•  
  •  
  •  
 
   
   
ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น...ดอกผลผลิบานงอกงาม
 
“ เมื่อสัก 4-5 ปี ที่เจอกัน
พึ่งทราบว่าอาจารย์ประณีต  ดิษยะศรินเป็นเจ้าของโรงเรียน
เมื่อก่อนทราบแต่คุณตา  ก็ยังคุยกันอยู่เรื่อย ๆ ว่า..
เป็น..ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น..และเป็น..อภิชาตบุตร
คุณพ่อตั้งเป้าไว้อย่างไรก็สืบทอดได้ทั้งที่เป็นผู้หญิง
และมาถึงลูกหลานอีก แน่ใจได้ว่าไปได้สวยไปได้งาม ”
   
อาจารย์ฉลวย   วัฒนา
ครูของเด็กหญิงประณีต   ดิษยะศริน
ชั้น ม.1- ม.6 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
   
 
อาจารย์ฉลวย  วัฒนา  ครูผู้สอนท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน  เมื่อครั้งวัยเยาว์  ได้กล่าวถึงลูกศิษย์คนนี้ด้วยความผูกพันอย่างใกล้ชิด และไม่เพียงเป็น
ความใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์แต่เพียงเท่านั้น   แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความรู้จักมักคุ้นมาตั้งแต่รุ่นของคุณพ่อและคุณแม่ของท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศรินด้วย
 
นับเป็นภาพสะท้อนคุณลักษณะอันน่าชื่นชมของท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน ว่า ไม่เพียงจะมีความมานะบากบั่นอดทนฟันฝ่าและต่อสู้มาด้วยตนเอง
แต่หลายส่วนนั้นสืบเนื่องมาจากการที่ท่านได้รับการบ่มเพาะปลูกฝัง   และพยายามที่จะซึมซับสืบทอดเจตนารมณ์ของบุพการี   ซึ่งก็คือคุณพ่อและคุณแม่ของท่าน
 
เมล็ดพันธุ์อันทรงคุณค่าเมล็ดนี้ได้เจริญเติบโต   เจริญรอยตามบุพการีมาอย่างมิมีผิดเพี้ยน   และได้ผลิบานงอกงามด้วยสติปัญญา  ด้วยความสามารถ
ดังเสียงสะท้อนที่มีความใกล้ชิดสนิทสนม   ได้ถ่ายทอดออกมาด้วยคำพูด หรือผ่านร่องรอยหลักฐานทั้งจากเอกสารบันทึกต่าง ๆ  ล้วนกล่าวถึงท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน   ด้วยความชื่นชม ยินดีในการที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับท่าน  ในแง่มุมต่างๆ ให้ชนรุ่นหลังได้รับทราบ   พอจะประมวลความได้อย่างสังเขป   ดังนี้