ชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่


บริการนักศึกษา

เว็บไซต์ทุนการศึกษา : https://wwww.hu.ac.th/loan/

ฝ่ายทุนการศึกษา ม.หาดใหญ่ ได้รับรางวัล 3 ปีซ้อน

 • ปีการศึกษา 2548 ได้รับรางวัลชมเชย
 • ปีการศึกษา 2549 ได้รับรางวัลชมเชย
 • ปีการศึกษา 2550 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • โทรศัพท์ : 074-200396
 • Email: huloan@hu.ac.th
 • Fanpage: ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

งานรักษา-พยาบาล

 • ปฐมพยาบาล และทำหัตถการบางอย่าง เช่น ทำแผล ตัดไหม
 • ตรวจรักษาโรคเบื้องต้นแก่นักศึกษาและบุคลากร
 • คัดกรอง และนำผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล และติดตามผลการรักษา ประสานงานกับอาจารย์ และผู้ปกครองแจ้งอาการเจ็บป่วย และให้คำแนะนำการปฏิบัติตนุ
 • จัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ใช้ในห้องพยาบาล
 • บริการให้ยืมกระเป๋ายานอกสถานที่


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • ห้องพยาบาล อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา ( ด้านข้าง )
 • TEL : (66 74) 425000 ต่อ 139
 • E-mail :pannipha@hu.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • โทรศัพท์ 0-7420-0370
 • โทรสาร 0-7420-0371
 • เว็บไซต์: สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : https://sdc.hu.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • โทรศัพท์ 0-7420-0370
 • เว็บไซต์ สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : https://sdc.hu.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ศูนย์พัฒนาอาชีพ : https://coop.hu.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • ฝ่ายสหกิจศึกษาและส่งเสริมอาชีพ
 • ฝ่ายสหกิจศึกษาและส่งเสริมอาชีพ อาคาร U-Plaza ชั้น 1
  โทร. 074-200386-387
  facebook: https://www.facebook.com/profile.php

ศูนย์คอมพิวเตอร์

 • Bandwidth อินเทอร์เน็ต 500/200 Mbps
 • Wifi ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย จำนวน 412 จุดสิ่งอำนวยความสะดวก

ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 • บริการยืม - คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
 • บริการหนังสือทั่วไป ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
 • บริการสืบค้นรายการหนังสือผ่านระบบสารสนเทศ ALIST OPAC (http://opac.hu.ac.th)
 • บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และยืมต่อผ่านระบบสารสนเทศ ALIST OPAC (http://opac.hu.ac.th) และ Application “ALIST4 OPAC”
 • บริการ eBook เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน (http://ebooks.in.th/hunews)
 • บริการวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์
 • บริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น
 • บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการศึกษาและเพื่อความบันเทิง
 • บริการ VPN เพื่อการสืบค้นฐานข้อมูลจากภายนอกมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์ : https://idtc.hu.ac.th

Facebook : ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • โทร 047-200351 โทรสาร 074 - 200354
 • ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
 • โทร 074 – 200300 ต่อ 126
 • บริการทรัพยากรสารสนเทศ
 • โทร 074 – 200351
 • งานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
 • โทร.0-7420-0351
 • บริการนวัตกรรมและการเรียนรู้ดิจิทัล
 • โทร 074-200322

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • ห้องพยาบาล อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา ( ด้านข้าง )
 • TEL : (66 74) 425000 ต่อ 139
 • E-mail :pannipha@hu.ac.th

ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษาที่ได้มาตรฐาน

เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬา การทำกิจกรรมนักศึกษา รวมทั้งเป็น หอประชุมใหญ่ประจำมหาวิทยาลัย

อาคาร U-Plaza เปิดบริการเวลา 08.00 – 16.30 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • ศูนย์บริการนักศึกษา SOS แบบครบวงจร
 • โทร. 074-200395-8
 • เปิดให้บริการเวลา 08.00-17.00 น. และ เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ให้บริการนักศึกษาเกี่ยวกับงานทะเบียน งานการเงิน และงานกองทุน

อาคาร U-Plaza ให้บริการตั้งแต่เวลา 07.30 – 15.00 น.

บริการหอพักภายใน

อาคารหอพักนักศึกษา ซึ่งเป็นอาคาร 4 ชั้น จำนวน 80 ห้อง มีถนนโดยล้อมอาคาร กว้าง 8 เมตร และพื้นที จอดรถจักรยานยนต์ 200 คัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ในงบประมาณก่อสร้าง 35 ล้านบาท

รายละเอียดเพิ่ม

บริการหอพักภายนอก

รายละเอียดเพิ่ม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • โทรศัพท์ 0-7420-0370
 • โทรสาร 0-7420-0371
 • เว็บไซต์ สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : https://sdc.hu.ac.th

Henry Ford Room ห้องประชุมขนาดเล็ก สามารถรองรับคนจำนวน 5-10 คน เหมาะสำหรับการประชุมหรือ การพรีเซ็นงานต่างๆ

Philip. Kotler Room ห้องประชุมขนาดเล็ก สามารถรองรับคนจำนวน 5-10 คน เหมาะสำหรับการประชุมหรือ การพรีเซ็นงานต่างๆ

Blue Ocean Hall ห้องประชุม ที่ออกแบบตกแต่งอย่างทันสมัย มีขนาด ความจุ 400 ที่นั่ง

ห้องประชุมนิพนธ์ บุญญภัทโร ตั้งอยูที่ชั้น 4 อาคาร 10 ใช้ในงานประชุมสภากรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 49 ที่นั่ง

ห้องประชุมสมุย ตั้งอยูที่ชั้น 2 อาคาร 3 เดิมใช้ห้องประชุมนี้ในการประชุมกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปัจจุบันใช้ในการประชุมทั่วๆไปและใช้รับรองแขกสำคัญๆ 94 ที่นั่ง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

 • ห้องปฏิบัติการ PC จำนวน 9 ห้อง
 • ห้องปฏิบัติการ iMac จำนวน 3 ห้อง

Start up ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคาร 1 เป็นที่นั่งทำงานกลุ่มและพักผ่อนของนักศึกษา

common room DRIC ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคาร 8 เป็นที่นั่งทำงานกลุ่มและพักผ่อนของนักศึกษาด้านความบันเทิง

เว็บไซต์ Hatyai Channel :

https://www.hu.ac.th/hatyaichannel

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 208


เว็บไซต์ Uradio :

https://www.hu.ac.th/uradio/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • สถานีวิทยุชุมชน U Radio 101.25 MHz อาคาร U Plaza ชั้น 1
  สังกัดสำนักสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
  074-200373
 • E-Mail : uradio.hu@gmail.com
 • Line : u-radio


งานกิจการนักศึกษา