NEWS & ACTIVITIES

ข้อมูล / ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และข่าวกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่


พลิกโฉมมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (ปี 2560-2570) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ก้าน จันทร์พรหมมา ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิจัย รายละเอียด

ประชุมหาดใหญ่วิชาการ

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 สามารถลงทะเบียนได้ที่ ลงทะเบียน

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ม.หาดใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ #DEK67 แล้ววันนี้...ระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2567 เลือกคณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ แล้วมาเปลี่ยนความฝันให้เป็นมืออาชีพกันที่นี่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ยินดีต้อนรับน้อง ๆ ทุกคนจ้า สมัครเรียนออนไลน์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ปรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 12 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน รายละเอียดเตรียมพบกับระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ (HU Expert System) ระบบที่รวบรวมความรู้ ความเชี่ยวชาญ ของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ https://digitalis.hu.ac.th/eExpert

HU Showcase รวมผลงานมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ด้านสังคม/ด้านชุมชน ด้านท่องเที่ยว ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านฝึกอบรม รวมทั้งบริการต่าง ๆ รายละเอียดประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2567

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2567

SHOW CASE

ผลงานระดับสถาบัน | ผลงานนักศึกษา | ผลงานบุคลากรผลงานโรงเรียนในเครือCAMPUS LIFE

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่