รับสมัครงาน


ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

เรื่อง รับสมัครงาน

ประกาศตำแหน่งงานว่างประจำเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2564

ตำแหน่งงาน

อัตรา

คุณสมบัติ

อาจารย์ประจำสาขาอุตสาหกรรมการบริการ 2
 • จบการศึกษารับดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการโรงแรม การท่องเที่ยวและการบริการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (หลักสูตรนานาชาติ)
 • มีประสบการณ์สอบระดับอุดมศึกษา สามารถสอนภาษาอังกฤษได้
 • มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนระดับดี
 • หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนน หรือTOEIC 550 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
อาจารย์ประจำสาขาภาษาอังกฤษ 2
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกสาขาที่จบ : Linguistics Education TESOL TEFL
 • สามารถสอนวิชา : Linguistics Teaching Professional Subjects
 • ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ความสามารถ:Power point Microsoft office Educational Applications
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 2
 • ปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาธารณสุขศาสตร์
 • ปริญญาโท หรือปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ (อาชีวอนามัย)
 • ปริญญาโท หรือปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
อาจารย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการเงิน หรือการบัญชี
 • ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนน หรือTOEIC 550 คะแนนขึ้นไป
 • หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่บริหารนโยบายและแผนงาน 1
 • ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มี ความสามารถในการใช้โปรแกรมสำนักงาน (Microsoft Office) ได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีไม่เกี่ยงงาน
เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา 1
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดประชุมวิชาการ และการทำวารสารวิชาการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มี ความสามารถในการใช้โปรแกรมสำนักงาน (Microsoft Office)
 • มีทักษะและความรู้เกี่ยวกับการจัดทำผลงานวิชาการ
 • ทักษะการทำงานเป็นทีม และการติดต่อประสานงาน
 • ทักษะการนำเสนอ และการมีความคิดสร้างสรรค์
เจ้าหน้าที่สวนและภูมิทัศน์ 1
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตร พืชศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ผู้สนใจ :สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
( พักเที่ยง 12.00-13.00 น.)  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  สำนักทรัพยากรมนุษย์ อาคาร 2
หรือส่งประวัติ มาที่ e-mail : jobs@hu.ac.th  / www.hu.ac.th
โทรศัพท์ 0-7420-0339-40
Download :       - ใบสมัครอาจารย์/เจ้าหน้าที่   /    - ใบสมัครอาจารย์พิเศษ   /    - เกณฑ์คุณสมบัติการคัดเลือก

งด Walk in เนื่องจากสถานการณ์โควิด เอกสารประกอบการสมัครขอเป็น File PDF File เดียวเท่านั้น