•  
  •  
  •  
 
   
   
 
โรงเรียนในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์รวมถึงมหาวิทยาลัยหาดใหญ่      เจริญก้าวหน้าและเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ได้  เพราะมีเสาหลักคนสำคัญ  คือ
ท่านอาจารย์ประณีต   ดิษยะศริน   เป็นผู้ที่คอยผลักดัน  อุ้มชู    อำนวยการให้เกิดความเรียบร้อย   ด้วยความเป็นผู้นำและเป็นนักต่อสู้ที่มีความขยันอดทน
 
ความเป็นนักต่อสู้   ผู้ขยันอดทน    และรักในการทำงานนี้    เป็นอุปนิสัยอันสำคัญยิ่งที่ทำให้ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน  ฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรค
มาจนถึงทุกวันนี้ได้
  เกี่ยวกับเรื่องนี้  พล.อ.อ.ประหยัด   ดิษยะศริน  คุณอาของท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน  ได้กล่าวถึงด้วยความรู้สึกที่ชื่นชมในตัวของหลานสาวคนนี้
ไว้ว่า "ผมรู้จักอาจารย์ประณีตมาตั้งแต่ยังไม่เกิด   จนกระทั่งเกิดมาแล้วก็ได้เห็นรูปรอยในนิสัยใจคอก็ดีหรือการทำงานก็ดี  เขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่น ในชีวิต การงานมาตั้งแต่เด็ก  อันนั้นจึงทำให้เกิดความรู้สึกรักและเลื่อมใสว่าคนนี้เป็นคนสำคัญคนหนึ่ง  เป็นดิษยะศรินคนหนึ่งที่รักษาสกุลของเรา ในเรื่องของ ความดีงาม   สำหรับด้านการบริหารงาน  ก็เห็นว่าอาจารย์ประณีตเป็นคนเอาการเอางานมาก  เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของคุณพ่อคุณแม่เป็น อย่างสูง  รวมทั้งเป็นที่รักใคร่ของบรรดาครูอาจารย์ด้วย"
 
ส่วนอาจารย์เสงี่ยม  ยศพล  ศิษย์เก่าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาและเป็นเพื่อนนักเรียนรุ่นพี่ของท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน  ได้กล่าวถึงความขยันขันแข็ง
ในการทำงานของท่านอาจารย์ไว้ว่า   "ท่านเป็นนักบริหารที่ดี   เป็นต้นแบบที่ดี   อาจารย์ประณีตเป็นคนเข้มแข็ง  ขยันทำงาน  เป็นคนตรงไปตรงมา  เอาจริงเอาจัง   ตั้งใจทำงานและทำได้ดี"
 
ท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน  เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ  ไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดท่านจะตั้งใจทำจนสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพเสมอ ในเรื่องนี้
อาจารย์พยอม  สารานนท์  เพื่อนร่วมรุ่นเมื่อครั้งเรียนระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสตรีหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยากับท่านอาจารย์ประณีต   ดิษยะศริน ปัจจุบันเป็นผู้ก่อตั้ง และเจ้าของโรงเรียน ศรีสว่างวงศ์ได้กล่าวถึงความเป็นนักต่อสู้ผู้มุ่งมั่นของท่านอาจารย์ประณีตเอาไว้ว่า  "ส่วนที่ประทับใจมากคือ   อาจารย์ประณีตเป็นหญิงเหล็ก ท่านใช้ชีวิตด้วยการ ต่อสู้  อดทน  จริงจังและจริงใจในการทำงาน   เพราะฉะนั้นในการทำงานของท่านอาจารย์ประณีตจะมีประสิทธิผลในการทำงาน  ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน   นักศึกษาหรือผู้ร่วมงาน  ล้วนแต่มีคุณภาพประสิทธิภาพทั้งนั้นเลย"
 
นอกจากนี้ อาจารย์ศิริลักษณ์   มโนรมย์  ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและแผน   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ได้กล่าวถึงความมุ่งมั่น
ของท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน เอาไว้ว่า   "พี่ณีตถือเป็นบุคคลตัวอย่าง   ที่มีความมุ่งมั่น  มีความเชื่อมั่น  แล้วก็เป็นนักต่อสู้  อะไรที่ว่ายากสำหรับ หลาย ๆ คน  ดิฉันว่าไม่ยากเกินความสามารถของพี่ณีต   พี่ณีตก้าวมาถึงขั้นนี้  72  ปีแล้ว   พี่ณีตก็ยังไม่เคยถอยเลย"
 
เหล่านี้ เป็นความรู้สึกของบุคคลที่ได้เคยสัมผัสกับท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศรินในบทบาทสถานะต่าง ๆ  ซึ่งล้วนกล่าวถึงท่านอาจารย์ด้วยความรู้สึก
ที่ชื่นชมในความเป็นนักต่อสู้   ไม่เว้นแม้แต่บุตรชายคนเล็กซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัว   ก็ยังอดที่จะกล่าวชื่นชมในการทำงานของคุณแม่ไม่ได้
  อาจารย์ธารพรรษ   สัตยารักษ์   ได้กล่าวถึงความขยันของคุณแม่ไว้  ดังนี้  "คุณแม่อดทนและเย็นมาก คุณแม่ประสบความสำเร็จทุกวันนี้
และพวกเรามชีวิตที่ดีมีความสุข  ก็เพราะมาจากความขยัน   และความอดทนของคุณแม่"
 
เรื่องความเป็นนักต่อสู้   ที่มีความขยันอดทน   และรักในการทำงาน  ดังกล่าวนี้   ทราบกันเป็นอย่างดีว่า    ท่านอาจารย์ประดิษฐ์   ดิษยะศริน  ซึ่งเป็น
คุณพ่อของท่านอาจารย์นั้น  ก็มีคุณสมบัติเหล่านี้อย่างครบถ้วน  จนหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า  ท่านอาจารย์ประณีตคงจะได้รับถ่ายทอดคุณสมบัติเหล่านี้มาจาก คุณพ่อของท่านตามสมควร
 
เรื่องนี้สอดคล้องกับที่  พล.อ.อ.ประหยัด  ดิษยะศริน คุณอาของท่านอาจารย์ประณีต  ได้เล่าถึงลักษณะอุปนิสัยของท่านอาจารย์ประดิษฐ์   ดิษยะศริน
ไว้ว่า "พี่ทุม(ชื่อเดิมท่านอาจารย์ประดิษฐ์  ดิษยะศริน) เป็นคนขยันหมั่นเพียร   เป็นคนที่ทำอะไรทำจริงจังไม่จับจด   พี่ทุมนอกจากจะเป็นอาจารย์ที่ดี แล้ว  ยังเป็นพี่ชายตามแบบฉบับที่ดีเลิศคนหนึ่ง   มีความโอบอ้อมอารี   เกื้อกูลพี่น้องและบุคคลทั่วไป   เป็นที่ยกย่องสรรเสริญทั้งญาติพี่น้องและมิตร สหาย"
 
ไม่เพียงแต่ พล.อ.อ.ประหยัด   ดิษยะศริน  ซึ่งเป็นน้องชายของท่านอาจารย์ประดิษฐ์   ดิษยะศริน เท่านั้น ท่านอาจารย์ประณีตเอง ก็ได้เคยกล่าวถึง
คุณพ่อของท่านไว้ทำนองเดียวกันว่า  "คุณพ่อเป็นคนรักงาน   ตั้งใจอย่างจริงจังที่จะสร้างศิษย์   สร้างงานให้มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ มีระเบียบแบบแผน  จึงเป็นที่ยอมรับ ของศิษย์  ผู้ปกครอง  บุคคลทั่วไป"
 
นอกจากนี้ท่านอาจารย์ลักขณา  ดิษยะศริน(ตะเวทิกุล)  บุตรสาวคนเล็กของท่านอาจารย์ประดิษฐ์   ก็ได้เคยกล่าวถึงคุณสมบัติข้อนี้ไว้ทำนองเดียวกันว่า  
"ความขยันหมั่นเพียรของคุณพ่อนี้   ลูก ๆ  ได้นำมาปฏิบัติเป็นแบบอย่างและเป็นนิสัยที่ถ่ายทอดให้กับลูกหลาน  จนได้รับความสำเร็จในกิจการงาน ของแต่ละคน   แม้กระทั่งอุปนิสัยใจคอทั่วๆไป   ทั้งกริยามารยาท  พวกเราก็ได้รับการถ่ายทอดจากคุณพ่อมาแทบทุกอย่าง  ซึ่งเป็นมรดกที่มากด้วย คุณค่าแก่พวกเรา"
 
นอกจากเรื่องความขยันหมั่นเพียรของคุณพ่อของท่านแล้ว   ท่านอาจารย์ประณีตยังกล่าวถึงความขยันและความอดทนของคุณยายลำดวน  ดิษยะศริน
ซึ่งเป็นคุณแม่และถือเป็นแม่แบบของท่านไว้  ดังนี้  "เรื่องความขยันอดทนขวนขวายที่จะทำมาหากิน  ตลอดจนเรื่องความสะอาดเรียบร้อยนั้น  ไม่เคยเห็น คุณแม่เคยอยู่นิ่ง เฉยเลย"
 
สอดคล้องกับที่ท่านอาจารย์ลักขณา  ดิษยะศริน(ตะเวทิกุล) ได้กล่าวถึงความขยันของคุณยายลำดวนไว้ทำนองเดียวกันว่า   
"แม่เป็นคนขยันที่สุด  แม่ไม่เคยอยู่ว่างเลย   เท่าที่จำได้ท่านต้องหาอะไรทำตลอดจนรู้สึกเหนื่อยแทน   อยากให้แม่ได้หยุดบ้าง นั่งพักผ่อนบ้างแต่แม่ ก็ไม่ยอมหยุดเลย  เหนื่อยแทนจริง ๆ เสร็จก็กวาดบ้าน  เช็ดบ้าน  และจะเป็นอยู่เช่นนี้ทั้งวัน"   ซึ่งท่านอาจารย์ลักขณาก็ได้รำพึงถึงตนเองด้วยอารมณ์ขัน เช่นกันว่า  ตัวท่านเองในตอนนี้นั้น   ก็คงจะเหมือนกับ คุณยายลำดวนไปแล้ว   เมื่อได้ยินลูก ๆ บอกว่า  "แม่  เมื่อไหร่แม่จะหยุดทำงานเสียที"  เหล่านี้เป็น ภาพสะท้อนอย่างชัดเจน ในความขยันและความอดทนของคุณพ่อ และคุณแม ่ของท่านนั้น   จะส่งผลให้ลูกๆ มีความมานะพยายามต่อมาจนถึงทุกวันนี้
 
ด้วยคุณสมบัติต่างๆทั้งมวลที่กล่าวมา   นับได้ว่าอุปนิสัยหลาย ๆ ส่วน  ได้มีการถอดแบบและสืบทอดต่อมายังบุคคลอื่นๆ ที่ใกล้ชิดกับท่าน  ไม่ว่าจะเป็น
ทางตรงหรือทางอ้อม โดยเฉพาะสำหรับท่านอาจารย์ประณีตเอง  ผู้ที่ได้เคยสัมผัสพบเจอ  หรือเคยได้ร่วมงานกับท่าน  ก็คงประจักษ์แจ้งแก่ใจเป็นอย่างดีว่า    ท่านมีคุณสมบัติเหล่านี้อย่าง ครบถ้วน   และเป็นนักต่อสู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยวิริยะมานะอย่างแท้จริง
 
และด้วยคุณสมบัติของความเป็นนักต่อสู้     ขยันอดทน  รักการทำงาน   อย่างยิ่งยวดนี้เอง  ยังผลให้สถานศึกษาในทุกระดับชั้น  ที่อยู่ในการกำกับดูแล
ของท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศรินเจริญพัฒนาและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง