ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ


             ความหมาย นอกเหนือจากความตั้งใจในการพัฒนาการศึกษาในระดับสูงแก่เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นทาง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีการพัฒนา ความคิด ความรู้ ความสามารถ การไตร่ ตรองในการที่จะกระทำ สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อมีประโยชน์แก่ตัวเยาวชนและส่วนรวมมากที่สุด โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความ ถูกต้อง และในที่สุดเยาวชนก็จะ รู้จัก กับความสำเร็จเมื่อรู้คิดและรู้ธรรม
             มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้จัดทำรูปปั้นขึ้น หน้าอาคารเรียนด้วยเหตุผล 2 ประการ ประการแรกที่ได้จัดทำขึ้น เพราะรูปปั้น The Thinker มีแนวความ คิด Concept ตรงกับปรัชญาของทางมหาวิทยาลัยฯ รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ โดย เฉพาะคำว่า "รู้คิด" เหตุผลอีกประการคือ เป็นรูปปั้นที่ถือว่าเป็นผลงานประติมา กรรมที่ดีที่สุดในโลก และถือเป็นผลงานที่เด่นที่สุด (Masterpiece) ของศิลปิน ที่มีชื่อ Auguste Rodin (โรแดงน์) ชาวฝรั่งเศส เกิดเมื่อปี ค.ศ.1840 เช่นเดียว กับที่ Van Gogh (แวน โก๊ะ) มีชื่อเสียงที่สุดในเรื่องของการเขียนภาพ (Painting) แต่ Rodin มีชื่อมากที่สุดในงานประติมากรรม งานของ Rodin มา จากอิทธิพล ศิลปในยุคของ Renaissance และจาก Michelangelo ผ่านออก มาเป็นงานที่ ผสมผสาน และตกผลึกจากความคิด

The Thinker : Muscle and mind Auguste Rodin

ความหมายของ The Thinker
             Rodin ปั้นรูปขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์และเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกความคิดของเขา เป็นรูปปั้นที่เป็นคนนั่งอย่างมีสติ มีสมาธิ และ เชื่อว่ามนุษย์พัฒนาขึ้นอยู่เหนือสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย โดยแรงบันดาลใจจากสิ่งลึกลับทำให้เกิดเป็นผลงานขึ้นมา โดยลักษณะ ของรูป ปั้นนั้นแล้ว Rodin ยังให้ความสำคัญ และชอบที่จะปั้นคนที่แสดงออกทางสรีระ ความสวยงาม กล้ามเนื้อที่ชัดเจน แสดงให้เห็นถึงคน ที่ไม่ได้ใช้ความคิดอย่างเดียว แต่แสดงให้เห็นคนที่ทุ่มเททำงานอย่างหนักทำให้กล้ามเนื้อทุกส่วนที่ชัดเจน โดยเฉพาะมือของรูปปั้น ที่ใหญ่กว่าคนปกติทั่วไปที่แสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่ถ่ายทอดมาได้เป็นอย่างดี Rodin ได้กล่าวไว้ว่า "The most remote antiquity is my habitat. I want to link the past to the present ; to return to memory, judge it, and contrive to complete it, Symbols are the guidelines of humanity. They are no lies."“Free World”
ประติมากรรม “โลกเสรี” @ ม.หาดใหญ

ประติมากรรม “Free World”
             “Free world” หรือ “โลกเสรี” ประติมากรรมทรงกลมคล้ายลูกโลก ตั้ง ตระหง่านแวววาวกระทบแสงอาทิตย์ดูโดดเด่นบริเวณหน้าอาคารภูเก็ต หรือ อาคารวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศรินมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นสัญลักษณ์ แห่งการก้าวสู่โลกเสรีที่ไร้พรมแดนระหว่างเชื้อชาติ ด้วยโลกทุกวันนี้แคบลง และคนจากทั่วทุกมุมโลกสื่อสารกันได้ใกล้ชิดขึ้น โดยในปี 2558 นี้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาที่ขานรับการเข้าสู่ประชา คมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ “Free World” จึงถูกสร้างขึ้นด้วยแนวคิดสำคัญดังกล่าว    อ่านต่อ...

             มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีปณิธานและความมุ่งมั่น ที่จะจัดกระบวนการเรียนการสอนทุกอย่าง เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาแต่ละคน ให้เจริญเติบโตสูงที่สุดแห่งสมรรถภาพ ให้เป็นบุคคลที่เพียบพร้อมสมบูรณ์ ทั้งในด้านวินัย คุณธรรม และสติปัญญาความรอบรู้ โดยมีจุดมุ่งหมายหลัก คือให้นักศึกษา เป็นบัณฑิตที่มี วิสัยทัศน์กว้างไกล เน้นเป็นพิเศษ ให้นักศึกษาเจริญก้าวหน้า เป็นมืออาชีพในสาขาวิชาที่เรียน มีจิตสำนึกที่ดีงาม สมบูรณ์ในคุณธรรม และจริยธรรมต่อสังคม และเพื่อนมนุษย์ แต่ละหลักสูตรการศึกษา จะมีส่วนประกอบรายวิชากระบวนการเรียนที่จะปลูกฝัง ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิด การพัฒนาในทางที่ดี โดยเฉพาะในด้านความเป็นคนดี และในด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ

วิสัยทัศน์

“ม.หาดใหญ่ 2570 : มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ เน้นนวัตกรรม ธรรมาภิบาล และความเป็นสากล”

นิยาม มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ ::
1. ด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการในการผลิตบัณฑิต (Work-Integrated Learning:WIL) การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ทางทฤษฏีที่ได้จากการเรียน (Formal Learning) และผสมผสานประสบการณ์การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการที่อยู่ในโลกแห่งความจริง (Real World) และพัฒนาทักษะกำลังคนของสถานประกอบการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
2. ด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมและเชิงพาณิชย์ โดยมีผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่มีความสอดคล้องกับบริบทของชุมชน เช่น การท่องเที่ยว การบริหารจัดการท้องถิ่น SME/ Startup เป็นต้น ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาภาคใต้ตอนล่าง
3. ด้านการศึกษาแบบไร้พรมแดน (Borderless Education) การแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อเรียนและฝึกสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีวิสัยทัศน์และเป็นพลเมืองโลก การเปิดหลักสูตร Double Degree / International Conference ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในต่างประเทศ (Strategic Partners)
4. ด้าน Digital Transformation การปฏิรูปและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยทั้งองค์กรโดยใช้ Digital Technology สนับสนุนการดำเนินงานในทุกพันธกิจ ทุกส่วนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างนวัตกรรม และเพิ่มรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย เช่น การเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมแบบ Online & Blended Learning การพัฒนารูปแบบการสื่อสารตลาดดิจิทัลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงการพัฒนาทักษะผู้เรียนและบุคลากรให้มี Digital Literacy แนวทางการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

พันธกิจ

“พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างสรรค์สังคม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก ตามพันธกิจอุดมศึกษาด้วยการบริหารจัดการสมัยใหม่”

เอกลักษณ์

Modern University : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มุ่งเน้นนวัตกรรม การบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล ด้วยการจัดการสมัยใหม่

อัตลักษณ์

บัณฑิตมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับปรัชญามหาวิทยาลัย ดังนี้

รู้คิด ::
1. Critical Thinking การคิดวิพากษ์
2. Creativity and Innovation การคิดอย่างสร้างสรรค์ และมีนวัตกรรม
3. Positive Thinking การคิดบวก

รู้ธรรม ::
1. ความรับผิดชอบ
2. Compassion มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย
3. จรรยาบรรณวิชาชีพ
4. ความเพียรพยายาม

รู้สำเร็จ ::
1. บัณฑิตรู้ลึก รู้รอบ ประกอบอาชีพได้
2. ทำงานได้หลายอย่าง (Multi Skills)
3. บัณฑิตมีทักษะในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
4. บัณฑิตเป็นพลเมืองที่ดี (Good Citizen)

Slogan / Brand Positioning
"ม.หาดใหญ่ สร้างสรรค์สู่สากล สร้างคนสู่อนาคต"