•  
  •  
  •  
 
   
   
ประณีต ดิษยะศริน
   
เธอคือแม่ เธอคือครู นักธุรกิจผู้มีคุณธรรม
   
 
ผมได้อ่านพบลำนำที่กล่าวขาน ถึงเธอคือแม่ อันไพเราะจับใจในนิตยสาร "สตรีสาร" ฉบับวัน เดือน ปี พ.ศ. เท่าไรจำไม่ได้ ลำนำที่กล่าวนี้คือ
   
ลำนำ
เธอ-คือแม่
   
 
คือหญิงหนึ่งซึ่งกรำงานมาสุดฤทธิ์
เมื่อมองพิศเหมือนภาพวาดอันสูงค่า
 
แม้ไม่สวยเหมือนนางงามลออตา
แต่คุณค่าความงามเต็มล้นใจ
 
เธอโอบอุ้มสายใยเมื่อไข่อ่อน
เธออาทรละอ่อนน้อยด้วยใจใส่
 
เกือบขวบปีโอบอุ้มรักของดวงใจ
ด้วยห่วงใยตัวบุตรในอุทร
 
หลั่งน้ำนมในอกปกป้องเลี้ยง
ด้วยห่วงใยตัวบุตรในอุทร
 
ปกป้องภัยริ้นไรมาไต่ตอม
เฝ้ากล่อมเกลี้ยงเพียรพร่ำคำสั่งสอน
 
เธอคือแม่แนบแน่นแท้ความพันผูก
เธอรักลูกมากยิ่งกว่าสิ่งไหน
 
ลูกคือแก้วล้ำค่าของดวงใจ
ที่เธอหวังอยากให้เป็นคนดี
 
คือพระคุณหนุนค่าไม่สูญหาย
มิควรคลายหน่ายรักหรือเบื่อหนี
 
ค่าควรเทิดทูนไว้ชั่วชีวี 
ว่าสิ่งนี้คือรักแท้ในแม่คน
   
"จิรา กัณฒะเสลา"
   
นี้คืออาจารย์ประณีต ดิษยะศริน หญิงหนึ่งซึ่งเลี้ยงดูลูกมาทั้ง 5 คน จนเติบโตได้รับการศึกษาจบปริญญาเอกถึง 2 คน ลูกทุกคนต่างช่วยเหลือแม่ทำงาน
จนน่าปลื้มใจ
อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน สอนลูกว่าอย่างไร รับฟังจากลูกๆ ได้ว่า
ลูก ๆ จะต้องซื่อสัตย์เยี่ยงแม่ซื่อสัตย์ต่อคุณตา เงินบาทเดียวไม่เคยแตะต้อง
ลูก ๆ จะต้องกตัญญูรู้คุณคน ให้ลูกๆ ทดแทนบุญคุณต่อผู้มีพระคุณต่อเราทุกเมื่อ เมื่อมีโอกาส
ลูก ๆ จะต้องมีความเมตตา แม่สอนว่าเรามีโอกาสดีกว่าคนจน เรามีข้าวกิน ให้ดูคนที่เขาลำบาก ให้ความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่เห็นอกเห็นใจต่อคนยากลำบาก
แม่จะสอนเมื่อพวกเราร่วมรับประทานอาหารด้วยกันในมื้อค่ำ
ลูก ๆ จะต้องมีระเบียบวินัยให้ถือแม่เป็นตัวอย่าง
ลูก ๆ จะต้องรักกันสามัคคีกันให้เหมือนความรักที่แม่มีให้ทุกคนเท่าเทียมเสมอกัน
ลูก ๆ มีอิสระที่จะเลือกเรียน ใครอยากเรียนวิชาอะไรให้เรียน เรียนตามชอบใจ แม่ไม่เคยบีบบังคับว่าจะต้องได้คะแนน หรือสอบได้ลำดับที่ดี ๆ
ลูกๆ ทุกคนมีอิสระเลือกทางเลือกในการทำงานประกอบอาชีพ แม่ไม่เคยบอกให้ทุกคนต้องมาทำงานที่โรงเรียน ที่มหาวิทยาลัย แต่ทุกคนก็ตั้งใจกลับมา
ช่วยแม่ด้วยความเต็มใจ
ลูกๆ ทุกคนถูกปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบ จึงเห็นได้ว่า ลูกๆ ทุกคนมีความรับผิดชอบเหมือนแม่
พวกเราคนภายนอกอาจจะมองว่าอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน เป็นคนเข้มงวด แต่กลับกัน อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน เป็นคนมีน้ำใจ มีอารมณ์ขัน
คุยปรึกษาได้ทุกเรื่อง และแนะนำให้ยึดความถูกต้อง ความเป็นธรรม และตั้งมั่นอยู่ในจริยธรรมตลอดเวลา
มหาตมะคานธี นักปราชญ์อินเดีย ได้กำหนดบาปไว้ 7 ประการ ที่ได้ถ่ายทอดไว้เป็นบทกลอนอันไพเราะ โดยอาจารย์ กรุณา-เรืองอุไร-กุศลาลัยไว้ว่า :
   
หนึ่ง : เล่นการเมืองโดยไม่มีหลักการ
สอง : หาความสุขสำราญโดยไม่ยั้งคิด
สาม : ร่ำรวยเป็นอกนิษฐโดยไม่ต้องทำงาน
สี่    : มีความรู้มหาศาล แต่ความประพฤติไม่ดี
ห้า  : ค้าขายโดยไม่มีคุณธรรม
หก  : วิทยาศาสตร์ล้ำเลิศ แต่ไม่มีคุณธรรมแห่งมนุษย์
เจ็ด : บูชาสูงสุด แต่ไม่มีความเสียสละ
   
 
อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน เป็นผู้ค้าขายได้เป็นผู้รับใบอนุญาตในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ยืนอยู่บนสัจธรรม 2 แท่ง
คือ แท่งหนึ่งทำธุรกิจที่ไม่หวังผลกำไร แต่ก็มีกำไร และแท่งที่ 2 คือ แท่งแห่งความรับผิดชอบต่อสังคมที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมต่อลูกศิษย์ อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน เลือกยืนอยู่บนแท่งที่ 2 อย่างมั่นคงและเหนียวแน่น ในทุกๆ ปี อาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน ยังสนับสนุนการเงินส่วนตนเข้าเป็นกองทุนเพื่อการศึกษา และเกื้อหนุน กิจกรรมสังคมอันเป็นสาธารณะประโยชน์อย่างต่อเนื่องเสมอมานับเป็นคุณธรรมและกุศลธรรมโดยแท้
   
   
อ้อม - ดร.โอ๋ - ดร.โอม - โอบ และกอด คือลูก ๆ ทั้ง 5 คน
นิพนธ์ บุญญภัทโร