ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563


 

 

 

...กรกฎาคม - ...สิงหาคม 2563

-

เปิดส่งเอกสารสำหรับการยื่นกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาทั้ง กยศ.
และ กรอ. (รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา รายใหม่ และรายเก่าย้ายสถานศึกษา) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 –
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563

-

นักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 33 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563
ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ

วันจันทร์ที่ 3 – วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563

-

วันหยุดปิดภาคบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

-

บุคลากรเริ่มปฏิบัติงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

 

-

โครงการ HU Big Cleaning plus Health and Heart day ครั้งที่ 30

 

-

อาจารย์ส่ง มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563
(ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา)

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

-

ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563

-

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ระดับปริญญาตรี)

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563

-

เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ภาคสมทบ)
(ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา)

วันอาทิตย์ที่ 9 – วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563

-

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม-ถอนรายวิชา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ผ่านระบบ iStudent

วันอาทิตย์ที่ 9 – วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม-ถอนรายวิชา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ผ่านระบบ iService

 

-

นักศึกษาตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม-ถอนรายวิชา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ผ่านระบบ iStudent

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม –
วันพุธที่ 2 กันยายน 2563

-

นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนสาย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563
ผ่านธนาคารที่กำหนด

วันอาทิตย์ที่ 9 – วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

-

นักศึกษาเปลี่ยน Section ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563
ผ่านระบบ iStudent

วันอาทิตย์ที่ 9 – วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

-

นักศึกษาถอนรายวิชา คืนเงิน 100% (นักศึกษารหัสก่อน 58)
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ผ่านระบบ iStudent

วันอาทิตย์ที่ 9 – วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการถอนรายวิชา คืนเงิน 100%
(นักศึกษารหัสก่อน 58) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ผ่านระบบ iService

 

-

นักศึกษาตรวจสอบผลการถอนรายวิชา คืนเงิน 100% (นักศึกษารหัสก่อน 58) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ผ่านระบบ iStudent

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563

-

เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ภาคปกติ) (ระดับปริญญาตรี)

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563

-

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563

-

วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

-

กิจกรรมตลาดนัด HU Green By U-Plaza คณะบริหารธุรกิจ

 

-

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3/2563

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563

-

ประชุมชี้แจงเรื่องการสอบ EEE ของทุกคณะทุกหลักสูตร

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

-

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 16 - วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563

-

นักศึกษาก่อนรหัส 58 ถอนรายวิชา คืนเงิน 60%
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ผ่านระบบ iStudent

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 - … มีนาคม 2564

-

โครงการ ม.หาดใหญ่ สร้างคนสู่อนาคต (แนะแนว-นิทรรศการ)

วันจันทร์ที่ 17 – วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563

-

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ระดับศูนย์-สำนัก

 

-

ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร
ส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภายใน 7 วัน
หลังจากการวันที่ทำการประเมิน

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 15/2563

 

-

โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารงานพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2563 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563

-

กิจกรรมตลาดนัด HU Green By U-Plaza คณะนิติศาสตร์

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563

-

อบรมการเขียนแผนการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน

 

-

วันสุดท้ายของการแก้ค่าระดับ I ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน /2562

วันอาทิตย์ที่ 23 – วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563

-

นักศึกษาก่อนรหัส 58 ถอนรายวิชา คืนเงิน 40%
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ผ่านระบบ iStudent

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม –
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563

-

นักศึกษายื่นขอจบการศึกษาและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ iStudent

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม –
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการขอจบการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ iService

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม –
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563

-

นักศึกษาชำระเงินค่าธรรมเนียมการขอจบการศึกษา
และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ครั้งที่ 1
ณ ศูนย์บริการนักศึกษา (SOS)

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะรัฐศาสตร์

 

-

ประชุม Director Morning Brief สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563

-

กำหนดส่งข้อสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563
ต่อสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563

-

กิจกรรมตลาดนัด HU Green By U-Plaza คณะรัฐศาสตร์

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563

-

บูรณาการกิจกรรม / โครงการร่วมกับคณะหรือสำนักจัด Show & Share งานวิจัยร่วมกับคณะ (บูรณาการทุนภายนอก)

 

-

กิจกรรม Show&Share "บทบาทการทำงาน"

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563

-

พิธีเปิดโครงการสายใยสายสัมพันธ์ ครั้งที่ 16

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม –
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563

-

นักศึกษาถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ผ่านระบบ iStudent

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม –
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ผ่านระบบ iService

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563

-

ผู้รับผิดชอบระดับ ศูนย์- สำนัก ส่งแผนพัฒนาคุณภาพจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562

...กันยายน 2563

-

วันหยุดวันสารทไทย

 

-

โครงการออกเยี่ยมบ้านนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กรณีผู้กู้ยืมรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

 

-

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนฯ (กยศ. และ กรอ.) สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563

-

เริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 1 – วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563

-

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร

 

-

ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตรบันทึกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 7 วันจากวันที่ทำการประเมิน

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 16/2563

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563

-

โครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 (ระดับปริญญาตรี)

 

-

โครงการมอบทุนในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

 

-

กิจกรรมตลาดนัด HU Green By U-Plaza คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563

-

กิจกรรมนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่พบผู้บริหาร

 

-

บูรณาการกิจกรรม / โครงการร่วมกับคณะหรือสำนักจัด Show & Share งานวิจัยร่วมกับคณะ (บูรณาการทุนภายนอก)

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563

-

โครงการเปิดโลกกิจกรรม

 

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะนิติศาสตร์

 

-

ประชุม Director Morning Brief สำนักสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563

-

กิจกรรมตลาดนัด HU Green By U-Plaza คณะนิเทศศาสตร์

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563

-

อบรมการใช้งานระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (eKM)

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 17/2563

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563

-

ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 5/2563

 

-

กิจกรรมตลาดนัด HU Green By U-Plaza คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันจันทร์ที่ 21 – วันวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563

-

โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 33 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 กรณีสถานประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา (ช่วงที่ 1)

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563

-

ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 3/2563

 

-

พิธีปิดโครงการสายใยสายสัมพันธ์ ครั้งที่ 16

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

-

กิจกรรมตลาดนัด HU Green By U-Plaza วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน –
วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563

-

สอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563
(ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคสมทบ)

 

-

โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 33 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน –
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563

-

อาจารย์ประจำวิชาบันทึกผลการสอบกลางภาค
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ผ่านระบบ iService

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563

-

ผู้รับผิดชอบระดับหลักสูตร ส่งแผนพัฒนาคุณภาพจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 18/2563

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563

-

กิจกรรมตลาดนัด HU Green By U-Plaza คณะบริหารธุรกิจ

วันพฤหัสบดีที่ 1 – วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563

-

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ระดับคณะ

 

-

ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ระดับคณะ
บันทึกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 7 วัน
หลังจากวันที่ทำการประเมิน

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563

-

ประชุม Dean Morning Brief วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

 

-

ประชุม Director Morning Brief สำนักวิจัยและพัฒนา

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563

-

กิจกรรมตลาดนัด HU Green By U-Plaza คณะนิติศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563

-

โครงการไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563

-

วันหยุดวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

 

-

โครงการวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ (พิธีวางพวงมาลา)

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 19/2563

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563

-

กิจกรรมตลาดนัด HU Green By U-Plaza คณะรัฐศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563

-

ผู้รับผิดชอบระดับคณะ สถาบัน ส่งแผนพัฒนาคุณภาพ
จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563

-

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน Manuscript” ครั้งที่ 2

วันจันทร์ที่ 19 – วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

-

ประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการพิจารณาข้อสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะบริหารธุรกิจ

 

-

ประชุม Director Morning Brief ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563

-

กิจกรรมตลาดนัด HU Green By U-Plaza คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563

-

โครงการวันปิยมหาราช

 

-

วันหยุดวันปิยมหาราช

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 20/2563

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563

-

กิจกรรมตลาดนัด HU Green By U-Plaza คณะนิเทศศาสตร์

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563

-

โครงการลอยกระทง

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563

-

ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2563
(2 ครั้ง / ปีการศึกษา)

...พฤศจิกายน 2563

-

เปิดส่งเอกสารสำหรับการยื่นกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ทั้ง กยศ. และ กรอ. (รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา รายใหม่ และรายเก่า
ย้ายสถานศึกษา) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

 

-

โครงการสานสัมพันธ์ครูแนะแนว

...ตุลาคม - ....พฤศจิกายน 2563

-

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48
รอบคัดเลือกภาคใต้

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

-

กำหนดส่งข้อสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563
ต่อสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563

-

โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

 

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

 

-

ประชุม Director Morning Brief สำนักงานอธิการบดี

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563

-

กิจกรรมตลาดนัด HU Green By U-Plaza คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันพฤหัสบดีที่ 5 – วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563

-

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ระดับสถาบัน

วันพฤหัสบดีที่ 5 – วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563

-

ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ระดับสถาบัน
บันทึกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 7 วัน
หลังจากวันที่ทำการประเมิน

วันจันทร์ที่ 9 – วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563

-

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563
ผ่านระบบ iStudent

วันจันทร์ที่ 9 – วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียน
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ผ่านระบบ iService

 

-

นักศึกษาตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ผ่านระบบ iStudent

วันจันทร์ที่ 9 – วันพฤหัสบดีที่ 26
พฤศจิกายน 2563

-

นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ผ่านธนาคารที่กำหนด

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563

-

ผู้รับผิดชอบระดับสถาบัน ส่งแผนพัฒนาคุณภาพ
จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 21/2563

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563

-

กิจกรรมตลาดนัด HU Green By U-Plaza วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563

-

กิจกรรม Show&Share กับการบริการแบบประทับใจ

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2563

-

คณะ / ศูนย์ / สำนัก ส่งรายงานไตรมาส ที่ 1 (สิงหาคม - ตุลาคม 2563)

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2563

-

ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 4/2563

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563

-

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
ประจำมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

-

ประชุม Director Morning Brief
สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563

-

กิจกรรมตลาดนัด HU Green By U-Plaza คณะบริหารธุรกิจ

 

-

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 4/2563

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน – วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563

-

นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ผ่านระบบ iStudent
(ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา) (รอบที่ 1)

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 22/2563

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563

-

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563

-

โครงการสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 33
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

-

ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 6/2563

 

-

กิจกรรมตลาดนัด HU Green By U-Plaza คณะนิติศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563

-

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาสัญลักษณ์ W ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 16 – วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563

-

อาจารย์ประจำวิชาบันทึกรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ
ในระบบ iService ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563
และส่งเอกสารมายังสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563

-

ประกาศรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563
ผ่านระบบ iStudent

วันพฤหัสบดีที่ 26 – วันศุกร์ที่ 27
พฤศจิกายน 2563

-

ตลาดนัดหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563

-

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 34
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

 

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะรัฐศาสตร์

 

-

ประชุม Director Morning Brief
สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563

-

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
ประจำมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 

-

กิจกรรมตลาดนัด HU Green By U-Plaza คณะรัฐศาสตร์

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

-

โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

วันเสาร์ที่ 5 - วันพุธที่ 9,
วันเสาร์ที่ 12 และวันจันทร์ที่ 14 - วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563

-

สอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563
(ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคสมทบ)

วันเสาร์ที่ 5 - วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563

-

อาจารย์บันทึกผลการสอบประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ในระบบ iService

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

-

วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563

-

วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 23/2563

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563

-

วันหยุดวันรัฐธรรมนูญ

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะนิติศาสตร์

 

-

ประชุม Director Morning Brief สำนักทรัพยากรมนุษย์

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563

-

กิจกรรมตลาดนัด HU Green By U-Plaza คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

วันจันทร์ที่ 21 - วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563

-

คณะกรรมการฯ แต่ละคณะ/สาขาวิชา พิจารณาผลการสอบ
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 24/2563

 

-

คณะ/สาขาวิชา ส่งผลการสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563
ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
มายังสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563

-

โครงการสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2564

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563

-

ประกาศผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ผ่านระบบ iStudent

วันศุกร์ที่ 25 – วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563

-

นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ผ่านระบบ iStudent
(ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา) (รอบที่ 2)

วันจันทร์ที่ 28 - วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563,
วันจันทร์ที่ 4 - วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564

-

วันหยุดปิดภาคบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 –
วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564

-

วันหยุดปิดหอพักนักศึกษา (ดำเนินการซ่อมบำรุงหอพัก)

วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563

-

วันหยุดทุกหน่วยงาน (หน่วยงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ปิดทำการ)

 

-

วันหยุดวันสิ้นปี

วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564

-

วันหยุดทุกหน่วยงาน (หน่วยงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ปิดทำการ)

 

-

วันหยุดวันขึ้นปีใหม่

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม –
วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564

-

นักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 34 ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ณ สถานประกอบการ

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564

-

บุคลากรเริ่มปฏิบัติงาน

 

-

โครงการ HU Big Cleaning plus Health and Heart day ครั้งที่ 31

วันพุธที่ 6 - วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

-

ทบทวนการปรับแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564

-

ประชุมภายในหน่วยงาน (ประชุมก่อนเปิดภาคการศึกษา 2/2563)

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564

-

อาจารย์ส่ง มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563
(ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา)

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564

-

เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ภาคสมทบ)
(ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา)

วันเสาร์ที่ 9 - วันพุธที่ 27 มกราคม 2564

-

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม-ถอนรายวิชา
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ผ่านระบบ iStudent

วันเสาร์ที่ 9 - วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564

-

นักศึกษาเปลี่ยน Section ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563
ผ่านระบบ iStudent

 

-

นักศึกษาถอนรายวิชา คืนเงิน 100% (นักศึกษารหัสก่อน 58)
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ผ่านระบบ iStudent

วันเสาร์ที่ 9 - วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม-ถอนรายวิชา
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ผ่านระบบ iService

 

-

นักศึกษาตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม-ถอนรายวิชา
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ผ่านระบบ iStudent

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม –
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

-

นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563
ผ่านธนาคารที่กำหนด

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564

-

กิจกรรมตลาดนัด HU Green By U-Plaza คณะนิเทศศาสตร์

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564

-

ผู้รับผิดชอบระดับสถาบัน รายงานความก้าวหน้าแผนพัฒนาคุณภาพ
จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564

-

เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ภาคปกติ) (ระดับปริญญาตรี)

วันอังคารที่ 12 - วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564

-

สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา ประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการคณะ/สาขา พิจารณาผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

วันเสาร์ที่ 16 – วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

-

นักศึกษายื่นขอจบการศึกษาและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ iStudent

วันเสาร์ที่ 16 – วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการขอจบการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ iStudent

วันเสาร์ที่ 16 – วันพุธที่ 27 มกราคม 2564

-

นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการขอจบการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ผ่านศูนย์บริการนักศึกษา (SOS)

วันอาทิตย์ที่ 17 – วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564

-

นักศึกษาก่อนรหัส 58 ถอนรายวิชา คืนเงิน 60%
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ผ่านระบบ iStudent

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564

-

ผู้รับผิดชอบระดับศูนย์- สำนัก หลักสูตร คณะ รายงานความก้าวหน้าแผนพัฒนาคุณภาพจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา 2562

 

-

ประชุม Dean Morning Brief วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

 

-

ประชุม Director Morning Brief สถาบันภาษา

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม –
วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564

-

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

-

วันสุดท้ายของการแก้ค่าระดับ I ภาคการศึกษาที่ 1/2563

วันอาทิตย์ที่ 24 – วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564

-

นักศึกษาก่อนรหัส 58 ถอนรายวิชา คืนเงิน 40%
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ผ่านระบบ iStudent

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 2/2564

วันพุธที่ 27 - วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2564

-

สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา ประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการคณะ/สาขา พิจารณาผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 (เพิ่มเติม)

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

-

กิจกรรมตลาดนัด HU Green By U-Plaza คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม –
วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564

-

นักศึกษายื่นขอจบการศึกษาและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ iStudent

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม –
วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการขอจบการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ iService

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม –
วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564

-

นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการขอจบการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ผ่านศูนย์บริการนักศึกษา (SOS)

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

-

ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

-

กำหนดส่งข้อสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562
ต่อสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม –
วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564

-

นักศึกษาถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ผ่านระบบ iStudent

วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม - วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ผ่านระบบ iService

...มกราคม - ...กุมภาพันธ์ 2564

-

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48
รอบมหกรรม

...มกราคม - ...กุมภาพันธ์ 2564

-

ทดสอบและสัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะบริหารธุรกิจ

 

-

ประชุม Director Morning Brief สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

-

กิจกรรมตลาดนัด HU Green By U-Plaza วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 3/2564

 

-

พิธีเปิดโครงการมหกรรมกีฬามะหาดเกมส์ ครั้งที่ 21

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

-

กิจกรรม “วัน ม.หาดใหญ่ รักษ์โลก” (HU Green Day 2021)

 

-

กิจกรรมตลาดนัด HU Green By U-Plaza คณะบริหารธุรกิจ

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

-

วันหยุดวันสารทจีน

วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

-

คณะ / ศูนย์ / สำนัก ส่งรายงานไตรมาสที่ 2
(พฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564)

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

-

โครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

 

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

 

-

ประชุม Director Morning Brief สำนักสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

-

กิจกรรมตลาดนัด HU Green By U-Plaza คณะนิติศาสตร์

วันพุธที่ 18 - วันพฤหัสบดี ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

-

โครงการสานสัมพันธ์สื่อมวลชน

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 4/2564

 

-

พิธีปิดโครงการมหกรรมกีฬามะหาดเกมส์ ครั้งที่ 21

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

-

วันหยุดวันมาฆบูชา

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

-

ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2563
(2 ครั้ง / ปีการศึกษา)

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ –
วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

-

สอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562
(ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคสมทบ)

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ –
วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

-

โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 34 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 กรณีสถานประกอบการนอกเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ –
วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564

-

อาจารย์ประจำวิชาบันทึกผลการสอบกลางภาค
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ผ่านระบบ iService

...กุมภาพันธ์ 2564

-

โครงการ กยศ. สร้างสุข สู่ ชุมชน เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564

-

ประชุม Branding & Marketing ครั้งที่ 3/2563

 

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะวิทยาศาสตร์

 

-

ประชุม Director Morning Brief สำนักวิจัยและพัฒนา

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

-

กิจกรรมตลาดนัด HU Green By U-Plaza คณะรัฐศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 4 - วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

-

ทบทวนแผนกลยุทธ์ระดับสถาบัน ระยะ 5 ปี

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 5/2564

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564

-

ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 1/2564

 

-

โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารงานพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2563 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564

-

กิจกรรมตลาดนัด HU Green By U-Plaza คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564

-

อบรมให้ความรู้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ ศูนย์ สำนัก หลักสูตร คณะ สถาบัน ปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564

 

กิจกรรม Focus Group โครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ครั้งที่ 19 ระดับสถาบัน (ระดับบัณฑิตศึกษา และภาคสมทบ)

วันศุกร์ที่ 19 - วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564

-

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแนวอิสลาม

 

-

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแนวพุทธ (รอบที่ 1)

วันจันทร์ที่ 22 - วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564

-

ประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการพิจารณาข้อสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564

-

พิธีปิดมหกรรมกีฬามะหาดเกมส์

 

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 6/2564

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564

-

ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 2/2564

 

-

กิจกรรมตลาดนัด HU Green By U-Plaza คณะนิเทศศาสตร์

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564

 

กิจกรรม Focus Group โครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ครั้งที่ 19 ระดับสถาบัน (ระดับปริญญาตรี)

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564

-

โครงการนักวิจัยรุ่นใหม่ (รุ่นที่ 2)

 

-

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ ศูนย์ สำนัก หลักสูตร
คณะ สถาบัน ปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ที่ 26 - วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564

-

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแนวพุทธ (รอบที่ 2)

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564

-

ชี้แจงกรอบการเขียนแผนปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2564
(ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน)

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 7/2564

...เมษายน 2564

 

เปิดส่งเอกสารสำหรับการยื่นกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทั้ง กยศ.
และ กรอ. (รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา รายใหม่ และรายเก่าย้ายสถานศึกษา) ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564

-

กิจกรรมตลาดนัด HU Green By U-Plaza คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564

-

อบรมการเขียนรายงานเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับ ศูนย์ สำนัก หลักสูตร คณะ สถาบัน ปีการศึกษา 2563

 

-

อบรมการเขียนรายงานของสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564

-

กำหนดส่งข้อสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563
ต่อสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564

-

วันหยุดวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะนิติศาสตร์

 

-

ประชุม Director Morning Brief สำนักงานอธิการบดี

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564

-

กิจกรรมตลาดนัด HU Green By U-Plaza วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564

-

โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยหาดใหญ่

วันจันทร์ที่ 12 - วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

-

วันหยุดวันสงกรานต์

วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564

-

วันหยุดชดเชยวันพืชมงคล

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน –
วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564

-

นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ผ่านระบบ iStudent
(ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา) รอบที่ 1

วันพุธที่ 21 เมษายน 2564

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 8/2564

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

-

กิจกรรมตลาดนัด HU Green By U-Plaza คณะบริหารธุรกิจ

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564

-

โครงการนักวิจัยรุ่นใหม่ (รุ่นที่ 3)

วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน –
วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564

-

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563
ผ่านระบบ iStudent

วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน –
วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564

-

นักศึกษาตรวจสอบลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563
ผ่านระบบ iStudent

วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน –
วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 ผ่านระบบ iService

วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน – วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564

-

นักศึกษาตรวจสอบลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563
ผ่านระบบ iStudent

วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน –
วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564

-

นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 ผ่านธนาคารที่กำหนด

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564

-

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยนักศึกษา ม.หาดใหญ่ ประจำปี 2563

 

-

ประชุม Dean Morning Brief วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

 

-

ประชุม Director Morning Brief
สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564

-

กิจกรรมตลาดนัด HU Green By U-Plaza คณะนิติศาสตร์

วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564

-

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564

-

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

วันจันทร์ที่ 3 - วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564

-

อาจารย์ประจำวิชาบันทึกรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ
ในระบบ iService ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564

-

วันหยุดวันฉัตรมงคล

...พฤษภาคม 2564

-

โครงการชำระหนี้คืนกองทุนฯ สานฝันแด่รุ่นน้อง ครั้งที่ 13

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 9/2564

 

-

โครงการสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 34
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

-

กิจกรรมตลาดนัด HU Green By U-Plaza คณะรัฐศาสตร์

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564

-

โครงการอบรมบันทึกแผนปฏิบัติงานประจำปี 2564 ผ่านระบบ eCockpit

 

-

ประกาศรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563
ผ่านระบบ iStudent

วันอาทิตย์ที่ 9 - วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564

-

สอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563
(ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคสมทบ)

วันอาทิตย์ที่ 9 - วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564

-

อาจารย์บันทึกผลการสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563
ลงระบบ iService

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564

-

วันหยุดวันพืชมงคล (แลกกับวันหยุดสงกรานต์ วันที่ 16 เมษายน 2564)

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564

-

โครงการ Mock Job Fair ประจำปีการศึกษา 2564

 

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะบริหารธุรกิจ

 

-

ประชุม Director Morning Brief
สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

-

กิจกรรมตลาดนัด HU Green By U-Plaza คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

วันจันทร์ที่ 17 - วันพุธ 21 พฤษภาคม 2564

 

คณะ ศูนย์ สำนัก นำเสนอแผนปฏิบัติงานประจำปี 2564
ต่อรองอธิการบดีในสังกัด

วันอังคารที่ 18 - วันพฤหัสที่ 20 พฤษภาคม 2564

-

คณะกรรมการฯ แต่ละคณะ/สาขาวิชา พิจารณาผลการสอบ
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 10/2564

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564

-

คณะ/สาขา ส่งผลการสอบที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
มายังสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

 

-

ประชุม Branding & Marketing ครั้งที่ 4/2563

 

-

กิจกรรมตลาดนัด HU Green By U-Plaza คณะนิเทศศาสตร์

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564

-

ประกาศผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ผ่านระบบ iStudent

วันศุกร์ที่ 21 – วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564

-

นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ผ่านระบบ iStudent (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา) รอบที่ 2

วันศุกร์ที่ 21, วันจันทร์ที่ 24 – วันอังคารที่ 25,
วันพฤหัสบดีที่ 27 – วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564

-

วันหยุดประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564

-

คณะ ศูนย์ สำนัก ส่งแผนปฏิบัติงานปีการศึกษา 2563 (ฉบับร่าง)
ผ่านระบบ eCockpit

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564

-

วันหยุดวันวิสาขบูชา

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564

-

ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 3/2564

 

-

กิจกรรมตลาดนัด HU Green By U-Plaza คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564

-

อาจารย์ส่ง มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา)

วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564

-

โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาหอพัก ประจำปี 2564
เพื่อทำสัญญาหอพักนักศึกษาประจำปี 2564

วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564

-

เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 (ภาคสมทบ)
(ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา)

วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม –
วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564

-

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม ถอนรายวิชา
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 ผ่านระบบ iStudent

 

-

นักศึกษาถอนรายวิชา และไม่มีสิทธิ์ขอคืนค่าหน่วยกิต
(รหัสนักศึกษา 58 เป็นต้นไป) ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563
ผ่านระบบ iStudent

 

-

นักศึกษาก่อนรหัส 58 ถอนรายวิชา คืนเงิน 40%
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 ผ่านระบบ iStudent

วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม –
วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม ถอนรายวิชา
เปลี่ยน Section และถอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563
ผ่านระบบ iService

 

-

นักศึกษาตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม ถอนรายวิชา
เปลี่ยน Section และถอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563
ผ่านระบบ iStudent

วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม –
วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564

-

นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนสาย ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 ผ่านธนาคารที่กำหนด

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564

-

โครงการประชุมนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564

-

เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 (ภาคปกติ) (ระดับปริญญาตรี)

…มิถุนายน 2564

-

ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สิทธิ์ได้รับขอรับทุนโครงการทุนอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มที่ 1

 

-

งานวันนวัตกรรมและคุณภาพ ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 7
(Hatyai Inno-Q Day 2021)

 

-

สำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 1 – วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564

-

คณะ ศูนย์ สำนัก นำเสนอแผนปฏิบัติงานประจำปี 2564
ต่อรองอธิการบดีในสังกัด

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 11/2564

 

-

กิจกรรมตลาดนัด HU Green By U-Plaza วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

 

-

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564

-

วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันพุธที่ 3 – วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2564

-

ศูนย์ สำนัก หลักสูตร เขียนรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563

 

-

ผู้รับผิดชอบ ศูนย์- สำนัก หลักสูตร คณะ สถาบัน ส่งสรุปผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2562

วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน –
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564

-

นักศึกษาถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 ผ่านระบบ iStudent

วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน –
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 ผ่านระบบ iService

 

-

นักศึกษาตรวจสอบผลการถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 ผ่านระบบ iStudent

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564

-

คณะ ศูนย์ สำนัก ส่งแผนปฏิบัติงานปีการศึกษา 2563 (ฉบับร่าง)
ผ่านระบบ eCockpit

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564

-

กำหนดส่งข้อสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563
ต่อสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

วันจันทร์ที่ 7- วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564

-

สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา ประชุมพิจารณาผู้สำเร็จการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ร่วมกับคณะ/สาขา

วันจันทร์ที่ 7 - วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564

-

ประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการพิจารณาข้อสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์

 

-

ประชุม Director Morning Brief สำนักทรัพยากรมนุษย์

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564

-

กิจกรรมตลาดนัด HU Green By U-Plaza คณะบริหารธุรกิจ

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564

-

วันสุดท้ายของการแก้ค่าระดับ I ภาคการศึกษาที่ 2/2563

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564

-

กำหนดส่งข้อสอบปลายภาค ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563
ต่อสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 12/2564

วันพุธที่ 16- วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564

-

นักศึกษายื่นขอจบการศึกษาและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ iStudent

วันพุธที่ 16 มิถุนายน –
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการขอจบการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ iService

วันพุธที่ 16 มิถุนายน –
วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564

-

นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการขอจบการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ผ่านศูนย์บริการนักศึกษา (SOS)

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

-

กิจกรรมตลาดนัด HU Green By U-Plaza คณะนิติศาสตร์

วันจันทร์ที่ 21 วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

-

คณะ ศูนย์ สำนัก นำเสนอแผนปฏิบัติงานปีการศึกษา 2564

...พฤษภาคม - ...มิถุนายน 2564

-

โครงการกีฬา HU CHAMP GAME

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564

-

ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 2/2564

วันพุธที่ 23 - วันพฤหัสบดีที่ 24
และวันเสาร์ที่ 26 - วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564

-

สอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563
(ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)

วันพุธที่ 23 มิถุนายน –
วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564

-

บันทึกคะแนนสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563
ผ่านระบบ iService

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

-

ประชุม Branding & Marketing ครั้งที่ 5/2563

 

-

กิจกรรมตลาดนัด HU Green By U-Plaza คณะรัฐศาสตร์

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

-

คณะ / ศูนย์ / สำนัก ส่งแผนปฏิบัติงานประจำปี 2564 ฉบับสมบูรณ์
ผ่านระบบ eCockpit

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564

-

อบรมการบันทึกรายงานการประเมินตนเองผ่าน ระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน ปีการศึกษา 2563

 

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 12/2564

...กรกฎาคม 2564

-

วันหยุดวันตรุษอีฏิ้ลอัดฮา (ตามประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรี)

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564

-

โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา

 

-

รวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564

-

กิจกรรมตลาดนัด HU Green By U-Plaza คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 1 - วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564

-

จัดหาคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ ศูนย์- สำนัก หลักสูตร คณะ สถาบัน ปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ที่ 5 - วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564

-

นักศึกษายื่นขอจบการศึกษาและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 ผ่าน iStudent

วันจันทร์ที่ 5 - วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการขอจบการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 ผ่านระบบ iService

วันจันทร์ที่ 5 - วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564

-

นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการขอจบการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 ผ่านศูนย์บริการนักศึกษา (SOS)

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

-

ประชุม Director Morning Brief สถาบันภาษา

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564

-

กิจกรรมตลาดนัด HU Green By U-Plaza คณะนิเทศศาสตร์

วันจันทร์ที่ 12 - วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564

-

อาจารย์ประจำวิชาบันทึกรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ
ในระบบ iService ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563
และส่งเอกสารมายังสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564

-

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน / 2563 ผ่านระบบ iStudent

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564

-

สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา ประชุมพิจารณาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 (เพิ่มเติม) ร่วมกับคณะ/สาขา

 

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 13/2564

 

-

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่น 35 ภาคการศึกษาที่ 1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564

-

กิจกรรมตลาดนัด HU Green By U-Plaza คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

-

ประกาศรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 ผ่านระบบ iStudent

วันพฤหัสบดีที่ 15 - วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564

-

นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 ผ่านระบบ iStudent
(ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา) รอบที่ 1

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564

-

โครงการ “การประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 12”

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564

 

ประชุม Branding & Marketing ครั้งที่ 6/2563

 

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะรัฐศาสตร์

 

-

ประชุม Director Morning Brief สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

วันพุธที่ 21 - วันพฤหัสบดีที่ 22 และวันเสาร์ที่ 24 –
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564

-

สอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563
(ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)

วันพุธที่ 21 - วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

-

อาจารย์บันทึกผลการสอบ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563
ลงระบบ iService

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564

-

ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 4/2564

 

-

กิจกรรมตลาดนัด HU Green By U-Plaza วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

-

วันหยุดวันอาสาฬหบูชา

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

-

วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

-

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

-

คณะกรรมการฯ แต่ละคณะ/สาขาวิชา พิจารณาผลการสอบ
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563

 

-

คณะ/สาขา ส่งผลการสอบที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
มายังสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

วันอังคารที่ 27, วันพฤหัสบดีที่ 29 - วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564

-

วันหยุดปิดภาคการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน/2563

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

-

วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม –
วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

-

นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 ผ่านระบบ iStudent
(ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา) รอบที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

-

กิจกรรมตลาดนัด HU Green By U-Plaza คณะบริหารธุรกิจ

 

-

ประกาศผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563
ผ่านระบบ iStudent

...กรกฎาคม 2564

-

Intensive Malaysia Course Malaysia

วันอังคารที่ 3 - วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

-

นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 ผ่านระบบ iStudent
(ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา) รอบที่ 2

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 14/2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

-

อาจารย์ส่ง มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
(ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา)

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

-

โครงการ HU Big Cleaning plus Health and Heart day ครั้งที่ 32

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

-

ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

-

เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ภาคสมทบ)
(ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา)

วันอาทิตย์ที่ 8 – วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564

-

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม-ถอนรายวิชา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ผ่านระบบ iStudent

วันอาทิตย์ที่ 8 – วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม-ถอนรายวิชา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ผ่านระบบ iService

วันอาทิตย์ที่ 8 – วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

-

นักศึกษาตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม-ถอนรายวิชา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ผ่านระบบ iStudent

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม –
วันพุธที่ 1 กันยายน 2564

-

นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนสาย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ผ่านธนาคารที่กำหนด

วันอาทิตย์ที่ 8 – วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564

-

นักศึกษาเปลี่ยน Section ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
ผ่านระบบ iStudent

 

-

นักศึกษาถอนรายวิชา คืนเงิน 100% (นักศึกษารหัสก่อน 58)
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ผ่านระบบ iStudent

วันอาทิตย์ที่ 8 – วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการถอนรายวิชา คืนเงิน 100%
(นักศึกษารหัสก่อน 58) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ผ่านระบบ iService

 

-

นักศึกษาตรวจสอบผลการถอนรายวิชา คืนเงิน 100% (นักศึกษารหัสก่อน 58) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ผ่านระบบ iStudent

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

-

เปิดภาคการศึกษาที่1/2564 (ภาคปกติ) (ระดับปริญญาตรี)

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม -
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564

-

นักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 35 ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ณ สถานประกอบการ

วันอังคารที่ 10 – วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564

-

นักศึกษายื่นขอจบการศึกษาและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ iStudent

วันอังคารที่ 10 – วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการขอจบการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ iService

วันอังคารที่ 10 – วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

-

นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการขอจบการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 ผ่านศูนย์บริการนักศึกษา (SOS)

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะนิติศาสตร์

 

-

ประชุม Director Morning Brief สำนักสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์

วันพุธที่ 11 – วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

-

สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษาพิจารณาผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 ร่วมกับคณะ/สาขา

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564

-

วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 15/2564

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

-

กิจกรรมตลาดนัด HU Green By U-Plaza คณะนิติศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 19 - วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

-

ตลาดนัดหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

-

วันสุดท้ายของการแก้ค่าระดับ I ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

-

ประชุม Dean Morning Brief วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

 

-

ประชุม Director Morning Brief สำนักวิจัยและพัฒนา

วันพุธที่ 25 - วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

-

สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา ประชุมพิจารณาผู้สำเร็จการศึกษา
ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 (เพิ่มเติม) ร่วมกับคณะ/สาขา

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

-

กิจกรรมตลาดนัด HU Green By U-Plaza คณะรัฐศาสตร์

หมายเหตุ
1. วันหยุดประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 และวันหยุดประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 เฉพาะบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย
2. วันหยุดประเภทต่าง ๆ ที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
3. ปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จึงควรตรวจสอบกับปฏิทินกิจกรรมใน iOffice
4. ทุกหน่วยงานต้องตรวจสอบปฏิทินหลักและหลีกเลี่ยงวันจัดกิจกรรมและโครงการอื่นใดไม่ให้ซ้ำซ้อน
5. สัญลักษณ์สีแทนความหมายต่าง ๆ ดังนี้
   5.1 สีเขียว แทน การจัดโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ
   5.2 สีน้ำเงิน แทน รายการที่เกี่ยวกับนักศึกษา และอาจารย์
   5.3 สีชมพู แทน การจัดประชุมต่าง ๆ
   5.4 สีแดง แทน วันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย
   5.5 สีดำ แทน อื่น ๆ