ผู้ปกครองการเงิน

- อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
- อัตราค่าเล่าเรียนแบบแบ่งจ่ายระดับปริญญาตรี สำหรับปีการศึกษา 2563
- อัตราค่าเล่าเรียนแบบแบ่งจ่าย สำหรับปีการศึกษา 2562
- อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
- อัตราค่าเล่าเรียนแบบแบ่งจ่าย สำหรับปีการศึกษา 2561
- อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
- อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
- อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
- อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
- อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556
- อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555
- เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ ปี 2558)