การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาธุรกิจ

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการและแนวปฎิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา กรณีผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

การประกันภัยอุบัติเหตุ นักศึกษา และบุคลากร

ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตร ศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบออนไลน์

รายชื่อผู้สอบผ่านกการคัดเลือกลำดับสำรอง เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 10)

ขอเลื่อนและเปลี่ยนแปลงการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)

ขยายวัน เวลาปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563

ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบออนไลน์

รายชื่อนักศึกษาได้รับ HU Net Sim ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

รายชื่อนักศึกษาได้รับ HU Net Sim ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง วัน เวลาปฎิบัติงานของบุคลากร ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563

รายชื่อนักศึกษาได้รับ HU Net Sim ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)

มาตรการการช่วยเหลือค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา กรณีผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มาตรการการช่วยเหลือนักศึกษาด้านการเรียนการสอน และการสอบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา โดยการให้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (University IPAC Card) และ University Application

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวบุคลากร โดยการให้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (University IPAC Card) และ University Application

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2/2564

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9) ว่าด้วยมาตรการงดเข้าร่วมพิธี/กิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม (ทุกกรณี)

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศรียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการการช่วยเหลือนักศึกษา กรณีผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564

ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ขยายเวลาการรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ ประเภททุนเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน) ประจำปีการศึกษา 2564

ขยายเวลาการรับสมัครทุนท่านอาจารย์ประดิษฐ์ ดิษยะศริน สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ ตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 8 หน่วยกิต (เฉพาะกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนครบตามหลักสูตรแล้วเท่านั้น)

ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2563

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งในคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓