วันที่ 10-30 มิถุนายน 2560
ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.30 น. (ไม่มีวันหยุดราชการ)

ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้น 2
อาคาร U Plaza

รายละเอียด

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 8

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


รายละเอียด

เชิญชวน นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 และศิษย์เก่าม.หาดใหญ่ ออกแบบตราสัญลักษณ์ สายการบิน "HATYAI AIRWAYS"

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายนนี้


รายละเอียด

การผลิตสื่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro

วันที่ 15-16 กันยายน 2560
เวลา 09.00 – 16.00 น.หลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมด


ม.หาดใหญ่ มุ่งสู่ Digital University

สิทธิพิเศษ!!! สำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2559 สมัครและรายงานตัว ได้รับ Acer Chromebook R11 Touchscreen


รายละเอียด

ม.หาดใหญ่ มอบทุนการศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีภาคสมทบ

ประเภททุนการศึกษาเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ภาคการศึกษาละ 19,500 บาท
(*ไม่รวมภาคฤดูร้อน เหมาจ่ายอัตราพิเศษ ตลอดหลักสูตร)

รายละเอียด

พบกับระบบ share print
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

โดยบัตรน.ศ. Smart Purse
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://cc.hu.ac.th
โทร 074-200300 ต่อ 319 , 106

รายละเอียด


โครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8

โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษารุ่นที่ 27 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560