•  
  •  
  •  
 
   
   
ทำบุญสุนทาน ทำนุบำรุงสืบสานพระพุทธศาสนา
   
 
เกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญสุนทาน  ทำนุบำรุงสืบสานพระพุทธศาสนานี้  ทราบกันเป็นอย่างดีว่าท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน เป็นพุทธศาสนิกชน
ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศล  มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะอุปภัมภ์ค้ำชู  ทำนุบำรุงและสืบสานพระพุทธศาสนา  ไม่ว่าจะเป็นกิจการงานใดที่ท่านพอจะให้การสนับสนุน หรือช่วยเหลือได้  ท่านก็จะถือเอาเป็นธุระโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากเสมอ
 
นอกเหนือจากการทุ่มเทกำลังกาย  กำลังสติปัญญา  อย่างเต็มกำลังความสามารถแล้ว  ท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน  ยังได้ทุ่มเทและเสียสละ
กำลังทรัพย์ ในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ  อยู่มากมายหลายวาระหลายโอกาส  ทั้งที่อยู่ในสถานะของผู้บุกเบิกริเริ่ม  หรืออยู่ในสถานะของผู้ให้การสนับสนุน ประสานงาน
 
ผลของการอุปภัมถ์ค้ำชู   ทำบุญสุนทาน   และทำนุบำรุงสืบสานพระพุทธศาสนาของท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน  ได้สร้างความศรัทธาเลื่อมใส
และเต็มไปด้วย ความรู้สึกอนุโมทนายินดีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเสมอมา
 
กระทั่งล่าสุด  ท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน  ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา  ณ  มณฑลท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ   เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2547
 
เกียรติประวัติในการทำนุบำรุงสืบสานพระพุทธศาสนาของท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน มีมากมาย อาทิ การบริจาคเงินบำรุงทุนการศึกษา รวมถึงการ
บริจาคเงินสมทบเพื่อสร้างถาวรวัตถุแก่วัดต่างๆ  เช่น วัดโคกสมานคุณ  วัดมหัตตมังคลาราม  วัดถาวรวราราม  วัดทรายขาว  วัดโคกม่วง ฯลฯ  เป็นต้น  และโครงการ ล่าสุดที่ท่านได้เข้า ไปมีส่วนร่วมสนับสนุน  คือ  โครงการจัดตั้งพุทธมณฑลภาคใต้
 
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ดร.วิทวัส  ดิษยะศริน สัตยารักษ์ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า  "ท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศรินได้รับเรื่องและช่วยดำเนินการเกี่ยวกับ
การจัดตั้งพุทธมณฑลภาคใต้  โดยใช้พื้นที่ในการจัดตั้งประมาณ 80 ไร่"
 
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น   แสดงให้เห็นถึงความมีจิตศรัทธาของท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน  ที่มีต่อการทำนุบำรุงสืบสานพระพุทธศาสนาอย่าง
เต็มกำลังความสามารถได้เป็นอย่างดี
 
อุปนิสัยดังนี้  กล่าวได้ว่าท่านได้รับการปลูกฝังมาเป็นอย่างดี   จากคุณพ่อและคุณแม่ของท่านซึ่งได้ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่าง นอกจากนี้ยังปรากฏ
หลักฐานว่าในเรื่องของการทำบุญสุนทาน  ทำนุบำรุงสืบสานพระพุทธศาสนานี้  เป็นสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่รุ่นของคุณพ่อและคุณแม่ของท่านอาจารย์ประณีตแล้ว
 
โดยท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน   ได้กล่าวถึงอุปนิสัยในเรื่องการทำนุบำรุงสืบสานพระพุทธศาสนาของคุณพ่อและคุณแม่ไว้ว่า  "พ่อและแม่เป็น ี
คนใจด ใจกว้าง ใครจะไปใครจะมาจะคอยดูแลต้อนรับขับสู้ไม่ให้ตกหล่นกระทั่งของฝาก   และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือ  ท่านทั้งสองต่างทำบุญบำรุง ในพระพุทธ ศาสนา  พระสงฆจะไปมาไม่ขาดบ้าน"
 
หลักฐานสำคัญที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด   ถึงความใจบุญสุนทานและมีจิตศรัทธาในการทำนุบำรุงศาสนาของครอบครัวดิษยะศริน   ได้แก่
การที่ท่านอาจารย์ประณีต  และคุณยายลำดวน  ดิษยะศริน   ได้ร่วมกันสร้างเมรุถวายแก่วัดดอน  ตำบลคูเต่า  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา   เป็นจำนวนเงินถึง 1,000,000 บาท รวมถึงได้สร้างกุฏิพระถวายวัดหงส์ประดิษฐาราม  เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ท่านอาจารย์ประดิษฐ์  ดิษยะศริน   เป็นจำนวนเงิน  900,000  บาท  เป็นต้น
 
นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมอีกหลายสิ่งหลายอย่าง  ที่ทั้งอาจารย์ประดิษฐ์  และคุณยายลำดวน  ดิษยะศริน  รวมถึงท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน 
ได้ประพฤติปฏิบัติ  กระทั่งพอที่จะแลเห็นถึงภาพลักษณ์ของอุปนิสัยได้อย่างเด่นชัดว่า  ท่านอาจารย์ประณีต   ดิษยะศริน  นั้นได้ถอดแบบอุปนิสัยเหล่านี้มา  และได้ เจริญรอยตามในสิ่งที่ดี ๆ มา โดยตลอด   เหล่านี้คือหลักฐานที่แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่า   ครอบครัวดิษยะศริน นั้น  มีสายเลือดแห่งความเป็นผู้ให้  มีจิตใจที่ เสียสละ  และมีจิตศรัทธาในการทำนุบำรุง สืบสานพระพุทธศาสนาอย่างเปี่ยมล้น
 
เรื่องนี้สอดคล้องกับที่ ดร.ภัคชนิตร  สัตยารักษ์  ที่ได้กล่าวถึงท่านอาจารย์ประณีต   ดิษยะศริน  ไว้ว่า  "คุณแม่ถอดแบบมาจากคุณตาประดิษฐ์ 
ดิษยะศริน ในเรื่องการทำบุญสนับสนุนพระพุทธศาสนา  หมู่พระสงฆ์ในท้องถิ่นจึงรู้จักแม่กันหมด  โอ๋ (ดร.ภัคชนิตร  สัตยารักษ์) จำได้ว่า  มีพระผู้ใหญ่ พูดไว้ว่า แม่นั้นเหมือนพระนางปชาบดีโคตมี  ผู้นำอาหารมาถวายแก่พระพุทธเจ้าสม่ำเสมอ"
 
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว "ดิษยะศริน"  ที่มีต่อการสืบสานพระพุทธศาสนานี้   สืบทอดนับเนื่องมาตั้งแต่รุ่นคุณทวด  มาถึงคุณปู่คุณย่า   
คุณพ่อคุณแม่ จนกระทั่งถึงรุ่นของท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน และลูกมๆ ของท่าน  ซึ่งท่านก็ยังคงดำรงตนเป็นพุทธมามกะ  เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี   และดูเหมือน ว่าอานิสงส์ที่บรรพชน ของท่านอาจารย์ประณีตได้สร้างสมไว้นี้ จะน้อมนำให้ท่านอาจารย์ประสบแก่ความสุขความเจริญในทุก ๆ ด้าน  และปัจจุบัน ท่านอาจารย์ประณีต   ดิษยะศริน ก็ยังได้ทำนุบำรุง กิจการของพระพุทธศาสนาสืบมาอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยมิได้ขาด