ม.หาดใหญ่ มุ่งสู่ Digital University

สิทธิพิเศษ!!! สำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2559 สมัครและรายงานตัว ได้รับ Acer Chromebook R11 Touchscreen


รายละเอียด

ม.หาดใหญ่ มอบทุนการศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีภาคสมทบ

ประเภททุนการศึกษาเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ภาคการศึกษาละ 19,500 บาท
(*ไม่รวมภาคฤดูร้อน เหมาจ่ายอัตราพิเศษ ตลอดหลักสูตร)

รายละเอียด

พบกับระบบ share print
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

โดยบัตรน.ศ. Smart Purse
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://cc.hu.ac.th
โทร 074-200300 ต่อ 319 , 106

รายละเอียด


การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 8

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายละเอียด

หลักสูตร “ศิลปะการพูดและนำเสนอในที่ชุมชน”

วันที่ 1-2 มิถุนายน 2560
เวลา 09.00 – 16.00 น.

หลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมด


วันนวัตกรรมและคุณภาพ ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 5 (Hatyai Inno-Q Day 2017)

เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559 (ภาคสมทบ)(ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)

เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559 (ภาคปกติ) (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)