูนย์กีฬา ฯ ห้องฟิตเนส ห้องสควอซ และอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานกีฬา ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา
TEL : 074-200367
https://www.facebook.com/sportshu

งานคุณภาพชีวิต

1.งานพยาบาล บริการยาสามัญประจำบ้าน ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และทำหัตถการบางอย่าง เช่น ทำแผล และนำผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล
2.วินัยนักศึกษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ห้องพยาบาล อาคารศูนย์กีฬาและกิจการ
TEL : 074-200300 ต่อ 137
https://sdc.hu.ac.th/
https://www.facebook.com/sdchatyaiu


งานกิจกรรมนักศึกษา

1.ประกาศ แนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลและการเทียบค่าประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2.ผ่อนผันทหาร
3.ชมรมนักศึกษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายกิจกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
TEL : 074-200368
https://sdc.hu.ac.th/
https://www.facebook.com/sdchatyaiu


งานบริการให้คำปรึกษา

บริการให้คำปรึกษานักศึกษารายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การเรียน ทักษะทางสังคม และปัญหาส่วนตัว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายกิจกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
TEL : 074-200300 ต่อ 137
https://sdc.hu.ac.th/
https://www.facebook.com/sdchatyaiu


งานหอพักนักศึกษา

บริการห้องพักให้แก่นักศึกษาหญิง โดยมีอัตราค่าห้องพัก ดังนี้
- ห้องพัดลม เทอมละ 5,800 บาท
- ห้องพักปรับอากาศ เทอมละ 7,400 บาท
- ค่าไฟฟ้า หน่วยละ 6 บาท
- ค่าน้ำคนละ 30 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
TEL : 074-200 300 ต่อ 509
https://sdc.hu.ac.th/
https://www.facebook.com/sdchatyaiu


สถาบันภาษา

ให้บริการวิชาการด้านภาษาอังกฤษและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการเรียนและการสอบ English Exit Exam

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ห้องสถาบันภาษา ชั้น 2 อาคารยูพลาซ่า
TEL : 074-200300 ต่อ 511
เว็บไซต์ศูนย์ภาษา: https://hulc.hu.ac.th
https://www.facebook.com/hulanguagecenter

ทุนการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของรัฐบาล จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับปริญญาตรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ห้อง U-107 อาคารยูพลาซ่า ชั้น 1 ฝั่งเดียวกับไปรษณีย์ ม.หาดใหญ่
TEL : 074-200382
เว็บไซต์ทุนการศึกษา : https://www.hu.ac.th/loan/
https://www.facebook.com/LoanHatyaiU

สหกิจศึกษา-หางาน

ฝ่ายสหกิจศึกษาและส่งเสริมอาชีพ
ฝ่ายสหกิจศึกษาและส่งเสริมอาชีพ อาคาร U-Plaza ชั้น 1 โทร. 074-200386-387
https://www.facebook.com/StudentCareerDevelopmentCenter/

เว็บไซต์ศูนย์พัฒนาอาชีพ : https://oar.hu.ac.th/?page_id=1470


บริการ ยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ

ให้บริการสืบค้น ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลงานวิจัย ห้องประชุม ห้องเรียน อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ และพื้นที่การเรียนรู้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
TEL : 074-200300 ต่อ 351
https://idtc.hu.ac.th/?p=353
https://sites.google.com/hu.ac.th/idtc/home
https://www.facebook.com/IDTCHatyaiUniversity/

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

เป็นหลักสูตรที่สร้างบัณฑิตที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคม มีรายวิชาที่รองรับกับการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ และ ผู้ประกอบการ ที่กำลังก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลงเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษที่มีความรู้ความสามารถสูงในด้านบริหารธุรกิจ มีระบบให้คำปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์

เว็บไซต์ฝ่ายบัณฑิตศึกษา : https://oar.hu.ac.th/index.php/graduate

คู่มือนักศึกษา ป.ตรี

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของทุกภาคปีการศึกษา โดยสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา อาคารนราธิวาส ชั้น 3
TEL : 074 200346
เว็บไซต์คู่มือนักศึกษา : https://oar.hu.ac.th/?p=2356


รายวิชาแยกตามกลุ่มผู้เรียน

รายวิชาแยกตามกลุ่มผู้เรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รายวิชาแยกตามกลุ่มผู้เรียน : https://oar.hu.ac.th/?page_id=1588