ขั้นตอนสมัครเรียนออนไลน์

ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564


1. การสมัครเรียน
  ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครเรียนออนไลน์

2. ทำข้อสอบ (เฉพาะสาขาที่กำหนดเท่านั้น สำหรับสาขาที่ไม่ต้องทำข้อสอบข้อเขียนสามารถ สอบสัมภาษณ์ได้ทันที) ให้ทำแบบทดสอบเพิ่มเติมด้านวัดแววความเป็นครู ความถนัดทางวิชาชีพครู และความรู้เบื้องต้นแต่ละสาขาก่อนสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
  สาขาที่ต้องทำข้อสอบ ได้แก่
   ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

   - สาขาวิชาครูภาษาไทย
   - สาขาวิชาครูสังคมศึกษา
   - สาขาวิชาครูประถมศึกษา
   - สาขาวิชาครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป
   - สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม
   ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
   - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
   - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
   ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ
   - สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาธุรกิจ

3. การสอบสัมภาษณ์
  ทางมหาวิทยาลัยจะโทรศัพท์ไปสอบสัมภาษณ์ทุกวันทำการ ทราบผลทันที
   -ระดับปริญญาตรี วันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.00 น.
   -ระดับบัณฑิตศึกษา วันศุกร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.00 น.

4. .การชำระเงินค่าลงทะเบียนรายงานตัว ดังนี้
  4.1 ระดับปริญญาตรี ชำระค่าเทอมเต็มจำนวนตามสาขาวิชาที่สมัคร หรือชำระขั้นต่ำ จำนวน 5,000 บาท
  4.2 ระดับบัณฑิตศึกษา ชำระค่าเทอมเต็มจำนวนตามสาขาวิชาที่สมัคร หรือชำระขั้นต่ำ จำนวน 8,000 บาท

    1. ชำระผ่าน QR Code สามารถสแกนชำระได้ทุกธนาคาร
    ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ธนาคารกรุงไทย
   
    2. ชำระผ่าน Application กรุงไทย Next
    3. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) ได้ 3 ธนาคาร ดังนี้
       ธนาคารกรุงไทย COM.CODE 8503
       ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 158-0-0-1268-4
       ธนาคารออมสิน COM.CODE.186
    4. ชำระผ่านตู้ ATM กรุงไทย
หมายเหตุ :
    1. ส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ หลักฐานชำระเงิน
    2. การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์หลังจากชำระเงินค่าลงทะเบียนรายงานตัวแล้ว กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนเพื่อยืนยันการรายงานตัว เป็นนักศึกษาใหม่ สอบถามเพิ่มเติม โทร.074-200396-8

5. ขั้นตอนหลังจากนักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษามาติดต่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ณ ห้อง SOS ชั้น 2 อาคารยูพลาซ่า เพื่อดำเนินการส่งหลักฐานการรายงานตัว หลักฐานการเทียบโอน (กรณีเทียบโอน) และทำบัตรนักศึกษาได้ทุกวัน (เปิดทำการทุกวัน ยกเว้น วันที่ 31 ธันวาคม 2563 , วันที่ 1 มกราคม 2564 ,วันที่ 13 เมษายน 2564)

   5.1 จัดส่งหลักฐานการรายงานตัว ณ ห้อง SOS ชั้น 2 อาคารยูพลาซ่า ดังนี้

  เอกสารประกอบการลงทะเบียน/รายงานตัว ระดับปริญญาตรี  เอกสารประกอบการลงทะเบียน/รายงานตัว ระดับบัณฑิตศึกษา

   5.2 ส่งเอกสารขอเทียบโอนรายวิชาและโอนหน่วยกิต (กรณีเทียบโอน) ณ ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา ห้อง SOS ชั้น 2 อาคารยูพลาซ่า
กรณีนักศึกษาไม่ได้ยื่นเอกสารขอเทียบโอนตามรอบที่กำหนด ให้ผู้สมัครดำเนินการยื่นเอกสาร ขอเทียบโอนให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากเปิดเรียน โดยการส่งสำเนา ใบ Transcript จากสถาบันเดิม และคำอธิบายรายวิชา จำนวน 1 ชุด ณ ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา ศูนย์บริการนักศึกษา SOS ชั้น 2 อาคารยูพลาซ่า
   5.3 ทำบัตรนักศึกษาใหม่ ณ ศูนย์บริการนักศึกษา SOS ชั้น 2 อาคารยูพลาซ่า (แต่งกายชุดนักศึกษาใหม่)

6. กรณียื่นกู้ กยศ./กรอ.

7. กำหนดเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2564
  7.1 นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เปิดเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563)
     : วันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2564
  7.2 นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2564)
     : วันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม 2564
  7.3 นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์) และระดับบัณฑิตศึกษา
     : เปิดเรียน วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม!!1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา กรณีผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2. ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่องทุนท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

3. ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2563


4. รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563


5. การมอบทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาใหม่) ประจำปีการศึกษา 2563


6. การมอบทุนการศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ภาคสมทบ ประเภททุนเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ตลอดหลักสูร (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562


7. การมอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ และ โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย


8. การมอบทุนส่วนลด ประเภททุน Dek 63 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ และ โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย