รับสมัครงาน


ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

เรื่อง รับสมัครงาน

ตำแหน่งงานว่างประจำ พฤษภาคม 2566

ตำแหน่งงาน

อัตรา

คุณสมบัติ

Tourism Industry (Airline Business) Lecturer 2
  Qualifications:
 • At least a Master's/Doctor's Degree in Tourism Industry, Hospitality Management, Airline Business, or related fields.
 • Strong communication and interpersonal skills in English.
 • Have good knowledge and experience in Tourism Industry, Hospitality Management, Airline Business, or related fields.
 • Candidates with background or teaching experience will be considered as a plus.
 • Be subject to special consideration if s/he has an academic position or research publication.
  English proficiency requirement:
 • TOEFL ITP - Overall score not less than 500
 • TOEIC - Overall score not less than 550
International Business Management Lecturer 2
  Qualifications:
 • At least a Master's Degree in International Business, Finance, Accounting, or related fields.
 • Strong communication and interpersonal skills in English.
 • Have good knowledge and experience with International Business, Finance, Accounting, or related fields.
 • Be subject to special consideration if s/he has an academic position or research publication.
  English proficiency requirement:
 • TOEFL ITP - Overall score not less than 500
 • TOEIC - Overall score not less than 550
English teacher 2
  Job tasks:
 • To teach English for communication
 • To teach English for work
 • Being a trainer/speaker for special courses
 • To proofread English documents
  Qualifications:
 • Having a bachelor’s degree or higher (a degree in education and/or teaching experiences in university would be an advantage)
 • Being a native English speaker (Able to communicate in Thai would be an advantage)
 • Teaching experience is preferred
 • Male or female, age 22 - 45 years old
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 3
 • ปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาธารณสุขศาสตร์
 • ปริญญาโท หรือปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ (อาชีวอนามัย)
 • ปริญญาโท หรือปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 3
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาโทขึ้นไป
 • นิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์สอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือมีทักษะประสบการณ์ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
  - การถ่ายภาพ - การตัดต่อ - การสร้างแบรนด์ - การผลิตรายการดิจิทัล
 • หากมีประสบการณ์ด้านการวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรม 2
 • ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขาวิทยาการข้อมูล / เทคโนโลยีสารสนเทศ / การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ /วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เกรดเฉลี่ยในการจบการศึกษาระดับปริญญาโทต้องไม่น้อยกว่า 3.50 ถ้ามีผลการเรียนต่ำกว่าแต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ต้องนำผลงานวิชาการหรือผลวิจัยที่ระบุถึงความเชี่ยวชาญในสาขามาแสดงประกอบด้วย
 • หากมีประสบการณ์การสอน หรือวิจัย หรือทำงานด้าน Data Analytic จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาได้
อาจารย์ประจำสาขาดนตรีสมัยนิยม 1
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ หรือสาขาดนตรีที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ เคยสอนในโรงเรียน สถาบันดนตรี หรือมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้การปฏิบัติเครื่องกระทบ กลองชุด และเครื่องประเภทคอนเสิร์ต
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา 1
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาโท การประถมศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ การสอน 1-2 ปี
 • หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ 1
 • วุฒิการศึกษา การศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ด้านนิติศาสตร์
 • มีประสบการร์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอย่างน้อย 1 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับเนติบัณฑิตไทย
 • มีใบอนุญาตทนายความ
ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 1
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ และด้านการวิเคราะห์ วางแผนการตลาด และด้านการบริหารองค์กร
 • ทักษะการติดต่อกับหน่วยงานต่าง หรือมีเครือข่าย
 • มีประสบการณ์การประกอบธุรกิจส่วนตัว
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ 1
 • ชาย - หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ เรื่องดูแลสวัสดิการของบุคลากร และมีความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ประกันสังคม และกองทุนทดแทน
 • สามารถใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRIS) ได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี คิดบวก และมีความอดทน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการนิเทศศาสตร์ (ช่างภาพ) 1
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การณ์ด้านการถ่ายภาพ และการตัดต่อวิดีโอ
 • ถ้ามีประสบการณ์ หรือสามารถเขียนบทได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่งานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง (IT) 1
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ (Mirosoft Office)
 • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardward Softward และงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 • มีความคล่องตัวในการทำงานสูง
เจ้าหน้าที่งานบริหารการเงิน 1
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการเงิน การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ (Mirosoft Office)
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี
เจ้าหน้าที่ประจำหอพักนักศึกษา 1
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • ต้องสามารถพักในหอพักนักศึกษาได้ มีที่พักฟรี
 • มีจิตใจบริการ

 

ผู้สนใจ :สามารถส่งประวัติมาได้ที่ e-mail : jobs@hu.ac.th / www.hu.ac.th
โทรศัพท์ 074-200-339-40

งด Walk in เนื่องจากสถานการณ์โควิด เอกสารประกอบการสมัครขอเป็น File PDF เป็น File เดียวเท่านั้น