ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน


- การแต่งตั้งคณาจารย์และการพ้นตำแหน่งคณาจารย์ พ.ศ. 2548

- การแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2548

- การแบ่งส่วนงานและการจัดระบบการบริหารภายใน พ.ศ. 2562

- การกำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยประจำตำแหน่ง และการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2562

- การใช้จ่ายเงินของกองทุน ประจำมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พ.ศ. 2548

- การให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. 2548

- การให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม พ.ศ. 2548

- การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2565

- การบริหารกองทุนประเภทต่างๆ พ.ศ. 2562

- การประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2562

- หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562

- การสอบสวนอธิการบดี หรือ คณาจารย์ พ.ศ. 2552

- การใช้ชื่อ ตรา สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พ.ศ.2562