ประกาศ/นโยบาย/มาตรการ Covid-19

8 Tools Application สำหรับจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

1. Google Apps for Education

2. Microsoft Teams

3. Flipgrid

4. Quizizz

5. Canva

6. ZOOM

7. Padlet

8. loom