ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563 และประจำปีการศึกษา 2564


วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

-

วันตรุษอีฎิ้ลฟิตริ (ตามประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรี)

วันอาทิตย์ที่ 16 - วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564

-

สอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563
(ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคสมทบ)

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564

-

ประชุม Branding Marketing Hatyai U

วันอังคารที่ 18 - วันพฤหัสที่ 20 พฤษภาคม 2564

-

คณะกรรมการฯ แต่ละคณะ/สาขาวิชา พิจารณาผลการสอบ
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564

-

ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 2/2564

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564

-

คณะ/สาขา ส่งผลการสอบที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
มายังสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

 

-

กิจกรรมตลาดนัด HU Green By U-Plaza คณะนิเทศศาสตร์

 

-

ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 3/2564

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564

-

ประกาศผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ผ่านระบบ iStudent

วันศุกร์ที่ 21 – วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564

-

นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ผ่านระบบ iStudent
(ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา) รอบที่ 2

วันจันทร์ที่ 24 – วันอังคารที่ 25,
วันพฤหัสบดีที่ 27 – วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564

-

วันหยุดประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564

-

วันหยุดวันวิสาขบูชา

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564

-

อาจารย์ส่ง มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา)

วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564

-

เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 (ภา#F1F1F1คสมทบ)
(ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา)

 

-

โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาหอพัก ประจำปี 2564
เพื่อทำสัญญาหอพักนักศึกษาประจำปี 2564

วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม
- วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564

-

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม ถอนรายวิชา
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 ผ่านระบบ iStudent

วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม
- วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564

-

นักศึกษาถอนรายวิชา และไม่มีสิทธิ์ขอคืนค่าหน่วยกิต (รหัสนักศึกษา 58
เป็นต้นไป) ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 ผ่านระบบ iStudent

 

-

นักศึกษาก่อนรหัส 58 ถอนรายวิชา คืนเงิน 40%
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 ผ่านระบบ iStudent

วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม
- วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม ถอนรายวิชา
เปลี่ยน Section ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน /2563 ผ่านระบบ iService

วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม
- วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564

-

นักศึกษาตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม ถอนรายวิชา
เปลี่ยน Section ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 ผ่านระบบ iStudent

วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม
- วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564

-

นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนสาย
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 ผ่านธนาคารที่กำหนด

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564

-

โครงการประชุมนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564

-

เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 (ภาคปกติ) (ระดับปริญญาตรี)

 

-

คณะ ศูนย์ สำนัก ส่งแผนปฏิบัติงานปีการศึกษา 2564 (ฉบับร่าง)
ผ่านระบบ eCockpit

...พฤษภาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

-

โครงการแนะแนวศึกษาต่อ และ Sitin Hatyai University

...พฤษภาคม 2564

-

โครงการชำระหนี้คืนกองทุนฯ สานฝันแด่รุ่นน้อง ครั้งที่ 13

วันอังคารที่ 1 - วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2564

-

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน และส่วนที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและวิเคราะห์
ข้อมูลด้านต่าง ๆ ของแผนปฏิบัติงานประจำปี 2564 ผ่านระบบ eCockpit

วันอังคารที่ 1 - วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564

-

ประเมินผล 360 องศาตามสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะของบุคลากรแต่ละกลุ่ม ปีการศึกษา 2563

 

-

สำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564

-

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 10/2564

 

-

กิจกรรมตลาดนัด HU Green By U-Plaza วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564

-

วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564

-

ประชุมคณะกรรมการบััณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2564

วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564

-

จัดสอบ EEE รอบสอบซ่อม

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564

-

กำหนดส่งข้อสอบกลางภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 ต่อฝ่ายมาตรฐานวิชาการ สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน
- วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564

-

นักศึกษาถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน / 2563 ผ่านระบบ iStudent

วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน
- วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน /2563 ผ่านระบบ iService

วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน
- วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564

-

นักศึกษาตรวจสอบผลการถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 ผ่านระบบ iStudent

วันจันทร์ที่ 7 - วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564

-

ประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการพิจารณาข้อสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

-

ประชุม Director Morning Brief สำนักงานอธิการบดี

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564

-

วันสุดท้ายของการแก้ค่าระดับ I ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564

-

ส่งข้อสอบปลายภาค ภาคการศึกษาฤดูร้อน/26563

 

-

หน่วยงานแก้ไข เพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะเบื้องต้นของฝ่ายนโยบาย
และแผนงานเพื่อความสมบูรณ์ก่อนนำเสนอแผนปฏิบัติงานฯ

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 11/2564

วันพุธที่ 16 -วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564

-

สอบกลางภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563

วันพุธที่ 16 - วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564

-

นักศึกษายื่นขอสำเร็จการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ภาคการศึกษาที่ 2/2563 กรณีแก้ค่าระดับ I

วันพุธที่ 16 มิถุนายน
- วันพฤหัสบดี ที่ 1 กรกฎาคม 2564

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการยื่นขอสำเร็จการศึกษา
และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2563 กรณีแก้ค่าระดับ I

 

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการยื่นขอสำเร็จการศึกษา
และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2563

วันพุธที่ 16 มิถุนายน
- วันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม 2564

-

นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการยื่นขอสำเร็จการศึกษา
และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2563
กรณีแก้ค่าระดับ I ผ่านศูนย์บริการนักศึกษา (SOS)

 

-

นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการยื่นขอสำเร็จการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ผ่านศูนย์บริการนักศึกษา (SOS)

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

-

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2564

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564

-

จัดสอบ EEE รอบปกติประจำเดือนมิถุนายน

วันเสาร์ที่ 19 - วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564

-

สอบกลางภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 (ภาคสมทบ)

วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564

-

จัดสอบ EEE รอบปกติประจำเดือนมิถุนายน

วันจันทร์ที่ 21 - วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

-

คณะ ศูนย์ สำนัก นำเสนอแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะรัฐศาสตร์

 

-

ประชุม Director Morning Brief
สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

วันพุธที่ 23 – วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564

-

คณะ ศูนย์ สำนัก ปรับแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม
ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการวิพากษ์แผนปฏิบัติงาน

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

-

โครงการ “การประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 12”

วันศุกร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564

-

โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เสริมสร้างแนวคิดกิจกรรม
ผู้นำนักศึกษา ม.หาดใหญ่ “ค่ายผู้นำ”

วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน
- วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564

-

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
ผ่านระบบ iStudent

วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน
- วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียน
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ผ่านระบบ iService

 

-

นักศึกษาตรวจสอบการยืนยันการลงทะเบียนเรียน
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ผ่านระบบ iService

วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน
- วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564

-

นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
ผ่านธนาคารที่กำหนด

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564

-

การนำเสนอแผนปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2564 ของคณะ ศูนย์ สำนัก

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564

-

การนำเสนอแผนปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2564 ของคณะ ศูนย์ สำนัก

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564

-

การนำเสนอแผนปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2564 ของคณะ ศูนย์ สำนัก

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 12/2564

วันพฤหัสบดีที่ 1 - วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564

-

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน ตรวจสอบ
พร้อมอนุมัติแผนปฏิบัติงานประจำปี 2564 ทุกหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 2, วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564

-

จัดสอบ EEE รอบปกติประจำเดือนกรกฎาคม

วันจันทร์ที่ 5 - วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564

-

อาจารย์ประจำวิชาบันทึกรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบในระบบ iService ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563

วันจันทร์ที่ 5 - วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564

-

นักศึกษายื่นขอสำเร็จการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563

วันจันทร์ที่ 5 - วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการยื่นขอสำเร็จการศึกษา
และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563

วันจันทร์ที่ 5 - วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2564

-

นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการยื่นขอสำเร็จการศึกษา
และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563
ผ่านศูนย์บริการนักศึกษา (SOS)

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564

-

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 ผ่านระบบ iStudent

 

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะนิติศาสตร์

 

-

ประชุม Director Morning Brief
สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564

-

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2564

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564

-

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ของดี มีแล้วต้องโชว์" ครั้งที่ 2

 

-

ประกาศรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 ผ่านระบบ iStudent

วันศุกร์ที่ 9, วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564

-

จัดสอบ EEE รอบปกติ เป็นรอบสุดท้ายของปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 13/2564

วันพุธที่ 14 - วันพฤหัสบดีที่ 15,
วันเสาร์ที่ 17 - วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564

-

สอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563
(ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)

วันพุธที่ 14 - วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564

-

อาจารย์บันทึกผลการสอบ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563
(ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา) ผ่านระบบ iService

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564

-

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7/2564

 

-

จัดสอบ EEE รอบสอบซ่อม
(รอบสุดท้ายของการสอบซ่อมในปีการศึกษา 2563)

 

-

ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 4/2564

วันจันทร์ที่ 19 - วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564

-

คณะกรรมการฯ แต่ละคณะ/สาขาวิชา พิจารณาผลการสอบ
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564

-

คณะ/สาขาส่งผลการสอบ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563
ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
มายังสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564

-

คณะ ศูนย์ สำนัก ส่งแผนปฏิบัติงานประจำปี 2564 ฉบับสมบูรณ์
ผ่านระบบ eCockpit

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564

-

ประกาศผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563
ผ่านระบบ iStudent

 

-

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

-

โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา

 

-

ประชุม Dean Morning Brief วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

 

-

ประชุม Director Morning Brief สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

วันอังคารที่ 20 - วันพฤหัสบดีที่ 22,
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

-

วันหยุดปิดภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

-

วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

-

วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

-

บุคลากรเริ่มปฏิบัติงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

 

-

ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564

-

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติและภาคสมทบ) ภาคการศึกษาที่ 1/2564

 

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564

-

อาจารย์ประจำวิชาส่ง มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)

 

-

ผู้รับผิดชอบ ศูนย์-สำนัก หลักสูตร คณะ สถาบัน
ส่งสรุปการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพปีการศึกษา 2563
จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562

 

-

หน่วยงานที่รับผิดชอบส่งข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564

-

เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ภาคสมทบ) ระดับปริญญาตรี

 

-

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
(ระดับบัณฑิตศึกษา)

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม
- วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

-

นักศึกษาเปลี่ยน Section ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
ผ่านระบบ iStudent

 

-

นักศึกษาถอนรายวิชา คืนเงิน 100% (นักศึกษารหัสก่อน 58)
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ผ่านระบบ iStudent

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม
- วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการถอนรายวิชา คืนเงิน 100%
(นักศึกษารหัสก่อน 58) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ผ่านระบบ iService

 

-

นักศึกษาตรวจสอบผลการถอนรายวิชา คืนเงิน 100%
(นักศึกษารหัสก่อน 58) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
ผ่านระบบ iStudent

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม
- วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564

-

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม ถอนรายวิชา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ผ่านระบบ iStudent

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม
- วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม ถอนรายวิชา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ผ่านระบบ iService

 

-

นักศึกษาตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม ถอนรายวิชา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ผ่านระบบ iStudent

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม
- วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

-

นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนสาย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ผ่านธนาคารที่กำหนด

… กรกฎาคม 2564

-

วันหยุดวันตรุษอีฎิ้ลอัดฮา (ตามประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรี)

 

-

งานวันนวัตกรรมและคุณภาพ ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 7
(Hatyai Inno-Q Day 2021)

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

-

เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564 ระดับบัณฑิตศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 1 - วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564

-

ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
เปิดยื่นกู้ในระบบ e – Studentloan ภาคการศึกษาที่ 1/2564

 

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

-

ประเมินการปฏิบัติงานประจำปี 2563

 

-

เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี

 

-

อาจารย์ที่ีปรึกษายืนยันการถอนรายวิชา บันทึกสัญลักษณ์ W
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ผ่านระบบ iService

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม
- วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564

-

นักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 35 ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
(ภาคการศึกษาที่ 1/2564)

วันจันทร์ที่ 2 - วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564

-

นิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 35 (ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564)
ภายในจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

-

ประชุม Branding Marketing Hatyai U ครั้งที่ 4/2564

วันอังคารที่ 3 - วันจันทร์ ที่ 16 สิงหาคม 2564

-

นักศึกษายื่นขอสำเร็จการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 กรณีแก้ค่าระดับ I

วันอังคารที่ 3 - วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการยื่นขอสำเร็จการศึกษา
และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 กรณีแก้ค่าระดับ I

วันอังคารที่ 3 - วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

-

นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการยื่นขอสำเร็จการศึกษา
และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 กรณีแก้ค่าระดับ I
ผ่านศูนย์บริการนักศึกษา (SOS)

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 14/2564

วันอาทิตย์ที่ 8 - วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564

-

นักศึกษาถอนรายวิชา คืนเงิน 60% (นักศึกษารหัสก่อน 58)
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ผ่านระบบ iStudent

วันอาทิตย์ที่ 8 - วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564

-

อาจารย์ที่่ปรึกษายืนยันการถอนรายวิชา คืนเงิน 60% (นักศึกษารหัสก่อน 58) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ผ่านระบบ iService

 

-

นักศึกษาตรวจสอบผลการถอนรายวิชา คืนเงิน 60% (นักศึกษารหัสก่อน 58) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ผ่านระบบ iStudent

วันอาทิตย์ที่ 8 - วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

-

อาจารย์ที่่ปรึกษายืนยันการถอนรายวิชา คืนเงิน 40%
(นักศึกษารหัสก่อน 58) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ผ่านระบบ iService

 

-

นักศึกษาตรวจสอบผลการถอนรายวิชา คืนเงิน 40% (นักศึกษารหัสก่อน 58) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ผ่านระบบ iStudent

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม
– วันอังคารที่ 10 กันยายน 2564

-

กิจกรรมประชุมเชียร์

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

-

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะนิเทศศาสตร์

 

-

ประชุม Director Morning Brief สำนักสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564

-

วันหยุดวันแม่แห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

-

แก้ค่าระดับ I ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563

วันอาทิตย์ที่ 15 - วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564

-

นักศึกษาถอนรายวิชา คืนเงิน 40% (นักศึกษารหัสก่อน 58)
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ผ่านระบบ iStudent

วันจันทร์ที่ 16 - วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

-

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563
ระดับหน่วยงานสนับสนุน

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 15/2564

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

-

โครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 (ระดับปริญญาตรี)

 

-

ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 3/2564

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

-

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8/2564

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม
- วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564

-

นักศึกษาถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ผ่านระบบ iStudent

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะบริหารธุรกิจ

 

-

ประชุม Director Morning Brief สถาบันภาษา

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564

-

พิธีเปิดโครงการสายใยสายสัมพันธ์ ครั้งที่ 17

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม
- วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564

-

โครงการมอบทุนวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม
- วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564

-

นักศึกษายื่นขอสำเร็จการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ภาคการศึกษาที่ 1/2564

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม
- วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการยื่นขอสำเร็จการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/2564

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม
- วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2564

-

นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการยื่นขอสำเร็จการศึกษา
และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/2564
ผ่านศูนย์บริการนักศึกษา (SOS)

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

-

กำหนดส่งข้อสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
ต่อฝ่ายมาตรฐานวิชาการ สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

…สิงหาคม 2564

-

โครงการตลาดนัดหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564

-

เริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
และภาคการศึกษาที่ 2/2564

 

-

โครงการเปิดโลกกิจกรรม

 

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 16/2564

วันพุธที่ 1 - วันพุธที่ 15 กันยายน 2564

-

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร

วันพุธที่ 1 - วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564

-

การกำหนดแผน IPMP และ OKRs ระดับบุคคลเพื่อเป็นตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

 

-

ประชุม Director Morning Brief สำนักวิจัยและพัฒนา

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564

-

ประชุมกองทุนวิจัย พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1/2564)

วันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564

-

พิธีปิดโครงการสายใยสายสัมพันธ์ ครั้งที่ 17

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 17/2564

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564

-

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2564

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564

-

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9/2564

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564

-

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2564

วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน
- วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

-

สอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
(ระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคสมทบ)

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน
- วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564

-

โครงการนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 35 (ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564)

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน
- วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564

-

อาจารย์ประจำวิชาบันทึกผลการสอบกลางภาค
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ผ่านระบบ iService

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

-

ประชุม Director Morning Brief สำนักทรัพยากรมนุษย์

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

-

ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 5/2564

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

-

วันหยุดประจำปีพุทธศักราช 2564 (เพิ่มเติม)

วันศุกร์ที่ 24 - วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

-

โครงการออกเยี่ยมบ้านนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน
- วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564

-

สัปดาห์เรียนออนไลน์ (Online) ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2564

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 18/2564

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน
- วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564

-

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 ระดับคณะ

วันศุกร์ที่ 1 - วันอาทิตย์ 31 ตุลาคม 2564

-

ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
เปิดยื่นกู้ในระบบ e – Studentloan ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564

-

โครงการไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะรัฐศาสตร์

 

-

ประชุม Director Morning Brief ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

วันจันทร์ที่ 11 - วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564

-

ประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการพิจารณาข้อสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564

-

วันหยุดวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 19/2564

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะนิติศาสตร์

 

-

ประชุม Director Morning Brief สำนักงานอธิการบดี

วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

-

วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564

-

โครงการวันปิยมหาราช ประจำปี 2564

 

-

วันหยุดวันปิยมหาราช

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม
- วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564

-

จัดส่งรายงาน UI GreenMetric World Ranking 2021

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564

-

กำหนดส่งข้อสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
ต่อฝ่ายมาตรฐานวิชาการ สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

 

-

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10/2564

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม
- วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564

-

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564
ผ่านระบบ iStudent

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม
- วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ผ่านระบบ iService

 

-

นักศึกษาตรวจสอบการยืนยันการลงทะเบียนเรียน
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ผ่านระบบ iStudent

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม
- วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

-

นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564
ผ่านธนาคารที่กำหนด

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564

-

โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

 

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 20/2564

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม
- วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

-

นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ผ่านระบบ iStudent (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา) รอบที่ 1

...ตุลาคม 2564

-

โครงการสานสัมพันธ์ครูแนะแนว

 

-

วันหยุดวันสารทไทย

วันจันทร์ที่ 1 - วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564

-

อาจารย์ประจำวิชาบันทึกรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบผ่านระบบ iService ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 และส่งเอกสารมายังสำนักวิชาการ
และทะเบียนการศึกษา

วันจันทร์ที่ 1 - วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564

-

สัปดาห์เรียนออนไลน์ (Online) ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2564

วันจันทร์ที่ 1 - วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

-

การยื่นผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564

-

ประชุม Dean Morning Brief วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

 

-

ประชุม Director Morning Brief
สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

-

ประกาศรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
ผ่านระบบ iStudent

วันจนทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564

-

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาสัญลักษณ์ W ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564

-

การพิจารณาปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564

-

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา นักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นที่ 36
(ภาคการศึกษาที่ 1/2564)

 

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 21/2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564

-

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 - วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

-

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 ระดับสถาบัน

วันอาทิตย์ที่ 14 - วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564

-

สอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
(ระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคสมทบ)

วันอาทิตยที่ี่ 14 - วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564

-

อาจารย์ประจำวิชาบันทึกผลการสอบปลายภาค
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ผ่านระบบ iService

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564

-

ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 4/2564

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

-

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11/2564

วันอังคารที่ 23 - วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564

-

ประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการพิจารณาผลการสอบ
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 22/2564

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564

-

โครงการสัมมนาสหกิจศึกษาระดับสาขาวิชา นักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นที่ 35 (ภาคการศึกษาที่ 1/2564)

 

-

ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 6/2564

 

-

คณะ/สาขาส่งผลการสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
มายังสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564

-

ประกาศผลการสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

...พฤศจิกายน 2564

-

โครงการดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 46

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564

-

โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะนิเทศศาสตร์

 

-

ประชุม Director Morning Brief
สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 2 - วันศุกร์ที่ 3,
วันอังคารที่ 7 - วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564

-

วันหยุดปิดภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

วันศุกร์ที่ 3 - วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564

-

นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ผ่านระบบ iStudent (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา) รอบที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564

-

วันหยุดวันพระราชสมภพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564

-

วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช
บรมนาถบพิตร

วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564

-

วันหยุดวันรัฐธรรมนูญ

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564

-

บุคลากรเริ่มปฏิบัติงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

 

-

โครงการ HU Big Cleaning plus Health and Heart day ครั้งที่ 32

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564

-

ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564

-

เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564
- วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565

-

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม ถอนรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ผ่านระบบ iStudent

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564
- วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม ถอนรายวิชา
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ผ่านระบบ iService

 

-

นักศึกษาตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม ถอนรายวิชา
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ผ่านระบบ iStudent

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564
- วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565

-

นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนสาย ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ผ่านธนาคารที่กำหนด

วันพุธที่ 15 - วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564

-

นักศึกษาเปลี่ยน Section ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564
ผ่านระบบ iStudent

 

-

นักศึกษาถอนรายวิชา คืนเงิน 100% (นักศึกษารหัสก่อน 58)
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ผ่านระบบ iStudent

วันพุธที่ 15 - วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564

-

อาจารย์ที่ีปรึกษายืนยันการถอนรายวิชา คืนเงิน 100%
(นักศึกษารหัสก่อน 58) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ผ่านระบบ iService

 

-

นักศึกษาตรวจสอบผลการถอนรายวิชา คืนเงิน 100% (นักศึกษารหัสก่อน 58) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ผ่านระบบ iStudent

วันพุธที่ 15 - วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564

-

โครงการสังสรรค์ปีใหม่ 2565

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564

-

อาจารย์ประจำวิชาส่ง มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)

วันพฤหัสบดีที่ 16 - วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564

-

นักศึกษายื่นขอสำเร็จการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ภาคการศึกษาที่ 1/2564 กรณีแก้ค่าระดับ I

วันพฤหัสบดีที่ 16 - วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการยื่นขอสำเร็จการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/2564 กรณีแก้ค่าระดับ I

วันพฤหัสบดีที่ 16 - วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564

-

นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการยื่นขอสำเร็จการศึกษา
และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/2564 กรณีแก้ค่าระดับ I
ผ่านศูนย์บริการนักศึกษา (SOS)

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564

-

เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ภาคสมทบ)
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564
- วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2564

-

นักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นที่ 36 ออกปฏิบัติสหกิจศึกษา
(ภาคการศึกษาที่ 2/2564)

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564
- วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565

-

นิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 36 (ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564)
ภายในจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 23/2564

วันพุธที่ 22 - วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564

-

นักศึกษาถอนรายวิชา คืนเงิน 60% (นักศึกษารหัสก่อน 58)
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ผ่านระบบ iStudent

วันพุธที่ 22 - วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการถอนรายวิชา คืนเงิน 60%
(นักศึกษารหัสก่อน 58) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ผ่านระบบ iService

 

-

นักศึกษาตรวจสอบผลการถอนรายวิชา คืนเงิน 60% (นักศึกษารหัสก่อน 58) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ผ่านระบบ iStudent

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564

-

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12/2564

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564

-

วันสุดท้ายแก้ค่าระดับ I ภาคการศึกษาที่ 1/2564

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564
- วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565

-

นักศึกษาถอนรายวิชา คืนเงิน 40% (นักศึกษารหัสก่อน 58)
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ผ่านระบบ iStudent

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564
- วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565

-

อาจารย์ที่ีปรึกษายืนยันการถอนรายวิชา คืนเงิน 40%
(นักศึกษารหัสก่อน 58) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ผ่านระบบ iService

 

-

นักศึกษาตรวจสอบผลการถอนรายวิชา คืนเงิน 40% (นักศึกษารหัสก่อน 58) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ผ่านระบบ iStudent

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564
- วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565

-

วันหยุดปิดหอพักนักศึกษา (ดำเนินการซ่อมบำรุงหอพัก)

วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564

-

วันหยุดวันสิ้นปี

วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565

-

วันหยุดชดเชยวันปีใหม่

วันพุธที่ 5 มกราคม - วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565

-

นักศึกษาถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ผ่านระบบ iStudent

วันพุธที่ 5 มกราคม - วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ผ่านระบบ iService

 

-

นักศึกษาตรวจสอบผลการถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ผ่านระบบ iStudent

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565
- วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565

-

นักศึกษายื่นขอสำเร็จการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ภาคการศึกษาที่ 2/2564

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565
- วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการยื่นขอสำเร็จการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2564

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565
- วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565

-

นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการยื่นขอสำเร็จการศึกษา
และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2564
ผ่านศูนย์บริการนักศึกษา (SOS)

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565

-

พิธีเปิดโครงการมหกรรมกีฬามะหาดเกมส์ ครั้งที่ 22

 

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565

-

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565

-

กำหนดส่งข้อสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564
ต่อฝ่ายมาตรฐานวิชาการ สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะบริหารธุรกิจ

 

-

ประชุม Director Morning Brief สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565

-

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2565

วันพุธที่ 26 มกราคม 2565

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 2/2565

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565

-

ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 1/2565

...มกราคม - ...กุมภาพันธ์ 2565

-

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49
รอบมหกรรม

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์
- วันพุธที่ 31 มีนาคม 2565

-

ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
เปิดยื่นกู้ในระบบ e - Studentloan ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

-

พิธีปิดโครงการมหกรรมกีฬามะหาดเกมส์ ครั้งที่ 22

 

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

 

-

ประชุม Director Morning Brief สำนักสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

-

โครงการนักวิจัยรุ่นใหม่ (ครั้งที่ 1/2564)

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 3/2565

วันอาทิตย์ที่ 13 - วันอังคารที่ 15,
วันพฤหัสที่ 17 - วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

-

สอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564
(ระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคสมทบ)

วันอาทิตย์ที่ 13 - วันอังคารที่ 15,
วันพฤหัสที่ 17 - วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

-

อาจารย์ประจำวิชาบันทึกผลการสอบกลางภาค
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ผ่านระบบ iService

วันจันทร์ที่ 14 - วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565

-

โครงการนิเทศการปฏิบัติสหกิจศึกษา นักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นที่ 36
(ภาคการศึกษาที่ 2/2564)

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

-

วันหยุดวันมาฆบูชา

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

-

โครงการนักวิจัยรุ่นใหม่ (ครั้งที่ 2/2564)

 

-

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2565

วันอังคารที่ 22 - วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

-

สัปดาห์เรียนออนไลน์ (Online) ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2564

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

-

โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

-

ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 1/2565

...กุมภาพันธ์ 2565

-

โครงการคีตะลีลานาฏยกรรม

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 4/2565

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565

-

ประชุมกองทุนวิจัย พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2/2564)

วันจันทร์ที่ 7 - วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565

-

ประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการพิจารณาข้อสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

-

ประชุม Director Morning Brief สถาบันภาษา

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565

-

ซ้อมย่อย พิธีประทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562
และรุ่นที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565

-

ซ้อมใหญ่ พิธีประทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562
และรุ่นที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ที่ 11- วันเสาร์ 12 มีนาคม 2565

-

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแนวพุทธ (รอบที่ 1)

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 5/2565

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565

-

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2565

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565

-

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2565

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565

-

พิธีประทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562
และรุ่นที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม
- วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565

-

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564
ผ่านระบบ iStudent

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม
- วันพุธที่ 6 เมษายน 2565

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียน
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 ผ่านระบบ iService

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม
- วันพุธที่ 6 เมษายน 2565

-

นักศึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564
ผ่านระบบ iStudent

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม
- วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565

-

นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 ผ่านธนาคารที่กำหนด

วันจันทร์ที่ี 21 มีนาคม 2565

-

กำหนดส่งข้อสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564
ต่อฝ่ายมาตรฐานวิชาการ สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

 

-

วันหยุดชดเชยพิธีประทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562
และรุ่นที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565

-

ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 2/2565

วันศุกร์ที่ 25 - วันเสาร์ 26 มีนาคม 2565

-

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแนวพุทธ (รอบที่ 2)

 

-

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแนวอิสลาม

วันจันทร์ที่ี่ี 28 มีนาคม
- วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565

-

นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา
(ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา) รอบที่ 1

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 6/2565

... มีนาคม 2565

-

โครงการ Mock Job Fair

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565

-

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 3 - วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565

-

สัปดาห์เรียนออนไลน์ (Online) ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2564

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565

-

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยนักศึกษา ม.หาดใหญ่ ประจำปี 2564

 

-

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W ภาคการศึกษาที่ 2/2564

วันอังคารที่ 5 - วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565

-

อาจารย์ประจำวิชาบันทึกรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ผ่านระบบ iService
และส่งเอกสารมายังสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

วันพุธที่ 6 เมษายน 2565

-

วันหยุดวันจักรี

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565

-

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา นักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 37
(ภาคการศึกษาที่ 1/2565)

วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565

-

โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยหาดใหญ่

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565

-

ประกาศรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564
ผ่านระบบ iStudent

 

-

โครงการสัมมนาสหกิจศึกษา ระดับสาขาวิชา นักศึกษาสหกิจ รุ่นที่ 36
(ภาคการศึกษาที่ 2/2564)

วันพุธที่ 13 - วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565

-

วันหยุดวันสงกรานต์

วันอาทิตย์ที่ 17 - วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565

-

สอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564
(ระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และภาคสมทบ)

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 7/2565

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

-

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2565

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565

-

อาจารย์ประจำวิชาส่ง มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564
(ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา)

 

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะรัฐศาสตร์

 

-

ประชุม Director Morning Brief สำนักวิจัยและพัฒนา

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน
- วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565

-

นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ผ่านระบบ iStudent (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา) รอบที่ 2

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565

-

ประกาศผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ผ่านระบบ iStudent

วันจันทร์ที่ 2 - วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565

-

วันหยุดปิดภาคการศึกษาที่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

วันเสาร์ที่ี 7 พฤษภาคม 2565

-

เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 (ภาคสมทบ)
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

 

-

โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาหอพัก ประจำปี 2565
เพื่อทำสัญญาหอพักนักศึกษาประจำปี 2565

วันเสาร์ที่ี 7 - วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565

-

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม ถอนรายวิชา
ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 ผ่านระบบ iStudent

 

-

นักศึกษาถอนรายวิชา และไม่มีสิทธิ์ขอคือค่าหน่วยกิต
(รหัสนักศึกษา 58 เป็นต้นไป) ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564
ผ่านระบบ iStudent

 

-

นักศึกษาก่อนรหัส 58 ถอนรายวิชา คืนเงิน 40%
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 ผ่านระบบ iStudent

วันเสาร์ที่ี 7 - วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม ถอนรายวิชา
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 ผ่านระบบ iService

 

-

นักศึกษาตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม ถอนรายวิชา
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 ผ่านระบบ iStudent

วันเสาร์ที่ี 7 - วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565

-

นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนสาย
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 ผ่านธนาคารที่กำหนด

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565

-

เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 (ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 8/2565

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม
- วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565

-

นักศึกษาถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 ผ่านระบบ iStudent

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม
- วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565

-

อาจารย์ที่ีปรึกษายืนยันถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 ผ่านระบบ iService

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม
- วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565

-

นักศึกษาตรวจสอบการยืนยันการถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 ผ่านระบบ iStudent

วันอาทิตย์ที่ 15 - วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565

-

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564
ผ่านระบบ iStudent

วันอาทิตย์ที่ 15 - วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียน
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 ผ่านระบบ iService

 

-

นักศึกษาตรวจสอบการยืนยันการลงทะเบียนเรียน
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 ผ่านระบบ iStudent

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565

-

วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565
- วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565

-

นักศึกษายื่นขอสำเร็จการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ภาคการศึกษาที่ 2/2564 กรณีแก้ค่าระดับ I

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565
- วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการยื่นขอสำเร็จการศึกษา
และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2564 กรณีแก้ค่าระดับ I

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565
- วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565

-

นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการยื่นขอสำเร็จการศึกษา
และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2564 กรณีแก้ค่าระดับ I
ผ่านศูนย์บริการนักศึกษา (SOS)

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565

-

ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 2/2565

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565

-

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2565

 

-

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2565

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

-

วันสุดท้ายของการแก้ค่าระดับ I ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 9/2565

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565

-

ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 3/2565

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม
- วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565

-

ประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการพิจารณาข้อสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะนิติศาสตร์

 

-

ประชุม Director Morning Brief สำนักทรัพยากรมนุษย์

วันพุธที่ 1 - วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565

-

ประเมินผล 360 องศาตามสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะของบุคลากรแต่ละกลุ่ม ปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565

-

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565

-

วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565

-

ส่งข้อสอบปลายภาค ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564

 

-

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 ผ่านระบบ iStudent

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 10/2565

วันพฤหัสบดีที่ 9 - วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565

-

อาจารย์ประจำวิชาบันทึกรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 ผ่านระบบ iService
และส่งเอกสารมายังสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565

-

โครงการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565

-

ประกาศรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 ผ่านระบบ iStudent

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565

-

ประชุม Dean Morning Brief วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

 

-

ประชุม Director Morning Brief ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

วันพุธที่ 15 มิถุนายน
- วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2565

-

นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 ผ่านธนาคารที่กำหนด

วันพุธที่ 15 - วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565

-

นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/ 2564 ผ่านระบบ iStudent
(ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา) รอบที่ 1

วันพุธที่ 15 มิถุนายน
- วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565

-

นักศึกษายื่นขอสำเร็จการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564

วันพุธที่ 15 มิถุนายน
- วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการยื่นขอสำเร็จการศึกษา
และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564

วันพุธที่ 15 มิถุนายน
- วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565

-

นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการยื่นขอสำเร็จการศึกษา
และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564
ผ่านศูนย์บริการนักศึกษา (SOS)

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565

-

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2565

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 11/2565

วันพุธที่ 22, วันพฤหัสบดีที่ 23 และวันเสาร์ที่ 25
- วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565

-

สอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564
(ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา)

วันพุธที่ 22 - วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565

-

อาจารย์บันทึกผลการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564
ผ่านระบบ iService

วันจันทร์ที่ 27 - วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565

-

คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการสอบ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 พร้อมส่งผลการสอบมายังสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน
- วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565

-

นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/ 2564 ผ่านระบบ iStudent
(ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา) รอบที่ 2

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565

-

ประกาศผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564
ผ่านระบบ iStudent

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะนิเทศศาสตร์

 

-

ประชุม Director Morning Brief สำนักงานอธิการบดี

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน, วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม,วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565

-

วันหยุดปิดภาคบุคลากร ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565

-

โครงการ HU Big Cleaning plus Health and Heart day ครั้งที่ 33

 

-

บุคลากรเริ่มปฏิบัติงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565

-

ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

-

อาจารย์ประจำวิชาส่ง มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา)

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565

-

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติและภาคสมทบ) ปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565

-

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565

-

เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565 (ภาคสมทบ)
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565

-

เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565 (ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565

-

วันหยุดวันอาสาฬหบูชา

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565

-

วันหยุดวันเข้าพรรษา

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 12/2565

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะบริหารธุรกิจ

 

-

ประชุม Director Morning Brief
สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

หมายเหตุ
1. วันหยุดประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 และวันหยุดประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 เฉพาะบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย
2. วันหยุดประเภทต่าง ๆ ที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
3. ปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จึงควรตรวจสอบกับปฏิทินกิจกรรมใน iOffice
4. ทุกหน่วยงานต้องตรวจสอบปฏิทินหลักและหลีกเลี่ยงวันจัดกิจกรรมและโครงการอื่นใดไม่ให้ซ้ำซ้อน