•  
  •  
  •  
 
   
   
อาจารย์ประณีต ผู้สร้างมหาวิทยาลัยหาดใหญ
   
การสร้างสถาบันอุดมศึกษาใหญ่ๆ ของโลกหลายแห่งเกิดจากแรงจูงใจในความเชื่อ และความตั้งใจของคนคนหนึ่ง เช่น เรื่องของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด มหาวิทยาลัยดังของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ต้องการจะให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน เพื่อพัฒนาคนของชาติ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เกิดจากความคิดของนักการศึกษาเอกชนคนสำคัญคนหนึ่ง ในจังหวัดภาคใต้ ซึ่งเป็นสายเลือดของคนที่จัดการศึกษาภาคเอกชน
ต่อเนื่องกันมาถึง 3 ชั่วคน คือ อาจารย์ ประณีต ดิษยะศริน ความคิดในการสร้างมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มาจากความต้องการที่จะให้เยาวชน ลูกหลานของคนหาดใหญ่
และจังหวัดใกล้เคียงได้มีสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม เรียนในบรรยากาศที่น่าเรียน ประพฤติและปฏิบัติอย่างดีเหมือนกันที่อาจารย์ประณีตได้จัดการศึกษาใน ระดับอนุบาล ประถม มัธยม ประกาศนียบัตร (ปวช.) ของสถาบันการศึกษาในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั้งหาดใหญ่และภาคใต้ตอนล่าง
 
ความคิดเรื่องการจัดตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่เกิดขึ้นในขณะที่สถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ขาดแคลนอย่างรุนแรง การสอบเข้าเรียนต่อในสถาบันศึกษา
ต้องแข่งขันสูงมาก คนที่เข้าไม่ได้ต้องไปเรียนมหาวิทยาลัยเปิด จุดอ่อนของการเรียนมหาวิทยาลัยเปิดคือผู้เรียนต้องช่วยเหลือตนเอง ควบคุมตนเองอย่างมากจึงจะ ประสบผลสำเร็จ ไม่บังคับเรื่องการเข้าเรียน มีเยาวชนขากหาดใหญ่จำนวนมากที่ยังไม่รู้จักการดูแลตนเอง ไม่สามารถบังคับตนเองได้จึงเสียผู้เสียคนไป ในขณะที่เรียน อยู่หลายคน หลายคนติดยา สุรา และบุหรี่อย่างรุนแรง การศึกษาไม่ประสบความสำเร็จต้องกลับบ้านเสียผู้ เสียคน บางคนถึงกับฆ่าตัวตาย
 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จึงเริ่มขึ้นด้วยความเชื่อที่ว่าหากมีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเล็กๆ ที่ผู้เรียน ผู้สอน มีความใกล้ชิด บรรยากาศเหมือนอยู่ในบ้าน
อยู่ในสวน เน้นในเรื่องของระเบียบ วินัย ความประพฤติ การเอาใจใส่ดูแลแนะนำป้องกันในเรื่องอบายมุขทั้งปวง มีคุณยายใจดี (ท่านผู้ได้รับใบอนุญาต ) ที่คอยแนะนำ
ช่วยเหลือ
 
กำเนิดของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาจารย์ประณีตใช้ปรัชญาดังกล่าวมาข้างต้น โดยมีลูก ๆ คอยช่วยเหลือและเป็นกำลังสำคัญ ในปีแรกของการรับ
นักศึกษาจึงเน้นในเรื่องการคัดเลือกคนดีก่อนคนเก่ง คือผู้เรียนจะต้องไม่สูบบุหรี่ ไม่เสพยาเสพติด การแต่งกายเรียบร้อย และดูผลการเรียนจึงรับนักศึกษา รุ่นแรกไม่มาก นัก แต่ต้องการที่จะดูแลในเรื่องความประพฤติ คนหาดใหญ่สบายใจว่าวิทยาลัยดูแลลูกหลานเขาดี ความนิยมจึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สามารถที่จะเปลี่ยนฐานะจากวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้ในเวลา 6 ปี
 
ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้เติบโตอย่างรวดเร็ว เปิดคณะใหม่ ๆ ทุกปี จนเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ ที่มั่นคง เน้นในเรื่องการเป็นคนดี
และคนเก่ง ในปัจจุบันนักศึกษาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้เป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งประเทศว่าเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม
 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จึงเป็นอนุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่ของผู้หญิงตัวเล็ก ๆ เรียนหนังสือจบเพียงชั้น ปกศ.สูง ได้บุญยิ่งกว่าการสร้างวัดของคนในสมัยโบราณ
เพราะมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันพัฒนาคน มีผู้สำเร็จการศึกษากว่า 10,000 คน เป็นผลงานที่อาจารย์ประณีต รัก ผูกพัน ทุ่มเท เป็นอย่างยิ่ง หากไม่มีภารกิจที่ไหน
อาจารย์จะอยู่ที่มหาวิทยาลัยประจำไม่มีวันหยุด ไม่มีเสาร์ – อาทิตย์ มุ่งมั่น ช่วยเหลือพูดคุยกับอาจารย์ที่อยู่ประจำคอยดูแลอาจารย์พิเศษที่มาจากกรุงเทพ
 
ความฝันของอาจารย์ประณีตก็คือ ให้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยในฝันที่พัฒนาแบบพอเพียงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยค่อยๆขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
จากไม่กี่ไร่เป็นร้อยกว่าไร่ จากอาคารไม่กี่หลังเป็นอาคารนับสิบ ๆ หลัง เดิมเป็นพื้นที่ต้นไม้จากเดิมไม่กี่ต้นตอนนี้มีต้นไม้นานาชนิดเป็นแสนต้น ต้นไม้ทุกต้นเติบโตแข่ง กันออกใบ ออกดอก ออกผล สดชื่น และสวยงาม คนที่มาพบมาเห็นชื่นชมในความสวยงามของมหาวิทยาลัยที่เหมือนกับสวนสาธารณะ
 
ความฝันของอาจารย์ประณีตในวัย 72 ปี ยังคงฝันต่อไปว่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่จะเป็นเมืองมหาวิทยาลัย มีหอพัก มีชุมชน เป็นสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่ดีที่สุดในภาคใต้และของประเทศ ที่บัณฑิตจะต้องเป็นคนดี มีคุณธรรมของสังคมเพื่อที่จะเป็นผู้รับผิดชอบของประเทศนี้ต่อไป
 
ความสุขของอาจารย์ประณีตในปัจจุบันเกิดจากข่าวดีที่มาจากความสำเร็จของนักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ทุกครั้งที่นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ส่งผลงานไปร่วมประกวด ร่วมแสดง ไปร่วมแข่งขันกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ จนชนะหรือได้รางวัล อาจารย์ประณีตจะรับทราบข่าวดีด้วยน้ำตา ไหลทุกครั้งเช่นเดียวกับข่าวดี และความสำเร็จการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานของบัณฑิตก็จะรับทราบข่าวดีนี้พร้อมกับน้ำตาแห่งความยินดีทุกครั้งไป
 
อาจารย์ประณีตคงจะมีความสุขอีกมากมาย เพราะผลงานของนักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่ทำให้อาจารย์มีความสุข มีจำนวนเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว
 
ในโอกาสที่อาจารย์ประณีตครบ 72 ปี ขอให้อาจารย์มีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรย์มีความสุขมาก ๆ เพื่อเป็นเสาหลักของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่และเป็น
กำลังสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของชาติตลอดไป
   
   
( ดร. รุ่ง แก้วแดง )
นายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประธานมูลนิธิ — แก้ว แก้วแดง