•  
  •  
  •  
 
   
   
สัมโมทนียกถา
   
 
เนื่องในโอกาสที่ทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จะจัดฉลองอายุวัฒนมงคลให้แก่ อาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน อุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่  
และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์  และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในโอกาสอันเหมาะสมนั้น ทางมหาวิทยาลัยได้ขอให้เขียนสัมโมทนียกถา ในโอกาสดังกล่าว
 
ความสัมพันธ์และความใกล้ชิดกับสกุลดิษยะศริน ได้มีมาเป็นเวลานานพอสมควร เรียกว่าตั้งแต่สมัยคุณโยมประดิษฐ์และคุณโยมลำดวน ดิษยะศริน
เป็นลำดับมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ทั้งในส่วนของครอบครัวดิษยะศรินและความเคารพโดยส่วนตัวของอาจารย์ประณีตกับอาตมา เพราะโรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน ก็เกิดขึ้นจากโรงเรียน หาดใหญ่วิทยา ซึ่งอาจารย์ประดิษฐ์ ดิษยะศริน ได้ดำเนินการจัดการมาก่อน แต่มาภายหลัง มีปัญหาจึงเลิกกิจการ และพระเทพมุนีซึ่งเป็น พระมหากลิ่นในสมัยนั้นได้รับมาดำเนินการต่อและใช้ชื่อว่าโรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
 
ต่อมาอาจารย์ประณีตก็ได้ดำเนินการเกี่ยวกับโรงเรียนต่อมาเหมือนกับเป็นการสนองความตั้งใจเกี่ยวกับการศึกษาของอาจารย์ประดิษฐ์ ให้สำเร็จ
สมความตั้งใจ ดังนั้นการบริหารกิจการเกี่ยวกับโรงเรียนของอาจารย์ประณีตก็ได้รับความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของสังคม และยอมรับใน ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากฝีมือนักบริหาร ที่ ทุ่มเท ทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อความก้าวหน้าทางการศึกษาจนในที่สุดก็เกิดมหาวิทยาลัยเอกชนขึ้นเป็นแห่งแรกในภาคใต้ ซึ่งไม่ เพียงเป็นความภูมิใจของผู้บริหาร แต่เป็นความภาคภูมิใจของ ประชาชนในภาคใต้ด้วย ก็โดยอาศัยหลักการบริหารที่มีความเด็ดเดี่ยว เข้มงวดและยึดเอาความสำเร็จ ของผู้เรียนเป็นตัวชูธง
   
 
การบริหารดังกล่าว คงเข้าตามหลักการของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงบริหารคณะสงฆ์มาในอดีต คือ
 
1. ใช้พระเดช คือ การบริหารที่มีกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ โดยยึดหลักความสำเร็จเป็นเป้าหมายในการบริหารเป็นหลัก
 
2. ใช้พระคุณ คือ ยึดหลักเมตตาธรรมให้กำลังใจแก่คณะบุคลากรและให้กำลังใจในการทำงานบำรุงขวัญแก่บุคลากร
 
3. ใช้พระเดชและพระคุณ ผสมผสาน คือ ให้กำลังใจตามโอกาสหรือตอบแทนคุณความดี เรียกว่า ทั้งปลอบขวัญและลงโทษทัณฑ์แก่ผู้ทำงาน ที่ย่อหย่อน  เพิ่มกำลังใจแก่ผู้ตั้งใจ ทำงาน โดยยึดแนวและนโยบายของผู้บริหารเป็นหลักเป็นปัจจัย
   
 
จากการบริหารดังกล่าว ทำให้สำเร็จประโยชน์ทางด้านการศึกษาและผลิตบุคลากรออกสู่สังคมที่ยอมรับในผลิตผล จึงเป็นที่มุ่งหมายของผู้หวังความ
ก้าวหน้าและมุ่งสู่ประตูของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่  เพื่อชุบชีวิตให้มีความสดใสต่อไปในอนาคต จนกระทั่งได้รับการยกย่องให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งปี
 
การบำรุงพระพุทธศาสนา ก็เป็นกิจกรรมหลักที่อาจารย์ประณีต ได้กระทำอย่างต่อเนื่อง โดยไม่คิดว่าเป็นเทศกาลใดหรือวันใด เรียกว่าทำได้ทุกวัน
โดยไม่เลือกว่าเป็นวัดใด วัดหนึ่ง ตลอดถึงการดูแลอุปถัมภ์พระภิกษุสามเณรที่อาพาธ ก็ได้กระทำอย่างต่อเนื่อง การดำเนินชีวิตในครอบครัวดิษยะศริน ได้ดำเนินเคียงคู่ กันไปทั้งทางโลกและ ทางธรรม จึงทำให้เจริญรุ่งเรืองดังปรากฏ
 
ขออนุโมทนาในความสำเร็จดังปรากฏและขออำนวยอวยพรให้อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ดำเนิน
ทุกประการ ประกอบด้วยลาภยศ สรรเสริญสุขทุกประการ
   
            
(พระเทพวีราภรณ์)
เจ้าคณะภาค 18