สมรรถนะหลัก (Core Competency)


ความสามารถหลักของมหาวิทยาลัย : ประกอบด้วย 4T ได้แก่Touch :

รับฟัง เข้าใจ และดูแลผู้เรียน / ผู้รับบริการ อย่างใกล้ชิด


Teaching :

จัดการเรียนการสอนตามศักยภาพ และตามความต้องการของผู้เรียน มีการฝึกสหกิจศึกษา/ประสบการณ์วิชาชีพ เน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะใน ศตวรรษที่ 21


Technology :

บริหารจัดการด้วยรูปแบบ Digital University


Team :

เน้นการทำงานเป็นทีม