ค่านิยมร่วม


Shared Values (ค่านิยมร่วม) ประกอบด้วยC : Change

เปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดี


H : Harmony

สมานฉันท์เป็นหนึ่งเดียว


A : Accountability

รับผิดชอบ โปร่งใส และตรวจสอบได้


M : Morality

ยึดมั่นถือมั่นในคุณธรรม


P : Professionalism

ทำงานอย่างมืออาชีพ