ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566


วันเสาร์ที่ 1 เมษายน - วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566

-

ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดลงทะเบียน
ขอรหัสผ่านเข้าใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น กยศ.connect
และยื่นแบบคำขอกู้ภาคการศึกษาที่ 1/2566

วันเสาร์ที่ 1 - วันอาทิตย์ที่ 2,
วันพุธที่ 5 - วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566

-

นักศึกษาหอพักเข้าหอพักและทำสัญญาห้องพัก ประจำปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566

-

บุคลากรปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มปฏิบัติงาน
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566

-

บุคลากรเริ่มปฏิบัติงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

 

-

โครงการ HU Big Cleaning plus Health and Heart day ครั้งที่ 35

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566

-

ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2566

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 17/2566

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566

-

อาจารย์ประจำวิชาส่ง มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566

-

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566

-

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับบัณฑิตศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566

-

เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2566 ระดับปริญญาตรี (ภาคสมทบ)
และระดับบัณฑิตศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 9 - วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566

-

นักศึกษาเปลี่ยน Section ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 ผ่านระบบ iStudent

วันอาทิตย์ที่ 9 - วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2566

-

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม ถอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 ผ่านระบบ iStudent

วันอาทิตย์ที่ 9 - วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม ถอนรายวิชา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 ผ่านระบบ i Service

วันอาทิตย์ที่ 9 - วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566

-

นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนสาย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566
ผ่านธนาคารที่กำหนด

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566

-

เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2566 ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม - วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566

-

โครงการสายใยสายสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม - วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566

-

นักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 39 (ภาคการศึกษาที่ 1/2566)
ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566

-

ประชุมคณะกรรมการ EdPEx

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566

-

วันสุดท้ายของการแก้ค่าระดับ I ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2565

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 15/2566

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566

-

ประชุมคณะกรรมการ EdPEx

 

-

ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 3/2566

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566

-

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7/2566

วันพฤหัสบดีที่ 20 - วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566

-

โครงการ Open House HatyaiU ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 24 - วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566

-

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565
ระดับหน่วยงานสนับสนุน

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะรัฐศาสตร์

 

-

ประชุม Director Morning Brief สถาบันภาษา

 

-

โครงการรับขวัญน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2566

 

-

ซักซ้อมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตร

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566

-

โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

 

-

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

-

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2566

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566

-

วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันเสาร์ที่ 29 - วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม,
วันพฤหัสบดีที่ 3 - วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566

-

สัปดาห์การเรียนการสอน Online ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม - วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566

-

นักศึกษาถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566
ผ่านระบบ iStudent

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม - วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 ผ่านระบบ iStudent

…สิงหาคม 2566

-

หลักสูตรปรับแก้รูปเล่มรายงานและบันทึกรายงานการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2565

 

-

โครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566

-

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566
และปีการศึกษา 2567

 

-

วันหยุดวันอาสาฬหบูชา

วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566

-

วันหยุดวันเข้าพรรษา

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566

-

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2566

 

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 16/2566

 

-

โครงการหล่อเทียน และถวายเทียนพรรษา

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566

-

อบรมการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร
(สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

 

-

กำหนดส่งข้อสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566
ต่อฝ่ายมาตรฐานวิชาการ สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม - วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566

-

นักศึกษายื่นขอสำเร็จการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 รอบที่ 1

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม - วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการขอสำเร็จการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 รอบที่ 1

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม - วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566

-

นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการขอสำเร็จการศึกษา
และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 รอบที่ 1

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

 

-

ประชุม Director Morning Brief สถาบันภาษา

 

-

โครงการเปิดโลกกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566

-

ประชุมคณะกรรมการ EdPEx

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566

-

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และวันแม่แห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566

-

วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมราชชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 และวันแม่แห่งชาติ

วันอังคารที่ 15 - วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566

-

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566

-

ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 3/2566

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566

-

ประชุมคณะกรรมการ EdPEx

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566

-

โครงการอบรมการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองผ่านโปรแกรม Speex
สำหรับนักศึกษา

วันศุกร์ที่ 18 - วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566

-

โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญและผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ นักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 1

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม - วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2566

-

โครงการนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 39
ภาคการศึกษาที่ 1/2566

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566

-

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2566

 

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 17/2566

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566

-

ประชุมคณะกรรมการ EdPEx

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566

-

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8/2566

 

-

โครงการอบรมการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองผ่านโปรแกรม Speex
สำหรับบุคลากร

วันศุกร์ที่ 25 - วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566

-

โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญและผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ นักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม - วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566

-

สอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566
(ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคสมทบ และระดับบัณฑิตศึกษา)

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม
- วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566

-

อาจารย์บันทึกผลการสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566
ผ่านระบบ iService

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะบริหารธุรกิจ

 

-

ประชุม Director Morning Brief สำนักงานอธิการบดี

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566

-

ประชุมคณะกรรมการ EdPEx

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566
- วันพุธที่ 31 มกราคม 2567

-

ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดยื่นแบบยืนยันการเบิกเงิน
ในแอปพลิเคชั่น กยศ.connection ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566

-

กำหนดส่งรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 18/2566

 

-

ซักซ้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566

-

ประชุมคณะกรรมการ EdPEx

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566

-

อบรมการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA Online ระดับคณะ
(สำหรับเลขานุการคณะ เจ้าหน้าที่ประจำคณะ และผู้ที่เกี่ยวข้อง)

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะนิติศาสตร์

 

-

ประชุม Director Morning Brief
สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566

-

ประชุมคณะกรรมการ EdPEx

วันเสาร์ที่ 16 - วันอาทิตย์ที่ 17, วันเสาร์ที่ 23 - วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566

-

โครงการออกเยี่ยมบ้านนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ กรณีผู้กู้ยืมรายใหม่
ประจำปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566

-

โครงการ เดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้และรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ ครั้งที่ 9

วันจันทร์ที่ 18 - วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566

-

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 20 - วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566

-

ประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการพิจารณาข้อสอบปลายภาค
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 19/2566

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566

-

ประชุมคณะกรรมการ EdPEx

 

-

ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 4/2566

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566

-

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9/2566

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566

-

กิจกรรมร้องเพลงสถาบัน ณ อาคารศูนย์กีฬาฯ

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะนิเทศศาสตร์

 

-

ประชุม Director Morning Brief สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566

-

ประชุมคณะกรรมการ EdPEx

 

-

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2566

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566

-

กำหนดส่งข้อสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 ต่อฝ่ายมาตรฐานวิชาการ สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566

-

กำหนดส่งรายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 2 - วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566

-

กำหนดส่งผลงานทางวิชาการ สำหรับเบิกค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ

วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 20/2566

 

-

โครงการมัชฌิมนิเทศ

วันพุธที่ 4 - วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566

-

นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 ผ่านระบบ iStudent
(ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา) ครั้งที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566

-

ประชุมคณะกรรมการ EdPEx

 

-

ซักซ้อมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 6 - วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566

-

อาจารย์ประจำวิชาส่งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 ผ่านระบบ iService

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

 

-

ประชุม Director Morning Brief สำนักสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566

-

กิจกรรม HU Ambassador 2023 "The First Ultimate" (ร้องเพลงสถาบัน) ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566

-

โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

-

ประชุมคณะกรรมการ EdPEx

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566

-

วันหยุดวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม - วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566

-

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566
ผ่านระบบ iStudent

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม - วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566
ผ่านระบบ iStudent

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม - วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566

-

นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566                 ผ่านธนาคารที่กำหนด

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566

-

ประกาศรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 21/2566

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566

-

ประชุมคณะกรรมการ EdPEx

วันพฤหัสบดีที่ 19 - วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566

-

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566

-

วันหยุดวันปิยมหาราช

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

-

ประชุม Director Morning Brief สำนักทรัพยากรมนุษย์

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566

-

ประชุมคณะกรรมการ EdPEx

 

-

ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 5/2566

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566

-

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10/2566

วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม - วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566

-

สอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 (ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคสมทบ และระดับบัณฑิตศึกษา)

วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม - วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566

-

อาจารย์ประจำวิชาบันทึกผลการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 ผ่านระบบ iSevice

...พฤศจิกายน 2566

-

กีฬามหาวิทยาลัยรอบคัดเลือก

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 22/2566

วันพุธที่ 1 - วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566

-

ผู้รับผิดชอบระดับศูนย์-สำนัก หลักสูตร คณะ รายงานความก้าวหน้า แผนพัฒนาคุณภาพจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 1 - วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566

-

การยื่นผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566

-

ประชุมคณะกรรมการ EdPEx

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566

-

โครงการสัมมนาสหกิจศึกษา นักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 39   ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566

-

โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 40   ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

 

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะรัฐศาสตร์

 

-

ประชุม Director Morning Brief สำนักวิจัยและพัฒนา

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566

-

ประชุมคณะกรรมการ EdPEx

 

-

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2566

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566

-

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11/2566

 

-

คณะ/สาขาส่งผลการศึกษามายังสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา   ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566

-

ประกาศผลการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 13 - วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566

-

นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 ผ่านระบบ iStudent (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา) ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566

-

ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 4/2566

วันพฤหัสบดีที่ 16 - วันศุกร์ที่ 17, วันจันทร์ที่ 20 - วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566

-

วันหยุดปิดภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 20 - วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566

-

นักศึกษายื่นขอสำเร็จการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 รอบที่ 2

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน - วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการขอสำเร็จการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 รอบที่ 2

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน - วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566

-

นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการขอสำเร็จการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 รอบที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566

-

บุคลากรเริ่มปฏิบัติงานภาคการศึกษาที่ 2/2566

 

-

โครงการ HU Big Cleaning plus Health and Heart day ครั้งที่ 36

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566

-

อาจารย์ประจำวิชาส่ง มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566

-

ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2566

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566

-

เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2566 ระดับปริญญาตรี (ภาคสมทบ) และระดับบัณฑิตศึกษา

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566

-

นักศึกษาเปลี่ยน Section ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ผ่านระบบ iStudent

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน - วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566

-

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม ถอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ผ่านระบบ iStudent

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน - วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม ถอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ผ่านระบบ iService

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน - วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566

-

นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม ถอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ผ่านธนาคารที่กำหนด

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566

-

เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2566 ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)

 

-

โครงการวันลอยกระทง

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 - วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567

-

นักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 40 (ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566) ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 23/2566

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566

-

ประชุมคณะกรรมการ EdPEx

 

-

ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 5/2566

วันศุกร์ที่ 1 - วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 - อบรมระบบกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566

-

โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566

-

วันหยุดวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

-

ประชุม Dean Morning Brief วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

  - ประชุม Director Morning Brief ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

 

-

Southern Culture Workshop ครั้งที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566

-

ประชุมคณะกรรมการ EdPEx

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566

-

วันสุดท้ายของการแก้ค่าระดับ I ภาคการศึกษาที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566

-

วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 24/2566

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566

-

ประชุมคณะกรรมการ EdPEx

 

-

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3/2566

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 - โครงการไหว้ครู ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 - วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567

-

นักศึกษาถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ผ่านระบบ iStudent

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 - วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ผ่านระบบ iStudent

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะบริหารธุรกิจ

  - ประชุม Director Morning Brief สถาบันภาษา

 

-

อบรมการรู้เท่าทันสื่อสำหรับเยาวชน

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566

-

ประชุมคณะกรรมการ EdPEx

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 - วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567

-

นักศึกษายื่นขอสำเร็จการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ผ่านระบบ iStudent รอบที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 - วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการขอสำเร็จการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ผ่านระบบ iStudent รอบที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 - วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567

-

นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการขอสำเร็จการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2566 รอบที่1

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566

-

กำหนดส่งข้อสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ต่อฝ่ายมาตรฐานวิชาการ สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

 

-

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12/2566

  - อบรมการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ CPR

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 25/2566

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566

-

โครงการสังสรรค์ปีใหม่บุคลากร 2567

วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2566 - วันอังคารที่ 2 มกราคม2567

-

วันหยุดปิดหอพักนักศึกษา (ซ่อมบำรุงหอพักช่วงวันขึ้นปีใหม่)

วันเสาร์ที่ 30 - วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566

-

วันหยุดวันสิ้นปี

วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567

-

วันหยุดวันขึ้นปีใหม่

วันจันทร์ที่ 1 มกราคม - วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567

-

ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมในแอปพลิเคชั่น กยศ.connect ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2566

วันอังคารที่ 2 มกราคม 2567

-

วันหยุดชดเชยวันสิ้นปี

วันพุธที่ 3 - วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2567

-

สัปดาห์การเรียนการสอน Online ภาคการศึกษาที่ 2/2566

… มกราคม 2567

-

กีฬามหาวิทยาลัยรอบมหกรรม

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 1/2567

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567

-

ประชุมคณะกรรมการ EdPEx

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567

-

โครงการอบรมการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ "AUN-QA implementation and Gap Analysis" (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

วันอาทิตย์ที่ 14 - วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567

-

สอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 (ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคสมทบ และระดับบัณฑิตศึกษา)

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม - วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567

-

อาจารย์บันทึกผลการสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ผ่านระบบ iService

วันพุธที่ 17 มกราคม 2567

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะนิติศาสตร์

 

-

ประชุม Director Morning Brief สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567

-

ประชุมคณะกรรมการ EdPEx

 

-

ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 1/2567

วันพุธที่ 24 มกราคม 2567

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 2/2567

วันพุธที่ 24 - วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 - สัปดาห์ศิลปะและพิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567

-

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2567

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567

-

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2567

  - พิธีเปิดมหกรรมกีฬามะหาดเกมส์

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะนิเทศศาสตร์

 

-

ประชุม Director Morning Brief สำนักงานอธิการบดี

 

-

โครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

... มกราคม - ... มีนาคม 2567

-

โครงการมหกรรมกีฬามะหาดเกมส์

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

-

ประชุมคณะกรรมการ EdPEx

วันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 - กิจกรรมตรวจสารเสพติดกลุ่มนักศึกษา

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 3/2567

  - Southern Culture Workshop ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

-

ประชุมคณะกรรมการ EdPEx

… กุมภาพันธ์ 2567

-

โครงการ กยศ.สร้างสุข สู่ชุมชน เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

-

ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 1/2567

  - โครงการ Mental health Check In ตรวจเช็คสุขภาพใจ

วันพุธที่ 14 - วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

-

ประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการพิจารณาข้อสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

-

ประชุมคณะกรรมการ EdPEx

 

-

นำแบบสอบถามและรูปแบบการจัดกิจกรรมเข้าเสนอกรรมการ EdPEx

วันศุกร์ที่ 15 - วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

-

โครงการอบรมการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ "AUN-QA implementation and Gap Analysis" (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 4/2567

  - พิธีปิดมหกรรมกีฬามะหาดเกมส์

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

-

นำแบบสอบถามและรูปแบบการจัดกิจกรรมเข้าเสนอกรรมการ EdPEx

 

-

ประชุมคณะกรรมการ EdPEx

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ - วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567

-

ช่วงเก็บแบบสอบถาม จำนวนนักศึกษา

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

-

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2567

 

-

กำหนดส่งข้อสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ต่อฝ่ายมาตรฐานวิชาการ สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

-

วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

 

-

ประชุม Director Morning Brief
สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

-

ประชุมคณะกรรมการ EdPEx

วันศุกร์ที่ 1 - วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567

-

อาจารย์ประจำวิชาส่งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ผ่านระบบ iService

วันศุกร์ที่ 1 - วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2566

-

นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ผ่านระบบ iStudent (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา) ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 5/2567

  - Southern Culture Workshop ครั้งที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567

-

ประชุมคณะกรรมการ EdPEx

 

-

โครงการ ผู้บริหารพบนักศึกษา ครั้งที่ 21 ระดับปริญญาตรี/กิจกรรม Focus Group โครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ครั้งที่ 19 (ระดับปริญญาตรี)

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 - โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
  - โครงการ HU English Market ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567

-

โครงการ ผู้บริหารพบนักศึกษา ครั้งที่ 21 ระดับบัณฑิตศึกษา กิจกรรม Focus Group โครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ครั้งที่ 19 (ระดับบัณฑิตศึกษา และภาคสมทบ)

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม - วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567

-

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2566 ผ่านระบบ iStudent

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม - วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2566 ผ่านระบบ iService

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม - วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567

-

นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2566 ผ่านธนาคารที่กำหนด

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567

-

ประกาศรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

-

ประชุม Director Morning Brief สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567

-

ประชุมคณะกรรมการ EdPEx

 

-

ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 2/2566

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 6/2567

 

-

โครงการสัมมนาสหกิจศึกษา นักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 40 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567

-

ประชุมคณะกรรมการ EdPEx

 

-

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2567

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567

-

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2567

วันอาทิตย์ที่ 24 - วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567

-

สอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 (ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคสมทบ และระดับบัณฑิตศึกษา)

วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม - วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567

-

อาจารย์ประจำวิชาบันทึกผลการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะรัฐศาสตร์

 

-

ประชุม Director Morning Brief  สำนักสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567

-

ประชุมคณะกรรมการ EdPEx

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567

-

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์กระบวนการและผลลัพท์การปฎิบัติงาน จากรายงาน EdPEx มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุเมธ พีรวุฒิ

วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 256 - วันผู้นำนักศึกษา

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 7/2567

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567

-

ประชุมคณะกรรมการ EdPEx

 

-

นำเสนอสรุปผลโครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ครั้งที่ 19 พร้อมให้ทุกหน่วยงานงานนำเสนอแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567

-

คณะ/สาขาส่งผลการศึกษามายังสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา         ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567

-

วันหยุดชดเชยวันจักรี หรือวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

 

-

ประกาศผลการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

วันจันทร์ที่ 8 - วันพุธที่ 17 เมษายน 2567

-

นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ผ่านระบบ iStudent (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา) ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567

-

วันสถาปนามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปีที่ 27

วันพุธที่ 10 – วันศุกร์ที่ 12, วันพุธที่ 17 - วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567

-

วันหยุดปิดภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567

-

วันหยุดวันสงกรานต์

วันเสาร์ที่ 13 - วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567

 

วันหยุดปิดหอพักนักศึกษา (ซ่อมบำรุงหอพักช่วงวันสงกรานต์)

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567

-

วันหยุดวันสงกรานต์

วันจันทร์ที่ 15 - วันพุธที่ 24 เมษายน 2567

-

นักศึกษายื่นขอสำเร็จการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ผ่านระบบ iStudent รอบที่ 2

วันจันทร์ที่ 15 - วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการขอสำเร็จการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ผ่านระบบ iStudent รอบที่ 2

วันจันทร์ที่ 15 - วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567

-

นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการขอสำเร็จการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2566 รอบที่ 2

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567

-

วันหยุดวันสงกรานต์

วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567

-

ชดเชยวันสงกรานต์

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567

-

อาจารย์ประจำวิชาส่ง มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2566 (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา)

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567

-

บุคลากรเริ่มปฏิบัติงาน ประจำภาคฤดูร้อน/2566

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567

-

เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน/2566 ระดับปริญญาตรี (ภาคสมทบ) และระดับบัณฑิตศึกษา

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน - วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2567

-

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม ถอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2566 ผ่านระบบ iStudent

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน - วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม ถอนรายวิชา
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2566 ผ่านระบบ iService

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน - วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567

-

นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม ถอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2566 ผ่านธนาคารที่กำหนด

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567

-

เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน/2566 ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)

 

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน - วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567

-

ผู้รับผิดชอบระดับสถาบัน รายงานความก้าวหน้า แผนพัฒนาคุณภาพ จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565 จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567

-

บัญชีส่งงบประมาณปีการศึกษา 2567
และได้รับนโยบายหลักคิดจากผู้บริหาร

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 8/2567

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567

-

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2567

 

-

ประชุมคณะกรรมการ EdPEx

 

-

ชี้แจงกรอบการเขียนแผนปฎิบัติงาน ปีการศึกษา 2567 และชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2567 (ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน) กลยุทธ์HU (hYBRID)

วันพฤหัสบดีที่ 25 - วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์กระบวนการและผลลัพท์การปฎิบัติงาน จากรายงาน EdPEx มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุเมธ พีรวุฒิ

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน - วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567

-

คณะ ศูนย์ สำนัก นำเสนอแผนปฏิบัติงานประจำปี 2567 ต่อรองอธิการบดีในสังกัด

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567

-

ประชุม Dean Morning Brief วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

 

-

ประชุม Driector Morning Brief  สำนักทรัพยากรมนุษย์

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567

-

ประชุมคณะกรรมการ EdPEx

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567

-

วันสุดท้ายของการแก่ค่าระดับ I ภาคการศึกษาที่ 2/2566

 

-

กำหนดส่งข้อสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2566 ต่อฝ่ายมาตรฐานวิชาการ สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567

-

วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 9/2567

  - ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567

-

ประชุมคณะกรรมการ EdPEx

 

-

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2567

วันจันทร์ที่ 13 - วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567

-

ประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการพิจารณาข้อสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2566

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม - วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567

-

นักศึกษาถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2566 ผ่านระบบ iStudent

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม - วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2566 ผ่านระบบ iService

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567

-

ประชุมคณะกรรมการ EdPEx

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม - วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567

-

นักศึกษายื่นขอสำเร็จการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2566 ผ่านระบบ iStudent รอบที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม - วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการขอสำเร็จการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2566 ผ่านระบบ iService รอบที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม - วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567

-

นักศึกษาชำระเงินค่าธรรมเนียมการขอสำเร็จการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2566 รอบที่ 1

วันเสาร์ที่ 18 - วันจันทร์ที่ 20 และวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567

-

สอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2566 ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติและภาคสมทบ) และระดับบัณฑิตศึกษา

วันเสาร์ที่ 18 - วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567

-

อาจารย์ประจำวิชาบันทึกผลการสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2566 ผ่านระบบ iService

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567

-

วันหยุดวันวิสาขบูชา

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567

-

ประชุมคณะกรรมการ EdPEx

 

-

ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 3/2567

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567

-

โครงการทบทวนการบันทึกแผนปฏิบัติงานประจำปี 2567 ผ่านระบบ eCockpit

 

-

กำหนดส่งข้อสอบปลายภาค ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2566 ต่อฝ่ายมาตรฐานวิชาการ สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

 

-

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2567

วันศุกร์ที่ 24 - วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567

-

อาจารย์ประจำวิชาส่งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน /2566 ผ่านระบบ iService

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม - วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567

-

นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2566 ผ่านระบบ iStudent (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา) ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567

-

โครงการชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สานฝันแด่รุ่นน้อง ประจำปีการศึกษา 2566

 

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 10/2567

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567

-

ประชุมคณะกรรมการ EdPEx

 

-

ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 3/2567

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567

-

คณะ ศูนย์ สำนัก ส่งแผนปฏิบัติงานปีการศึกษา 2567 (ฉบับร่าง) ผ่านระบบ eCockpit

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 - วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567

-

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน และส่วนที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและวิเคราะห์ ข้อมูลด้านต่าง ๆ ของแผนปฏิบัติงานประจำปี 2567 ผ่านระบบ eCockpit

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567

-

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา                            พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน - วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567

-

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567 ผ่านระบบ iStudent

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567 ผ่านระบบ iService

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน - วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567

-

นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567 ผ่านระบบธนาคารที่กำหนด

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน - วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567

-

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567 ผ่านระบบ iStudent

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567

-

ประกาศรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567

-

วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567

-

กิจกรรมการประกันคุณภาพกับนักศึกษา

 

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะบริหารธุรกิจ

 

-

ประชุม Director Morning Brief สำนักวิจัยและพัฒนา

 

-

โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 41 (ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567)

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567

-

ประชุมคณะกรรมการ EdPEx

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 - วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567

-

คณะ ศูนย์ สำนัก นำเสนอแผนปฏิบัติงานปีการศึกษา 2567

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 11/2567

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567

-

ประชุมคณะกรรมการ EdPEx

 

-

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2567

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567

-

โครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15 The 15th Hatyai National and International Conference

วันเสาร์ที่ 15 - วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567

-

สอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2566 ระดับปริญญาตรี               (ภาคปกติ และภาคสมทบ) และระดับบัณฑิตศึกษา

วันเสาร์ที่ 15 - วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567

-

อาจารย์ประจำวิชาบันทึกผลการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/ 2566 ผ่านระบบ iService

วันเสาร์ที่ 15 - วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567

-

คณะ/สาขาส่งผลการศึกษามายังสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2566

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2567

-

คณะ/ศูนย์/สำนัก ปรับแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม ตามข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการวิพากษ์แผนปฏิบัติงาน

 

-

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน ตรวจสอบ พร้อมอนุมัติแผนปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2566 ทุกหน่วยงาน

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะนิติศาสตร์

 

-

ประชุม Director Morning Brief ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567

-

ประชุมคณะกรรมการ EdPEx

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567

-

ประกาศผลการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2566

 

-

อาจารย์ประจำวิชาส่ง มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)

วันศุกร์ที่ 21 - วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567

-

นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2566 ผ่านระบบ iStudent (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา) ครั้งที่ 2

วันจันทร์ที่ 24 - วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567

-

วันหยุดปิดภาคการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน/2566

วันจันทร์ที่ 24 - วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567

-

นักศึกษายื่นขอสำเร็จการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2566 ผ่านระบบ iStudent รอบที่ 2

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน - วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการขอสำเร็จการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2566 ผ่านระบบ iService รอบที่ 2

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน - วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567

-

นักศึกษาชำระเงินค่าธรรมเนียมการขอสำเร็จการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2566 รอบที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567

-

บุคลากรเริ่มปฏิบัติงานภาคการศึกษาที่ 1/2567

 

-

โครงการ HU Big Cleaning plus Health and Heart day ครั้งที่ 37

 

-

ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2567

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567

-

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567

-

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับบัณฑิตศึกษา

 

-

เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2567 ระดับปริญญาตรี (ภาคสมทบ)

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567

-

เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2567 ระดับบัณฑิตศึกษา

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567

-

เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2567 ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)

 

-

เริ่มแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 ฉบับสมบูรณ์ ผ่านระบบ eCockpit

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 12/2567

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะนิเทศศาสตร์

 

-

ประชุม Director Morning Brief สถาบันภาษา

วันศุกร์ที่ 12 กรกฏาคม 2567

-

วันสุดท้ายของการแก่ค่าระดับ I ภาคการศึกษาฤดร้อน/2566

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 13/2567

 

-

กิจกรรมสร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์ (ETDA)

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2567

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

 

-

ประชุม Director Morning Brief สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567

-

ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 4/2567

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 14/2567

หมายเหตุ
1. วันหยุดประจำภาคการศึกษา และวันหยุดประจำภาคการศึกษาฤดูร้อนนั้น เฉพาะบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย
2. วันหยุดประเภทต่าง ๆ ที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
3. ปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จึงควรตรวจสอบกับปฏิทินกิจกรรมใน iOffice
4. ทุกหน่วยงานต้องตรวจสอบปฏิทินหลักและหลีกเลี่ยงวันจัดกิจกรรมและโครงการอื่นใดไม่ให้ซ้ำซ้อน