สิทธิพิเศษ!!! สำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560

สมัครและรายงานตัว พร้อมรับอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบ Digital Learning

รายละเอียด

OPEN HOUSE HU & HATYAI FAIR ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560
เวลา 08.00 – 12.00 น.

รายละเอียด

อบรมกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 1 อำเภอ 1 หลักสูตร ทุกพื้นที่

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียด

ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560ดูรายชื่อ

การผลิตสื่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro

วันที่ 15-16 กันยายน 2560
เวลา 09.00 – 16.00 น.


หลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมด

ม.หาดใหญ่ มอบทุนการศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีภาคสมทบ

ประเภททุนการศึกษาเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ภาคการศึกษาละ 19,500 บาท
(*ไม่รวมภาคฤดูร้อน เหมาจ่ายอัตราพิเศษ ตลอดหลักสูตร)

รายละเอียด

พบกับระบบ share print
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

โดยบัตรน.ศ. Smart Purse
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://cc.hu.ac.th
โทร 074-200300 ต่อ 319 , 106

รายละเอียด


โครงการ Check in University

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (ระดับบัณฑิตศึกษา)

โครงการสายสัมพันธ์ทุนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 9