รับสมัครงาน


ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

เรื่อง รับสมัครงาน

ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมิถุนายน 2565

ตำแหน่งงาน

อัตรา

คุณสมบัติ

อาจารย์ประจำสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 2
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาธุรกิจการบิน /หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การและความเชี่ยวชาญในเนื้อหาทางด้านการจัดการธุรกิจสายการบิน
 • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบิน หรือการสอนระดับอุดมศึกษานานาชาติ
 • มีประสบการณ์การสอน/การทำงานในสายการบินที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยกว่า 1-2 ปี
 • มีผลงานทางวิชาการตรงสาขาวิชาธุรกิจการบิน
อาจารย์ประจำสาขาภาษาอังกฤษ 2
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกสาขาที่จบ : Linguistics Education TESOL TEFL
 • สามารถสอนวิชา : Linguistics Teaching Professional Subjects
 • ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ความสามารถ:Power point Microsoft office Educational Applications
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 2
 • ปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาธารณสุขศาสตร์
 • ปริญญาโท หรือปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ (อาชีวอนามัย)
 • ปริญญาโท หรือปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
อาจารย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการเงิน หรือการบัญชี
 • ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนน หรือTOEIC 550 คะแนนขึ้นไป
 • หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1
 • ปริญญาโท / เอก สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านโปรแกรมมิ่ง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
 • มีผลงานทางวิชาการตรงกับสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 1
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาโทขึ้นไป
 • นิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์สอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือมีทักษะประสบการณ์ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
  - การถ่ายภาพ - การตัดต่อ - การสร้างแบรนด์ - การผลิตรายการดิจิทัล - การถ่ายภาพ
 • หากมีประสบการณ์ด้านการวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ครู 4 ปี) 1
 • ชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาโท/เอก สาขาวิชาฟิสิกส์
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัย 2
 • ปริญญาโท หรือปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ (อาชีวอนามัย)
 • ปริญญาโท หรือปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ 1
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านเลขานุการ หรือผู้ช่วยเลขานุการหน่วยงานในภาครัฐหรือเอกชน
 • มีทักษะในการบริหารงานด้านเอกสาร งานสารบรรณ การบริหารงานในสำนักงาน
 • มีทักษะในการใช้งาน Ms Office , Google Drive , Social Media, Internet , CHE QA ONLINE
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการนิเทศศาตร์ 1
 • เพศชาย- หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การณ์ด้านการถ่ายภาพ และการตัดต่อวิดีโอ
 • มีความคล่องตัวในการทำงานสูง
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวและกิจกรรมทางการตลาด 1
 • เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานแนะแนว การจัดกิจกรรมทางการตลาด
เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ Content Creator คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ 2 คุณสมบัติ
 • เพศชาย- หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสนใจและเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา ศึกษาค้นคว้า มีความอดทน ปรับตัวให้ทันโลกทันการเปลี่ยนแปลง
 • สามารถใช้โปรแกรม ออกแบบได้เบื้องต้น Adobe illustrator, Adobe Video Editor, Photoshop มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน
 • หน้าที่คอยวางแผนผลิตคอนเทนต์ คิดคอนเทนต์ วิเคราะห์คอนเทนต์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
 • ดูแลสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Facebook, เว็บไซต์,YouTube, Line, Instagram, TikTok
 • คิดและผลิตเนื้อหาสาระลงบนสื่อเข้าใจในตัวแพลตฟอร์ม
เจ้าหน้าที่งานกราฟิกดีไซต์ 1 คุณสมบัติ
 • เพศชาย- หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานวัตกรรการออกแบบสื่อ สาขามัลติมีเดีย สาขาเทคโนโลยีสาระสนเทศ สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความตั้งใจ อดทน ขยัน กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา รักในงานออกแบบ
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe illustrator, Adobe Lr, Adobe Photoshop, Adobe InDesign ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน
 • ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ส่งเสริมการตลาด เช่น ใบปลิว,ป้ายสื่อโฆษณา ฯลฯ ผลิตสื่อออนไลน์ และสื่ออื่นๆ รวมถึงงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • ทำงานภายใต้ภาวะกดดันเร่งด่วนได้เป็นอย่างดีและสามารถส่งงานได้ทันตามกำหนดระยะเวลาที่ได้รับมอบหมาย
อาจารย์ประจำสาขาดนตรีสมัยนิยม 1
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ หรือสาขาดนตรีที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ เคยสอนในโรงเรียน สถาบันดนตรี หรือมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้การปฏิบัติเครื่องกระทบ กลองชุด และเครื่องประเภทคอนเสิร์ต
อาจารย์ประจำสถาบันดนตรี Pop Music Academy 1
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีทางด้านดนตรี (Pop Music Performance) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางด้านดนตรี
 • มีประสบการณ์ ด้านดนตรีตามสถาบันดนตรีต่างๆ
 • มีความรู้ทางด้านการจัดการเรียนการสอนดนตรีอย่างเป็นระบบ
เจ้าหน้าที่ประจำหอพักนักศึกษา 1
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • ต้องสามารถพักในหอพักนักศึกษาได้ มีที่พักฟรี
 • มีจิตใจบริการ
แม่บ้าน 1
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ขยันอดทน มีระเบียบวินัย
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
คนสวน 2
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ไม่ดื่มสุรา
 • ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

 

ผู้สนใจ :สามารถส่งประวัติมาได้ที่ e-mail : jobs@hu.ac.th  / www.hu.ac.th
โทรศัพท์ 074-200-339-40

งด Walk in เนื่องจากสถานการณ์โควิด เอกสารประกอบการสมัครขอเป็น File PDF เป็น File เดียวเท่านั้น