รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแจ้งรายละเอียดการเปิดเรียนในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) (ฉบับปรับปรุง)

ขยายเวลาการสมัครทุนส่วนลด หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน) สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ขยายเวลาการรับสมัครทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ ประเภททุนเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครทุนท่านอาจารย์ประดิษฐ์ ดิษยะศริน สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ ตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันและสถานที่ปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 2 /2564

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564

มาตรการและการเฝ้าะวังการเแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวทางปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทน กรณี อาจารย์มีสอนภาคสมทบ (วันเสาร์ – อาทิตย์) แต่ไม่ได้ลงเวลาปฏิบัติงาน

ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 3

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาธุรกิจ

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการและแนวปฎิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา กรณีผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

การประกันภัยอุบัติเหตุ นักศึกษา และบุคลากร

ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตร ศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบออนไลน์

รายชื่อผู้สอบผ่านกการคัดเลือกลำดับสำรอง เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 10)

ขอเลื่อนและเปลี่ยนแปลงการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)

ขยายวัน เวลาปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563

ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบออนไลน์

รายชื่อนักศึกษาได้รับ HU Net Sim ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

รายชื่อนักศึกษาได้รับ HU Net Sim ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง วัน เวลาปฎิบัติงานของบุคลากร ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563

รายชื่อนักศึกษาได้รับ HU Net Sim ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)

มาตรการการช่วยเหลือค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา กรณีผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มาตรการการช่วยเหลือนักศึกษาด้านการเรียนการสอน และการสอบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา โดยการให้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (University IPAC Card) และ University Application

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวบุคลากร โดยการให้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (University IPAC Card) และ University Application

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2/2564

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9) ว่าด้วยมาตรการงดเข้าร่วมพิธี/กิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม (ทุกกรณี)

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศรียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการการช่วยเหลือนักศึกษา กรณีผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564

ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ขยายเวลาการรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ ประเภททุนเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน) ประจำปีการศึกษา 2564

ขยายเวลาการรับสมัครทุนท่านอาจารย์ประดิษฐ์ ดิษยะศริน สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ ตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 8 หน่วยกิต (เฉพาะกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนครบตามหลักสูตรแล้วเท่านั้น)

ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2563

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งในคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓