NEWS & ACTIVITIES

ข้อมูล / ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และข่าวกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่


โครงการ เดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่
เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ และรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ ครั้งที่ 6 "ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
รายละเอียด

The Future is Now !
ขอเชิญสถาบันของท่านเข้าร่วมกิจกรรมครั้งสำคัญท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยี ม.หาดใหญ่ พร้อมที่จะเตรียมคนรุ่นใหม่ให้ก้าวทันอนาคตไปด้วยกัน...
รายละเอียดประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

การประกันภัยอุบัติเหตุ นักศึกษา และบุคลากร

ประกาศฯ การสมัครขอรับทุนการศึกษาในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศฯ การรับสมัครขอรับ "ทุนนพรัตน์แห่งเกียรติร่วมมิตร" เพื่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศฯการขยายเวลามอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประเภททุนวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

CALENDAR

 • 14
  ส.ค.
  -
  06
  ก.ย.
  อาจารย์ที่ปรึกษา ยืนยันลงทะเบียนเรียนสายและเพิ่มรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ผ่านระบบ e-Service
 • 14
  ส.ค.
  -
  06
  ก.ย.
  อาจารย์ที่ปรึกษา ยืนยันการถอนรายวิชา คืนเงิน (นักศึกษารหัสก่อน 58) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ผ่านระบบ e-Service
 • 14
  ส.ค.
  -
  08
  ก.ย.

  นักศึกษาชำระเงิน
  ค่าลงทะเบียนเรียนสาย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ผ่านธนาคารที่กำหนด
ประมวลภาพและกิจกรรม

SHOW CASE

ผลงานระดับสถาบัน | ผลงานนักศึกษา | ผลงานบุคลากร

รางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2 ปีซ้อน

รางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2 ปีซ้อน

รางวัลสหกิจศึกษาดาวรุ่ง ระดับประเทศ

รางวัลแผนธุรกิจ TMA Thailand Management Association 3 ปีซ้อน

ผลงานวิชาการ / วิจัย ASEAN Community

อาจารย์เจริญเนตร แสงดวงแข และอาจารย์สินี กิตติชนม์วรกุล อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้นำเสนอผลงานวิจัยในชุดโครงการ "วิจัยใช้ประโยชน์" ภายใต้ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ

ผลงานวิชาการ/วิจัยทั้งหมด

ผลงานนักศึกษา The Voice Thailand Season 3


ผลงานบุคลากร ASEAN Community

ผลงานนักศึกษา/บุคลากรทั้งหมดผลงานโรงเรียนในเครือCAMPUS LIFE

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

สตูดิโอทางนิเทศศาสตร์

สตูดิโอทางนิเทศศาสตร์

 ห้องซ้อมดนตรีไทยและห้องซ้อมดนตรีสากล

ห้องซ้อมดนตรีไทยและห้องซ้อมดนตรีสากล