ขั้นตอนสมัครเรียนออนไลน์

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566
และประจำปีการศึกษา 2567

1. กรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.hu.ac.th (ภาคการศึกษาที่ 2/2566 เปิดรับเฉพาะคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาธุรกิจ)

2. ทำข้อสอบออนไลน์ (ทำข้อสอบทุกหลักสูตร)

3. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ทราบผลทันที ยกเว้น คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จะประกาศรายชื่อทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือนผ่านเว็บไซต์ www.hu.ac.th เกณฑ์การนัดสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
    3.1 คณะบริหารธุรกิจ และ คณะรัฐศาสตร์ ผู้สมัครสามารถนัดวัน-เวลาที่พร้อมสอบสัมภาษณ์ได้ทุกวัน ผ่านไลน์ไอดี @hatyaiu ชื่อไลน์ HatyaiU สมัครเรียน โดยจะมีเจ้าหน้าที่โทรยืนยันการนัดสอบสัมภาษณ์ทุกวัน ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.00 น. 3.1 คณะบริหารธุรกิจ และ คณะรัฐศาสตร์ ผู้สมัครสามารถนัดวัน-เวลาที่พร้อมสอบสัมภาษณ์ได้ทุกวัน ผ่านไลน์ไอดี @hatyaiu ชื่อไลน์ HatyaiU สมัครเรียน โดยจะมีเจ้าหน้าที่โทรยืนยันการนัดสอบสัมภาษณ์ทุกวัน ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.00 น.
    3.2 คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ นัดสอบสัมภาษณ์ทุกวันศุกร์ ผู้สมัครสามารถนัดวัน-เวลาที่พร้อมสอบสัมภาษณ์ ผ่านไลน์ไอดี @hatyaiu ชื่อไลน์ HatyaiU สมัครเรียน และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก ทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือนผ่านเว็บไซต์ www.hu.ac.th

      

4. กรณีสอบผ่านการคัดเลือก ชำระเงินค่าลงทะเบียนรายงานตัวได้ทันที หรือ ภายใน 7 วัน โดยชำระค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน หรือแบ่งชำระค่าลงทะเบียน ขั้นต่ำ จำนวน 8,000 บาท (ส่วนที่เหลือกรุณาชำระให้แล้วเสร็จก่อนสอบกลางภาค) และมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ แรกเข้า ดังนี้
    1. ค่าเทียบโอนรายวิชา แบบเหมาจ่าย จำนวน 1,000 บาท (กรณีมีเทียบโอน)
    2. ค่าทำบัตรนักศึกษา จำนวน 500 บาท
    3. ค่าประกันของเสียหาย จำนวน 500 บาท
    4. ค่าเรียนรายวิชา English Exit Exam จำนวน 1,200 บาท (ยกเว้นระดับปริญญาเอก)

    วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายงานตัว
    1. ชำระผ่าน QR Code สามารถสแกนชำระได้ทุกธนาคารชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
    ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ธนาคารกรุงไทย
   
    2. ชำระผ่าน Application กรุงไทย Next
    3. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) ได้ 3 ธนาคาร ดังนี้
       ธนาคารกรุงไทย COM.CODE 8503
       ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 158-0-0-1268-4
       ธนาคารออมสิน COM.CODE.186
    4. ชำระผ่านตู้ ATM กรุงไทย

หมายเหตุ : การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์หลังจากชำระเงินค่าลงทะเบียนรายงานตัวแล้ว กรุณาเก็บหลักฐาน การชำระเงินค่าลงทะเบียนเพื่อยืนยันการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ สอบถามเพิ่มเติม โทร.074-200397-8
(**กรณีนักศึกษาไม่สามารถศึกษา ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ต่อไปได้ นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)

    ขั้นตอนหลังจากนักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว (ดำเนินการผ่าน Line Menu) ดังนี้
   

1. ตรวจสอบสถานะ รหัสนักศึกษา

2. ส่งหลักฐานการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ดังนี้
       1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
       2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
       3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จำนวน 1 ชุด
       4. สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ชุด
       5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
       6. สำเนาหนังสือสัญญาจ้างที่ระบุตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1 ชุด (เฉพาะสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน , สาขาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา )
       7. สำเนาหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ชุด และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน (เฉพาะสาขาหลักสูตรและการสอน,สาขาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา)

3. ส่งเอกสารขอรับทุนการศึกษา (กรณีได้รับทุนการศึกษาของ ม.หาดใหญ่)

4. ส่งรูปถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษา (

5. กำหนดวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และเปิดภาคการศึกษา
    ภาคการศึกษาที่ 2/2566
    - เปิดภาคการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา : วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2566
    ปีการศึกษา 2567
    - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา : วันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2567
    - เปิดภาคการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา : วันอาทิตย์ ที่ 30 มิถุนายน 2567


ANNOUNCEMENT | ข่าวประกาศ1. ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

2. ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2567

3. ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ ประจำปีการศึกษา 2567

4. ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

5. ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2567

6. ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาที่ 2567

7. ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ ประจำปีการศึกษา 2/2566

8. รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

9. ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2567