NEWS & ACTIVITIES

ข้อมูล / ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และข่าวกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่


Conference

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 The 14th Hatyai National and International Conference วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566
รายละเอียด

App Sheet

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รับสมัครแบบออนไลน์เท่านั้น เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 30 เมษายน 2566 สมัครเรียน

lifelong

เตรียมพบกับแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning Hatyai University แพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาและการพัฒนาทักษะผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “เราทุกคนคือผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต” เปิดการเรียนรู้ของคุณได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
https://lifelong.hu.ac.th/

การตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมอบรม หัวข้อ "การตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์" (Cybersecurity Awareness) ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ผ่าน Google Meet
ลิงค์ห้องอบรม


เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์บุคลากร

ขอเชิญบุคลากร (เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน) ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์บุคลากร "Synergize Our Future #2" ในวันศุกร์ที่ 28 - วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 (2 วัน 1 คืน) ณ ภูต้นน้ำรีสอร์ท จังหวัดสตูล ลิงค์แแบบตอบรับ

ยืนหนึ่งเรื่องความปลอดภัย

ยืนหนึ่งเรื่องความปลอดภัย ต้องสาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เท่านั้น !!! สมัครและรายงานตัววันนี้ รับทุนอัตราพิเศษเหมาจ่าย จำนวน 18,500 บาท ไปเลย * รีบสมัครก่อนที่นั่งเต็ม * สมัครเรียนรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปี 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร "การทำธุรกิจอย่างสร้างสรรค์สำหรับผู้ประกอบการใหม่" Creativty in Business for Entrepreneurs (CBE) รุ่นที่ 1 รอบที่ 3

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร "การทำธุรกิจอย่างสร้างสรรค์สำหรับผู้ประกอบการใหม่" Creativty in Business for Entrepreneurs (CBE) รุ่นที่ 1 รอบที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566

ขยายเวลาการรับสมัครทุนท่านอาจารย์ประดิษฐ์ ดิษยะศริน สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ ตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีไม่ลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีไม่ลงทะเบียนเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง กำหนดพื้นที่จัดเป็นเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ทุนการศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ ประเภททุนเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน) สำหรับสาขาวิชาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร "การทำธุรกิจอย่างสร้างสรรค์สำหรับผู้ประกอบการใหม่" Creativity in Business for Entrepreneurs (CBE) รุ่นที่ ๑ รอบที่ 1

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS)

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกประจำปีการศึกษา 2565

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กรณีผู้กู้ยืมรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ทุนท่านอาจารย์ประดิษฐ์ ดิษยะศริน สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ และระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

ทุนท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน สำหรับโรงเรียนในเครือ ประจำปีการศึกษา 2566

ทุนการศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ ประเภททุนเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน) ประจำปีการศึกษา 2566

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

ทุนอัตราพิเศษแบบเหมาจ่าย ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน) ประจำปีการศึกษา 2566

ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีการศึกษา 2566

CALENDAR

  • 21
    เม.ย.
    อบรมหัวข้อ Cyber security Awareness วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ / คุณเกียรติศักดิ์ จันทร์ลอย
ประมวลภาพและกิจกรรม

SHOW CASE

ผลงานระดับสถาบัน | ผลงานนักศึกษา | ผลงานบุคลากร

ผลงานวิชาการ / วิจัย ASEAN Community

นางสาวนฤมล พรหมศิริ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กลุ่มการศึกษา ระดับนานาชาติ จากการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 12 กรกฏาคม 2562

ผลงานวิชาการ/วิจัยทั้งหมดผลงานโรงเรียนในเครือCAMPUS LIFE

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่