ยุทธศาสตร์


ยุทธศาสตร์ ที่ 1

ผู้นำและบุคลากรมีความเป็นเลิศ (Leadership & Workforce Excellence)
ผู้นำมีความสามารถในการนำองค์กรอย่างมีประสิทธิผลด้วยหลักธรรมาภิบาล ระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีคุณภาพ บรรลุตามเป้าหมายและเกิดความพึงพอใจและความผูกพันในการปฏิบัติงาน


ยุทธศาสตร์ ที่ 2

การบริหารจัดการแบบก้าวกระโดด (Leapfrog Management)
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) / TQA ใช้ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ แบบองค์รวมอย่างก้าวกระโดด เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความยั่งยืนยุทธศาสตร์ ที่ 3

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามมาตรฐานระดับสากล และการสร้างนวัตกรรมมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ (Information Technologies Communication , Innovation for Learning Organization)
มหาวิทยาลัยบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีคุณภาพสนับสนุนพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย สนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างสภาพแวดล้อมในการสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานระดับสากลยุทธศาสตร์ ที่ 4

ความเป็นมืออาชีพ (Preparations for Professionalism) การทำงานตามภารกิจด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญ และคาดคะเนอนาคตเพื่อเป้าหมายของการทำงานอย่างชัดเจน


ยุทธศาสตร์ ที่ 5

การส่งเสริมความดี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการสร้างสังคมสีเขียว (White and Green University)
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มุ่งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างความดีทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสร้างสังคมสีเขียว ดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร มีจิตสาธารณะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษ์โลก ประหยัดพลังงาน และตระหนักถึงความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า โดยตั้งมั่นในการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน


ยุทธศาสตร์ ที่ 6

การบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Management)
การบริหารจัดการทางการเงินโดยการเพิ่มรายได้เพิ่มเติมและการลดต้นทุนภายใต้พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยค่าเป้าหมายและแนวปฏิบัติ แผนยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2557 – 2561

เป้าหมายหลัก
1. มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล TQC ภายในปีการศึกษา 2561
2. จำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 6,000 คน ภายในปีการศึกษา 2561

ยุทธศาสตร์หลัก

ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผู้นำและบุคลากรมีความเป็นเลิศ
(Leadership & Workforce Excellence)

1. บุคลากรมีความสุขและมีผลงานในระดับเลิศ
(Happy and High Performing Workforce)

SC3 พัฒนาและสรรหาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือตำแหน่งทางวิชาการ
SC4 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะหลัก BILOGIC และค่านิยมร่วม CHAMP
SC9 ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับสังคมได้จริง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการแบบก้าวกระโดด
(Leapfrog Management)

2. แบรนด์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักในระดับสากล (เอเซีย)

SC1 บัณฑิตมีมาตรฐานคุณวุฒิตามวิชาชีพ
SC9 ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับสังคมได้จริง
SC10 การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ Green University

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามมาตรฐานระดับสากล และการสร้างนวัตกรรมมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้(Information Technologies Communication , Innovation for Learning Organization)

3. มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

SC1 บัณฑิตมีมาตรฐานคุณวุฒิตามวิชาชีพ
SC7 บริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
SC8 เพิ่มรายได้จากผลงานทางวิชาการ ผลงานการวิจัย  นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา
SC10 การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ Green University

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นมืออาชีพ (Preparations for Professionalism)

4. ได้รับการรับรองคุณภาพด้านวิชาการในระดับชาติ/นานาชาติ(National &International Quality Assurance)

SC1 บัณฑิตมีมาตรฐานคุณวุฒิตามวิชาชีพ
SC2 บัณฑิตมีคุณภาพ/คุณธรรม
SC5 ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษทั้งของบุคลากรตามมาตรฐานสากล
SC9 ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับสังคมได้จริง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมความดี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการสร้างสังคมสีเขียว (White and Green University)

5. ส่งเสริมความดี สร้างสังคมสีเขียว  (White & Green University)

SC2 บัณฑิตมีคุณภาพ/คุณธรรม
SC7 บริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
SC10 การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ Green University

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Management)

6. บริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Effective Cost Management)

SC1 บัณฑิตมีมาตรฐานคุณวุฒิตามวิชาชีพ
SC6 การเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของนักศึกษา
SC7 บริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
SC8 เพิ่มรายได้จากผลงานทางวิชาการ ผลงานการวิจัย  นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา

กลยุทธ์หลัก สำหรับปีการศึกษา 2559 – 2561

ป.1 ปฏิรูป
ปฏิรูปการเรียนการสอน : ให้ทุกหลักสูตรได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง(Work Integrated Learning : WIL)และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการเรียนการสอน รวมทั้งการเปิดออนไลน์ในหลักสูตร/รายวิชา

ป.2 เปิด
เปิดตลาดใหม่/เปิดหลักสูตรใหม่ : เพิ่มจำนวนนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

ป.3 ปรับ
ปรับเพิ่มสัดส่วนรายได้ : จากการวิจัย บริการวิชาการ ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย นวัตกรรม และทรัพยสินทางปัญญา

ป.4 ปรับเปลี่ยน
ปรับเปลี่ยนแบรนด์ (Rebranding) : ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล

ป.5 ประกันคุณภาพ
กำหนดให้ทุกคณะ (อย่างน้อย 1 หลักสูตรต่อ 1 คณะ) ได้รับรองมาตรฐานสากล เช่น AUN QA

เอกลักษณ์ : Modern University: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มุ่งเน้นนวัตกรรม หลักธรรมาภิบาล และการจัดการสมัยใหม่

อัตลักษณ์ของผู้เรียน : บัณฑิตมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีความพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ