ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนเพื่อยืนยันการรายงานตัว
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา2567

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านหน้าเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

2. ชำระเงินค่าลงทะเบียนเพื่อยืนยันการรายงานตัว : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567

3. รายงานตัวและตรวจสอบหลักฐาน ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ : วันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2567
    ณ ห้องประชุม U-301 อาคารยูพลาซ่า ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เวลา 09.00 – 16.00 น.

4. รายงานตัวลำดับสำรอง ตรวจหลักฐานและชำระเงิน : วันอาทิตย์ ที่ 10 มีนาคม 2567
    (กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่ครบ หรือสละสิทธิ์)

5. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567
    ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall ชั้น 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจ (HBS) เวลา 09.00 – 17.00 น.

6. เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2567 : วันอาทิตย์ ที่ 30 มิถุนายน 2567