ขั้นตอนสมัครเรียนออนไลน์

ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566
และประจำปีการศึกษา 2567


1. กรอกใบสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.hu.ac.th (เลือกภาคการศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อ กรณีกำลังศึกษา)

2. ทำข้อสอบออนไลน์ (เฉพาะคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ทุกสาขาวิชา) ดังนี้
   - สาขาวิชาครูภาษาไทย
   - สาขาวิชาครูสังคมศึกษา
   - สาขาวิชาครูประถมศึกษา
   - สาขาวิชาครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป
   - สาขาวิชาครูจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา
   - สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม

3. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ (ทราบผลทันที) ผู้สมัครสามารถนัดวัน-เวลาที่พร้อมสอบสัมภาษณ์ได้ทุกวัน ผ่านไลน์ไอดี @hatyaiu ชื่อไลน์ HatyaiU สมัครเรียน โดยจะมีเจ้าหน้าที่โทรยืนยันการนัดสอบสัมภาษณ์ทุกวัน ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.00 น.

      

4. กรณีสอบผ่านการคัดเลือก ให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนรายงานตัวได้ทันที หรือ ภายใน 7 วัน (จะได้รับโควตาพิเศษ) โดยสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนเต็มจำนวน หรือแบ่งชำระได้ กรณีแบ่งชำระขั้นต่ำเพียง จำนวน 5,000 บาท (ส่วนที่เหลือกรุณาชำระให้แล้วเสร็จก่อนสอบกลางภาค)
** ค่าใช้จ่ายอื่นๆ แรกเข้า ได้แก่
   1. ค่าเทียบโอนรายวิชาแบบเหมาจ่าย จำนวน 1,000 บาท (กรณีเทียบโอนรายวิชา/โอนหน่วยกิต ระดับปวส./หรือเทียบโอนจากสถาบันอื่น)
   2. ค่าทำบัตรนักศึกษา จำนวน 500 บาท
   3. ค่าประกันของเสียหาย จำนวน 500 บาท
   4. ค่าเรียนรายวิชา English Exit Exam จำนวน 1,200 บาท

    วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายงานตัว
    1. ชำระผ่าน QR Code สามารถสแกนชำระได้ทุกธนาคารชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
    ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ธนาคารกรุงไทย
   
    2. ชำระผ่าน Application กรุงไทย Next
    3. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) ได้ 3 ธนาคาร ดังนี้
       ธนาคารกรุงไทย COM.CODE 8503
       ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 158-0-0-1268-4
       ธนาคารออมสิน COM.CODE.186
    4. ชำระผ่านตู้ ATM กรุงไทย

หมายเหตุ : การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์หลังจากชำระเงินค่าลงทะเบียนรายงานตัวแล้ว กรุณาเก็บหลักฐาน การชำระเงินค่าลงทะเบียนเพื่อยืนยันการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ สอบถามเพิ่มเติม โทร.074-200397-8
(**กรณีนักศึกษาไม่สามารถศึกษา ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ต่อไปได้ นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)

    ขั้นตอนหลังจากนักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว (ดำเนินการผ่าน Line Menu) ดังนี้
   

1. ตรวจสอบสถานะ รหัสนักศึกษา

2. ส่งหลักฐานการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ดังนี้
       1. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1)
       2. สำเนาทะเบียนบ้าน
       3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
       4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

3. ส่งเอกสารขอเทียบรายวิชา/โอนหน่วยกิต กรณีเทียบโอนวุฒิ ปวส./ เทียบโอนจากสถาบันอื่น กรุณาดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา สำคัญ*** เอกสารขอเทียบโอนที่จัดส่ง ได้แก่ ใบรายงานผลการศึกษาที่สถาบันเดิมออกให้อย่างเป็นทางการ (Official Transcript) และคำอธิบายรายวิชา (ถ้ามี)

4. ส่งเอกสารขอรับทุนการศึกษา (กรณีได้รับทุนการศึกษาของ ม.หาดใหญ่)

5. ส่งรูปถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษา

6. กรณียื่นกู้ กยศ./กรอ. สามารถดูข้อมูลการขอยื่นกู้ได้ทางเพจฝ่ายทุนการศึกษา ชื่อเพจฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หรือติดต่อฝ่ายทุนการศึกษา ในเวลาทำการ 08.30 – 16.30 น. โทร. 074-200370

7. นักศึกษาใหม่เข้าไลน์กลุ่มคณะ (เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายงานตัว)

8. กำหนดวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และวันเปิดภาคการศึกษา ดังนี้
    ภาคการศึกษาที่ 2/2566
    1. เปิดภาคการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ : วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2566
    2. เปิดภาคการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ : วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566

    ปีการศึกษา 2567
    1. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ/ภาคสมทบ : วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2567
    2. เปิดภาคการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ : วันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2567
    3. เปิดภาคการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ : วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2567

ANNOUNCEMENT | ข่าวประกาศ1. ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

2. ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

3. รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

4. ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การประกันภัยอุบัติเหตุ นักศึกษา และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2566

5. ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ทุนอัตราพิเศษแบบเหมาจ่าย ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน) ประจำปีการศึกษา 2567

6. ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ทุนการศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ ประเภทเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน) ประจำปีการศึกษา 2567

7. ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ทุุนท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน สำหรับโรงเรียนในเครือ ประจำปีการศึกษา 2567

8. ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ทุนท่านอาจารย์ประดิษฐ์ ดิษยะศริน สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคสมทบ และระดับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567