ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)


บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต


การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
มหาบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ


คณะนิติศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะรัฐศาสตร์


คณะนิเทศศาสตร์

วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน


ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ

             มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำหนดให้ครุยวิทยฐานะของบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการกำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ และ เข็มวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนี้

1. ครุยวิทยฐานะสำหรับบัณฑิต

ตัวเสื้อเป็นเสื้อคลุมทำด้วยผ้าสีดำยาวเหนือข้อเท้าประมาณ 15 เซนติเมตร ตัวเสื้อผ่าอกตลอด มีจีบที่อก หลัง และไหล่ แขนเสื้อยาวเหนือข้อมือประมาณ 10 เซนติเมตร ปลายแขนปล่อย มีพู่สีประจำ กลุ่มสาขาวิชา ระดับหน้าอก 1 คู่ ผ้าคล้องคอทำด้วยกำมะหยี่สีน้ำเงิน มีขลิบสีประจำกลุ่มสาขาวิชา กว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ด้านหลังผ้าคล้องคอปรากฎแถบสีน้ำเงิน ขาว แดง และมีขลิบสีประจำ กลุ่มสาขาวิชา มีแถบผ้าสีแดงประมาณ 3-5 เซนติเมตร ระดับข้อศอกข้างละ 1 แถบ เข็มวิทยฐานะติดอยู่ ด้านหน้าตรงกลางบนแถบกำมะหยี่สีน้ำเงินของผ้าคล้องคอ

2. ครุยวิทยฐานะสำหรับประกาศนียบัตรบัณฑิต

ใช้แบบเดียวกับครุยวิทยฐานะสำหรับบัณฑิต ยกเว้น ให้ติดผ้าแถบผ้าสีแดง กว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตร ระดับศอก ข้างละ 1 แถบ และกว้าง 1.5 - 2.5 เซนติเมตร เหนือแถบแรก 1 แถบ และติดแถบผ้าสี ประจำกลุ่มสาขาวิชาตลอดแนวกลางตัวด้านหน้า

3. ครุยวิทยฐานะสำหรับมหาบัณฑิต

ใช้แบบเดียวกับครุยวิทยฐานะสำหรับบัณฑิต ยกเว้น ให้ติดแถบผ้าสีแดง กว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตร ระดับศอก ข้างละ 2 แถบ และติดแถบผ้าสีประจำกลุ่มสาขาวิชาตลอดแนวกลางตัวด้านหน้า มีพู่สีประจำกลุ่มสาขาวิชา ระดับหน้าอก 1 คู่ 4. ครุยวิทยฐานะสำหรับดุษฎีบัณฑิต ใช้แบบเดียวกับครุยวิทยฐานะสำหรับบัณฑิต ยกเว้น ให้ติดแถบผ้าสีแดง กว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตร ระดับศอก ข้างละ 3 แถบ และติดแถบผ้าสีประจำกลุ่มสาขาวิชาตลอดแนวกลางตัวด้านหน้า มีพู่สีประจำกลุ่มสาขาวิชา ระดับหน้าอก 1 คู่

5. ครุยประจำตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ใช้แบบเดียวกับครุยวิทยฐานะสำหรับบัณฑิต แต่ผ้าคล้องคอเป็นผ้ากำมะหยี่สีน้ำเงิน ขาว แดง ไม่มีขลิบสีประจำกลุ่มสาขาวิชา ให้ติดแถบกำมะหยี่สีแดง กว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตร ระดับข้อศอก ข้างละ 4 แถบ และติดแถบกำมะหยี่สีแดงตลอดแนวกลางตัวด้านหน้า มีพู่สีขาวระดับหน้าอก 1 คู่ สำหรับ ตำแหน่งกรรมสภา และมีสร้อยสังวาลรูปแบบเครื่องหมายมหาวิทยาลัยคล้องคอระดับหน้าอก เฉพาะตำแหน่งนายกสภาและอธิการบดี

6. เข็มวิทยฐานะ

เข็มวิทยฐานะมีลักษณะเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 เซนติเมตร มีเครื่องหมายมหาวิทยาลัยอยู่ตรงกลาง

7. การสวมครุยวิทยฐานะ

7.1 ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาชายให้สวมครุยวิทยฐานะทับชุดนักศึกษาและผูกเนคไท สำหรับนักศึกษา หญิงให้สวมครุยวิทยฐานะทับชุดนักศึกษา
7.2 ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก สำหรับนักศึกษาชายให้สวมครุยวิทยฐานะทับเสื้อสูทและผูกเนคไท สำหรับนักศึกษาหญิงให้สวมครุยวิทยฐานะทับเสื้อขาวทรงสุภาพและกระโปรงสีดำ

8. สีประจำคณะ
 • สีน้ำเงิน เป็นสีประจำกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • สีขาวนวล เป็นสีประจำกลุ่มสาขาวิชานิติศาสตร์
 • สีชมพู เป็นสีประจำกลุ่มสาขาวิชาศิลปศาสตร์
 • สีน้ำตาล เป็นสีประจำกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโลยี
 • สีเขียว เป็นสีประจำกลุ่มสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • สีส้ม เป็นสีประจำกลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาตร์
 • สีเงิน เป็นสีประจำกลุ่มสาขาวิชารัฐศาสตร์
 • สีม่วง เป็นสีประจำกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • สีทอง เป็นสีประจำกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์
 • สีเทา เป็นสีประจำกลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • สีขาวบริสุทธิ์ เป็นสีประจำกลุ่มสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • สีเลือดหมู เป็นสีประจำกลุ่มสาขาวิชาวิศกรรมศาสตร์
 • สีเหลือง เป็นสีประจำกลุ่มศิลปกรรมศาสตร์
 • สีเขียวมะกอก เป็นสีประจำกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
9. โอกาสในการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง

การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง จะใช้ในโอกาสใดและมีเงื่อนไข อย่างไรให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย