>> รายนามบัณฑิต <<

ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร

ระบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร
บัณฑิตทุกท่านต้องปฏิบัติตามขั้นตอนทั้ง 3 ระบบ จึงถือว่าการลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรได้เสร็จสมบูรณ์

เรียน บัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน

ด้วยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรดังนี้
ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรที่บัณฑิตสำเร็จการศึกษา และ แบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร
ส่วนที่ 2 ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและแบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ส่วนที่ 3 แบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร