•  
  •  
  •  
 
   
   
 
ท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน   นับว่าเป็นอีกผู้หนึ่งซึ่งมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูโดยแท้  ไม่ว่าจะเป็น  การดูแลเอาใจใส่ในเรื่องการปฏิบัติงานสอน
ของครูอาจารย์  หรือการอบรมดูแลเอาใจใส่ในด้านต่างๆ ต่อผู้เรียนนับว่าเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพครู    เป็นตัวอย่างที่ควรน้อมนำมาเป็นแนวทาง ปฏิบัติได้อย่างดี  ดังที่ ผู้เขียนได้มีโอกาสพิจารณาหลักฐาน   จากเอกสารบางรายการของท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน อาทิ   สมุดคำสั่งครูใหญ่  สมุดหมายเหตุ รายวัน เป็นต้น
 
รายละเอียดของข้อมูลต่างๆที่ปรากฏ  มีทั้งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ระเบียบวินัย หรือข้อควรปฏิบัติ ข้อแนะนำ และมีทั้งที่เป็นคำสั่งในเชิงนโยบาย
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ   เพื่อให้การเรียนการสอนมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
 
ใจความทั้งหมดทั้งมวลที่ปรากฏผ่านตัวหนังสือ  เป็นอักษรลายมือตัวบรรจง น้ำเสียงในอักษรบ่งให้รู้ได้อย่างชัดแจ้งว่า  ท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน 
ซึ่งเป็นผู้เขียนเนื้อความเหล่านี้นั้น  ประจงเขียนด้วยความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจที่สูงยิ่ง    พิจารณาได้จากน้ำหนักของการจรดปากกาบนหน้ากระดาษ รวมถึง การบรรยายถ้อยความที่ กระชับชัดเจน และที่โดดเด่นเป็นพิเศษก็คือ   ท่านเขียนหนังสือด้วยความประณีตบรรจงและละเอียดถี่ถ้วนอย่างที่สุด   จนเรียกได้ว่าไม่พบ ร่องรอยของการขูดลบขีดฆ่าใน ตำแหน่งใด ๆ เลย  รวมถึงถ้อยความที่ท่านครุ่นคิดคำนึงนั้น   ล้วนแล้วแต่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า  ท่านเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น  มี ความปรารถนาดี   และมีความตั้งใจจริงในวิชาชีพโดยแท้  ดังมีตัวอย่างบันทึก ระหว่าง ปี พ.ศ.2518-2519 ซึ่งเป็นข้อความที่ปรากฏในสมุดคำสั่งครูใหญ่ในวาระต่าง ๆ พอสังเขป   ดังนี้
 
"  ขอให้ครูได้เตรียมการสอนก่อนที่จะเข้าสอน
พยายามหาอุปกรณ์และจัดกิจกรรม   เด็กจะได้ไม่เบื่อหน่าย "

   
" ทุกชั่วโมงที่สอน   ครูจะต้องตรวจดูเด็กว่าเข้าเรียนครบหรือไม่
ตั้งแต่ต้น   ตอนเช้าและตอนบ่ายนักเรียนจะเข้าห้องช้า
เพราะมัวเล่นเพลิน   เท่าที่ปรากฏครูไม่ค่อยจะเอาเรื่อง
 เด็กวิ่งเข้ามาตอนไหน   ครูก็ไม่ว่า   เพราะครูเองก็มัวช้าด้วย
บางครั้งเข้าไป 10 นาทีแล้วยังไม่เริ่มเลย   จึงขอให้ครูทุกคน
จงตรงต่อเวลาและหน้าที่  รวมทั้งได้ฝึกเด็กให้ตรงต่อเวลาด้วย "
   

" เรื่องการตรวจสมุดนักเรียน "
สมุดงานของนักเรียนแสดงถึงผลงานของครู
ครูทุกคนจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้..."

   

" เรื่องการทำคะแนนวัดผล
การตรวจข้อสอบและทำคะแนนวัดผลจะต้องรีบจัดทำให้เสร็จก่อนปิด
มิฉะนั้นแล้วจะต้องมาจัดทำตอนปิดเทอมอีก
จึงให้ตรวจข้อสอบถึง 17.00 น.ทุกวัน   และให้ตรวจนอกเวลาสอน
อย่าเอาไปตรวจในเวลาสอนเด็ดขาด
การตรวจให้ตรวจอย่างละเอียด   ทบทวนให้รอบคอบ "

   

" เรื่องการส่งสมุดรายงานนักเรียนให้ผู้ปกครอง
นักเรียนที่สอบตก  หรือนักเรียนที่ขาดเรียน
สมุดรายงานนี้อาจจะไม่ถึงผู้ปกครอง
จึงขอให้ครูได้กำชับเด็กให้ดีว่าสมุดรายงานนี้
หากใครไม่ได้ให้ผู้ปกครองเซ็นต์เอง  ปลอมแปลงมา
ครูลงโทษอย่างหนัก  และเอาเรื่องคนที่ปลอมแปลงด้วย
ขอให้ครูทุกคนได้ปฏิบัติตามนี้ด้วย "

   
 
จากตัวอย่างบางส่วนที่หยิบยกมาประกอบ   สะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกลักษณะในการบริหารจัดการของท่านอาจารย์ประณีต   ดิษยะศรินได้เป็นอย่างดี  
เนื่องด้วยระหว่างบรรทัดที่ซ่อนอยู่ในคำสั่งนั้น   เต็มไปด้วยน้ำเสียงแห่งความมุ่งมั่น  ตั้งใจ  และเอาใจใส่   ในการที่จะให้การเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพ  แสดงให้เห็นถึง การบริหารอย่างถึงลูกถึงคน  มีทั้งไม้แข็งและไม้นวม  และที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดก็คือความห่วงใยที่ท่านโอบเอื้อไปถึงทั้งบุคลากร และบรรดานักเรียนของท่าน
 
แม้จะเป็นหลักฐานเพียงบางส่วน  อย่างน้อยก็คงสัมผัสได้ถึงความตั้งใจที่เข้มข้น  ที่เจือปนอยู่ในทุกอณู  ทุกระเบียบ  ทุกกติกาที่ท่านอาจารย์ประณีต 
ดิษยะศริน ได้ยกร่างขึ้นมา  และประกาศเป็นคำสั่งด้วยการเขียนด้วยลายมือของท่าน   เมื่อพิจารณาในคำลงท้าย    จะเห็นว่ามีการกำชับอย่างเข้มข้นเพื่อให้บุคลากร ทุกคนปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัดอยู่เสมอ   เหล่านี้นับเป็นภาพสะท้อนเป็นอย่างดียิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูของท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน