ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


วันศุกร์ที่ 1 - วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565

-

นักศึกษาขอยื่นสำเร็จการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 กรณีเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 1 - วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันขอสำเร็จการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 กรณีเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 1 - วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565

-

นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการยื่นขอสำเร็จการศึกษา
และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 กรณีเพิ่มเติม
ผ่านศูนย์บริการนักศึกษา SOS

วันเสาร์ที่ 2 - วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565

-

โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาหอพักและทำสัญญาหอพัก
ประจำปีการศึกษา 2565

 

-

โครงการทำสัญญา​หอพักนักศึกษา​ประจำปีการศึกษา​ 2565

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565

-

โครงการ HU Big Cleaning plus Health and Heart day ครั้งที่ 33

 

-

บุคลากรเริ่มปฏิบัติงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565

-

ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

-

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
(ภาคปกติและภาคสมทบ) ปีการศึกษา 2565

 

-

อาจารย์ประจำวิชาส่ง มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา)

 

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 14/2565

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565

-

เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565 (ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี

วันอาทิตย์ที่ 10 - วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565

-

นักศึกษาเปลี่ยน section ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565
ผ่านระบบ iStudent

วันอาทิตย์ที่ 10 - วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565

-

นักศึกษาถอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ผ่านระบบ iStudent

วันอาทิตย์ที่ 10 - วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการถอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

วันอาทิตย์ที่ 10 - วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565

-

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม ถอนรายวิชา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม
- วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม ถอนรายวิชา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม
- วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

-

นักศึกษาตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม ถอนรายวิชา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ผ่านระบบ iStudent

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม
- วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2565

-

นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนสาย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ผ่านธนาคารที่กำหนด

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565

-

นักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 37 (ภาคการศึกษาที่ 1/2565)
ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565

-

โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา

วันอังคารที่ 12 - วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565

-

อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาออกนิเทศงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1
(ภายในจังหวัดสงขลา)

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565

-

วันหยุดวันอาสาฬหบูชา

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565

-

วันหยุดวันเข้าพรรษา

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565

-

วันหยุดราชการกรณีพิเศษ (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564)

 

-

วันสุดท้ายแก้ค่าระดับ I ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564

วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565

-

โครงการ​ปฐมนิเทศ​นักศึกษา​ใหม่
(ระดับบัณฑิตศึกษา) ​ประจำปีการศึกษา ​2565

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565

-

เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565
ระดับปริญญาตรี (ภาคสมทบ) และระดับบัณฑิตศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม
- วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

-

โครงการ​สายใยสาย​สัมพันธ์​ ครั้งที่ 18

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม
- วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565

-

ยื่นเอกสารผ่อนผันทหาร ประจำปี 2565

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 15/2565

 

-

โครงการอบรมอาจารย์ใหม่หัวใจ HU ประจำภาคการศึกษา 1/2565

 

-

กิจกรรม Workshop "การปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยกิจกรรม QCC"

วันพุธที่ 20 - วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565

-

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564
ระดับหน่วยงานสนับสนุน

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565

-

ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 4/2565

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565

-

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7/2565

 

-

กิจกรรม Show&Share มุมมองวิธีคิดของการเป็นโค้ชที่ดีในการพัฒนาคน

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม
- วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565

-

นักศึกษาถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ผ่านระบบ iStudent

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม
- วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

 

-

ประชุม Director Morning Brief
สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

 

-

โครงการวันเฉลิมพระชมนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565

-

วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566

-

วันหยุดราชการกรณีพิเศษ (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564)

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม
- วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565

-

นักศึกษาขอยื่นสำเร็จการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ภาคการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม
- วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันขอสำเร็จการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม
- วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565

-

นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการยื่นขอสำเร็จการศึกษา
และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/2565
ผ่านศูนย์บริการนักศึกษา SOS

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 16/2565

 

-

กิจกรรม Workshop "การวางแผนกลยุทธ์และการบริหารงาน
สู่ความสำเร็จด้วย OKRs"

วันศุกร์ที่ 5 - วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565

-

โครงการ Synergize Our Future กลุ่มเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน รุ่นที่ 2

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

-

กำหนดส่งข้อสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565
ต่อฝ่ายมาตรฐานวิชาการ สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

วันจันทร์ที่ 8 - วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565

-

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

-

ประชุม Director Morning Brief สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

 

-

โครงการเปิดโลกกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565

-

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

-

โครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 (ระดับปริญญาตรี)

 

-

โครงการมอบทุนวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565

-

วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565

-

ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 3/2565

 

-

โครงการเปิดโลกกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565

-

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8/2565

 

-

กิจกรรม Workshop "Outward Mindset ทัศนคติ
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการทำงาน"

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565

-

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม
- วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565

-

โครงการนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 37 (ภาคการศึกษาที่ 1/2565)

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 17/2565

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม
- วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565

-

สอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565
(ระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคสมทบ)

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม
- วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565

-

อาจารย์ประจำวิชาบันทึกผลการสอบกลางภาค
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ผ่านระบบ eService

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะรัฐศาสตร์

 

-

ประชุม Director Morning Brief สำนักสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์

 

-

กิจกรรม Show&Share "การบริหารงาน
โดยใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ"

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565

-

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 และภาคการศึกษาที่ 2/2565

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565
- วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566

-

ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินในแอปพลิเคชั่น กยศ. Connect ภาคการศึกษาที่ 2/2565

วันจันทร์ที่ 5 - วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565

-

สัปดาห์การเรียนการสอน Online ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 18/2565

 

-

กิจกรรม Workshop "การพัฒนาตนเองของผู้บริหารด้วย VUCA"

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะนิติศาสตร์

 

-

ประชุม Director Morning Brief สถาบันภาษา

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565

-

ซ้อมย่อย พิธีประสาทปริญญาบัตร รุ่นที่ 21-23
ประจำปีการศึกษา 2562-2564

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565

-

ซ้อมใหญ่ พิธีประสาทปริญญาบัตร รุ่นที่ 21-23
ประจำปีการศึกษา 2562-2564

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565

-

พิธีประสาทปริญญาบัตร รุ่นที่ 21-23 ประจำปีการศึกษา 2562-2564

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565

-

วันหยุดชดเชยพิธีประสาทปริญญาบัตร รุ่นที่ 21-23
ประจำปีการศึกษา 2562-2564

วันอังคารที่ 20 - วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565

-

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 19/2565

 

-

โครงการบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา1/2565

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565

-

กิจกรรม Show&Share "ประสานงานอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน"

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565

-

ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 5/2565

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565

-

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9/2565

วันอาทิิตย์ที่ 25 กันยายน 2565

-

โครงการไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565

-

ประชุม Dean Morning Brief วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

 

-

ประชุม Director Morning Brief สำนักวิจัยและพัฒนา

 

-

โครงการมัชฌิม​นิเทศ​นักศึกษา​ ประจำปีการศึกษา ​2565

... กันยายน 2565

-

โครงการออกเยี่ยมบ้านนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 3 - จันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565

-

ประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการพิจารณาข้อสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565

-

กำหนดส่งข้อสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565
ต่อฝ่ายมาตรฐานวิชาการ สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 20/2565

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565

-

อบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษ

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะนิเทศศาสตร์

 

-

ประชุม Director Morning Brief สถาบันภาษา

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565

-

วันหยุดวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

-

โครงการวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565

-

วันหยุดราชการกรณีพิเศษ (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564)

วันจันทร์ที่ 17 - วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565

-

อาจารย์ประจำวิชาส่งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ผ่านระบบ iService

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 21/2565

 

-

โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 20 - วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565

-

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564  ระดับสถาบัน

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565

-

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10/2565

 

-

ประกาศรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565
ผ่านระบบ iStudent

 

-

กิจกรรม Workshop "Career Path & Succession Planning"

วันเสาร์ที่ 22 - วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565

-

สัปดาห์การเรียนการสอน Online ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ครั้งที่ 2

วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม
- วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565

-

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565
ผ่านระบบ iStudent

วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม
- วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2565

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565

วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม
- วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2565

-

นักศึกษาตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 ผ่านระบบ iStudent

 

-

นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565
ผ่านธนาคารที่กำหนด

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565

-

โครงการวันปิยมหาราช ประจำปี 2565

 

-

วันหยุดวันปิยมหาราช

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565

-

วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

...ตุลาคม 2565

-

โครงการชำระหนี้กองทุนฯ เพื่อสานฝันแด่รุ่นน้อง

...ตุลาคม - ...พฤศจิกายน 2565

-

โครงการเข้าร่วมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบคัดเลือก)

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะบริหารธุรกิจ

 

-

ประชุม Director Morning Brief ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

 

-

โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 38 (ภาคการศึกษาที่ 2/2565)

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม  
- วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565

-

สอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565
(ระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคสมทบ)

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม  
- วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565

-

อาจารย์ประจำวิชาบันทึกผลการสอบปลายภาค
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ผ่านระบบ iService

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 22/2565

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565

-

โครงการวันลอยกระทง

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

 

-

ประชุม Director Morning Brief สำนักงานอธิการบดี

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565

-

ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 6/2565

 

-

โครงการติดตามการดำเนินงานตาม OKRs ทุกหน่วยงาน
(กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารทุกหน่วยงาน และคณะกรรมการ EdPEx)

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565

-

ประชุมคณะกรรมการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11/2565

วันจันทร์ที่ 14 - วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565

-

คณะกรรมการพิจารณาผลสอบ ประจำคณะ

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565

-

คณะ/สาขาส่งผลการศึกษามายังสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

 

-

อาจารย์ประจำวิชาส่ง มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา)

 

-

ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 4/2565

วันพฤหัสบดีที่ 17 - วันศุกร์ที่ 18, วันจันทร์ที่ 21
- วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565

-

วัันหยุดปิดภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565

-

ประกาศผลการสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายนน 2565

-

บุคลากรเริ่มปฏิบัติงานตามปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565

 

-

โครงการ HU Big Cleaning plus Health and Heart day ครั้งที่ 34

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

-

ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2565

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565

-

เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2565 (ภาคสมทบ)
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน
- วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

-

นักศึกษาเปลี่ยน section ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565
ผ่านระบบ iStudent

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน
- วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565

-

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม ถอนรายวิชา
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน
- วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565

-

นักศึกษาตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม ถอนรายวิชา
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 ผ่านระบบ iStudent

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน
- วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565

-

นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนสาย ภาคการศึกษาที่ 2/2565

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565

-

เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2565 (ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 23/2565

...พฤศจิกายน 2565

-

โครงการดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 46

 

-

โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565

-

วันหยุดวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565
- วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566

-

นักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 38 (ภาคการศึกษาที่ 2/2565)
ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

-

ประชุม Director Morning Brief
สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

วันพุธที่ 7 ธันวาคม - วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565

-

อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาออกนิเทศงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1
(ภายในจังหวัดสงขลา)

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565
- วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

-

นักศึกษาขอยื่นสำเร็จการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ภาคการศึกษาที่ 1/2565

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565
- วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันขอสำเร็จการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ภาคการศึกษาที่ 1/2565

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565
- วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2566

-

นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการยื่นขอสำเร็จการศึกษา
และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/2565
ผ่านศูนย์บริการนักศึกษา SOS

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565

-

วันสุดท้ายแก้ค่าระดับ I ภาคการศึกษาที่ 1/2565

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565

-

วันหยุดวันรัฐธรรมมนูญ

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565

-

วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมมนูญ

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 24/2565

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะรัฐศาสตร์

 

-

ประชุม Director Morning Brief
สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565

-

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12/2565

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม
- วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม ถอนรายวิชา
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม
- วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565

-

นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนสาย ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 ผ่านธนาคารที่กำหนด

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 25/2565

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565

-

วันหยุดราชการกรณีพิเศษ (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564)

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565
- วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566

-

วันหยุดปิดหอพักนักศึกษา (ดำเนินการซ่อมบำรุงหอพัก)

วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565

-

วันหยุดวันสิ้นปี

วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566

-

วันหยุดวันขึ้นปีใหม่

วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม
- วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566

-

ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินในแอปพลิเคชั่น กยศ. Connect ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2565

วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566

-

วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566

-

กำหนดส่งข้อสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565
ต่อฝ่ายมาตรฐานวิชาการ สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่ 18 มกราคม 2565

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะนิติศาสตร์

 

-

ประชุม Driector Morning Brief สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566

-

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2566

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม
- วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566

-

สัปดาห์การเรียนการสอน Online ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ครั้งที่ 1

วันเสาร์ที่ 21 - วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566

-

สอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565
(ระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคสมทบ)

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม
- วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

-

อาจารย์บันทึกผลการสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565
ผ่านระบบ iService

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม
- วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566

-

โครงการนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 38 (ภาคการศึกษาที่ 2/2565)

วันเสาร์ที่ 24 มกราคม
- วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566

-

นักศึกษาถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 ผ่านระบบ iStudent

วันเสาร์ที่ 24 มกราคม
- วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W
ประจำภาคการศึกษา ที่ 2/2565

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566

-

โครงการบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา2/2565

 

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 2/2566

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566

-

ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 1/2566

...มกราคม - ...กุมภาพันธ์ 2566

-

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 50 (รอบมหกรรม)

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

-

ประชุม Dean Morning Brief วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

 

-

ประชุม Driector Morning Brief สำนักสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 3/2566

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

-

กิจกรรม “วัน ม.หาดใหญ่ รักษ์โลก” (HU Green Day 2023)

 

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะนิเทศศาสตร์

 

-

ประชุม Driector Morning Brief สถาบันภาษา

 

-

ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 4/2566

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

-

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2566

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์
- วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2566

-

ประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการพิจารณาข้อสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565

...กุมภาพันธ์ 2566

-

โครงการ กยศ. สร้างสุข สู่ ชุมชน เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้

...กุมภาพันธ์ - …มีนาคม 2566

-

โครงการมหกรรม​กีฬามะหาด​เกมส์ ครั้งที่ 23

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566

-

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (รอบที่ 1)

 

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะบริหารธุรกิจ

 

-

ประชุม Driector Morning Brief สำนักวิจัยและพัฒนา

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566

-

วันหยุดวันมาฆบูชา

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566

-

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (รอบที่ 2)

 

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 5/2566

วันเสาร์ที่ 11 - วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566

-

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2565
ผ่านระบบ iStudent

วันเสาร์ที่ 11 - วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียน
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2565

วันเสาร์ที่ 11 - วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566

-

นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2565 ผ่านธนาคารที่กำหนด

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566

-

กำหนดส่งข้อสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565
ต่อฝ่ายมาตรฐานวิชาการ สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

 

-

ประชุม Driector Morning Brief สำนักทรัพยากรมนุษย์

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566

-

ประกาศรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565
ผ่านระบบ iStudent

วันเสาร์ที่ 18 - วันศุกร์ที่ 24  มีนาคม 2566

-

สัปดาห์การเรียนการสอน Online ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ครั้งที่ 2

วันจันทร์ที่ 20 - วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566

-

อาจารย์ประจำวิชาส่งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ผ่านระบบ iService

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 6/2566

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566

-

ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 2/2566

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566

-

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2566

 

-

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม
- วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566

-

สอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565
(ระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคสมทบ)

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม
- วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566

-

อาจารย์ประจำวิชาบันทึกผลการสอบปลายภาค
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 ผ่านระบบ iService

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566

-

โครงการสัมมนาสหกิจศึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 38
(ภาคการศึกษาที่ 2/2565)

 

-

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยนักศึกษา ม.หาดใหญ่ ประจำปี 2566

 

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

-

ประชุม Driector Morning Brief ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 7/2566

วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566

-

วันหยุดวันจักรี

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566

-

คณะกรรมการฯ ระดับคณะ
พิจารณาผลการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2565

วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566

-

วันสถาปนามหาวิทยาลัยหาดใหญ่

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566

-

คณะ/สาขาส่งผลการศึกษามายังสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565

วันอังคารที่ 11 - วันพุธที่ 12 และวันอังคารที่ 18
- วันพุธที่ 19 เมษายน 2566

-

วัันหยุดปิดภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 

วันอังคารที่ 11 เมษายน  2566

-

ประกาศผลการสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

วันพฤหัสบดีที่ 13 - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2566

-

วันหยุดวันสงกรานต์

วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2565

-

วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

วันพุธที่ 19 เมษายน 2566

-

อาจารย์ประจำวิชาส่ง มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2565
(ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา)

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566

-

บุคลากรเริ่มปฏิบัติงานตามปกติ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2565

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566

-

เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน/2565 (ภาคสมทบ)
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

วันเสาร์ที่ 22 - วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566

-

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม ถอนรายวิชา
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2565 ผ่านระบบ iStudent

วันเสาร์ที่ 22  เมษายน
- วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม ถอนรายวิชา
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2565

วันเสาร์ที่ 22  เมษายน
- วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566

-

นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนสาย
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2565 ผ่านธนาคารที่กำหนด

วันเสาร์ที่ 22  เมษายน
- วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566

-

นักศึกษาขอยื่นสำเร็จการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ภาคการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2565

วันเสาร์ที่ 22  เมษายน
- วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันขอสำเร็จการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565

วันเสาร์ที่ 22  เมษายน
- วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566

-

นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการยื่นขอสำเร็จการศึกษา
และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2565
ผ่านศูนย์บริการนักศึกษา SOS

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566

-

เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน/2565 (ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 8/2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

-

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2566

...เมษายน 2566

-

โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566

-

วันสุดท้ายแก้ค่าระดับ I ภาคการศึกษาที่ 2/2565

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะรัฐศาสตร์

 

-

ประชุม Driector Morning Brief สำนักงานอธิการบดี

วันพุธที่ 3 - วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566

-

นักศึกษาถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2565 ผ่านระบบ iStudent

วันพฤหัสบดีที่ 4 - วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566

-

โครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการ เสริมสร้างแนวคิดกิจกรรม
ผู้นำนักศึกษา ม.หาดใหญ่ “ค่ายผู้นำ”

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566

-

วันหยุดวันฉัตรมงคล

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566

-

กำหนดส่งข้อสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2565
ต่อสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

วันจันทร์ที่ 8 - วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566

-

ประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการพิจารณาข้อสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2565

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะนิติศาสตร์

 

-

ประชุม Driector Morning Brief
สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566

-

ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 2/2566

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 10/2566

วันพุธที่ 17 - วันพฤหัสบดีที่ 18
และเสาร์ที่ 20 - วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566

-

สอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2565
(ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)

วันพุธที่ 17 - วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566

-

บันทึกคะแนนสอบกลางภาคประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2565
ในระบบ iService

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566

-

ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 3/2566

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566

-

โครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 9/2566

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566

-

กำหนดส่งข้อสอบปลายภาค ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2565
ต่อสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

 

-

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2566

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566

-

ประชุม Dean Morning Brief วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

 

-

ประชุม Driector Morning Brief
สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566

-

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566

-

วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 

-

วันหยุดวันวิสาขบูชา

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566

-

วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 11/2566

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566

-

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2565

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะนิเทศศาสตร์

 

-

ประชุม Driector Morning Brief สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566

-

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2566

วันเสาร์ที่ 17 - วันอาทิตย์ที่ 18 และวันจันทร์ที่ 19 - วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566

-

สอบปลายภาค ภาคการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน/2565
(ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)

วันเสาร์ที่ 17 - วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566

-

บันทึกคะแนนสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2565
ในระบบ iService

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 12/2566

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566

-

คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบ ประจำคณะ/สาขา

 

-

คณะ/สาขา ส่งผลการสอบ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2566
มายังสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566

-

ประกาศผลการสอบ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2565

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะบริหารธุรกิจ

 

-

ประชุม Driector Morning Brief สำนักสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์

วันพุธที่ 28 - วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566

-

วัันหยุดปิดภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2565

วันเสาร์ที่ 1 กรกฏาคม 2566

-

บุคลากรเริ่มปฏิบัติงานภาคการศึกษาที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566

-

โครงการ HU Big Cleaning plus Health and Heart day ครั้งที่ 35

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2565

-

ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566

-

อาจารย์ประจำวิชาส่ง มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566

-

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566

-

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับบัณฑิตศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566

-

เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2566 (ภาคสมทบ)
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566

-

เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2566 (ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 13/2566

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566

-

ประชุม Dean Morning Brief คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

 

-

ประชุม Driector Morning Brief สถาบันภาษา

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 14/2566

หมายเหตุ
1. วันหยุดประจำภาคการศึกษา และวันหยุดประจำภาคการศึกษาฤดูร้อนนั้น เฉพาะบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย
2. วันหยุดประเภทต่าง ๆ ที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
3. ปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จึงควรตรวจสอบกับปฏิทินกิจกรรมใน iOffice
4. ทุกหน่วยงานต้องตรวจสอบปฏิทินหลักและหลีกเลี่ยงวันจัดกิจกรรมและโครงการอื่นใดไม่ให้ซ้ำซ้อน