ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562


 

 

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 –
วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562

 • นักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 31 ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
  ณ สถานประกอบการ

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562

 • บุคลากรเริ่มปฏิบัติงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562
 • โครงการ HU Big Cleaning plus Health and Heart day ครั้งที่ 28

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562

 • ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2562
 • อาจารย์ส่ง มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562
  (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา)

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562

 • โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562

 • เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2562 (ภาคสมทบ)
  (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา)

วันอาทิตย์ที่ 11 – วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562

 • นักศึกษาเปลี่ยน Section ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562
  ผ่านระบบ iStudent
 • นักศึกษาถอนรายวิชา คืนเงิน 100% (นักศึกษารหัสก่อน 58)
  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 ผ่านระบบ iStudent

วันอาทิตย์ที่ 11 – วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562

 • นักศึกษาลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม-ถอนรายวิชา
  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 ผ่านระบบ iStudent

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม –
วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562

 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม-ถอนรายวิชา
  และเปลี่ยน Section ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 ผ่านระบบ iService

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม –
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562

 • นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนสาย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562
  ผ่านธนาคารที่กำหนด

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562

 • วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562

 • เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2562 (ระดับปริญญาตรี)

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562

 • โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2562

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม –
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562

 • โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร
 • เลขานุการประเมินสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
  ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ CHE QA Online ให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม –
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562

 • กิจกรรมประชุมเชียร์ โครงการสายใยสายสัมพันธ์ ครั้งที่ 15

วันพุธที่ 14 – วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562

 • ประชุมพิจารณาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562

 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza (คณะบริหารธุรกิจ)

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562

 • โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
  ภาคการศึกษาที่ 1/2562
 • เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2562 ระดับบัณฑิตศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 18 - วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

 • นักศึกษาก่อนรหัส 58 ถอนรายวิชา คืนเงิน 60%
  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 ผ่านระบบ iStudent

วันจันทร์ที่ 19 – วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562

 • โครงการตลาดนัดหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562

 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 15/2562

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม –
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562

 • นักศึกษาขอจบการศึกษาและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 ผ่านระบบ iStudent

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม –
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2562

 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการขอจบการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 ผ่านระบบ iStudent

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม –
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2562

 • นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการขอจบการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 ผ่านศูนย์บริการนักศึกษา (SOS)

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม –
วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562

 • นักศึกษาก่อนรหัส 58 ถอนรายวิชา คืนเงิน 40%
  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 ผ่านระบบ iStudent

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562

 • วันสุดท้ายของการแก้ค่าระดับ I ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561
 • สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์ สำนัก

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562

 • กำหนดส่งข้อสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562
  ต่อสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา
 • พีธิเปิด โครงการสายใยสายสัมพันธ์ ครั้งที่ 15
 • ประชุม Dean Morning Brief (คณะบริหารธุรกิจ)
 • ประชุม Director Morning Brief (สำนักงานอธิการบดี)

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562

 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza (คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์)

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562

 • กิจกรรมรับน้อง โครงการสายใยสายสัมพันธ์ ครั้งที่ 15

...สิงหาคม 2562

 • วันหยุดวันตรุษอีฏิ้ลอัฎฮา (ตามประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรี)

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน –
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2562

 • นักศึกษาถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W
  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน –
วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2562

 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W
  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

วันพุธที่่ 4 กันยายน 2562

 • อบรมการใช้งานระบบ eService สหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษา
  ในรายวิชาปรับตัวทางสังคม ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 16/2562

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562

 • โครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562

 • โครงการเปิดโลกกิจกรรม
 • ประชุม Dean Morning Brief (คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์)
 • ประชุม Director Morning Brief (สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา)

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562

 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562

 • ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562
 • โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนฯ ผู้กู้รายใหม่ (กยศ. และ กรอ.)
  สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน –วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562

 • โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 ระดับคณะ
 • เลขานุการประเมินสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
  ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ CHE QA Online ให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562

 • พีธีปิด โครงการสายใยสายสัมพันธ์ ครั้งที่ 15
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 17/2562

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562

 • ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 5/2562
 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza (คณะรัฐศาสตร์)

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562

 • วันหยุดวันสารทไทย

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน –
วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562

 • โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 30
 • สอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562
  (ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคสมทบ)

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน –
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562

 • อาจารย์ประจำวิชาบันทึกผลการสอบกลางภาค
  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 ผ่านระบบ iService

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562

 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562
  และปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562

 • ประชุม Dean Morning Brief (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 • ประชุม Director Morning Brief
  (สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม)

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562

 • โครงการไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562

 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 18/2562

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562

 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza (คณะนิเทศศาสตร์)

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562

 • โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562

 • วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562

 • ประชุม Dean Morning Brief (คณะรัฐศาสตร์)
 • ประชุม Director Morning Brief (สำนักวิจัยและพัฒนา)

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562

 • ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2562

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562

 • โครงการวันปิยมหาราช

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562

 • วันหยุดวันปิยมหาราช

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562

 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 19/2562
 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza (คณะนิติศาสตร์)

วันพฤหัสบดีที่ 24 – วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562

 • ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 ระดับสถาบัน
 • เลขานุการประเมินสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
  ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ CHE QA Online ให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562

 • ประชุม Dean Morning Brief (คณะนิติศาสตร์)
 • ประชุม Director Morning Brief
  (สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร)

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562

 • ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย ครั้งที่ 1/2562

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562

 • ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร คณะ สถาบัน ส่งแผนพัฒนาคุณภาพจาก
  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561

…ตุลาคม 2562

 • โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47
  รอบคัดเลือกภาคใต้
 • โครงการสานสัมพันธ์ครูแนะแนว # 9

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562

 • ประชุมกองบรรณาธิการวารสารหาดใหญ่วิชาการ

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562

 • กำหนดส่งข้อสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562
  ต่อสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา
 • โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 20/2562

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562

 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza (วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน)
 • ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3/2562

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562

 • โครงการลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 11 – วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562

 • นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562
  ผ่านระบบ iStudent

วันจันทร์ที่ 11 – วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562

 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562
  ผ่านระบบ iService

วันจันทร์ที่ 11 – วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562

 • นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562
  ผ่านธนาคารที่กำหนด

วันอังคารที่ 12 – วันพฤหัสบดีที่ 14
พฤศจิกายน 2562

 • อาจารย์ประจำวิชาบันทึกรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ
  ในระบบ iService ประจำภาคการศึกษที่ 1/2562
  และส่งเอกสารมายังสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562

 • ประชุม Dean Morning Brief (วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน)
 • ประชุม Director Morning Brief (สำนักทรัพยากรมนุษย์)
 • ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดทำผลงานทางวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562

 • ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 6/2562
 • คณะ / ศูนย์ / สำนัก ส่งรายงานไตรมาส ที่ 1 (สิงหาคม - ตุลาคม 2562)

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562

 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562
  ผ่านระบบ iStudent

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562

 • โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่น 31 ภาคการศึกษาที่ 1/2562
 • ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562

 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza (คณะบริหารธุรกิจ)

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน –
วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562

 • นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา
  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 ผ่านระบบ iStudent
  (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา) รอบที่ 1

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562

 • โครงการสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นที่ 31 ภาคการศึกษาที่ 1/2562

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562

 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 21/2562

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562

 • โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 32 ภาคการศึกษาที่ 2/2562

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562

 • วันหยุดวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันเสาร์ที่ 7 – วันจันทร์ที่ 9 , วันพุธที่ 11 – วันเสาร์ที่ 14 และวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562

 • สอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562
  (ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคสมทบ)

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562–
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562

 • อาจารย์บันทึกผลการสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562
  ลงระบบ iService

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562

 • วันหยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562

 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 22/2562

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562

 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza (คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์)

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562

 • ประชุม Dean Morning Brief (คณะบริหารธุรกิจ)
 • ประชุม Director Morning Brief (สำนักสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์)

วันจันทร์ที่ 20 – วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2562

 • คณะกรรมการฯ แต่ละคณะ/สาขาวิชา พิจารณาผลการสอบ
  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562

 • คณะ/สาขา ส่งผลการสอบที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
  มายังสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา
 • ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
  ครั้งที่ 1/2562
 • โครงการสังสรรค์วันปีใหม่ 2563 (ประจำปีการศึกษา 2562)

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562

 • โครงการ HU Big Cleaning plus Health and Heart day ครั้งที่ 29

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562

 • ประกาศผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 ผ่านระบบ iStudent

วันพฤหัสบดีที่ 26 – วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562

 • นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา
  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 ผ่านระบบ iStudent
  (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา) รอบที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 26 – วันศุกร์ที่ 27,
วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562,
วันพฤหัสบดีที่ 2 – วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563

 • วันหยุดปิดภาคบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 –
วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563

 • วันหยุดปิดหอพักนักศึกษา (ดำเนินการซ่อมบำรุงหอพัก)

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562

 • วันหยุดวันสิ้นปี
 • วันหยุดทุกหน่วยงาน (หน่วยงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ปิดทำการ)

วันพุธที่ 1 มกราคม 2563

 • วันหยุดวันขึ้นปีใหม่
 • วันหยุดทุกหน่วยงาน (หน่วยงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ปิดทำการ)

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563

 • วันหยุดประจำปีพุทธศักราช 2562 (เพิ่มเติม)

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2563

 • บุคลากรเริ่มปฏิบัติงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

วันจันทร์ที่ 7 - วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563

 • ทบทวนการปรับแผนปฏิบัติงานประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม –
วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2563

 • นักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 32 ออกปฏิทินงานสหกิจศึกษา
  ณ สถานประกอบการ ถึงวันที่ 25 เมษายน 2563

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563

 • ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2562
 • อาจารย์ส่ง มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562
  (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา)

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563

 • เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2562 (ระดับปริญญาตรี)

วันพุธที่ 8 – วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2563

 • นักศึกษาถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

วันพุธที่ 8 – วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563

 • นักศึกษาเปลี่ยน Section ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562
  ผ่านระบบ iStudent
 • นักศึกษาก่อนรหัส 58 ถอนรายวิชา คืนเงิน 100%
  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 ผ่านระบบ iStudent

วันพุธที่ 8 – วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563

 • นักศึกษาลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม-ถอนรายวิชา
  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 ผ่านระบบ iStudent

วันพุธที่ 8 – วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2563

 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม-ถอนรายวิชา
  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 ผ่านระบบ iService

วันพุธที่ 8 – วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2563

 • นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนสาย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562
  ผ่านธนาคารที่กำหนด

วันพุธที่ 8 – วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2563

 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W
  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 ผ่านระบบ iService

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

 • เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2562 (ภาคสมทบ)
  (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา)

วันอังคารที่ 14 – วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563

 • ประชุมพิจารณารายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 15 – วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563

 • นักศึกษาก่อนรหัส 58 ถอนรายวิชา คืนเงิน 60%
  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 ผ่านระบบ iStudent
 • นักศึกษายื่นขอจบการศึกษา และขึ้นทะเบียนบัณฑิต
  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ iStudent

วันพุธที่ 15 – วันพุธที่ 22 มกราคม 2563

 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันขอจบการศึกษา และขึ้นทะเบียนบัณฑิต
  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ iService

วันพุธที่ 15 – วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563

 • นักศึกษาชำระเงินค่าธรรมเนียมการขอจบการศึกษา และขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 ครั้งที่ 2 ผ่านศูนย์บริการนักศึกษา (SOS)

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563

 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza (คณะรัฐศาสตร์)

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563

 • วันสุดท้ายของการแก้ค่าระดับ I ภาคการศึกษาที่ 1/2562

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563

 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 22 – วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2563

 • นักศึกษาก่อนรหัส 58 ถอนรายวิชา คืนเงิน 40%
  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 ผ่านระบบ iStudent

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563

 • ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 1/2563

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม –
วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563

 • นักศึกษาขอจบการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ iStudent

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม –
วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563

 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการขอจบการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ iService

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม –
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563

 • นักศึกษาชำระเงินค่าธรรมเนียมการขอจบการศึกษา
  และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 ครั้งที่ 1
  ผ่านศูนย์บริการนักศึกษา (SOS)

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563

 • วันหยุดชดเชยวันตรุษจีน

วันจันทร์ที่ 27 – วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563

 • ประชุมพิจารณารายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563

 • กำหนดส่งข้อสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562
  ต่อสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563

 • ประชุมพิจารณารายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563

 • อบรมการใช้งานระบบ eService สหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษา
  ในรายวิชาปรับตัวทางสังคม ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563

 • ประชุม Dean Morning Brief (คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์)
 • ประชุม Director Morning Brief (สถาบันภาษา)

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563

 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza (คณะนิเทศศาสตร์)

…มกราคม 2563

 • โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47
  รอบมหกรรม
 • โครงการตลาดนัดหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2563

วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

 • วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

 • โครงการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

 • กิจกรรม “วัน ม.หาดใหญ่ รักษ์โลก” (HU Green Day)
 • พิธีเปิดโครงการมหกรรมกีฬามะหาดเกมส์ ครั้งที่ 20
 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza (คณะนิติศาสตร์)

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

 • คณะ / ศูนย์ / สำนัก ส่งรายงานไตรมาส ที่ 2
  (พฤศจิกายน 2562 - มกราคม 2563)

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

 • โครงการนำเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2563

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ –
วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563

 • สอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562
  (ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคสมทบ)

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ –
วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563

 • โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 32 ภาคการศึกษาที่ 2/2562

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ –
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563

 • อาจารย์ประจำวิชาบันทึกผลการสอบกลางภาค
  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 ผ่านระบบ iService

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

 • ประชุม Dean Morning Brief (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 • ประชุม Director Morning Brief (ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล)

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

 • ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย ครั้งที่ 2/2562
 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza (วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน)

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563

 • ซ้อมย่อย พิธีประทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563

 • ซ้อมใหญ่ พิธีประทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2561

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563

 • พิธีประทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2561

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563

 • วันหยุดชดเชยพิธีประทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563

 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2563

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563

 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza (คณะบริหารธุรกิจ)
 • ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2563

วันศุกร์ที่ 13 - วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563

 • โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแนวพุทธ (รอบที่ 1)

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563

 • กิจกรรม Focus Group โครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ครั้งที่ 18
  ระดับสถาบัน (ระดับปริญญาตรี)

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563

 • กิจกรรม Focus Group โครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ครั้งที่ 18
  ระดับสถาบัน (ระดับบัณฑิตศึกษา และภาคสมทบ)

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563

 • ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563

 • ชี้แจงกรอบการเขียนแผนปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563
  (ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน)

วันศุกร์ที่ 20 - วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563

 • โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแนวอิสลาม

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม –
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563

 • ประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการพิจารณาข้อสอบปลายภาค
  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563

 • พิธีปิดโครงการมหกรรมกีฬามะหาดเกมส์ ครั้งที่ 20

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563

 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2563

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563

 • ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 2/2563
 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza (คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์)

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563

 • กำหนดส่งข้อสอบปลายภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562
  ต่อสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

วันพุธที่ 1 เมษายน 2563

 • ประชุม Dean Morning Brief (คณะรัฐศาสตร์)
 • ประชุม Director Morning Brief (สำนักงานอธิการบดี)

วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563

 • วันหยุดวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
  และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์

วันอังคารที่ 7 เมษายน – วันพุธที่ 8 เมษายน 2563

 • อาจารย์ประจำวิชาบันทึกรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ
  ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ผ่านระบบ iService
  และส่งเอกสารมายังสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

วันพุธที่ 8 เมษายน 2563

 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2563

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563

 • โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (เลื่อน)

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563

 • วันหยุดทุกหน่วยงาน (หน่วยงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ปิดทำการ)

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563

 • วันหยุดชดเชยวันพืชมงคล
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ ประจำภาการศึกษาที่ 2/2562
  ผ่านระบบ iStudent

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563

 • ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดทำผลงานทางวิชาการ

วันพุธที่ 22 เมษายน 2563

 • คณะ / ศูนย์ / สำนัก ส่งรายงานไตรมาสที่ 3
  (กุมภาพันธ์ - เมษายน 2563)
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2563

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563

 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน –
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563

 • นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562
  ผ่านระบบ iStudent

วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน –
วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563

 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562
  ผ่านระบบ iService

วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน –
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563

 • นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562
  ผ่านธนาคารที่กำหนด

วันพุธที่ 29 เมษายน 2563

 • โครงการสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 32 ภาคการศึกษาที่ 2/2562
 • โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยนักศึกษา ม.หาดใหญ่ ประจำปี 2562
  (เลือกผ่านระบบออนไลน์)

วันพุธที่ 29 เมษายน –
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563

 • นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา
  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 ผ่านระบบ iStudent
  (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา) รอบที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563

 • โครงการ Mock Job Fair ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563

 • โครงการอบรมบันทึกแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 ผ่านระบบ eCockpit

วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563

 • โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563

 • วันหยุดวันฉัตรมงคล

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563

 • วันหยุดวันวิสาขบูชา

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563

 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2563

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม – วันอังคารที่ 12,
วันพฤหัสบดีที่ 14 - วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563

 • สอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562
  (ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคสมทบ)

วันศุกร์ที่ 8 – วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563

 • อาจารย์บันทึกผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562
  ผ่านระบบ iService

วันอังคารที่ 19 – วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563

 • คณะกรรมการฯ แต่ละคณะ/สาขาวิชา พิจารณาผลารสอบ
  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563

 • คณะ/สาขา ส่งผลการสอบที่ผ่านการพิจารณา จากคณะกรรมการฯ
  มายังสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา ประจำภาคการศึกาที่ 2/2562

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563

 • ประกาศผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 ผ่านระบบ iStudent

วันจันทร์ที่ 11- วันอังคารที่ 12, วันพฤหัสบดีที่ 14-วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563

 • คณะ ศูนย์ สำนัก นำเสนอแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563
  ต่อรองอธิการบดีในสังกัด

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563

 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza (คณะรัฐศาสตร์)
 • ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 3/2563

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563

 • โครงการหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563

 • คณะ ศูนย์ สำนัก ส่งแผนปฏิบัติงานปีการศึกษา 2563 (ฉบับร่าง)
  ผ่านระบบ eCockpit

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563

 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2563

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563

 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza (คณะนิเทศศาสตร์)

วันพฤหัสบดีที่ 21, วันอังคารที่ 26 - วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563

 • คณะ ศูนย์ สำนัก นำเสนอแผนปฏิบัติงานปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ที่ 22 - วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563

 • โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแนวพุทธ (รอบที่ 2)

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม –
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

 • นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา
  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 ผ่านระบบ iStudent
  (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา) รอบที่ 2

วันศุกร์ที่ 22, วันจันทร์ที่ 25 –
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563

 • วันหยุดปิดภาคบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

 • อาจารย์ส่ง มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562
  (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา)

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563

 • เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 (ภาคสมทบ)
  (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา)

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม –
วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

 • นักศึกษาลงทะเบียนเรียนสาย และเพิ่มรายวิชา เปลี่ยน Section
  ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 ผ่านระบบ iStudent

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม –
วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

 • นักศึกษาถอนรายวิชา และไม่มีสิทธิขอคืนค่าหน่วยกิต
  (รหัสนักศึกษา 58 เป็นต้นไป) ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562
  ผ่านระบบ iStudent
 • นักศึกษาก่อนรหัส 58 ถอนรายวิชา คืนเงิน 40%
  ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 ผ่านระบบ iStudent

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม –
วันพุธที่ 22 กรกฏาคม 2563

 • นักศึกษาถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W
  ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 ผ่านระบบ iStudent

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม –
วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563

 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่มรายวิชา
  เปลี่ยน Section และถอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562
  ผ่านระบบ iService

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม –
วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2563

 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W
  ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 ผ่านระบบ iService

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม –
วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563

 • นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนสาย
  ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 ผ่านธนาคารที่กำหนด

...พฤษภาคม 2563

 • วันตรุษอิฏิ้ลฟิตรี (ตามประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรี)

วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

 • โครงการประชุมนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

 • เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 (ภาคปกติ) (ระดับปริญญาตรี)

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563

 • วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี

วันจันทร์ที่ 8 - วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563

 • คณะ / ศูนย์ / สำนัก ปรับแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม ตามข้อเสนอแนะ
  จากคณะกรรมการวิพากษ์แผนปฏิบัติงาน

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563

 • กำหนดส่งข้อสอบกลางภาค ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562
  ต่อสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน –
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563

 • ประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการพิจาณาข้อสอบปลายภาค
  ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563

 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 10/2563

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563

 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza (คณะนิติศาสตร์)
 • ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2563
 

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563

 • วันสุดท้ายของการแก้ค่าระดับ I ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563

 • ส่งข้อสอบปลายภาค ภาคการศึกษาฤดูร้อน/ 2562
  ต่อสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563

 • ขอข้อมูล Common Data Set หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  เพื่อเตรียมการประเมินผลการดำเนินงานระดับหน่วยงาน
  ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562
 • ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 2/2563

วันพุธที่ 17 - วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563

 • ฝ่ายนโยบายและแผนงาน ตรวจสอบ พร้อมอนุมัติแผนปฏิบัติงาน
  ประจำปี 2563 ทุกหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน –
วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

 • นักศึกษายื่นขอจบการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
  ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ iStudent

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน –
วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563

 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการขอจบการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
  ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ iService

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน –
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

 • นักศึกษาชำระเงินค่าธรรมเนียมการขอจบการศึกษา
  และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 ครั้งที่ 1
  ผ่านศูนย์บริการศึกษา (SOS)

วันอังคารที่ 22 – วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563

 • รับรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำหรับสอบสัมภาษณ์

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563

 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 11/2563

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563

 • คณะ / ศูนย์ / สำนัก ส่งแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 ฉบับสมบูรณ์
  ผ่านระบบ eCockpit และพร้อมเอกสาร 1 เล่ม
 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza (วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน)

วันเสาร์ที่ 27 – วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563

 • สอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562
  (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน –
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563

 • บันทึกคะแนนสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562
  ผ่านระบบ iService

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน –
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

 • นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563
  ผ่านระบบ iStudent

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน –
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563

 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียน
  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ผ่านระบบ iService

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน –
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563

 • นักศึกษาชำระเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน
  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ผ่านธนาคารที่กำหนด

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563

 • โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563

 • ประชุม Dean Morning Brief (คณะนิติศาสตร์)
 • ประชุม Director Morning Brief (สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา)

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563

 • วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

 • วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563

 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 12/2563

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563

 • ประชุม Dean Morning Brief (วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน)
 • ประชุม Director Morning Brief
  (สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม)

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563

 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza (คณะบริหารธุรกิจ)

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563

 • โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่น 33 ภาคการศึกษาที่ 1/2563

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563

 • แผนปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563 ทุกหน่วยงานพร้อมใช้งาน

วันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2563

 • โครงการการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 11

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

 • จัดอบรมการใช้งานระบบ eProject / Monthly Report

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563

 • คณะ / ศูนย์ / สำนัก ส่งรายงานไตรมาส ที่ 4
  (พฤษภาคม - กรกฎาคม 2563)
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 13/2563

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563

 • ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 4/2563

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563

 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza (คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์)

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563

 • อบรมการทบทวนการบันทึกรายงานไตรมาส ผ่านระบบ eCockpit

วันพุธที่ 15 - วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563

 • นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา
  ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 ผ่านระบบ iStudent
  (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา) รอบที่ 1

วันเสาร์ที่ 25 - วันจันทร์ 27,
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

 • สอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562
  (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา)

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563

 • วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
  ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

 • ประชุม Dean Morning Brief (คณะบริหารธุรกิจ)
 • ประชุม Director Morning Brief (สำนักวิจัยและพัฒนา)

วันพุธที่ 29 – วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563

 • คณะกรรมการฯ แต่ละคณะ/สาขาวิชา พิจารณาผลการสอบ
  ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562

วันพุธที่ 29-วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563

 • ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562
  ระดับ ศูนย์ สำนัก ผ่านระบบ eCockpit

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563

 • คณะ/สาขา ส่งผลการสอบที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
  มายังสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563

 • ผู้รับผิดชอบระดับ หลักสูตร คณะ สถาบัน ส่งแผนพัฒนาคุณภาพ
  จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563

 • ประกาศผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562
  ผ่านระบบ iStudent

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม –
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563

 • นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา
  ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 ผ่านระบบ i-Student
  (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา) รอบที่ 2

...กรกฎาคม 2563

 • วันตรุษอีฏิ้ลอัฎฮา (ตามประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรี)

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 –
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563

 • นักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 33 ออกปฏิทินงานสหกิจศึกษา
  ณ สถานประกอบการ

วันจันทร์ที่ 3 – วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563

 • วันหยุดปิดภาคบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

 • บุคลากรเริ่มปฏิบัติงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563
 • โครงการ HU Big Cleaning plus Health and Heart day ครั้งที่ 30

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

 • ประชุมบุคลากรก่อนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563

 • เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ภาคสมทบ)
  (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา)

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563

 • เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ภาคปกติ) (ระดับปริญญาตรี)