ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561


   

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน - วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561

 • สอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษฤดูร้อน/2560
  (ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคสมทบ)

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน - วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561

 • สอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560
  (ระดับบัณฑิตศึกษา)

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561

 • แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2561
  ทุกหน่วยงานพร้อมใช้งาน

วันอาทิตย์ที่ 1 - วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561

 • โครงการอบรม Intensive Course Malaysia

วันอาทิตย์ที่ 1 - วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561

 • นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

วันอาทิตย์ที่ 1 - วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561

 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียน
  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ผ่านระบบ e-Service

วันอาทิตย์ที่ 1 - วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561

 • นักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนเรียน
  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ผ่านธนาคารที่กำหนด

วันอังคารที่ 3 - วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561

 • คณะ/ศูนย์/สำนัก นำเสนอแผนปฏิบัติงานปีการศึกษา 2561

วันอังคารที่ 3 - วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561

 • คณะ/ศูนย์/สำนัก ปรับแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม
  จากการวิพากษ์แผนปฏิบัติงาน จากคณะกรรมการฯ

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม - วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561

 • บันทึกคะแนนสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษฤดูร้อน/2560
  ในระบบ e-Service

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561

 • ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เรื่อง แนวทางการดำเนินงาน
  ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุน
  จากหน่วยงานภายนอก ครั้งที่ 1/2561

 

 • ประชุม Deans Morning Brief คณะนิติศาสตร์

 

 • ประชุม Director Morning Brief สำนักวิจัยและพัฒนา
  กิจกรรม Show&Share หัวข้อ
  “เทคนิคการแนะนำนักศึกษาใหม่ ให้มาเรียน ม.หาดใหญ่”
  บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561

 • อบรมการใช้งานระบบ e-Project/Monthly Report

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561

 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  (ธุรกิจการบิน)/สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล
  /สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

วันพฤหัสบดีที่ 5 - วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561

 • คณะ/ศูนย์/สำนัก นำเสนอแผนปฏิบัติงานปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 5 - วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561

 • คณะ/ศูนย์/สำนัก ปรับแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม
  จากการวิพากษ์แผนปฏิบัติงาน จากคณะกรรมการฯ

วันศุกร์ที่ 6 - วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561

 • โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

วันจันทร์ที่ 9 - วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561

 • ซ้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561

 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 13/2561

วันพุธที่ 11 - วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561

 • สำนักนโยบายและงบประมาณ ตรวจสอบ พร้อมอนุมัติ
  แผนปฏิบัติงานประจำปี 2561 ทุกหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561

 • ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3/2561

วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561

 • วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาบันทึก W และไม่มีสิทธิ์
  ขอคืนเงินค่าหน่วยกิต ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560
  ผ่านระบบ e-Service

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561

 • คณะ/ศูนย์/สำนัก ส่งแผนปฏิบัติงานประจำปี ฉบับสมบูรณ์
  ผ่านระบบ e-Cockpit และพร้อมเอกสาร 1 เล่ม

วันอาทิตย์ที่ 15 - วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561

 • คณะ/ศูนย์/สำนัก ส่งรายงานไตรมาสที่ 4
  (พฤษภาคม - กรกฎาคม 2561)

วันจันทร์ที่ 16 - วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561

 • อาจารย์ประจำวิชาบันทึกรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ
  ผ่านระบบ e-Service

วันจันทร์ที่ 16 - วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561

 • ซ้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

วันจันทร์ที่ 16 - วันศุกร์ที่ 20, วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561

 • โครงการอาจารย์ยุคใหม่หัวใจ HU ประจำภาคการศึกษา 1/2561

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561

 • โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 29
 • ประชุม Deans Morning Brief วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
 • ประชุม Director Morning Brief ศูนย์คอมพิวเตอร์

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561

 • ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 4/2561
 • ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการวิจัย
  พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 7/2561
 • อาจารย์ประจำวิชาส่งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบเป็นเอกสาร
  มายังสำนักวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561

 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza ชมรม
  สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561

 • อบรมการใช้งานระบบ e-Project/Monthly Report

วันศุกร์ที่ 20 - วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561

 • โครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ
  ครั้งที่ 9 "The 9th Hatyai National and
  International Conference"

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561

 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ
  ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560

วันจันทร์ที่ 23 - วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561

 • นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา
  ประจำภาคฤดูร้อน/2560 ผ่านระบบ i-Student

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561

 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 14/2561
 • โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา

 

 • บันทึกเทปถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา
  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

วันพุธที่ 25 - วันพฤหัสบดีที่ 26,
วันเสาร์ที่ 28 - วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561

 • สอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560
  (ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ)

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561

 • กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561

 • วันหยุดวันอาสาฬหบูชา

วันเสาร์ที่ 28 - วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561

 • สอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560
  (ระดับบัณฑิตศึกษา)

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561

 • วันเข้าพรรษา

 

 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันจันทร์ที่ 30 กรกฏาคม 2561

 • วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
  บดินทรเทพยวรางกูร

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม - วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561

 • อาจารย์ประจำวิชาบันทึกผลการสอบปลายภาค
  ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 ผ่านระบบ e-Service

วันพุธที่ 1 - วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561

 • การชำระค่าบำรุงสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
  แห่งประเทศไทย (ส่งข้อมูลจำนวนนักศึกษาผ่านฝ่ายการเงิน)

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561

 • เริ่มใช้แผนปฏิบัติงานประจำปี 2561
 • ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เรื่อง แนวทางการดำเนินงาน
  ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุน
  จากหน่วยงานภายนอก ครั้งที่ 2/2561

วันพุธที่ 1  - วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561

 • ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
  ระดับหลักสูตร และศูนย์ สำนัก ผ่านระบบ e-Cockpit

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 - วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2562

 • โครงการแนะแนวศึกษาต่อ ,โครงการนิทรรศการศึกษาต่อ
  ,โครงการรับสมัครเคลื่อนที่ & ศูนย์รับสมัคร
  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • โครงการ Sit In & Open House HU
 • โครงการเพื่อนแนะนำเพื่อน

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561

 • บันทึกผลการศึกษา หลังจากผ่านคณะกรรมการฯ กรณีมีแก้ไข

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561

 • ประกาศผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560
  ผ่านระบบ i-Student

วันศุกร์ที่ 3 - วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561

 • นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา
  ประจำภาคฤดูร้อน/2560 ผ่านระบบ i-Student (รอบที่ 2)

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม - วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561

 • นักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 29 ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
  ณ สถานประกอบการ

วันจันทร์ที่ 6 - วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561

 • วันหยุดปิดภาคบุคลากร ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561

 • โครงการ HU Big cleaning plus
  health and heart day ครั้งที่ 26

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561

 • ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561

วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561

 • โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
 • โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
  (ระดับปริญญาตรี)

วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561

 • วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา
  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561

 • เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ภาคปกติ) (ระดับปริญญาตรี)

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม - วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561

 • นักศึกษาลงทะเบียนเรียนสายและเพิ่มรายวิชา
  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ผ่านระบบ i-Student

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม - วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561

 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันลงทะเบียนเรียนสายและเพิ่มรายวิชา
  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ผ่านระบบ e-Service

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม - วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561

 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการถอนรายวิชา คืนเงิน
  (นักศึกษารหัสก่อน 58) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
  ผ่านระบบ e-Service

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม - วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561

 • นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนสาย
  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ผ่านธนาคารที่กำหนด

วันอังคารที่ 14 - วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561

 • นักศึกษาถอนรายวิชา คืนเงิน 100% (นักศึกษารหัสก่อน 58) 
  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ผ่านระบบ i-Student
 • นักศึกษาเปลี่ยน Section และอาจารย์ที่ปรึกษายืนยัน
  การเปลี่ยน Section ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
  ผ่านระบบ i-Student

วันพุธที่ 15 - วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561

 • ประชุมพิจารณาผู้สำเร็จการศึกษา
  ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561

 • ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการวิจัย
  พ.ศ. 2558 ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 8/2561

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561

 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันพฤหัสบดีที่ 16 - วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561

 • โครงการตลาดนัดหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561

 • เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ภาคสมทบ)
  (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)
 • โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ระดับบัณฑิตศึกษา)

วันอังคารที่ 21 - วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561

 • นักศึกษาถอนรายวิชา คืนเงิน 60% (นักศึกษารหัสก่อน 58)
  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ผ่านระบบ i-Student

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561

 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 16/2561

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561

 • ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  ครั้งที่ 1/2561 และประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
  ยาเสพติด ประจำมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561

 • อบรมการสรุปรายงานกิจกรรม โครงการ ผ่านระบบ e-Project

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม - วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561

 • นักศึกษาขอจบการศึกษาและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ผ่านระบบ i-Student

 

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม - วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561

 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการขอจบการศึกษา
  และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
  ผ่านระบบ e-Service

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม - วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561

 • นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการขอจบการศึกษา
  และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
  ผ่านศูนย์บริการนักศึกษา (SOS)

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561

 • โครงการสายใยสายสัมพันธ์

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม - วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561

 • นักศึกษาถอนรายวิชา คืนเงิน 40% (นักศึกษารหัสก่อน 58)
  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ผ่านระบบ i-Student

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561

 • ประชุม Dean Morning Brief คณะบริหารธุรกิจ
 • ประชุม Director Morning Brief สำนักงานอธิการบดี
 • กำหนดส่งข้อสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
  ต่อสำนักวิชาการ
 • โครงการ Freshy HU Cheer 2018

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561

 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza สาขาวิชาการตลาด
  /สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
  คณะบริหารธุรกิจ                              

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561

 • วันสุดท้ายของการแก้ค่าระดับ I ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560

................. สิงหาคม 2561

 • วันหยุดวันตรุษอีฏิ้ลอัฎฮา
  (ตามประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรี)

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561

 • โครงการสายสัมพันธ์ทุนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 10

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561

 • ประชุมปิดการรับสมัคร ของปีการศึกษา 2561
  และเตรียมการรับสมัคร ปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 4 กันยายน - วันพฤหัสบดีที่ 15
พฤศจิกายน 2561

 • นักศึกษาถอนรายวิชา บันทึก W ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
  ผ่านระบบ i-Student

วันอังคารที่ 4 กันยายน - วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561

 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการถอนรายวิชา บันทึก W
  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ผ่านระบบ  e-Service

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561

 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 17/2561
 • ศูนย์/สำนัก/หลักสูตร ส่งแผนพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
  ปีการศึกษา 2560
 • โครงการเปิดโลกกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561

 • โครงการวันไหว้ครู

 

วันจันทร์ที่ 10 - วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561

 • ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
  ระดับคณะ ผ่านระบบ CHE QA Online

วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561

 • ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561

 • ประชุม Deans Morning Brief
  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 • ประชุม Director Morning Brief สำนักวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561

 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • อบรมการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการบริหาร
  กิจกรรม/โครงการ

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561

 • โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนฯ (กยศ. และ กรอ.) สำหรับนักศึกษาใหม่
  ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561

 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 18/2561
 • คณะ ส่งแผนพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
  ปีการศึกษา 2560
 • กิจกรรม Show & Share ด้านกิจกรรมนักศึกษา
 • โครงการบริจาคโลหิตประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 32

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561

 • ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 5/2561
 • ซ้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

วันศุกร์ที่ 21 - วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561

 • โครงการออกเยี่ยมบ้านนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  กรณีผู้กู้ยืมรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561

 • ประชุม Deans Morning Brief
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ประชุม Director Morning Brief สำนักทรัพยากรมนุษย์
 • กิจกรรม Ignite Show by Hatyai U ครั้งที่ 1/2561

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561

 • ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3/2561

 

 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza คณะรัฐศาสตร์

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561

 • ทบทวนการบันทึกรายงานไตรมาส SAR ผ่านระบบ e-Cockpit

วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน - วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561

 • โครงการนิเทศงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 29
 • สอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
  (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา)

................. กันยายน 2561

 • วันหยุดวันสารทไทย

วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562

 • เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันพุธที่ 31 กรกฏาคม 2562

 • เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่  1/2562

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม - วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561

 • อาจารย์ประจำวิชาบันทึกผลการสอบกลาง
  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ผ่านระบบ e-Service

วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561

 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 19/2561

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561

 • ประชุม Deans Morning Brief คณะรัฐศาสตร์
 • ประชุม Director Morning Brief
  สำนักนโยบายและงบประมาณ

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561

 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561

 • โครงการวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561

 • วันหยุดวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันจันทร์ที่ 15 - 19 ตุลาคม 2561

 • โครงการสานสัมพันธ์ครูแนะแนว # 9

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561

 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 20/2561

วันพฤหัสบดีที่ 18 - วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561

 • ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
  ระดับสถาบัน ผ่านระบบ CHE QA Online

วันอาทิตย์ที่  21  ตุลาคม  2561

 • โครงการไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561

 • วันหยุดวันปิยมหาราช
 • โครงการวันปิยมหาราช

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561

 • ประชุม Deans Morning Brief คณะนิติศาสตร์
 • ประชุม Director Morning Brief
  สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561

 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งแผนพัฒนาจากการประเมินคุณภาพ
  การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560

 

 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

วันพฤหัสบดีที่ 25 - วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561

 • อบรมเทคนิคการขอทุนวิจัยภายนอก

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561

 • อบรมการใช้งาน eKM สำหรับบุคลากรใหม่

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม - วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561

 • ประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ พิจารณา
  ข้อสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561

 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 21/2561

วันพฤหัสบดีที่ 1 - วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561

 • โครงการกีฬามหาวิทยาลัย รอบโซนภาคใต้

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561

 • คณะ/ศูนย์/สำนัก ส่งรายงานไตรมาสที่ 1
  (สิงหาคม - ตุลาคม 2561)

วันจันทร์ที่ 5 - วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561

 • ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับ
  ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561

 • ประชุม Deans Morning Brief วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
 • ประชุม Director Morning Brief สำนักสื่อสารองค์กร
 • โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 • กำหนดส่งข้อสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561
  ต่อสำนักวิชาการ 

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561

 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza คณะนิเทศศาสตร์

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561

 • กิจกรรมอบรม Kaizen, QCC และ KM
  สำหรับบุคลากรใหม่ ครั้งที่ 1

วันอาทิตย์ที่ 11 - วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561

 • นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
  ผ่านระบบ i-Student

วันอาทิตย์ที่ 11 - วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561

 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียน
  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ผ่านระบบ e-Service

วันอาทิตย์ที่ 11 - วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561

 • นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ผ่านธนาคารที่กำหนด

วันอังคารที่ 13 - วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561

 • อาจารย์ประจำวิชาบันทึกรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ
  เป็นเอกสารมายังสำนักวิชาการ

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 22/2561

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561

 • วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาบันทึก W
  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ผ่านระบบ i-Student

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561

 • ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561

 • อาจารย์ประจำวิชาส่งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบเป็นเอกสารมายังสำนักวิชาการ

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561

 • โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  ประจำปีการศึกษา 2561

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561

 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาหมดสิทธิ์สอบ
  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ผ่านระบบ e-Service

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561

 • ประชุม Deans Morning Brief คณะบริหารธุรกิจ
 • ประชุม Director Morning Brief
  สำนักทะเบียนและประมวลผล
 • กิจกรรม Ignite Show by Hatyai U ครั้งที่ 2/2561

 • โครงการผู้บริหารพบนักศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561

 • ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 6/2561
 • โครงการลอยกระทง ร่วมกับงานรักษ์ ลักษณ์ไทย

 

 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza คณะนิติศาสตร์

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561

 • ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการวิจัย
  พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 9/2561

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน – วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

 • นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา
  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ผ่านระบบ i-Student
  (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 1)

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561

 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 23/2561
 • โครงการสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 29

.................... พฤศจิกายน 2561

 • โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
  ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือกภาคใต้

วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2561

 • โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 30

วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561

 • วันหยุดวันคล้ายวันพระราชสมภพ
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561

 • วันหยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

วันอาทิตย์ที่ 9, วันอังคารที่ 11 - วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561

 • สอบปลายภาค ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561
  (ระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา
  ภาคปกติและภาคสมทบ)

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561

 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 24/2561

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561

 • ประชุม Deans Morning Brief
  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 • ประชุม Director Morning Brief สำนักวิจัยและพัฒนา

วันอังคารที่ 18 -  วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561

 • อาจารย์บันทึกผลการสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
  ลงระบบ e-Service

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561

 • ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการวิจัย
  พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 10/2561
 • ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  ครั้งที่ 2/2561 และประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
  ยาเสพติด ประจำมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

วันศุกร์ที่ 21, วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561

 • คณะกรรมการฯ แต่ละคณะ/สาขาวิชา พิจารณาผลการสอบ
  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม – วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561

 • นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา
  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ผ่านระบบ i-Student
  (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 2)

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561

 • คณะ/สาขา ส่งผลการสอบที่ผ่านการพิจารณา
  จากคณะกรรมการฯ มายังสำนักทะเบียนและประมวลผล
 • โครงการสังสรรค์วันปีใหม่ (พ.ศ. 2562)

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561

 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 25/2561

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561

 • ประกาศผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
  ผ่านระบบ i-Student

วันพฤหัสบดีที่ 27 - วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561,
วันพุธที่ 2 - วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562

 • วันหยุดปิดภาคบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561

 • วันหยุดวันสิ้นปี

วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 

 • วันหยุดวันขึ้นปีใหม่

วันอังคารที่ 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2562

 • ส่งข้อมูลระเบียบการสอบคัดเลือกประจำปีการศึกษา
  ต่อสำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
  (แจ้งรายชื่อผู้ประสานงาน และจำนวนนักศึกษาที่รับ)

วันอังคารที่ 1- วันพฤหัสบดีที่ 31  มกราคม 2561

 • แจ้งทุกหน่วยงานปรับแผนปฏิบัติงานประจำปี  2561

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562

 • อาจารย์ส่ง มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
  (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา)

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562

 • โครงการ HU Big cleaning plus
  health and heart dayครั้งที่ 27

วันจันทร์ที่ 7 - วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562

 • นักศึกษาลงทะเบียนเรียนสาย และเพิ่มรายวิชา
  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ผ่านระบบ i-Student

วันจันทร์ที่ 7 - วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562

 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียนสาย
  และเพิ่มรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
  ผ่านระบบ e-Service

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม - วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

 • นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนสาย และเพิ่มรายวิชา
  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ผ่านธนาคารที่กำหนด

วันจันทร์ที่ 7 - วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

 • นักศึกษาเปลี่ยน Section และอาจารย์ที่ปรึกษายืนยัน
  การเปลี่ยน Section ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
  ผ่านระบบ i-Student
 • นักศึกษาถอนรายวิชา คืนเงิน 100% (นักศึกษารหัสก่อน 58)
  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ผ่านระบบ i-Student

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม - วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2562

 • นักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 30 ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
  ณ สถานประกอบการ

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562

 • ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2561

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562

 • เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ภาคปกติ) (ระดับปริญญาตรี)

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562

 • เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ภาคสมทบ)
  (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)

วันจันทร์ที่ 14 - วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562

 • นักศึกษาถอนรายวิชา คืนเงิน 60% (นักศึกษารหัสก่อน 58)
  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ผ่านระบบ i-Student

วันอังคารที่ 15 - วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562

 • ประชุมพิจารณารายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561  ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562

 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2562

วันพุธที่ 16 - วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562

 • นักศึกษาขอจบการศึกษา และขึ้นทะเบียนบัณฑิต
  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ครั้งที่ 2
  ผ่านระบบ i-Student

วันพุธที่ 16 - วันพุธที่ 23 มกราคม 2562

 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการขอจบการศึกษา
  และขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
  ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ e-Service

วันพุธที่ 16 - วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562

 • นักศึกษาชำระเงินค่าธรรมเนียมการขอจบการศึกษา
  และขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
  ครั้งที่ 2 ผ่านศูนย์บริการนักศึกษา (SOS)

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562

 • ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการวิจัย
  พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2562

วันเสาร์ที่ 19 - วันอาทิตย์ที่  20  มกราคม  2562

 • สอบประมวลความรู้  (Comprehensive Examination) 
  ครั้งที่ 1/2561
 • สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 1/2561

วันจันทร์ที่ 21 – วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562

 • นักศึกษาถอนรายวิชา คืนเงิน 40% (นักศึกษารหัสก่อน 58)
  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ผ่านระบบ i-Student

วันจันทร์ที่ 21 - วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562

 • แจ้งข้อมูลประมาณการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
  ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  (จัดส่งก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ของทุกปี)

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562

 • ประชุม Deans Morning Brief
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ประชุม Director Morning Brief ศูนย์คอมพิวเตอร์
 • วันสุดท้ายของการแก้ค่าระดับ I  ภาคการศึกษาที่ 1/2561

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562

 • โครงการบริจาคโลหิตประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 33

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562

 • ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 1/2562

 

 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza คณะบริหารธุรกิจ

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม - วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562

 • นักศึกษาขอจบการศึกษาและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ครั้งที่ 1
  ผ่านระบบ i-Student

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม - วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562

 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการขอจบการศึกษา
  และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ครั้งที่ 1
  ผ่านระบบ e-Service

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม - วันพฤหัสบดีที่ 16
พฤษภาคม 2562

 • นักศึกษาชำระเงินค่าธรรมเนียมขอจบการศึกษา
  และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
  ครั้งที่ 1 ผ่านศูนย์บริการนักศึกษา (SOS)

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562

 • กำหนดส่งข้อสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
  ต่อสำนักวิชาการ

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม – วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562

 • นักศึกษาถอนรายวิชา บันทึก W
  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ผ่านระบบ i-Student

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม – วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562

 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันถอนรายวิชา บันทึก W
  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ผ่านระบบ e-Service

วันจันทร์ที่ 29 – วันอังคารที่ 30 มกราคม 2562

 • ประชุมพิจารณารายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562

 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2562

..................... มกราคม 2562

 • โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
  ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562

 • กิจกรรม Ignite Show by Hatyai U ครั้งที่ 3/2561

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

 • คณะ/ศูนย์/สำนัก ส่งรายงานไตรมาส ที่ 2
  (พฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562)

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

 • วันหยุดวันตรุษจีน

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2562

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

 • กิจกรรมอบรม Kaizen, QCC และ KM
  สำหรับบุคลากรใหม่ ครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

 • วันหยุดวันมาฆบูชา

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

 • ประชุม Deans Morning Brief คณะรัฐศาสตร์
 • ประชุม Director Morning Brief
  ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza คณะรัฐศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

 • การรับรองวิทยฐานะระดับสถาบัน

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ - วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562

 • สอบกลางภาค ประจำปีการศึกษาที่ 2/2561
  (ระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา
  ภาคปกติและภาคสมทบ)

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ - วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562

 • โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นที่ 30

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ - วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562

 • อาจารย์ประจำวิชาบันทึกผลการสอบกลาง
  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ผ่านระบบ e-Service

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2562

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562

 • โครงการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2560

วันพุธที่ 7 มีนาคม 2562

 • ประชุม Deans Morning Brief คณะนิติศาสตร์
 • ประชุม Director Morning Brief สำนักงานอธิการบดี

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2562

 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2562

 • ทบทวนการบันทึกแผนกลยุทธ์ ระดับหน่วยงาน ระยะ 5 ปี
  ผ่านระบบ e-Cockpit

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562

 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2562
 • พิธีเปิดโครงการมหกรรมกีฬามะหาดเกมส์ ครั้งที่ 19

วันพฤหัสบดีที่ 14  มีนาคม  2562

 • ชี้แจงกรอบการเขียนแผนปฏิบัติงานปีการศึกษา 2562
  และงานด้านประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2561
 • แจ้งกรอบงบประมาณจัดสรร คณะ/ศูนย์/สำนัก
  ปีการศึกษา 2562
 • ฝ่ายประกันคุณภาพส่งตัวบ่งชี้กลาง
  ที่หน่วยงานต่าง ๆ รับผิดชอบ

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562

 • ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562

วันศุกร์ที่ 15 - วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562

 • โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแนวพุทธ
  ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562

 • ประชุม Deans Morning Brief วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
 • ประชุม Director Morning Brief สำนักวิชาการ

วันศุกร์ที่ 22 - วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

 • โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแนวอิสลาม
  ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562

 • ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 2/2562

 

 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม - วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562

 • ประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการพิจารณา
  ข้อสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562

 • กิจกรรม Ignite Show by Hatyai U ครั้งที่ 4/2561

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562

 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2562

 

 • พิธีปิดโครงการมหกรรมกีฬามะหาดเกมส์ ครั้งที่ 19

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562

 • วันนักการตลาดสัญจร..ภาคใต้ ครั้งที่ 14

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562

 • กำหนดส่งข้อสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
  ต่อสำนักวิชาการ

วันพุธที 3 เมษายน 2562

 • ประชุม Deans Morning Brief คณะบริหารธุรกิจ
 • ประชุม Director Morning Brief สำนักทรัพยากรมนุษย์

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562

 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza คณะนิเทศศาสตร์

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562

 • วันจักรี

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562

 • วันหยุดชดเชยวันจักรี

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน - วันพุธที่ 10 เมษายน 2562

 • อาจารย์ประจำวิชาบันทึกรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ
  ผ่านระบบ e-Service  

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562

 • โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยหาดใหญ่

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562

 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2562

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562

 • อาจารย์ประจำวิชาส่งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบเป็นเอกสาร
  มายังสำนักวิชาการ                                                              

วันเสาร์ที่ 13 - วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562

 • วันหยุดวันสงกรานต์

วันอังคารที่ 16 - วันพุธที่ 17 เมษายน 2562

 • วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

วันพุธที่ 17 เมษายน 2562

 • โครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ระดับสถาบัน

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562

 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาหมดสิทธิ์สอบ
  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ผ่านระบบ e-Service
 • โครงการอบรมบันทึกแผนปฏิบัติงานประจำปี 2562
  ผ่านระบบ e-Cockpit

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562

 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2562
 • โครงการผู้บริหารพบนักศึกษาระดับสถาบัน

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

 • ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการวิจัย
  พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2/2562

 

 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza คณะนิติศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน - วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562

 • นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561
  ผ่านระบบ i-Student

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน - วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562

 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันลงทะเบียนเรียน
  ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 ผ่านระบบ e-Service

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน - วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562

 • นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
  ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 ผ่านธนาคารที่กำหนด

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562

 • โครงการสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 30

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม - วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562

 • นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา
  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ผ่านระบบ e-Service
  (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 1)

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562

 • โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562

 • วันหยุดเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562

 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2562
 • โครงการ Mock Job Fair

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562

 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza คณะบริหารธุรกิจ

วันพุธที่ 15 - วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2561

 • ศูนย์-สำนัก นำเสนอแผนปฏิบัติงานประจำปี
  ต่อรองอธิการบดีในสังกัด

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม - วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562

 • สอบปลายภาค ประจำปีการศึกษาที่ 2/2561
  (ระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา
  ภาคปกติและภาคสมทบ)

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562

 • วันหยุด วันพระราชพิธีพืชมงคล

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม - วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562

 • สอบปลายภาค ประจำปีการศึกษาที่ 2/2561
  (ระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา
  ภาคปกติและภาคสมทบ)

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562

 • ประชุม Deans Morning Brief
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ประชุม Director Morning Brief
  สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 • คณะ/ศูนย์/สำนัก ส่งรายงานไตรมาสที่ 3
  (กุมภาพันธ์ - เมษายน 2562)

วันอาทิตย์ที่ 19 - วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

 • อาจารย์บันทึกผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
  ผ่านระบบ e-Service

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

 • งานวันนวัตกรรมและคุณภาพ ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 6 (Hatyai Inno-Q Day 2019)

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562

 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 10/2562

วันพุธที่ 22 - วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562

 • คณะกรรมการฯ แต่ละคณะ/สาขาวิชา พิจารณาผลการสอบ
  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562

 • ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 3/2562

 

 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562

 • คณะ/สาขา ส่งผลการสอบที่ผ่านการพิจารณา
  จากคณะกรรมการฯ มายังสำนักทะเบียนและประมวลผล

วันศุกร์ที่ 24 - วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562

 • โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแนวพุทธ
  ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม - วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562

 • นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา
  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ผ่านระบบ i-Student
  (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รอบที่ 2)

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562

 • ประกาศผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
  ผ่านระบบ i-Student

วันจันทร์ที่ 27 - วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562

 • วันหยุดปิดภาคบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562

 • คณะ/ศูนย์/สำนัก ส่งแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2562
  (ฉบับร่าง) ผ่านระบบ e-Cockpit
 • สำนักนโยบายและงบประมาณ และส่วนที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
  และวิเคราะห์ ข้อมูลด้านต่าง ๆ ของแผนปฏิบัติงานประจำปี
  ผ่านระบบ e-Cockpit

วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562

 • อาจารย์ส่ง มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4
  ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562
  (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา)

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562

 • เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 (ภาคสมทบ)
  (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา)

วันเสาร์ที่ 1 - วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562

 • นักศึกษาลงทะเบียนเรียนสาย และเพิ่มรายวิชา
  เปลี่ยน Section ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561
  ผ่านระบบ i-Student
 • นักศึกษาถอนรายวิชา และไม่มีสิทธิขอคืนค่าหน่วยกิต
  (นักศึกษารหัส 58 เป็นต้นไป)
  ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 ผ่านระบบ i-Student
 • นักศึกษาถอนรายวิชา คืนเงิน 40% (นักศึกษารหัสก่อน 58)
  ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 ผ่านระบบ i-Student

วันเสาร์ที่ 1 - วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562

 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียนสาย
  เพิ่มรายวิชา เปลี่ยน Section และถอนรายวิชา
  ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 ผ่านระบบ e-Service

วันเสาร์ที่ 1 - วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562

 • นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนสาย
  ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 ผ่านธนาคารที่กำหนด

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562

 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันอังคารที่ 4 - วันพุธที่ 5, วันอังคารที่ 11 - วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562

 • คณะ/ศูนย์/สำนัก นำเสนอแผนปฏิบัติงานปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 4 - วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562

 • คณะ/ศูนย์/สำนัก ปรับแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม
  ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบัติงาน

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562

 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 11/2562

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2562

 • โครงการประชุมนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน - วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562

 • นักศึกษาถอนรายวิชา บันทึก W
  ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 ผ่านระบบ i-Student

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน - วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562

 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการถอนรายวิชา บันทึก W
  ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน /2561 ผ่านระบบ e-Service

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562

 • กำหนดส่งข้อสอบกลางภาค ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561
  ต่อสำนักวิชาการ

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562

 • ประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการพิจารณา
  ข้อสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562

 • ประชุม Deans Morning Brief คณะรัฐศาสตร์
 • ประชุม Director Morning Brief สำนักสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562

 • ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562
 • วันสุดท้ายของการแก้ค่าระดับ I
  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562

 • โครงการชำระหนี้คืนกองทุนฯ สานฝันแด่รุ่นน้อง ครั้งที่ 10

วันเสาร์ที่ 15 - วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562

 • ส่งข้อมูลการสอบสัมภาษณ์ไปยังสำนักงานเลขาธิการ
  ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562

 • ส่งข้อสอบปลายภาคภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561
  ต่อสำนักวิชาการ

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562

 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 12/2562

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562

 • อบรมการใช้งานระบบ e-Project/Monthly Report

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน - วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562

 • นักศึกษายื่นขอจบการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
  ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 ครั้งที่ 1
  ผ่านระบบ i-Student

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน - วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562

 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการขอจบการศึกษา
  และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561
  ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ e-Service

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562

 • นักศึกษาชำระเงินค่าธรรมเนียมการขอจบการศึกษา
  และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561
  ครั้งที่ 1 ผ่านศูนย์บริการนักศึกษา (SOS)

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562

 • ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการวิจัย
  พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3/2562

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

 • คณะ/ศูนย์/สำนัก ส่งแผนปฏิบัติงานปีการศึกษา 2562
  ผ่านระบบ

วันอังคารที่ 25 - วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562

 • รับรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการ
  การอุดมศึกษา สำหรับสอบสัมภาษณ์

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562

 • ประชุม Deans Morning Brief คณะนิติศาสตร์
 • ประชุม Director Morning Brief
  สำนักทะเบียนและประมวลผล

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน - วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562

 • สอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษฤดูร้อน/2561
  (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน - วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562

 • บันทึกคะแนนสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษฤดูร้อน/2561
  ในระบบ e-Service

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน - วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562

 • นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
  ผ่านระบบ i-Student

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน - วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562

 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียน
  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ผ่านระบบ e-Service

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน - วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562

 • นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ผ่านธนาคารที่กำหนด

.................มิถุนายน 2562

 • วันตรุษอิฏิ้ลฟิตรี (ตามประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรี)

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562

 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 13/2562

วันอาทิตย์ที่ 7 - วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562

 • รายงานผลจำนวนนักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์
  ต่อสำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562

 • ประชุม Deans Morning Brief วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
 • ประชุม Director Morning Brief สำนักวิจัยและพัฒนา
 • โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา
  ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 10 - วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562

 • กิจกรรมการบันทึกเทปโทรทัศน์เนื่องในโอกาส
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562

 • โครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ
  ครั้งที่ 10 "The 10th Hatyai National and
  International Conference"

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562

 • วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา บันทึก W
  และไม่มีสิทธิ์ขอคืนค่าหน่วยกิต
  ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 ผ่านระบบ e-Service

วันเสาร์ที่ 13 - วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562        

 • สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
  ครั้งที่ 1/2561
 • สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 1/2561

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562

 • คณะ/ศูนย์/สำนัก ส่งรายงานไตรมาส ที่ 4
  (พฤษภาคม - กรกฎาคม 2562)

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม - วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562        

 • อาจารย์ประจำวิชาบันทึกรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ
  ผ่านระบบ e-Service

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม - วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

 • โครงการอาจารย์ยุคใหม่หัวใจ HU ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562

 • โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 31
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 14/2562

วันพุธที่ 17 - วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562

 • กิจกรรมการบันทึกเทปโทรทัศน์เนื่องในโอกาส
  วันเฉลิมพระชนมพรรษา
  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562                 

 • อาจารย์ประจำวิชาส่งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบเป็นเอกสาร
  มายังสำนักวิชาการ                                                              

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม - วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562    

 • นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา
  ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 ผ่านระบบ i-Student
  (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รอบที่ 1)

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562

 • ประชุม Deans Morning Brief
  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 • ประชุม Director Morning Brief
  สำนักนโยบายและงบประมาณ

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม - วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม,
วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม - วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562

 • สอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษฤดูร้อน/2561
  (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562

 • ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 4/2562

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562

 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562

 • วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระราชสมภพ
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันอังคารที่ 30 - วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562

 • อาจารย์บันทึกผลการสอบ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561
  ผ่านระบบ e-Service

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562

 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 15/2562

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม - วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562

 • คณะกรรมการฯ แต่ละคณะ/สาขาวิชา พิจารณาผลการสอบ
  ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562

 • คณะ/สาขา ส่งผลการสอบที่ผ่านการพิจารณา
  จากคณะกรรมการฯ มายังสำนักทะเบียนและประมวลผล

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562

 • ประกาศผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561
  ผ่านระบบ i-Student

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม - วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562

 • นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา
  ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 ผ่านระบบ i-Student
  (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รอบที่ 2) 

วันจันทร์ที่ 5 - วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562

 • วันหยุดปิดภาคบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562

 • โครงการ HU Big cleaning plus
  health and heart day ครั้งที่ 28

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562

 • ประชุมบุคลากรก่อนเปิดการศึกษาที่ 1/2562

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562

 • โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
 • โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562

 • เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2562 (ภาคสมทบ)
  (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562

 • วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา
  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562

 • เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2562 (ภาคปกติ) (ระดับปริญญาตรี)

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562

 • ประชุม Deans Morning Brief
  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 • ประชุม Director Morning Brief
  ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 15 - วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562

 • นักศึกษายื่นขอจบการศึกษา และขึ้นทะเบียนบัณฑิต
  ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ i-Student

วันพฤหัสบดีที่ 15 - วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการขอจบการศึกษา
  และขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 ครั้งที่ 2
  ผ่านระบบ e-Service

วันพฤหัสบดีที่ 15 - วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

 • นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการขอจบการศึกษา
  และขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 ครั้งที่ 2 ผ่านศูนย์บริการนักศึกษา (SOS)

วันจันทร์ที่ 19 - วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562

 • ประชุมพิจารณาผู้สำเร็จการศึกษา
  ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน /2561 ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562

 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 16/2562

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza คณะรัฐศาสตร์

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562

 • ประชุม Deans Morning Brief คณะบริหารธุรกิจ
 • ประชุม Director Morning Brief ศูนย์คอมพิวเตอร์

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562

 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562

 • วันสุดท้ายของการแก้ค่าระดับ I
  ประจำภาการศึกษาฤดูร้อน/2561

.....................สิงหาคม 2562

 • วันตรุษอีฏิ้ลอัฎฮา (ตามประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรี)