•  
  •  
  •  
       
     
 
อาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน
 
       
 
ประวัติส่วนตัว
 
   
นางประณีต  ดิษยะศริน  บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3-9098-00713-03-1
 
   
เกิดวันเสาร์ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2481  อายุ 72 ปี  เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
 
   
อยู่บ้านเลขที่ 10/1 อำนวยวิทย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
   
อาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน มีบุตรธิดา 5 คน  ชาย 2 คน  หญิง 3 คน คือ
 
 
1. นางสาวศรินรักษ์  ดิษยะศริน
 
   
- จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
 
   
- จบการศึกษาปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์ (M.LA) จาก Oklahoma City University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
 
2. ดร.ภัคชนิตร  สัตยารักษ์
 
   
- จบการศึกษาปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
   
- จบการศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการ (M.S.M) จาก Southern Nazarine University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
   
- จบการศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา จาก Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
 
3. ดร.วิทวัส  ดิษยะศริน สัตยารักษ์
 
   
- จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ (B.B.A.) จาก University of Central Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
   
- จบการศึกษาปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ (M.B.A.) จาก Oklahoma City University  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
   
- จบการศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 
4. นางสาวรัศมิมาน  สัตยารักษ์
 
   
- จบการศึกษาปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
   
- จบการศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา (M.Ed) จาก George Mason University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
 
5. นายธารพรรษ  สัตยารักษ์
 
   
- จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
   
- จบปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (M.B.A.) จาก SanFrancisco State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
       
 
ตำแหน่งการงานปัจจุบัน
 
   
- ผู้รับใบอนุญาตและผู้บริหารโรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์
 
   
- ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการ
 
   
- ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ
 
   
- ผู้รับใบอนุญาตและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
       
 
ตำแหน่งทางสังคมปัจจุบัน
 
   
- ประธานที่ปรึกษากรรมการหมู่บ้านเด็กกำพร้าโสสะ จังหวัดสงขลา
 
   
- กรรมการข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรอำเภอหาดใหญ่ (กต.ตร.)
 
   
- อดีต ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสงขลา 3 สมัย
 
   
- อดีต นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดสงขลา  2  สมัย
 
   
- อดีต รองประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสงขลา
 
   
- ที่ปรึกษาสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดสงขลา
 
       
 
เกียรติคุณที่ได้รับ
 
   
- เกียรติบัตรเป็นผู้อยู่ในมาตรฐานแห่งคุณธรรม และความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพครู จากคุรุสภา ปี พ.ศ.2502
 
   
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) ปี พ.ศ.2534
 
   
- โล่รางวัลหอการค้าสัมพันธ์ “นักธุรกิจดีเด่น(ด้านสังคม)ประจำปี2552”
 
   
- เกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ.2535
 
   
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5  ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ปี พ.ศ.2538
 
   
- โล่ผู้บริหารดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ.2538
 
   
- โล่และประกาศนียบัตร ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างสรรค์พัฒนาท้องถิ่นเมืองหาดใหญ่ จากเทศบาลเมืองหาดใหญ่ ประจำปี 2538
 
   
- เกียรติบัตร ผู้ส่งเสริมและบำเพ็ญประโยชน์ จากชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลหาดใหญ่ ปี พ.ศ.2538
 
   
- เกียรติบัตรผู้ดำเนินการสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการดีเด่น เขตการศึกษา 3 ประจำปี 2538
 
   
- รางวัลสตรีนักวิชาชีพตัวอย่าง ประจำปี 2538 ส่วนภูมิภาค ภาคเอกชนฯ จากสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย
 
   
ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 
   
- รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณครู ปี พ.ศ.2541
 
   
- รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ มณฑลท้องสนามหลวง
 
   
กรุงเทพฯ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2547
 
   
- เกียรติบัตรความเสียสละทุ่มเทชีวิตจิตใจ โดยสมาคมอาชีวศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย
 
   
- ได้รับคัดเลือกเป็น “แม่ดีเด่น ประจำปี 2552” ในส่วนกลาง ประเภท “แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม” จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
 
   
เข้าเฝ้าและรับประทานรางวัลจาก พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2552
 
   
- รับโล่หอการค้าสัมพันธ์ (ด้านสังคม) จากหอการค้าจังหวัดสงขลา ปี พ.ศ. 2553
 
       
 
ผลงานดีเด่น
 
   
- ปี พ.ศ.2530 จัดงานบรรเลงมหาดุริยางค์ไทย เพื่อฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุครบ 60 พรรษา
 
   
ได้นำ 19 สถาบันเข้าร่วม มีนักเรียนในวงดุริยางค์กว่า 200 คน เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในส่วนภูมิภาค
 
   
- ธันวาคม พ.ศ.2537  เป็นประธานจัดขบวนพาเหรดงานทอโหกให้โลกแล แต่งกายในชุดผ้าทอพื้นเมืองภาคใต้ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
   
- ได้นำนักเรียนช่วยเหลืองานสังคมสงเคราะห์ หน่วยราชการและเอกชนของชมรม วัด จังหวัดต่อเนื่องตลอดมา รวมทั้งงานศาสนา งานวัฒนธรรม
 
   
งานสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์และพัฒนาสังคม
 
   
- สิงหาคม พ.ศ.2538 สนับสนุนฟื้นฟูทางด้านประวัติศาสตร์ ได้นำนักเรียน จำนวน 700 คน แสดงละคร  ประวัติศาสตร์เรื่อง “ศึกถลาง”
 
   
ในการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียน ณ สนามกีฬาจิระนครอำเภอหาดใหญ่ โดยเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมฟรี
 
   
- จัดมหาดุริยางค์ไทยเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชัน วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2542 ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 7 จุลดิศ หาดใหญ่พลาซ่า