1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ : วันอาทิตย์ ที่ 11 กรกฎาคม2564 ผ่านหน้าเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ https://www.hu.ac.th

2. กำหนดการสอบข้อเขียน
  -สอบข้อเขียน จากเดิม วันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน 2564 เปลี่ยนแปลงเป็น วันเสาร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2564

3. กำหนดการสอบสอบสัมภาษณ์
  - สอบสัมภาษณ์ จากเดิม วันเสาร์ ที่ 26 มิถุนายน 2564 เปลี่ยนแปลงเป็น วันเสาร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2564

4. การส่งเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ ให้นำมายื่นที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกประจำห้องสอบ ในวันสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 (สำเนาเอกสารทุกแผ่นด้วยกระดาษ A4 พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ) ได้แก่

5. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก : ผ่านหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่https://www.hu.ac.th
    5.1 ประกาศผลการสอบข้อเขียน : วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564
    5.2 ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ : วันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม 2564

6. รายงานตัวโดยชำระเงินผ่านธนาคาร : วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2564

7. รายงานตัวและตรวจสอบหลักฐาน : วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2564ห้องประชุม U-301 อาคารยูพลาซ่า ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เวลา 13.00 – 16.00 น.

8. รายงานตัวลำดับสำรอง ตรวจหลักฐาน และชำระเงิน : วันเสาร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2564 (กรณีผู้ผ่านการคัดเลือก มีคุณสมบัติไม่ครบ หรือสละสิทธิ์)

9. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 ห้องประชุม Blue Ocean Hall ชั้น 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจ (HBS)

10. เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2564 : วันอาทิตย์ ที่ 1 สิงหาคม 2564

หมายเหตุ : **หากมีประกาศจากหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด ให้มีการดำเนินการในเรื่องการเรียน การสอน การสอบ online ทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จะปรับรูปแบบการสอบคัดเลือกเป็นรูปแบบ online ต่อไป

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม!!1. ขอเลื่อนและเปลี่ยนแปลงการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)


2. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศรียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564


3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564


4. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564


5. ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564