ขั้นตอนสมัครเรียนออนไลน์

ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566


1. กรอกใบสมัครออนไลน์

2. ทำข้อสอบออนไลน์ ข้อสอบด้านวัดแววความเป็นครู ความถนัดทางวิชาชีพครู และความรู้เบื้องต้นแต่ละสาขา ทำข้อสอบเฉพาะสาขาที่กำหนด ดังนี้
   - สาขาวิชาครูภาษาไทย
   - สาขาวิชาครูสังคมศึกษา
   - สาขาวิชาครูประถมศึกษา
   - สาขาวิชาครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป
   - สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม

3. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ (ทราบผลทันที) โดยจะมีเจ้าหน้าที่โทรยืนยันการนัดสอบสัมภาษณ์ ทุกวัน ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.00 น. หรือผู้สมัครสามารถเลือกวัน-เวลาที่พร้อมสอบสัมภาษณ์ได้ที่ HU Admission Online ไอดีไลน์ @hatyaiu
  

4. ชำระเงินค่าลงทะเบียนรายงานตัวออนไลน์(กรณีสอบสัมภาษณ์ผ่าน) โดยชำระค่าลงทะเบียนเต็มจำนวนเงินตามสาขาวิชาที่สอบผ่าน หรือแบ่งชำระค่าลงทะเบียนครั้งแรกโดยชำระขั้นต่ำ จำนวน 5,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณาชำระให้แล้วเสร็จก่อนสอบกลางภาค ** ค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีเทียบโอนรายวิชา/โอนหน่วยกิต ระดับปวส./หรือเทียบโอนจากสถาบันอื่น มีค่าเทียบโอนรายวิชาแบบเหมาจ่าย จำนวน 1,000 บาท ชำระในวันที่ลงทะเบียนรายงานตัว

    วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายงานตัว
    1. ชำระผ่าน QR Code สามารถสแกนชำระได้ทุกธนาคารชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
    ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ธนาคารกรุงไทย
   
    2. ชำระผ่าน Application กรุงไทย Next
    3. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) ได้ 3 ธนาคาร ดังนี้
       ธนาคารกรุงไทย COM.CODE 8503
       ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 158-0-0-1268-4
       ธนาคารออมสิน COM.CODE.186
    4. ชำระผ่านตู้ ATM กรุงไทย

หมายเหตุ :การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์หลังจากชำระเงินค่าลงทะเบียนรายงานตัวแล้ว กรุณาเก็บหลักฐาน การชำระเงินค่าลงทะเบียนเพื่อยืนยันการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ สอบถามเพิ่มเติม โทร.074-200397-8 (**กรณีนักศึกษาไม่สามารถศึกษา ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ต่อไปได้ นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)

5. ขั้นตอนหลังจากนักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว แล้ว (กรุณาแอดไลน์ HU Admission Online ไอดี @144cwdzh และดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1-6 ดังนี้

   5.1 ตรวจสอบสถานะ รหัสนักศึกษา นักศึกษาใหม่จะเข้าระบบ I Student และ Email HU ได้ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566 ก่อนเปิดภาคการศึกษา หากประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์บริการศึกษา SOS โทร 074-200397-8 ในเวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.

   5.2 ส่งหลักฐานการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ดังนี้   5.3 ส่งเอกสารขอเทียบรายวิชา/โอนหน่วยกิต กรณีเทียบโอนวุฒิ ปวส./ เทียบโอนจากสถาบันอื่น กรุณาดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา สำคัญ*** เอกสารขอเทียบโอนที่จัดส่ง ได้แก่ ใบรายงานผลการศึกษาที่สถาบันเดิมออกให้อย่างเป็นทางการ (Official Transcript) และคำอธิบายรายวิชา (ถ้ามี)

   5.4 ส่งเอกสารขอรับทุนการศึกษา (กรณีได้รับทุนการศึกษาของ ม.หาดใหญ่)

   5.5 ส่งรูปถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษา

   5.6 นักศึกษาใหม่เข้าไลน์กลุ่มคณะ (เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายงานตัว)

6. กรณียื่นกู้ กยศ./กรอ. สามารถดูข้อมูลการขอยื่นกู้ได้ทางเพจฝ่ายทุนการศึกษา ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หรือติดต่อฝ่ายทุนการศึกษา ในเวลาทำการ 08.30 – 16.30 น. โทร. 074-200300 ต่อ 370

7. กำหนดวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2566
  7.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ/ภาคสมทบ : วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2566
  7.2 เปิดภาคการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ : วันอาทิตย์ ที่ 9 กรกฎาคม 2566
  7.3 เปิดภาคการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ : วันจันทร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2566

ANNOUNCEMENT | ข่าวประกาศ1. รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

2. มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา กรณีผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

3. การประกันภัยอุบัติเหตุ นักศึกษา และบุคลากร

4. ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบออนไลน์

5. มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 10)

6. การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

7. การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

8. การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

9. การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาธุรกิจ