1. คุณสมบัติผู้สมัคร
    1.1 ต้องเป็นครูผู้สอนในสถานศึกษา
    1.2 ต้องมีสัญญาจ้างระบุเป็นครูผู้สอน (ใช้สัญญาจ้างฉบับปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ)
    1.3 มีหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาและยังไม่สิ้นสุด ระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน

2. วิธีการสมัคร การจัดส่งหลักฐานการสมัคร และการจัดส่งหลักฐานการชำระเงิน
    2.1 กรอกข้อมูลการสมัครเรียนออนไลน์
    2.2 ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 500 บาท พร้อมจัดส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร ผ่านช่องทางดังนี้
       2.2.1 ชำระผ่าน QR Code สามารถสแกนชำระได้ทุกธนาคาร
       ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ธนาคารกรุงไทย

       2.2.2 ชำระผ่าน Application กรุงไทย Next
       2.2.3 ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) ได้ 3 ธนาคาร ดังนี้
          ธนาคารกรุงไทย COM.CODE 8503
          ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 158-0-0-1268-4
          ธนาคารออมสิน COM.CODE.186
       2.2.4 ชำระผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

    2.3 จัดส่งหลักฐานการสมัคร (ส่งออนไลน์) ได้แก่


       หมายเหตุ :
       1. แจ้งหลักฐานชำระเงินค่าสมัครสอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566
       2. จัดส่งหลักฐานการสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566
       3. การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์หลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครเพื่อยืนยันการเข้าสอบ

3. กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก

4. การจัดส่งเอกสารการสอบสัมภาษณ์ : ให้นำมายื่นที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกประจำห้องสอบ สัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 (สำเนาเอกสารด้วยกระดาษ A4 พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) ดังนี้

5. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก : ประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ https://www.hu.ac.th
    วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566

6. ชำระเงินค่าลงทะเบียนเพื่อยืนยันการรายงานตัว โดยชำระเงินผ่านธนาคาร :
    วันที่ 20-31 พฤษภาคม 2566

7. รายงานตัว และตรวจสอบหลักฐานผู้ผ่านการคัดเลือก :
    วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้องประชุม U-301 อาคารยูพลาซ่า ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

8. รายงานตัวลำดับสำรอง ตรวจหลักฐาน และชำระเงิน :
    กรณีผู้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่ครบหรือสละสิทธิ์: วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566

9. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ :
    วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 ห้องประชุม Blue Ocean Hall ชั้น 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจ (HBS)

10. เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2566 :
    วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566


ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม!!ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคาร (Pay-in-Slip) สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ปีการศึกษา 2566

วิธีการชำระเงินเพื่อยืนยันการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(ป.บัณฑิต) ปีการศึกษา 2566

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566

แจ้งหลักฐานชำระเงินค่าสมัครสอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566


จัดส่งหลักฐานการสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566


ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร (กรณีชำระเงินค่าสมัครแล้ว) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566


ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร (กรณีรอชำระเงินค่าสมัคร) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566


ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566