HATYAI CHANNEL LIVEC0

เทปรายการต่างๆ

สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ดูรายการทั้งหมด >

รอบรั้ว HU งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 22

ในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้ร่วมออกบูธและนิทรรศการในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎร และที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นประธานเปิดงานในวันที่ 19 สิงหาคม 2562

รอบรั้ว HU หลักสูตรการเป็นพลเมืองดิจิทัล

ในวันศูกร์ที่23และ 24 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับ บริษัท กูเกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะและการเป็นพลเมืองดิจิทัล : Digital Citizenship" สำหรับผู้ประกอบการผู้นำชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือบุคลากรในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดน นำโดย ดร.อรฉัตร เสียงพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล ดีป้า และดีป้าสาขาภาคใต้ตอนล่างโดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม

รอบรั้ว HU โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยหาดหใญ่จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารคณะบรหารธุรกิจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยอาจารย์ชาญณรงค์ เที่ยงธรรม รองผู้อำนวยการสำนักพํมนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการต่อท่านประธานในพิธีและต่อด้วยการแสดงชุด “รำถวายพระพร” จาก ชมรมนาฏยศิลป์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รอบรั้ว HU โครงการ Mock Job Fair ครั้งที่ 9

ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และบริษัท JoB BKK จำกัด ได้ร่วมจัดกิจกรรม Mock Job ครั้งที่ 9 ขึ้น ณ ศุนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดย ผศ.ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในการเปิดงาน กิจกรรม Mock Job จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดให้นักศึกษาและศิษย์เก่าได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์การสัมภาษณ์งานจริงผ่านสถานประกอบการณ์ที่มีชื่อเสียง อีกทั้งเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับนักศึกษาที่กำลังเรียนในรายวิชาปรับตัวทางสังคม ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่การออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอีกด้วย ในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการณ์ต่างๆมากมายและได้รับการตอบรับจากผู้ร่วมโครงการเป็นอย่างมากเพราะนอกจากนักศึกษาจะได้มีโอกาสร่วมงานจริงกับสถานประกอบการณ์แล้วยังมีโอกาสในการฝึกทักษะการสัมภาษณ์งานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเอง หากต้องการไปสัมภาษณ์ยังสถานประกอบการภายนอกอื่นๆอีกด้วย

รอบรั้ว HU วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครบรอบ 22 ปี

ในวันที่ 9 เมษายน ของทุกปี เป็นันคล้ายวันสถาปนาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ซึ่งในปีนี้ เป็นปีที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ก่อตั้งครบรอบ 22 ปี โดยในช่วงเช้่าเป็นการสักการะพระพิศฆเนศ และพระพรหม การปล่อยปลา ของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ณ บริเวณสระน้ำ อาคาศูนย์ประณีตศิลป์ จากนั้นท่านอาจารย์ประณีต ดิษะยศริน ท่านผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและเปิดงานในครั้งนี้

รอบรั้ว HU แฟชั่นโชว์ "ผ้าทอตากใบ" ยกระดับภูมิปัญญาชาวนราธิวาส

จากการดำเนินงานของคณะผู้วิจัยในการลงพื้นที่ไปทำการศึกษาข้อมูล กับสมาชิกศิลปาชีพกลุ่มทอผ้าวัดพระพุทธ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ได้พบถึงการสะท้อนัตลักษณ์และความโดดเด่นของผ้าในแต่ละประเภท ที่ประกอบไปด้วยผ้าพื้น ผ้ายกดอก และผ้ามงคลเจ็ดสี ที่สมาชิกศิลปาชีพกลุ่มทอผ้าสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าได้โดยสมาชิกเอง ไม่ว่าจะเป็น เซ็ตผ้าคลุมไหล่ ผลิตภัณฑ์หมวก ผลิตภัณฑ์กระเป๋า และการบูรณาการกับผลิตภัณฑ์กระเป๋ากระจูดนราธิวาสที่มีความสวยงาม คงทน เส้นเล็กไม่ขึ้นรา การยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยชุดนี้นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้เพิ่มให้กับกลุ่มทอผ้าและชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นหนึ่งในการสืบสานอนุรักษ์งานศิลป์ถิ่นมลายูให้คงอยู่ต่อไป และเพื่อให้ผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จได้มีโอกาสเผยแพร่และขยาย องค์ความรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น การสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดแนวคิด ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย และการสร้างการรับรู้และแบรนด์ผ้าทอตากใบของกลุ่มศิลปาชีพให้เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง เพิ่มมูลค่าทางการตลาด คณะผู้วิจัยจึงก่อเกิดแนวคิดในการ จัดงาน แฟชั่นโชว์ “ภูมิปัญญาผ้าทอตากใบ Tak Bai Hand Woven Fabric” ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 16b มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ อำเภอหาดใหญ่ ภายใต้ความร่วมมือ จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กลุ่มสตรีวัยก้าวหน้าและสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมนูปถัมภ์ จังหวัดสงขลา

รอบรั้ว HU มหาวิทยาลัยหาดใหญ่รณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้ง จัดโครงการมหาวิทยาลัยหาดใหญ่รณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี 2562 เพื่อรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ตระหนักในหน้าที่ของปวงชนชาวไทยในการไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 เพื่อธำรงระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยในวันที่ 20 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้วรองอธิการบดีสำนักพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ และคณบดีคณะรัฐศาสตร์ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงานโดยมีแขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ รวมถึงนักศึกษาเข้าร่วมกันอย่างคับคั่ง ในการร่วมโครงการมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี 2562 สำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้น แบ่งเป็น 3 กิจกรรมที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมที่ 1 เป็นการจัดนิทรรศการรณรงค์การเลือกตั้ง ซึ่งเป็นความร่วมมือของคณะ ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ที่ได้ร่วมมือกัน จัดนิทรรศการให้ความรู้ในการเลือกตั้ง กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยรับรู้กระบวนการการเลือกตั้ง นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลให้กับคณะที่จัดนิทรรศการประเภทสวยงาม ซึ่งคณะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือ คณะศึกษาศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 เป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้ โดยคณะรัฐศาสตร์มีการจัดกิจกรรม บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่และผู้สนใจ จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมป่าตอง อาคารภูเก็ต ในวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา และกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งในพื้นที่ชุมชนโดยรถขบวนแห่รณรงค์การเลือกตั้งจากนักศึกษาของคณะต่างๆ มีการแจกโบรชัว กับคนในพื้นที่เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจประกอบด้วยเทศบาลเมืองบ้านพรุ เทศบาลเมืองคองหงส์ และเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยนำนักศึกษาลงพื้นที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมรณรงค์การเลือกตั้งในระหว่าง วันที่ 13 -20 มีนาคม 2562

รอบรั้ว HU โครงการพรรคการเมืองพบประชาคมหาดใหญ่

โครงการพรรคการเมืองพบประชาคหาดใหญ่ จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา จัดโดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา สื่อมวลชวนและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมฟังกันอย่างคับคั่ง โครงการพรรคการเมืองพบประชาคมหาดใหญ่ ถือเป็นเวทีการแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายให้กับพรรคการเมืองทุกพรรคที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสฟังนโยบายเพื่อตัดสินใจในการเลือกตัวแทนที่มาทำงานเพื่อประชาชนที่กำลังจะลงสนามเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ในเมืองมีนาคมที่กำลังจะมาถึง

รอบรั้ว HU วัน ม.หาดใหญ่ รักษ์โลก ( HU Green Day )

จากนโยบายการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่ว่า เราจะมุ่งมั่นปฏิบัติตามนโยบายกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ การลดการใช้พลาสติก การควบคุมการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การลดมลพิษ รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษาทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนยุทธศาสตร์ มีพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ และขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนำเกณฑ์ UI Green Metric มาเป็นแนวทางในการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา นอกจากจะเป็นวันแห่งความรักแล้ว ยังเป็นอีกวันที่จัดกิจกรรม วันม.หาดใหญ่ รักษ์โลก HU Green Day เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการนี้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมกับบริษัทคิดคิด จำกัด เปิดตัวแอปพลิเคชัน "ECOLIFE แอปพลิเคชันในรูปแบบเกมมือถือ ที่เราสามารถใช้เพื่อสะสมคะแนนและรับสิทธิประโยชน์มากมาย ด้วยการปฏิเสธไม่รับพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ในการซื้อสิ้นค้านร้าน อาหารภายในมหาวิทยาลัย ผู้ใช้งานสามารสแกน QR code ที่ติดอยู่ตามร้านต่างๆ ในโครงการได้เลยค่ะ

รอบรั้ว HU โครงการมหกรรมศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสันติสุขระดับภาคใต้ครั้งที่ 4

ในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้จัดโครงการมหกรรมศิลปะและวัฒนธรรม “การทดสอบกอรี มุร๊อตตั้ล และอนาชีดเพื่อสันติสุข ระดับภาคใต้ครั้งที่ 4 ขึ้น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่กล่าวต้อนรับและ ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ กล่าวเปิดงาน นอกจากนี้ได้มีคณะผู้บริหารท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คณาจารย์ รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ ได้มาร่วมให้กำลังใจกับน้องๆ ผู้เข้าแข่งขันด้วยค่ะ

รอบรั้ว HU งานวัฒนธรรมดนตรีสีสันไทยครั้งที่ 20

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7420-0300-303
เว็บไซต์ http://www.hu.ac.th

รอบรั้ว HU พิธีร่วมมือทางวิชาการ 13 ธันวาคม 2561

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมพิธีลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาคม สมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ กับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ณ ห้อง ประชุมชลาทัศน์ อาคารสงขลา

โดยท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่และดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม ดร.ขดดรี บินเซ็น นายกสมาคม สมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนบุสตานุดีน ได้กล่าวถึงความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสมาคม สมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ กับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

จากนั้นผู้เข้าร่วมได้เยี่ยมชมศูนย์ประณีตศิลป์และพิพิธภันฑ์เมืองหาดใหญ่ รวมถึง ได้ร่วมสัมภาษณ์สดทาง สนานีวิทยุ U-radio 101.25 MHz. อีกด้วยค่ะ

รอบรั้วHU ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการวิจัยเรื่องการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย

ม.หาดใหญ่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูการปลูกป่าชายเลนในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแบบประชารัฐ เป็นการลงนามระหว่าง ม.หาดใหญ่ ร่วมกับ 3 หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลตำบลชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา, องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม"

รอบรั้ว HU ลอยกระทง 2561

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมลอยกระทงขึ้น ณ อาคารประณีตศิลป์ เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ได้ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และเป็นการสร้างความตระหนัก ในคุณค่าของสายน้ำและสิ่งแวดล้อม โดยอาจารย์ชาญณรงค์ เที่ยงธรรม รองผู้ดำนวยการศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ลอยกระทงในครั้งนี้ บรรยากาศประเพณีลอยกระทงเต็มไปด้วยความคึกคักสนุกสนาน ได้รับความสนใจจากน้องๆ นักศึกษาเป็นจำนวนมาก ซึ่งภายในงานมีการแสดง และกิจกรรมต่างๆ มากมายให้ร่วมสนุก รวมถึงการแสดงจากชมรมนาฏศิลป์และการแสดงดนตรีจากนักศึกษา สาขาดนตรีสมัยนิยมจากคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ อีกด้วยค่ะ

นอกจากนี้ยังมีการประกวดกระทงประเภทต่างๆ ที่เราจะได้เห็นถึงการร่วมมือร่วมใจในการประดิษฐ์กระทงขึ้นมา อย่างหลากหลาย สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดกระทง ประเภทสวยงามได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย และรางวัลชนะเลิศประเภทความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา และอีก 1 กิจกรรมที่สร้างสีสันให้กับงานนี้ไม่น้อย คือการประกวดนางนพมาศ และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนางนพมาศปีการศึกษา 2561 ไปครองได้แก่ นางสาวเธียรธิดา โพธิพุกกณะ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวนริศรา แซ่ลิ่ว คณะนิเทศศาสตร์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวณัฐฐี สำพันธ์ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และร่วมสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ต่อไป

รอบรั้ว HU โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รอบรั้ว HU โครงการ Dream It Do It

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้จัดโครงการ Dream it do it ขึ้น

รอบรั้ว HU ประชุมความร่วมมือ BIoomsbury International School Hatyai BISH and Hatyai University HU

ประชุมความร่วมมือ BIoomsbury International School Hatyai (BISH) and Hatyai University (HU) วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมชลาทัศน์

รอบรั้ว HU กิจกรรมวันชาติไทย วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ประจำปี 2561

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติไทย วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (5 ธันวาคม) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมเคารพธงชาติเป็นผู้นำร้องเพลงชาติ และกล่าวน้อมรำลึกวันพระมหากรุณาธิคุณ

รอบรั้ว HU โครงการกริชในวัฒนธรรมชาวไทยภาคใต้

ในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดโครงการเสวนาหาดใหญ่ขึ้น ในตอนที่มีชื่อว่า "กริชในวัฒนธรรมชาวไทยภาคใต้" จัดขึ้น ณ อาคารศูนย์ประณีตศิลป์ โดยอาจารย์ชาญณรงค์ เที่ยงธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษเป็นประธานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ได้มีการอธิบายและสาธิตการใช้ไม้ท้าวและมอบไม้ท้าวมาลายูให้เป็นที่ระลึก ไว้เพื่อการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นผู้รับมอบ และในภาคบ่ายรับชมการบรรเลงดนตรีรองแงงจากวงดนตรีอัสลีมาลา และการเสวนาเรื่องกริชในวัฒนธรรมชาวไทยภาคใต้ โดย อ.สมเจตนา มณีโมไนย , ช่างอรุณ แก้วสัตยา, คุณสมพงษ์ พรหมมณี และดำเนินการเสวนาโดย อาจารย์ชาญณรงค์ เที่ยงธรรม

รอบรั้ว HU แถลงข่าว ม หาดใหญ่ จัด "เดิน วิ่ง เพื่อสันติภาพ จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 6"

ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดแถลงข่าว “เดิน - วิ่ง ม.หาดใหญ่ เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ และรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ ครั้งที่ 6” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ห้องนิทรรศการพสุสัตถาภรณ์ อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

โดยมี ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์/คณบดี คณะรัฐศาสตร์/ ผู้แทนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้/ผู้แทนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ/ ผู้แทนจากบริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ภาคใต้) และประธานชมรมเดินวิ่งผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา ร่วมแถลงข่าวการจัดโครงการ

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมพรเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และร่วมกันรณรงค์สันติภาพเพื่อความสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้ อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่อีกด้วย

โครงการ "เดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ และรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ครั้งที่ 6" นี้ จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2561 แบ่งประเภทการแข่งขันเป็น 2 ประเภทได้แก่ มินิมาราธอน (Mini-Marathon) ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร จำนวน 13 รุ่น และฟันรัน (Fun Run) ระยะทาง 4 กิโลเมตร จำนวน 13 รุ่น และรางวัลพิเศษการประกวดแฟนตาซี 3 รางวัล ประเภททีม เท่านั้น โดยเส้นางการวิ่งเริ่มต้นบริเวณลานหน้าอาคารยูพลาซ่า (U-Plaza) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งผู้ชนะการแข่งขัน (Overall) ทั้งประเภทชายและหญิง จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลอีกด้วยค่ะ

รอบรั้ว HU งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22

ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้ร่วมออกบูธและนิทรรศการ ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ประจปี 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้เปิดงาน

งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรการศึกษาของสถาบันรัฐและเอกชนเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่จะศึกษาต่อและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย หน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา อื่นๆ อีกด้วย

รอบรั้ว HU เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ จัดประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการในวันที่ 11-12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้

โดยในงานมีกิจกรรมมากมายอาทิการจัดนิทรรศการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงการบรรยายพิเศษในประเด็นต่างๆที่น่าสนใจ เช่นเรื่อง "การยกระดับมาตรฐานการวิจัยของประเทศ" โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ และการบรรยายพิเศษเรื่อง "มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (เกณฑ์ กพอ.ใหม่) " โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

รอบรั้ว HU ชมรมโรงเรียนเอกชนเขตพิเศษจังหวัดสงขลาและคณะตัวแทนโรงเรียนจากภาคใต้

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ให้การต้นรับคณะครูและตัวแทนจากชมรมโรงเรียนเอกชนเขตพิเศษจังหวัดสงขลา และคณะตัวแทนโรงเรียนเอกชนจากภาคใต้ ในโครงการ "ส่งมอบนักศึกษาอินโดนีเซีย มาเป็นผู้ช่วยสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561" ณ ห้องประชุม U-301 ชั้น 3 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยในการดำเนินกิจการดังกล่าว มีการหารือเรื่องกรอบแนวคิดและการดำเนินการร่วมกันสำหรับการดูแลและการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ร่วมกับ นักศึกษาอินโดนีเซียและโรงเรียนในกลุ่มรับนักศึกษาโดยมีผู้บริหารโดยมีผู้บริหารจากโรงเรียนต่างๆ ในการเข้าร่วม เช่น โรงเรียนวรพัฒน์ โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ โรงเรียนสันติวิทยา โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ เป็นต้น ร่วมไปถึงมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการเรื่อง วีซ่า และการขออนุญาตจากทางสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

โดยกิจกรรมในช่วงบ่ายจัดขึ้น ณ ห้องประชุมป่าตอง อาคารวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน โดยตัวแทนนักเรียนดุรณศาสตร์ จังหวัดปัตตานีมีการแสดงต้อนรับชุดระบำกฤดาภินิหาร โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยมีเลขาธิการสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและพบปะผู้เข้าร่วมและให้โอวาทนักศึกษา ผู้อำนวยการศึกษาธิการส่วนหน้า นายกสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ รองกงสุลใหญ่ประเทศอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา รวมไปถึงผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา พบปะพูดคุยกับแขกผู้มีเกียรติ และมีพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้และมหาวิทยาลัยจากอินโดนีเซีย

รอบรั้ว HU โครงการพัฒนาผู้บริหารและคณาจารย์เพื่อปฏิรูปมหาวิทยาลัย HU-DX

ในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารและคณาจารย์เพื่อปฏิรูปมหาวิทยาลัย HU-DX (Hatyai University Transformation Program) ขึ้น โดยเป็นอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ "Form Vision to Transformation" ณ ห้อง Port De Biz อาคารคณะบริหารธุรกิจขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

จากนั้นเป็นการนำเสนอแชร์ความรู้ในประเด็นต่างๆ ของคณะผู้บริหารและคณาจารย์ จากการอ่านหนังสือ เรื่อง "เมื่อทุกอย่างปกติดี ก็ถึงเวลาที่ต้องเปลี่นยวแปลง" และการรับฟังการบรรยายในเรื่อง ทิศทางของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ค่ะ

นอกจากนี้ผู้เข้าอบรม ยังได้รับฟังการบรรยายจากท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการสร้างการตระหนักรู้และการพัฒนา เพื่อให้เข้าใจตนเองมากขึ้น และมั่นใจในศักยภาพของตนเอง ในหัวข้อ "Form Vision to Transformation" โดยคุณวีระยุทธ นิ่มเสนอและคุณอภิรดี เกตุรัตน์ ภายหลังจากการมอบความรู้และเทคนิคต่างๆ แล้ว ยังได้มีกิจกรรม Workshop ที่ให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้ช่วยกันคิดและนำเสนอแนวความคิดไอเดียเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานอีกด้วยค่ะ

โครงการพัฒนาผู้บริหารและคณาจารย์เพื่อปฏิรูปมหาวิทยาลัย HU-DX นี้จัดขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบายในปีการศึกษา 2561 ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับมหาวิทยาลัย รวมถึงการปฏิรูปการเรียนการสอน เพื่อนำไปสู่การพัฒนานักศึกษาและมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ต่อไป

รอบรั้ว HU สมโภชกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ วัดโคกนาว

ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ , ผศ.ดร. วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี , ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารฯ , ดร.ภัคชนิตร สัตยารักษ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย , อาจารย์รัศมิมาน สัตยารักษ์ ผู้จัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ , โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัยและวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ร่วมงานสมโภชกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ

รอบรั้ว HU พิธีหล่อพระประธานประจำพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา

ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ท่านผู้รับใบอนุญาต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมทอดผ้าป่าและเททอง หล่อองค์พระประธาน ประจำพุทธมลฑลจังหวัดสงขลา ณ สนามโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ ถ.ธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยพิธีหล่อพระประธานประจำพุทธมณฑลจังหวาดสงขลา ขนาดหน้าตัก 7.5 เมตร สูง 9 เมตร เป็นวาระที่ 3 หล่อส่วนพระหัตถ์ ในการนี้มีกำหนด จำนวน 5 วาระในวาระที่ 4 กำหนดขึ้นในวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นการหล่อส่วนองค์ พรชานุ และในวาระที่ 5 วันที่ 9 ธันวาคม 2561 กำหนดยกประดิษฐานบทแท่นวัดศิลาอาสน์ พุทธมณฑลสงขลา ใครที่สนใจสามารถร่วมสร้างบุญบารมี สร้างหลักพระพุทธศาสนา ในแดนใต้โดยร่วมกันเป็นเจ้าภาพ เททองตามกำลังศรัทธา หรือ ร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 879-0-28869-6 สาขาปุณณกันฑ์ ชื่อบัญชี กองทุนจัดสร้างพระประธานประจำพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา

พิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2558

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุม อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันอาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

ประมวลภาพพิธีประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2558

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุม อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันอาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

Ignite Show EP4

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7420-0300-303
เว็บไซต์ http://www.hu.ac.th

Ignite Show EP3

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7420-0300-303
เว็บไซต์ http://www.hu.ac.th

President on air EP3

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7420-0300-303
เว็บไซต์ http://www.hu.ac.th

President on air EP2

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7420-0300-303
เว็บไซต์ http://www.hu.ac.th

Ignite Show EP2

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7420-0300-303
เว็บไซต์ http://www.hu.ac.th

คณะผู้บริหาร, คณะนิติศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมจำนวนหลายหน่วยงาน
ณ ห้อง U-Studio คณะนิเทศศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร U-Plaza
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2558
เว็บไซต์ http://www.hu.ac.th

ใต้ร่มมะหาด คณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7420-0300-303
เว็บไซต์ http://www.hu.ac.th

President on air EP1

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7420-0300-303
เว็บไซต์ http://www.hu.ac.th

Ignite Show EP1

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7420-0300-303
เว็บไซต์ http://www.hu.ac.th

รอบรั้วHU การสร้างสันติสุขด้วยหลักศาสนา

ในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสภาศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดสงขลาแ­ละสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดโครงการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัด ประจำปี 2558 ในกิจกรรมการเสวนา "การสร้างสันติสุขด้วยหลักศาสนา" ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

โครงการการใช้สื่อเพื่อการพัฒนาชุมชนตำบลเกาะสาหร่ายจังหวัดสตูล

ในวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ลงพื้นที่ชุมชนตำบลเกาะสาหร่ายจังหวัดสตูล ในโครงการ"การใช้สื่อเพื่อการพัฒนาชุ­มชนตำบลเกาะสาหร่ายจังหวัดสตูล" สำรวจความต้องการสื่อของคนในชุมชนเพื่อผลิ­ตสื่อภายใต้รูปแบบและเนื้อหาที่ชุมชนต้องก­าร

โครงการ PR Ambassador

ในวันเสาร์ที่ 31 มกราคม - วันที่ 2 กุมภาพันธ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้จัดโครงการ PR Ambassador ขึ้น ณ บ้านหน้าเกาะ บลิสฟูลรีสอร์ท จ.พัทลุง เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมใ­นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยโดยการใช้สื่อออนไลน์และ new media เพื่อประสานความเข้าใจในการติดต่อสื่อสารไ­ปในทิศทาง

ผลงานนักศึกษา Communication Art Presentation

ผลงานนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ผลงานนักศึกษา Communication Art Presentation

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสีเขียว

Play Idea Ep9 วันวาเลนไทน์

หากมีโอกาสออกเดทวันวาเลนไทน์จะไปที่ใดVSขอ3คำสำหรับวันวาเลนไทน์

รอบรั้ว HU หาดใหญ่แฟร์ 2015

ในวันที่ 22 - 23 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้จัดงาน Open House HU หาดใหญ่แฟร์ 2015 ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนต่างๆ ได้เข้าร่วมและแสดงความสามารถทั้งทางด้านว­ิชาการและการปฏิบัติ

รอบรั้ว HU คอนเสิร์ตวงหาดใหญ่ฟีลฮาร์โมนิกออเคสตร้าเพื่อเทิดพระเกียรติ

ในวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา มหาราชาขึ้น ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทลาลัยหาดใหญ่

รอบรั้ว HU วันพ่อแห่งชาติประจำปี 2557

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7420-0300-303
เว็บไซต์ http://www.hu.ac.th

คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ "๘๗ พรรษา มหาราชา"

การแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ "๘๗ พรรษา มหาราชา" บรรเลงโดยวงหาดใหญ่ฟีลฮาร์โมนิกออเคสตร้า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall ชั้น 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Play Idea Ep 4 น้ำท่วม

ถ้าน้ำท่วม คุณจะหยิบอะไรเป็นอย่างแรก

 • project 48

  รอบรั้ว HU

  งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 22

 • project 47

  รอบรั้ว HU

  หลักสูตรการเป็นพลเมืองดิจิทัล

 • project 46

  รอบรั้ว HU

  โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ

 • project 45

  รอบรั้ว HU

  โครงการ Mock Job Fair ครั้งที่ 9

 • project 44

  รอบรั้ว HU

  วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครบรอบ 22 ปี

 • project 43

  รอบรั้ว HU

  แฟชั่นโชว์ "ผ้าทอตากใบ" ยกระดับภูมิปัญญาชาวนราธิวาส

 • project 42

  รอบรั้ว HU

  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่รณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 • project 41

  รอบรั้ว HU

  โครงการพรรคการเมืองพบประชาคมหาดใหญ่

 • project 40

  รอบรั้ว HU

  วัน ม.หาดใหญ่ รักษ์โลก ( HU Green Day )

 • project 39

  รอบรั้ว HU

  โครงการมหกรรมศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสันติสุขระดับภาคใต้ครั้งที่ 4

 • project 38

  รอบรั้ว HU

  งานวัฒนธรรมดนตรี สีสันไทยครั้งที่ 20

 • project 37

  รอบรั้ว HU

  พิธีร่วมมือทางวิชาการ

 • project 36

  รอบรั้ว HU

  ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการวิจัย

 • project 35

  รอบรั้ว HU

  ลอยกระทง พ.ศ. 2561

 • project 34

  รอบรั้ว HU

  มัชฌิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 • project 33

  รอบรั้ว HU

  Dream It Do It มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 • project 32

  รอบรั้ว HU

  ประชุมความร่วมมือ BISH and HU

 • project 31

  รอบรั้ว HU

  วันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก

 • project 30

  รอบรั้ว HU

  กริชในวัฒนธรรม ชาวไทยภาคใต้

 • project 24

  รอบรั้ว HU

  สมโภชกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ

 • project 27

  รอบรั้ว HU

  เข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี

 • project 25

  รอบรั้ว HU

  โครงการพัฒนาผู้บริหารและคณาจารย์

 • project 26

  รอบรั้ว HU

  ชมรมโรงเรียนเอกชน เขตพิเศษ

 • project 28

  รอบรั้ว HU

  งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา

 • project 29

  รอบรั้ว HU

  เดิน วิ่ง เพื่อสันติภาพ จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 6

 • project 23

  รอบรั้ว HU

  พิธีหล่อพระประธาน ประจำพุทธมณฑล

 • project 22

  ประมวลภาพ

  พิธีประทานปริญญาบัตร

 • project 21

  พิธีประทานปริญญาบัตร

  ประจำปีการศึกษา 2558

 • project 20

  Ignite Show EP4

  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 • project 19

  Ignite Show EP3

  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 • project 18

  President on air EP3

  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 • project 16

  President on air EP2

  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 • project 17

  Ignite Show EP2

  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 • project 15

  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

  บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร

 • project 14

  ใต้ร่มมะหาด

  คณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 1

 • project 13

  President on air EP1

  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 • project 2

  Ignite Show EP1

  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 • project 1

  รอบรั้วHU

  การสร้างสันติสุขด้วยหลักศาสนา

 • project 4

  รอบรั้ว HU

  โครงการ PR Ambassador

 • project 3

  รอบรั้ว HU

  โครงการการใช้สื่อเพื่อการพัฒนาชุมชน

 • project 5

  ผลงานนักศึกษา

  Communication Art Presentation

 • project 7

  Play Idea Ep9

  หากมีโอกาสออกเดทวันวาเลนไทน์

 • project 6

  ผลงานนักศึกษา

  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสีเขียว

 • project 8

  รอบรั้ว HU

  หาดใหญ่แฟร์ 2015

 • project 10

  รอบรั้ว HU

  วันพ่อแห่งชาติประจำปี 2557

 • project 11

  คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ

  "๘๗ พรรษา มหาราชา"

 • project 9

  รอบรั้ว HU

  คอนเสิร์ตวงฟีลฮาร์โมนิกออเคสตร้า

 • project 12

  Play Idea Ep 4

  ถ้าน้ำท่วม คุณจะหยิบอะไรเป็นอย่างแรก

ผังรายการ HATYAI Channel

ดำเนินการในเวลา 08.00 - 18.00 น.

Music มญ.                คือ เพลงมหาวิทยาลัย และคณะต่างๆ

ปฏิทินกิจกรรม             คือ กิจกรรมต่างๆ ภายในและภายนอก ของแต่ละเดือน

Hatyai News               คือ รายการข่าวเกี่ยวกับการศึกษาภายในและภายนอกรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รอบรั้ว HU                 คือ การนาเสนอข้อมูล กิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ใต้ร่มมะหาด                 คือ รายการที่คณะฯต่างๆภายในมหาวิทยาลัยจัดขึ้น หมุนเวียนสับเปลี่ยน

ทำเนียบดาว                 คือ รายการเสนอผลงาน หรือผู้ได้รับรางวัลต่างๆ

Play idea                    คือ กิจกรรมที่แสดงความคิดเห็นของนักศึกษา และบุคคลภายในภายนอกมหาวิทยาลัย

ผลงานนักศึกษา             คือ ผลงานที่นักศึกษาผลิต

รายการยายทองม้วนสอนสำนวนไทย       คือ รายการการ์ตูนนิทานสอนสำนวนไทย

รายการPlay Idea           คือ รายการสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ

รายการ Exercise DAY     คือ รายการออกกาลังกาย

U-radio on tv               คือ รายการวิทยุ U radio

Kaizan                       คือ รายการที่ให้ข้อมูลความรู้ด้านไคเซน

Ignite show by Hatyai U    คือ รายการที่ให้ข้อมูลความรู้ด้านต่างๆ

President on air             คือ รายการพูดคุยเรื่องราวต่างๆของท่านอธิการบดี

eKM                          คือ รายการจัดการเกี่ยวกับความรู้

ทีมงาน

team 1

อาจารย์ภัททิรา กลิ่นเลขา

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการนิเทศศาสตร์

เบอร์โทร : 208
e-mail : phattira@hu.ac.th

team 2

นายสราวุธ แก้วสนิท

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนิเทศศาสตร์

เบอร์โทร : 210
e-mail : saravut@hu.ac.th

team 3

อาจารย์ชูศักดิ์ นพถาวร

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนิเทศศาสตร์

เบอร์โทร : 208
e-mail : choosak@hu.ac.th

team 4

อาจารย์สินี กิตติชนม์วรกุล

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
นิเทศศาสตร์

เบอร์โทร : 208
e-mail : sinee@hu.ac.th

team 5

นายพงศ์พันธ์ เพ็ชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
นิเทศศาสตร์

เบอร์โทร : 210
e-mail : pongphan@hu.ac.th

team 6

นายทยุตกรณ์ บุญวิสูตร

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนิเทศศาสตร์

เบอร์โทร : 210
e-mail : thayutkorn@hu.ac.th

team 7

นางสาวพรหมศิริ สว่างแข

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
นิเทศศาสตร์

เบอร์โทร : 210
e-mail : phromsiri@hu.ac.th


visitor number