•  
  •  
  •  
 
 
 
 
 
 
     
 
 
“...ดิฉันขอตั้งปณิธานไว้แน่วแน่ที่จะสนับสนุนสภามหาวิทยาลัย
ทั้งกำลังใจ กำลังกาย กำลังสติปัญญาและกำลังทรัพย์
ที่จะให้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ได้ผลิตบัณฑิต ให้มีคุณภาพ เป็นปัญญาชน
พร้อมด้วย คุณธรรม-จริยธรรม
เพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติ สืบไป...”
 
 
อาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน
ผู้รับใบอนุญาต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครูของครู... คือครูผู้ประณีต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ | 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300-3 โทรสาร 0-7442-5467
© สงวนลิขสิทธิ์ 2553