•  
  •  
  •  
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ตามคำกราบบังคมทูลเชิญ ในวันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ.2552
เนื่องในโอกาสเป็นองค์ประธานเปิดอาคาร University  Plaza  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  เวลา 16.15 นาฬิกา
ในการนี้ได้ทรงปลูกต้นบารมีไว้เป็นที่ระลึก  และทรงมีพระราชปฏิสันถาร
กับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่และโรงเรียนในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์
อาทิ ท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน  ดร.รุ่ง  แก้วแดง  ดร.ภัคชนิตร  สัตยารักษ์  ดร.วิทวัส  ดิษยะศริน  สัตยารักษ์
อาจารย์ธารพรรษ  สัตยารักษ์  คุณวิชุนา  สัตยารักษ์  รศ.ดร.วัน  เดชพิชัย   อ.ดร.ประภาศ  ปานเจี้ยง  เป็นต้น
ทรงซักถามเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและผู้ก่อตั้งสถาบัน
ซึ่งท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน ได้กราบบังคมทูลว่าตระกูลดิษยะศรินมาจากกรุงเทพฯ
ตั้งแต่สมัยคุณทวด  รองอำมาตย์ตรีดัด  ดิษยะศริน  เป็นผู้เปิดโรงเรียนเอกชนแห่งแรกในอำเภอหาดใหญ่
เมื่อได้เวลาอันสมควร
พระองค์จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยทรงแย้มพระสรวลและทักทายบุคลากรที่เฝ้าส่งเสด็จโดยถ้วนหน้า
นับเป็นความประทับใจและถือเป็นที่สุดในชีวิตของท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน
ที่พระองค์ท่านได้เสด็จเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
และยังความปลาบปลื้มปิติยินดีแก่คณะผู้บริหาร
คณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่และโรงเรียนในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์อย่างหาที่สุดมิได้