•  
  •  
  •  
 
   
   
 
หากใครมีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมชมโรงเรียนในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์รวมถึงมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ก้าวแรกที่ได้เข้าไปสัมผัสเชื่อได้ว่าจะพบกับ
ทัศนียภาพอันร่มรื่นของบรรดาต้นไม้นานาพรรณ   ที่เขียวชอุ่ม ร่มรื่นและสวยงาม  เมื่อได้พิจารณาจะเห็นว่าต้นไม้และสวนหย่อมต่าง ๆ ได้รับการเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่าง ดี โดยเฉพาะที่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  มีการตกแต่งจัดสวนไว้อย่างสวยงาม  รวมถึงมีสวนพันธุ์ไม้ 76 จังหวัดจัดแสดงไว้อย่างเป็นเอกลักษณ์
 
เรื่องความรักความชอบต้นไม้นั้น  ทราบกันดีว่าท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน  ผู้รับใบอนุญาตท่านนิยมที่จะปลูกต้นไม้เป็นอย่างยิ่ง การปลูกต้นไม้
จึงจัดเป็นงานอดิเรกในลำดับต้นๆ ที่ท่านให้ความเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ  ตั้งแต่การสืบเสาะแสวงหาพันธุ์ไม้นานาชนิด  จากสถานที่ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นพันธุ์ไม้หายาก รวมไปถึงพืชท้องถิ่น  พืช สมุนไพร  และพืชผักสวนครัวต่าง ๆ  รวมถึงท่านจะสำรวจตรวจตรา บำรุงรักษาต้นไม้ทุกต้นที่ท่านเสาะหามา  จนถึงขั้นกำกับดูแลการนำ ต้นไม้ลงดินและลงมือปลูกด้วยตนเอง
 
การดูแลต้นไม้อย่างพิถีพิถันและเอาใจใส่เช่นนี้  เป็นคุณสมบัติอันพิเศษและโดดเด่นอย่างที่สุดของท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน  โดยเฉพาะผู้ที่ได้
สัมผัสใกล้ชิดหรือแม้แต่บุคคลที่ได้รู้จักกับท่านโดยทั่วไป   ก็ทราบถึงนิสัยที่รักและชอบในการปลูกต้นไม้เป็นชีวิตจิตใจของท่านเป็นอย่างดี
 
เกี่ยวกับเรื่องความชอบในการปลูกต้นไม้ของท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน  นี้  ท่านอาจารย์ลักขณา  ดิษยะศริน(ตะเวทิกุล)  น้องสาวคนเล็กของ
ท่านอาจารย์ได้กล่าวไว้ว่า  "งานอดิเรกที่พี่ณีตชอบทำที่สุดคือ   การปลูกต้นไม้   แล้วก็จะปลูกได้ดีมาก ๆ  เรียกได้ว่าต้นไม้ทุกต้นในมหาวิทยาลัย หาดใหญ่  พี่ณีตไปซื้อ ไปหามาจากที่โน่นที่นี่   ซื้อมาจากกรุงเทพฯ ทีไรเป็นขบวนรถไฟเลย  แล้วจะสรรหาต้นไม้ที่อื่นที่ไม่มี   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้นไม้ในสวนมหาวิทยาลัย มีต้นไม้ 76 จังหวัด  เป็นความคิดที่สร้างสรรค์มากๆ  อีกหน่อยถ้าต้นไม้โต  ก็จะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยว   คนในจังหวัดหรือ ต่างจังหวัดจะมาดูต้นไม้จาก 76 จังหวัดของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่   พี่ณีตมีความชำนาญเป็นพิเศษในการปลูกต้นไม้   ต้นไม้ที่พี่ณีตปลูกจะโตวัน โตคืน  เวลานี้แทบจะหาดินไม่เจอแล้ว ในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่มรื่นมาก ๆ"
 
และนอกจากท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน  จะพยายามเสาะหาต้นไม้จากที่ต่าง ๆ เพื่อนำมาปลูกแล้ว ก่อนลงมือปลูกท่านยังศึกษาหาข้อมูล และ
วางแผนการปลูกพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ไว้เป็นอย่างดี  ดังที่ พ.ต.อ.มนัส  สัตยารักษ์   คุณอาของ ดร.วิทวัส  ดิษยะศริน  สัตยารักษ์  ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า "ตอนทำมหาวิทยาลัย ใหม่ ๆ เวลาจะปลูก ต้นไม้อะไร  พี่ณีตก็จะวางแผน   แล้วก็ลงทุนสูงในเรื่องต้นไม้"
 
ความสุขใจในการปลูกและการดูแลต้นไม้ของท่านอาจารย์   ปรากฏเด่นชัดในคำกล่าวของอาจารย์พิมพ์ชนก  ณ  พัทลุง ผู้อำนวยการโรงเรียน
หาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการ  ดังนี้  "เวลาที่ท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน  เข้ามาที่โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการ  ท่านชอบที่จะมานั่งที่ ศาลาจตุรภัค นอกจากนี้ ี้ท่านก็จะเดินดูบริเวณโดยรอบ  ดูสิ่งแวดล้อม   หรือไม่ท่านก็จะปลูกต้นไม้เพิ่มเติม"
 
เช่นเดียวกันกับที่อาจารย์ จารุวรรณ  รัตนมณี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์  ได้กล่าวไว้ว่า  "ต้นไม้ทุกต้น  ท่านอาจารย์ประณีต
ดิษยะศริน จะเป็นผู้ลงมือปลูกด้วยตนเองทั้งหมด  ท่านชอบที่จะปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงเรียน  และก็จะสั่งให้ช่วยกันดูแลต้นไม้ทุกต้นให้ต้นไม้เขียว อยู่เสมอ"
 
นอกจากท่านอาจารย์จะดูแลในเรื่องของการปลูกต้นไม้แล้ว    เรื่องการบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม  และการจัดภูมิทัศน์อื่น ๆ
ท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน  ก็ได้ให้ความสำคัญและเข้ามากำกับดูแลอย่างเป็นพิเศษด้วย   ส่งผลให้ภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่   ตลอดจนโรงเรียน ในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์แลดูสวยงาม  ร่มรื่น  ป็นที่กล่าวถึงของผู้ที่ได้เข้ามาสัมผัสเยี่ยมชมอยู่เสมอๆ ดังที่  อาจารย์สุธน  เจริญพงศ์  ผู้อาวุโสอีกท่านหนึ่งของ ชาวสงขลา ได้แสดงทัศนะ เกี่ยวกับความประทับใจในภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ไว้ว่า "ผมชอบทัศนียภาพของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่  เพราะมีความ สวยงาม  มีการจัดระดับให้สูง ๆ ต่ำ ๆ ไม่เสมอกัน   และอาจารย์ประณีต  ก็จัดอาคารได้เข้ากันดี   การปลูกต้นไม้ก็สวยงาม   ถนนหนทางสะอาด เรียบร้อย จัดว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ นักศึกษาได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง"
 
เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกต้นไม้ของท่านอาจารย์  ดร.รุ่ง  แก้วแดง  นายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ได้เคยกล่าวถึงด้วยความชื่นชมว่า  
"อาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน  ท่านได้ให้ความสนใจในการปลูกต้นไม้ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่  เพื่อให้เกิดความร่มรื่นสวยงามด้วยตนเอง"
 
นี่คือภาพสะท้อนจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับท่านอาจารย์ประณีต   ดิษยะศริน ซึ่งต่างล้วนแสดงให้เห็นถึงอุปนิสัยในการปลูกต้นไม้ ว่าเป็นสิ่งที่ท่านรักท่านชอบ
เป็นชีวิตจิตใจ  ทัศนะมุมมองเพียงบางส่วนเสี้ยวที่หยิบยกมานี้   อาจเทียบกันมิได้เลยกับสิ่งที่ท่านได้ทุ่มเทและลงมือทำอย่างจริงจัง  แต่อย่างน้อยก็แสดงในเห็นถึง ความรักในธรรมชาติ รวมถึงการปฏิบัติดูแลสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยตนเอง นับเป็นกุศโลบายในการสอนที่ดีวิธีหนึ่ง คือ  "การลงมือทำให้เห็นเป็นแบบอย่าง"
 
อุปนิสัยที่ท่านรักและชอบในการปลูกต้นไม้นี้   จึงนับเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งท่านอาจารย์ได้ถอดแบบมาจากคุณแม่ของท่านมาอย่างไม่ผิดเพี้ยน  ในเรื่องนี้
นางสาวศรินรักษ์   ดิษยะศริน  หรือคุณอ้อม   บุตรสาวคนโตของท่านอาจารย์    ได้เล่าถึงอุปนิสัยในการปลูกดอกไม้  ต้นไม้ของคุณยายลำดวน   ดิษยะศริน  ซึ่งเป็น คุณแม่ของท่าน อาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน  ไว้ดังนี้   "คุณยายชอบปลูกต้นไม้   ดอกไม้   อย่างในโรงเรียนคุณยายจะดูแลต้นไม้  ดอกไม้เองทั้งหมด  คุณยายจะมีความสุขกับ การได้รดน้ำต้นไม้ในโรงเรียน  ได้ตกแต่งต้นไม้  ดอกไม้เอง"