•  
  •  
  •  
 
 
 
              ท่านผู้รับใบอนุญาตได้มอบหมายนโยบายและแนวคิดแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และให้ทุกคนมีแนวทางในการพัฒนาตนเอง และทำงานอย่างมีความสุข
 
          1. ให้บุคลากรทุกคนรักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องรักษาไว้เพื่อทุกคนจะได้มีผืนแผ่นดินคงอยู่ตลอดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
ปัจจุบันไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นที่เทิดทูน แต่ชาวต่างชาติก็เทิดทูนพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยด้วย ฉะนั้นจึงนับได้ว่าเรามีบุญที่ได้เกิดมาในแผ่นดินไทย สำหรับด้านศาสนา
มหาวิทยาลัยของเรานั้นยังทำได้ไม่เต็มที่นัก จึงขอให้เราช่วยกันเติมเต็มและทุ่มเทกับด้านนี้ให้มากขึ้น
          2. ให้มีความรักและภูมิใจในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ดังเช่นที่บุคลากรเก่าได้พูดคุยกับที่ปรึกษาฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ พร้อมนี้ได้ฝากข้อคิดให้บุคลากรทุกคน
รักในองค์กรด้วยการแสดงศักยภาพของตนให้เต็มที่เพราะสิ่งนี้จะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่สามารถส่งผลให้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่พัฒนาก้าวไกล
          3. ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จริงจัง จริงใจ และมีเป้าหมายในการทำงาน เพราะหากบุคลากรยังปฏิบัติงานลักษณะเดิม ๆ คงเกิดผลดีต่อ
ตนเองและองค์กรน้อย ดังนั้นทุกคนต้องมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ด้วยการกระตือรือร้นในการสร้างผลงานและทำให้ดีที่สุด นอกจากนี้คือต้องตั้งเป้าหมายในการทำงานว่าต้องการ
ความก้าวหน้าในการทำงานนั้นอย่างไร
          4. ให้มีความรัก ความสามัคคีต่อเพื่อนร่วมงาน ด้วยการให้เกียรติต่อกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีความเสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
ทั้งนี้เพราะความรัก ความสามัคคี ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ผู้ร่วมงานพึงปฏิบัติต่อกัน
          5. ให้รักษาซึ่งจรรยาบรรณความเป็นครูและวิชาชีพ ดังนี้
                    1) ครูต้องรักและเมตตาต่อศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้ากัน
                    2) ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้แก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ
                    3) ครูต้องประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ
                    4) ครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์
                    5) ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย การปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไม่ใช้ศิษย์กระทำการใด ๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตน                         โดยมิชอบ
                    6) ครูต้องพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ
                    7) ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพคร และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู
                    8) ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์
                    9) ครูพึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย ซึ่งด้านนี้ทางมหาวิทยาลัยได้เน้นเรื่องการส่งเสริมวัฒนธรรม
                        การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์ เพื่อความภาคภูมิใจและสง่างาม จรรยาบรรณทั้งหมดนี้ มีความสำคัญยิ่งในการเป็นครูจึงขอให้คณาจารย์ได้ยึดถือปฏิบัติ
                        กันโดยทั่วหน้า เพื่อความสมบูรณ์แห่งวิชาชีพ จากนั้นได้ยกตัวอย่างบทเพลงของ ท่านเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ ซึ่งมีเนื้อหากล่าวถึงลักษณะความหมายของ “ครู”
                        พร้อมนี้ได้มอบหมายให้สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ นำบทเพลงดังกล่าวนี้บรรจุลงคู่มือสำหรับมอบให้แก่คณาจารย์ใหม่ทุกคนด้วย
                        สำหรับรายละเอียดเนื้อหาเพลง มีดังนี้
 
ใครคือครู
                                              
  ใครคือครู ครูคือใคร ในวันนี้
  ใช่อยู่ที่ ปริญญา มหาศาล
  ใช่อยู่ที่ เรียกว่า ครูอาจารย์
  ใช่อยู่นาน สอนนาน ในโรงเรียน
       
  ครูคือผู้ ชี้นำ ทางความคิด
  ให้รู้ถูก รู้ผิด คิดอ่านเขียน
  ให้รู้ทุกข รู้ยาก รู้พากเพียร
  ให้รู้เปลี่ยน แปลงสู้ รู้สร้างงาน
       
  ครูคือผู้ ยกระดับ วิญญาณมนุษย
  ให้สูงสุด กว่าสัตว เดรัจฉาน
  ครูคือผู้ สั่งสม อุดมการณ
  มีดวงมาน เพื่อมวลชน ใช่ตนเอง
       
  ครูจึงเป็น นักสร้าง ผู้ยิ่งใหญ
  สร้างคนจริง สร้างคนกล้า สร้างคนเก่ง
  สร้างคนให้ ได้เป็นตัว ของตนเอง
  ขอมอบเพลง นี้มา บูชาคร
ู                                                                                        
  อาจารย์เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์
 
          6. ให้รักษาไว้ซึ่งปริมาณและคุณภาพของนักศึกษาให้อยู่ดีมีสุข ดังนี้
                    1) ขอฝากครูทุกคนให้ร่วมรักษาคุณภาพของนักศึกษาซึ่งดีอยู่แล้วให้มีมากขึ้น และ
                    2) ให้ร่วมรักษาปริมาณนักศึกษาซึ่งถือเป็นความจำเป็นที่จะช่วยให้มหาวิทยาลัยของเราอยู่ได้ การร่วมรักษาทั้งปริมาณและคุณภาพควรเป็นภาระหน้าที่ของ
                         ทุกฝ่ายที่จะต้องร่วมกันปรับปรุงคุณภาพและหาวิธีการว่าจะทำอย่างไรให้นักศึกษาเข้ามาแล้วมีความรู้และมีความสุขได้ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย
                         อาจารย์ประจำวิชาหรืออาจารย์ที่ปรึกษา ต้องดูแลนักศึกษาเป็นรายบุคคลโดยเน้นนโยบาย ห้ามชาย – หญิงอยู่ด้วยกัน และครูอาจารย์นั้นต้องให้กำลังใจให้
                         ความรัก แทนพ่อแม่ สำหรับผลการประเมินที่ผ่านมาเกี่ยวกับการดูแลนักศึกษา ครูอาจารย์ส่วนใหญ่ก็ทำได้ดี แต่ก็มีบางส่วนที่ไม่สนใจลูกศิษย์ไม่มีการติดตาม
                         ดังนั้นในปีการศึกษาใหม่จึงขอให้ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดมากขึ้น
 
             จากนั้นได้แจ้งให้ทราบข่าวดีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร ดังนี้ บุคลากรที่ได้เข้ามาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนั้นถือว่าโชคดี ที่ว่าโชคดีนั้นเพราะขณะนี้มหาวิทยาลัย
มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศ ใคร ๆ ก็รู้จัก โดยเฉพาะด้านนักศึกษาที่มีคุณภาพ ด้านการบริหารมหาวิทยาลัยก็มีผู้บริหารที่ดี ทำให้มหาวิทยาลัยเจริญเติบโตขึ้นตามลำดับ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยกล้าลงทุน เพื่อให้ได้มาซึ่งความสง่างาม และความเจริญก้าวหน้า แต่สิ่งสำคัญที่มหาวิทยาลัยได้ตระหนักคือ บุคลากรก็ต้องอยู่สบายเมื่อเข้ามาทำงาน รวมถึงต้อง
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เช่นกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ย่อมขึ้นอยู่กับความตั้งใจ ความเฉลียวฉลาดของแต่ละคนเราจะเด่นหรือไม่ขึ้นอยู่กับผลงาน ผู้บริหารทุกคนจะคอยให้ กำลังใจ มหาวิทยาลัยของเราเหมือนสถานฝึกหัดครู เมื่อถึงปีก็จะให้รางวัล มีเงินเดือนขึ้นเป็นไปตามเนื้องาน  นอกจากนี้คือ การมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและค่าครองชีพ
             สุดท้ายนี้ได้เน้นย้ำไปยังบุคลากรทุกคนว่า มหาวิทยาลัยเห็นใจบุคลากรทุกคน และได้พยายามทำกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนที่เข้ามาแล้วได้อยู่กับ มหาวิทยาลัยไปนาน ๆ และต่อไปในภายภาคหน้า หากทำงานแล้วมีข้อคับข้องใจที่จะซักถามหรือบอกกล่าวกันก็สามารถพูดกันได้ ทั้งนี้เพื่อมหาวิทยาลัยของเราจะได้พัฒนาไปสู่ แนวทางดี ๆ ที่สำคัญมหาวิทยาลัยอยากเห็นความก้าวหน้าของทุก ๆ คน
 
ท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน  (ผู้ก่อตั้ง ผู้รับใบอนุญาต)
ประชุมบุคลากร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2551
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2551 ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่