•  
  •  
  •  
 
     
     
พล.อ.อ. ประหยัด  ดิษยะศริน และ คุณหญิงวิจิตรา  ดิษยะศริน
     
 
ผมคิดว่าผมเป็นคนโชคดีเป็นอย่างมากที่ผมมีหลานสาวอย่าง อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน เป็นลูกสาวคนหัวปีของพี่ชายผม
คือ อาจารย์ประดิษฐ์ ดิษยะศริน  อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ได้ลอกเลียนแบบคุณพ่อมาเกือบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปนิสัยใจคอ ความมุ่งมั่นจริงจังในการทำงาน ความโอบอ้อม อารี มีจิตใจกว้างขวาง เผื่อแผ่สังคมโดยรวม อีกทั้งกุศลจิตทางพระพุทธศาสนา อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ก็มิได้ขาดตกบกพร่อง เธอทำอย่างเต็มใจ และศรัทธา สิ่งที่น่าชื่นชม เทิดทูนเป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานและสังคม นั่นก็คือ กิริยามารยาท ความเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่สมกับเป็นแบบฉบับ ของครูบาอาจารย์ ที่แท้จริง
 
ที่ผมเขียนมาในคอลัมน์ข้างบนทั้งหมดนั้น ทำให้ผมอดคิดคำนึงถึงพี่ชายของผม คืออาจารย์ประดิษฐ์  ดิษยะศริน เสียมิได้ กล่าวคือ
อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ได้ลอกเลียนเก็บเอาสิ่งดี ๆ ของคุณพ่อ มาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตของอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน อย่างนี้เองจึงได้เจริญรุ่งเรืองเป็นที่ เคารพนับถือยกย่องแก่บุคคลทุกวงการ สมกับเป็นอภิชาตบุตรโดยแน่แท้
 
ในโอกาสที่อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน มีอายุครบ 6 รอบในปี พ.ศ. 2553 อาทั้งสองขอถือโอกาสอวยพร โดยอาศัยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดประทานพรอันศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปรารถนาสิ่งใด ขอให้สัมฤทธิผล สมดังปรารถนาจงทุกประการ
     
     
ด้วยความรักและปรารถนาดีจาก
พล.อ.อ. ประหยัด ดิษยะศริน
คุณหญิงวิจิตรา ดิษยะศริน