NEWS & ACTIVITIES

ข้อมูล / ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และข่าวกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่


admission

ข่าวดีสำหรับน้องๆ #DEK66 สมัครเรียนพร้อมรายงานตัวที่ ม.หาดใหญ่ รับทุนการศึกษาจำนวน 6,000 บาท รีบสมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นี้เป็นต้นไป สมัครเรียน

admission

คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดการเรียนการสอนแบบ Hybrid เรียนในห้องเรียนควบคู่ไปกับการเรียนออนไลน์ในเวลาเดียวกัน (เรียน Online สอบ On-site)
สมัครเรียน

ยืนหนึ่งเรื่องความปลอดภัย

ยืนหนึ่งเรื่องความปลอดภัย ต้องสาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เท่านั้น !!! สมัครและรายงานตัววันนี้ รับทุนอัตราพิเศษเหมาจ่าย จำนวน 18,500 บาท ไปเลย * รีบสมัครก่อนที่นั่งเต็ม * สมัครเรียน

admission

ม.หาดใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สมัครวันนี้ รับทุนอัตราพิเศาเหมาจ่าย 19,500 บาท * สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ม.หาดใหญ่ อาคาร U-Plaza ชั้น 2 ได้ทุกวัน ตั้งเเต่เวลา 08.30-16.30 น. สมัครเรียน

lifelong

เตรียมพบกับแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning Hatyai University แพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาและการพัฒนาทักษะผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “เราทุกคนคือผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต”
https://lifelong.hu.ac.th/

ENTERPRISE ARCHITECTURE

โครงการพัฒนาผู้บริหาร หลักสูตรที่ 1 : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์การ (ENTERPRISE ARCHITECTURE : EA) ของมหาวิทยาลัย"ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา2566

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รอบใหม่)

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการการป้องและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่มีการรวมกลุ่ม

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รอบใหม่)

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS)

รายชิ่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566

รายชิ่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปี 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร "การทำธุรกิจอย่างสร้างสรรค์สำหรับผู้ประกอบการใหม่" Creativty in Business for Entrepreneurs (CBE) รุ่นที่ 1 รอบที่ 3

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร "การทำธุรกิจอย่างสร้างสรรค์สำหรับผู้ประกอบการใหม่" Creativty in Business for Entrepreneurs (CBE) รุ่นที่ 1 รอบที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566

ขยายเวลาการรับสมัครทุนท่านอาจารย์ประดิษฐ์ ดิษยะศริน สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ ตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีไม่ลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีไม่ลงทะเบียนเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง กำหนดพื้นที่จัดเป็นเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ทุนการศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ ประเภททุนเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน) สำหรับสาขาวิชาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกประจำปีการศึกษา 2565

CALENDAR

ประมวลภาพและกิจกรรม

SHOW CASE

ผลงานระดับสถาบัน | ผลงานนักศึกษา | ผลงานบุคลากร

ผลงานวิชาการ / วิจัย ASEAN Community

นางสาวนฤมล พรหมศิริ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กลุ่มการศึกษา ระดับนานาชาติ จากการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 12 กรกฏาคม 2562

ผลงานวิชาการ/วิจัยทั้งหมดผลงานโรงเรียนในเครือCAMPUS LIFE

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่