NEWS & ACTIVITIES

ข้อมูล / ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และข่าวกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่


พลิกโฉมมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (ปี 2560-2570) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ก้าน จันทร์พรหมมา ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิจัย รายละเอียด

มหกรรมศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการมหกรรมศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียด ระเบียบและเกณฑ์การทดสอบ ลงทะเบียน

ประชุมหาดใหญ่วิชาการ

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 สามารถลงทะเบียนได้ที่ ลงทะเบียน

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ม.หาดใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ #DEK67 แล้ววันนี้...ระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2567 เลือกคณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ แล้วมาเปลี่ยนความฝันให้เป็นมืออาชีพกันที่นี่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ยินดีต้อนรับน้อง ๆ ทุกคนจ้า สมัครเรียนออนไลน์มูลนิธิทนายกองทัพธรรม

เตรียมพบกับแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning Hatyai University แพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาและการพัฒนาทักษะผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “เราทุกคนคือผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต” https://lifelong.hu.ac.th/รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2567

CALENDAR

SHOW CASE

ผลงานระดับสถาบัน | ผลงานนักศึกษา | ผลงานบุคลากรผลงานโรงเรียนในเครือCAMPUS LIFE

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่