รับสมัครงาน


ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

เรื่อง รับสมัครงาน

ประกาศตำแหน่งงานว่างประจำเดือนตุลาคม

ตำแหน่งงาน

อัตรา

คุณสมบัติ

เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสถาบันภาษา
สังกัด สถาบันภาษา
1
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 – 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส./อนุปริญญา หรือปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นๆ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
1
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอก โดยมีวุฒิการศึกษาการศึกษามหาบัณฑิต ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต หรือ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต และวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาการประถมศึกษา
 • มีผลคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5 คะแนน(พิจารณาเป็นพิเศษ)
อาจารย์ประจำสาขาการจัดการการท่องเที่ยว 1
 • จบการศึกษารับดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการโรงแรม การท่องเที่ยวและการบริการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (หลักสูตรนานาชาติ)
 • มีประสบการณ์สอบระดับอุดมศึกษา สามารถสอนภาษาอังกฤษได้
 • มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนระดับดี
 • หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนน หรือTOEIC 550 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจการบิน 1
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาธุรกิจการบิน /หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การและความเชี่ยวชาญในเนื้อหาทางด้านการจัดการธุรกิจสายการบิน
 • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบิน หรือการสอนระดับอุดมศึกษานานาชาติ
 • มีประสบการณ์การสอน/การทำงานในสายการบินที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยกว่า 1-2 ปี
 • มีผลงานทางวิชาการตรงสาขาวิชาธุรกิจการบิน
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป
Programmer
สังกัด ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
1
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 – 40 ปี
 • จบการศึกษาระดับ : ป.ตรี หรือ ป.โท สาขาที่จบ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ /วิทยศาสตร์คอมพิวเตอร์ /วิศวะคอมพิวเตอร์ /เทคโนโลยีสารสนเทศ /หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกียวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโปรแกรม ASP.Net / C#.Net /VB.net / JavaScript / CSS /HTML 5 / Boostrap
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล SQL Server, Oracle Server, SQL Command
 • มีความรู้การเขียนโปรแกรมในการเชื่อมต่อ API Service or Web Service
 • ชอบงานเขียนโปรแกรม และทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ MVC Framework / Mobile Application (พิจารณาเป็นพิเศษ)
เจ้าหน้าที่ประจำหอพักนักศึกษา 1
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีที่พักฟรี
 • มีจิตใจบริการ
เจ้าหน้าที่ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA 1
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23-40 ปี
 • จบ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม/สาธารณสุข/ภูมิศาสตร์
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้

 

ผู้สนใจ :สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
( พักเที่ยง 12.00-13.00 น.)  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  สำนักทรัพยากรมนุษย์ อาคาร 2
หรือส่งประวัติ มาที่ e-mail : jobs@hu.ac.th  / www.hu.ac.th
โทรศัพท์ 0-7420-0339-40
Download :       - ใบสมัครอาจารย์/เจ้าหน้าที่   /    - ใบสมัครอาจารย์พิเศษ   /    - เกณฑ์คุณสมบัติการคัดเลือกประกาศโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย

เรื่อง การรับสมัครงาน

ตำแหน่งงาน
อัตราที่ต้องการ
                              เงื่อนไข / คุณสมบัติ
 ผู้อำนวยการ    

1
 • อายุ 40-55 ปี    
 • ปริญญาโทด้านบริหารการศึกษา
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหาร โรงเรียนสายสามัญ
 • มีวิสัยทัศน์ทางการศึกษา
 • มีความคิดสร้างสรรค์     
 รองผู้อำนวยการ
1
 • อายุ 30-45 ปี
 • ปริญญาโทด้านหลักสูตรและการสอน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านบริหารงานวิชาการ,การพัฒนาหลักสูตร
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีการพัฒนาตนเอง     

การสมัคร

ผู้สนใจ : กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือส่งใบสมัคร ประวัติ หลักฐานทางการศึกษา พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ได้ที่
โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7442-5247 - 8 โทรสาร 0-7442-4169
http:// www.pprep.ac.th Email: prpprep1@gmail.com
หรือสมัครด้วยตนเอง วันจันทร์-วันศุกร์