ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560


พฤษภาคม 2560 - กรกฎาคม 2561
 • โครงการแนะแนวศึกษาต่อ โครงการนิทรรศการศึกษาต่อ โครงการรับสมัครเคลื่อนที่ & ศูนย์รับสมัคร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ร่วมกับ คณะ ศูนย์ และสำนัก)
 • โครงการ Sit In HU
19-22 มิถุนายน 2560
 • ประเมินเว็บไซต์ ประจำปีการศึกษา 2559
1 กรกฎาคม 2560   
 • กำหนดส่งรายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพภายในทุกระดับ
3-27 กรกฎาคม 2560   
 • จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา (Self Assessment
  Report-Curriculum) ระดับหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปีการศึกษา 2559
5 กรกฎาคม 2560   
 • กิจกรรม Ignite Show by Hatyai U ครั้งที่ 4
6 กรกฎาคม 2560   
 • โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา
 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาตร์
 • โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 (รอบผู้บริหาร)
 • ประชุมการจัดทำโครงการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อตอบโจทย์จังหวัด
 • ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 2/2560
8 กรกฎาคม 2560   
 • กิจกรรมครบรอบ 10 ปี U Radio
9 กรกฎาคม 2560   
 • วันหยุดวันเข้าพรรษา
10 กรกฎาคม 2560   
 • วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
12 กรกฎาคม 2560   
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 14/2560
13 กรกฎาคม 2560   
 • ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2560
13-14 กรกฎาคม 2560   
 • โครงการหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากร
  เพื่อรองรับการดำเนินการ โครงการ Talent Mobility ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
17 กรกฎาคม 2560   
 • คณะ/ศูนย์/สำนัก ส่งรายงานรายไตรมาสที่ 4   (พฤษภาคม - กรกฎาคม 2560)
19 กรกฎาคม 2560   
 • โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นที่ 27
20 กรกฎาคม 2560   
 • ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 4/2560
 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจ
21-22 กรกฎาคม 2560   
 • โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
26 กรกฎาคม 2560   
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 15/2560
27 กรกฎาคม 2560   
 • โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
28 กรกฎาคม 2560 
 • วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
29 กรกฎาคม 2560 
 • โครงการค่ายเตรียมความพร้อมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมกับ บริษัท ตั้งใจเรียน
1 สิงหาคม 2560    
 • กำหนดการนำเสนอผลการสอบปลายภาค (เกรด) ประจำปีการศึกษาภาคฤดูร้อน/2559 ของคณะ/สาขาวิชา ต่อคณบดี
1- 2 สิงหาคม 2560                 
 • บันทึกผลการสอบปลายภาคหลังจากผ่านคณะกรรมการฯ กรณีมีการแก้ไข
1-3 สิงหาคม 2560          
 • กิจกรรมการบันทึกเทปโทรทัศน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
1-31 สิงหาคม 2560        
 • ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
2 สิงหาคม 2560
 • อาจารย์ประจำวิชาตรวจทานผลการสอบ (เกรด) ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559 กรณีมีการแก้ไข
4-7 สิงหาคม 2560                
 • นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559 ผ่านระบบ e-Service (รอบที่ 2)
4, 7-8 สิงหาคม 2560
 • วันหยุดปิดภาคบุคลากร ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559
7 สิงหาคม - 25 พฤศจิกายน 2560
 • นักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นที่ 27 ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ
9 สิงหาคม 2560
 • โครงการ HU Big cleaning plus health and heart day ครั้งที่ 24
10 สิงหาคม 2560  
 • ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัย ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560
 • ประกาศผลการศึกษา (เกรด) ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559
11 สิงหาคม 2560
 • โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 • โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (ระดับปริญญาตรี)
14 สิงหาคม 2560
 • วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ)
15 สิงหาคม 2560  
 • เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ภาคปกติ) (ระดับปริญญาตรี)  
 • มหกรรมศิลปะและวัฒนธรรม “การทดสอบกอรีมุร๊อตตั้ลและอนาชีดเพื่อสันติสุขระดับภาคใต้” ครั้งที่ 1
15 สิงหาคม-10 กันยายน 2560
 • โครงการสายใยสายสัมพันธ์
15-17 สิงหาคม 2560
 • โครงการ Check in University
15-21 สิงหาคม 2560
 • นักศึกษาเปลี่ยน Section และอาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการเปลี่ยน Section ผ่านระบบ e-Service ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
15-21 สิงหาคม 2560
 • นักศึกษาถอนรายวิชา คืนเงิน 100% (นักศึกษารหัสก่อน 58) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 ผ่านระบบ e-Service
15 สิงหาคม-4 กันยายน 2560
 • นักศึกษาลงทะเบียนเรียนสายและเพิ่มรายวิชา ผ่านระบบ e-Service ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
15 สิงหาคม -7 กันยายน 2560
 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนสาย และเพิ่มรายวิชา ผ่านระบบ e-Service ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
15 สิงหาคม - 7 กันยายน 2560
 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการถอนรายวิชาคืนเงิน (นักศึกษารหัสก่อน 58) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 ผ่านระบบ e-Service
15 สิงหาคม - 9 กันยายน 2560
 • นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนสายประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 ผ่านธนาคารที่กำหนด
16 สิงหาคม 2560
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 16/2560
16-18 สิงหาคม 2560
 • ประชุมพิจารณาผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559 (สำนักทะเบียนและประมวลผลร่วมกับคณะ/สาขา)
17 สิงหาคม 2560
 • ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการวิจัย พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 7/2560
 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น
  คณะรัฐศาสตร์
........สิงหาคม 2560
 • วันตรุษอีฏิ้ลอัฎฮา (ตามประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรี)
17-18 สิงหาคม 2560
 • โครงการตลาดนัดหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18 สิงหาคม 2560
 • ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7/2560
19 สิงหาคม 2560
 • โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
 • เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ภาคสมทบ) (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา)
21-25 สิงหาคม 2560
 • ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับศูนย์-สำนัก
22-28 สิงหาคม 2560
 • นักศึกษาถอนรายวิชา คืนเงิน 60% (นักศึกษารหัสก่อน 58) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 ผ่านระบบ e-Service
23 สิงหาคม 2560
 • Deans Morning Brief คณะบริหารธุรกิจ
 • Director Morning Brief สำนักงานอธิการบดี
24 สิงหาคม 2560
 • โครงการไหว้ครู
 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
24 สิงหาคม - 4 พฤศจิกายน 2560
 • นักศึกษาขอจบการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 ผ่านระบบ e-Service
24 สิงหาคม - 6 พฤศจิกายน 2560
 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการขอจบการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 ผ่านระบบ e-Service
24 สิงหาคม - 7 พฤศจิกายน 2560
 • นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการขอจบการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 ผ่านระบบ e-Service
25 สิงหาคม 2560
 • ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 3/2560
26 - 27 สิงหาคม 2560
 • โครงการสายสัมพันธ์ทุนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 9
28 สิงหาคม - 8 กันยายน 2560 
 • ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
 • เลขานุการประเมินสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2558 ผ่านระบบ CHE QA Online ให้เสร็จสิ้น (หลังจากประเมิน 7 วัน)
28 สิงหาคม - 8 กันยายน 2560
 • หลักสูตรจัดทำแผนพัฒนาตามผลการประเมินนำส่งคณะ
29 สิงหาคม 2560
 • วันสุดท้ายของการแก้ค่าระดับ I ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559
29 สิงหาคม - 4 กันยายน 2560
 • นักศึกษาถอนรายวิชา คืนเงิน 40% (นักศึกษารหัสก่อน 58 ) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 ผ่านระบบ e-Service
30 สิงหาคม 2560
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 17/2560 เปิดโครงการกีฬาเฟรชชี่
 • ตัวแทนเลขานุการคณะและเจ้าหน้าที่ธุรการประจำคณะเข้าร่วมอบรมการใช้ระบบ CHE QA Online (ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา)
 • บุคลากรใหม่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "Knowledge Management ; QA / KM / Kaizen / Qcc Plan / EdPEx"
31 สิงหาคม 2560
 • โครงการ Open House HU (ร่วมกับคณะ/ศูนย์/สำนัก)
1 กันยายน 2560
 • วันตรุษอิฏิ้ลฟิตรี (ตามประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรี)
1-15 กันยายน 2560
 • คณะจัดทำรายงานประเมินตนเองผ่านระบบ CHE QA Online
 • คณะเสนอรายชื่อคณะกรรมการ สำนักงานเลขานุการประสานงาน และแต่งตั้งกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
4 กันยายน 2560
 • กำหนดส่งข้อสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษาที่ 1/2560
5 กันยายน 2560
 • ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ
5 กันยายน - 16 พฤศจิกายน 2560
 • นักศึกษาถอนรายวิชาบันทึก W ผ่านระบบ e-Service ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
5 กันยายน - 17 พฤศจิกายน 2560
 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันถอนรายวิชาบันทึก W ผ่านระบบ e-Service ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
6 กันยายน 2560
 • โครงการเปิดโลกกิจกรรม
 • โครงการ Freshy HU Cheer 2017
 • Deans Morning Brief คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 • Director Morning Brief สำนักวิชาการ
 • ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
 • อาจาารย์ประจำหลักสูตรทุกท่านเข้าร่วมอบรมการใช้ระบบ CHE QA Online (ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา) รอบที่ 1
7 กันยายน 2560
 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza สาขาวิชาการเมืองการปกครอง / สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์
 • โครงการวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560
8 กันยายน 2560
 • กิจกรรมอบรมการปรับปรุงกระบวนการทำงาน การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือการบริหารโครงการ
 • กิจกรรม Show & Share ด้านการบริการที่เป็นเลิศ
 • ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
 • ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่านเข้าร่วมอบรมการใช้ระบบ CHE QA Online (ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา) รอบที่ 2
11 กันยายน 2560
 • ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 4/2560
 • ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 กันยายน 2560
 • ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13 กันยายน 2560
 • พิธีปิด Freshy HU Cheer
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 18/2560
14 กันยายน 2560
 • เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ ระดับคณะ เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบ CHE QA Online (ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา)
15 กันยายน 2560
 • กำหนดส่งรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 ผ่านระบบ CHE QA Online
15-16 กันยายน 2560
 • อบรมเชิงปฏิบัติการหัวหน้างานใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
17 กันยายน 2560
 • โครงการเดินวิ่ง ม.หาดใหญ่ เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ และรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
20 กันยายน 2560
 • วันหยุดวันสารทไทย
20-30 กันยายน  2560
 • ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ
 • เลขานุการประเมินสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559  ผ่านระบบ CHE QA Onlineให้เสร็จสิ้น (หลังจากประเมิน 7 วัน)
 • คณะจัดทำแผนพัฒนาตามผลการประเมินส่งฝ่ายประกันคุณภาพ
21 กันยายน 2560
 • ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 5/2560
 • ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการวิจัย พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 8/2560
 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ /สาขาวิชาพัฒนาสังคม / สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
22 กันยายน 2560
 • โครงการพัฒนาผู้นำโรงเรียนในยุคดิจิทัล "Digital School Leadership"
 • ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 5/2560
 • ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการวิจัย พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 8/2560
 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ /สาขาวิชาพัฒนาสังคม / สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
23-24 กันยายน 2560
 • โครงการสายใยสายสัมพันธ์ (รับน้อง)
27 กันยายน 2560
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 19/2560
 • โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนฯ กรณีผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องที่ย้ายสถานศึกษาและผู้ปกครอง (สำหรับนักศึกษาใหม่รหัส 58)
 • โครงการบริจาคโลหิตประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 30
...............................
 • โครงการ We are HU สานสัมพันธ์ (ระดับเจ้าหน้าที่ทุกคน)
1 ตุลาคม 2560
 • เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 และภาคการศึกษาที่ 1/2561

1-15 ตุลาคม 2560
 • ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน ผ่านระบบ CHE QA Online
 • คณะกรรมการสภา พิจารณาผลการประเมินและแผนการพัฒนา ระดับหลักสูตร คณะ และระดับสถาบัน
4 ตุลาคม 2560
 • กิจกรรม Show&Share ตอน เรียนครบ จบแน่ ร่วมกับสำนักทะเบียนฯ
 • Deans Morning Brief คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • Director Morning Brief สำนักทรัพยากรมนุษย์

5 ตุลาคม 2560

 • ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2560
6-12 , 14 ตุลาคม 2560
 • สอบกลางภาค ประจำปีการศึกษาที่ 1/2560 (ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคสมทบ)
 • นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นที่ 27
8 ตุลาคม 2560
 • โครงการไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา
 • โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นที่ 27
11 ตุลาคม 2560
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 20/2560
 • กิจกรรม Ignite Show by Hatyai U ตอน "เทคนิคการสอน"
 • กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ครั้งที่ 1/2560
12 ตุลาคม 2560
 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza สาขาวิชานิเทศศาสตรบัณฑิต  คณะนิเทศศาสตร์
12 - 28 ตุลาคม 2560
 • บันทึกคะแนนสอบกลางภาคผ่านระบบ e-Service
13 ตุลาคม 2560
 • วันหยุดวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
14-15 ตุลาคม 2560
 • สอบกลางภาคประจำปีการศึกษาที่ 1/2560 (ระดับบัณฑิตศึกษา)
16 -20 ตุลาคม 2560
 • โครงการสานสัมพันธ์ครูแนะแนว
18 ตุลาคม 2560
 • Deans Morning Brief คณะรัฐศาสตร์
 • Director Morning Brief สำนักนโยบายและงบประมาณ
19 ตุลาคม 2560
 • ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการวิจัย พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 9/2560
19 - 20 ตุลาคม 2560
 • ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบันผ่านระบบ CHE QA Online
20 ตุลาคม 2560
 • กิจกรรมอบรมการใช้งานระบบ eKM บน Google Site
22 ตุลาคม 2560
 • โครงการชำระหนี้คืนกองทุนฯ เพื่อสานฝันแด่รุ่นน้อง ครั้งที่ 8
23 ตุลาคม 2560
 • วันหยุดวันปิยมหาราช
 • โครงการวันปิยมหาราช
25 ตุลาคม 2560
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 21/2560
 • โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
26 ตุลาคม 2560
 • วันหยุดวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560
 • ประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการพิจารณาข้อสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
31 ตุลาคม 2560
 • ประธาน กรรมการและเลขานุการประเมินสรุปผลการประเมินคุณภาพ  การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ผ่านระบบ CHE QA Online
........พฤศจิกายน 2560
 • โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือกภาคใต้
1 พฤศจิกายน 2560
 • โครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ครั้งที่ 16 (ระดับคณะ)
 • กิจกรรม Show & Share (ด้านการวิจัย)
 • Deans Morning Brief คณะนิติศาสตร์
 • Director Morning Brief สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 • โครงการลอยกระทง และโครงการรักษ์ ลักษณ์ไทย ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560
6-10 พฤศจิกายน 2560
 • ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
8 พฤศจิกายน 2560
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 22/2560
 • โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
9 พฤศจิกายน 2560 
 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ /สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
10 พฤศจิกายน 2560
 • จัดทำแผนพัฒนาตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
10-11 พฤศจิกายน 2560
 • โครงการอบรมเลขานุการมืออาชีพ
11 พฤศจิกายน 2560 
 • โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม
13-17 พฤศจิกายน 2560
 • ประเมินเว็บไซต์ ครั้งที่ 1/2560
15 พฤศจิกายน 2560
 • Deans Morning Brief วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
 • Director Morning Brief สำนักสื่อสารองค์กร
 • กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ครั้งที่ 1/2560
16 พฤศจิกายน 2560
 • ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการวิจัย พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 10/2560
17 พฤศจิกายน 2560
 • ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 5/2560
12-25 พฤศจิกายน 2560
 • นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ e-Service ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560
12-27 พฤศจิกายน 2560
 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ e-Service ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560
12-29 พฤศจิกายน 2560
 • นักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ e-Service ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ผ่านธนาคารที่กำหนด
15 พฤศจิกายน 2560
 • คณะ/ศูนย์/สำนัก ส่งรายงานรายไตรมาสที่ 1 (สิงหาคม – ตุลาคม 2560)
 • กำหนดส่งข้อสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 1/2560 ต่อสำนักวิชาการ
15-17 พฤศจิกายน 2560
 • โครงการตลาดนัดหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 พฤศจิกายน 2560 
 • ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 3/2560
17 พฤศจิกายน 2560
 • ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560
20-22 พฤศจิกายน 2560
 • อาจารย์ประจำวิชาบันทึกรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ ผ่านระบบ e-Service
22 พฤศจิกายน 2560
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 23/2560
 • กิจกรรม Show&Share ตอน เทคนิคการเขียนรายงานประจำเดือน รายงานไตรมาส
23 พฤศจิกายน 2560
 • ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 6/2560
 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza ชมรม สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
24 พฤศจิกายน 2560 
 • อาจารย์ประจำวิชาส่งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบเป็นเอกสารมายังสำนักวิชาการ
........................................
 • โครงการ We are HU สานสัมพันธ์ (ระดับอาจารย์ทุกคน)  
27 พฤศจิกายน 2560
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาหมดสิทธิ์สอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 ผ่านระบบ e-Service
27 พฤศจิกายน- 22 ธันวาคม 2560       
 • นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 ผ่านระบบ e-Service (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา)
29 พฤศจิกายน 2560
 • Deans Morning Brief คณะบริหารธุรกิจ
 • Director Morning Brief สำนักทะเบียนและประมวลผล
4 ธันวาคม 2560 
 • โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
5 ธันวาคม 2560
 • วันหยุดวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (วันพ่อแห่งชาติ)
6 ธันวาคม 2560
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 24/2560
 • โครงการสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 27
7 ธันวาคม 2560
 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 ธันวาคม 2560
 • วันหยุดชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
13 ธันวาคม 2560
 • โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 28
 • กิจกรรม Ignite Show by Hatyai U ด้านวิจัย
 • Deans Morning Brief คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 • Director Morning Brief สำนักวิจัยและพัฒนา
15-21 และ 23 ธันวาคม 2560
 • สอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ)
16 ธันวาคม 2560
 • โครงการอบรมการใช้ Template และรูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ครั้งที่ 1
20 ธันวาคม 2560
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 25/2560
21 ธันวาคม 2560
 • ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการวิจัย พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 11/2560
 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
23-24 ธันวาคม 2560
 • สอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ระดับบัณฑิตศึกษา)
25 ธันวาคม 2560
 • อาจารย์ประจำวิชาบันทึกผลการสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 ผ่านระบบ e-Service
25- 26 ธันวาคม 2560
 • ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานระดับคะแนน
27 ธันวาคม 2560
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมบทความสำหรับตีพิมพ์ลงในวารสารระดับชาติ (TCI กลุ่มที่ 1/กลุ่มที่ 2)   
 • โครงการสังสรรค์ปีใหม่ 2561
27-30 ธันวาคม 2560
 • นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 ผ่านระบบ e-Service (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 2)
28 ธันวาคม 2560
 • ประกาศผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 ผ่านระบบ e-Service
29 ธันวาคม 2560
 • วันหยุดปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560
31 ธันวาคม 2560
 • วันหยุดวันสิ้นปี
1 มกราคม 2561
 • วันหยุดวันขึ้นปีใหม่
2 มกราคม 2561
 • วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
3- 5, 8 มกราคม 2561
 • วันหยุดปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560
 • โครงการ HU International Tour
5 มกราคม 2561 
 • อาจารย์ส่ง มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ต่อคณบดี (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา)
8 มกราคม - 8 เมษายน 2561
 • นักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 28 ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ
9 มกราคม 2561
 • ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2560
 • โครงการ HU Big cleaning plus health and heart day ครั้งที่ 25   
10 มกราคม 2561
 • เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ภาคปกติ)
10-16 มกราคม 2561
 • นักศึกษาเปลี่ยน Section และอาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการเปลี่ยน Section ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ผ่านระบบ e-Service
 • นักศึกษาถอนรายวิชา คืนเงิน 100% (นักศึกษารหัสก่อน 58) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ผ่านระบบ e-Service
10-30 มกราคม 2561
 • นักศึกษาลงทะเบียนเรียนสาย และเพิ่มรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ผ่านระบบ e-Service
10-31 มกราคม 2561
 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียนสายและเพิ่มรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ผ่านระบบ e-Service
10 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561
 • นักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนเรียนสายและเพิ่มรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ผ่านธนาคารที่กำหนด
11 มกราคม 2561                          
 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
11-31 มกราคม 2561
 • ฝ่ายบัญชีประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลสำหรับการจัดทำงบประมาณประจำปี 2561 ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานในแต่ละพันธกิจ
17-23 มกราคม 2561
 • นักศึกษาถอนรายวิชาคืนเงิน 60% (นักศึกษารหัสก่อน 58) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ผ่านระบบ e-Service
13 มกราคม 2561
 • เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ภาคสมทบ)(ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)
15-17 มกราคม 2561
 • ประชุมพิจารณารายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (สำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมกับคณะ/สาขาวิชา)
17 มกราคม 2561
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2561
 • โครงการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
18 มกราคม 2561
 • ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการวิจัย พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2561 (TCI กลุ่มที่ 1/กลุ่มที่ 2)
24 มกราคม 2561
 • Deans Morning Brief คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • Director Morning Brief ศูนย์คอมพิวเตอร์
24-30 มกราคม 2561
 • นักศึกษาถอนรายวิชาคืนเงิน 40% (นักศึกษารหัสก่อน 58) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ผ่านระบบ e-Service
25 มกราคม 2561
 • ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 1/2561
 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza สาขาวิชาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ
27 มกราคม - 8 พฤษภาคม 2561
 • นักศึกษาขอจบการศึกษาและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ผ่านระบบ e-Service
27 มกราคม - 11 พฤษภาคม 2561
 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการขอจบการศึกษาและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ผ่านระบบ e-Service
27 มกราคม - 18 พฤษภาคม 2561
 • นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการขอจบการศึกษาและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ผ่านระบบ e-Service
31 มกราคม - 7 เมษายน 2561
 • นักศึกษาถอนรายวิชาบันทึก W ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ผ่านระบบ e-Service
31 มกราคม - 9 เมษายน 2561
 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการถอนรายวิชาบันทึก W และนักศึกษาตรวจสอบการถอนรายวิชาบันทึก W ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ผ่านระบบ e-Service
31 มกราคม 2561
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2561
 • ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2561
 • โครงการสำรวจความพึงพอใจนักศึกษาต่อหอพัก ม.หาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560
31 มกราคม 2561
 • กิจกรรม Show & Share / ด้านกิจกรรมนักศึกษา
 • โครงการบริจาคโลหิตประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 31
มกราคม  2561 – กรกฎาคม  2561
 • โครงการสอบตรง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • โครงการสอบตรง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการประชาสัมพันธ์แนะแนวภาคอีสาน
........มกราคม 2561
 • โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบมหกรรม
1 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 1/2561
 • กำหนดส่งข้อสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ต่อสำนักวิชาการ
1-15 กุมภาพันธ์ 2561
 • คณะ/ศูนย์/สำนัก ส่งรายงานรายไตรมาสที่ 2  (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560 ถึงมกราคม 2561)
1- 28 กุมภาพันธ์ 2561
 • ทุกหน่วยงานดำเนินการปรับแผนปฏิบัติงานประจำปี 2560
2-3 กุมภาพันธ์ 2561
 • โครงการคุณธรรมนำความรู้ (สำหรับบุคลากรใหม่) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560
3 กุมภาพันธ์ 2561
 • โครงการชำระหนี้คืนกองทุนฯ เพื่อสานฝันแด่รุ่นน้อง ครั้งที่ 10

7 กุมภาพันธ์ 2561
 • Deans Morning Brief คณะรัฐศาสตร์
 • Director Morning Brief ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
8 กุมภาพันธ์ 2561
 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ธุรกิจการบิน)/สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล/สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
9 กุมภาพันธ์ 2561
 • กิจกรรม Show & Share / ด้านการพัฒนางาน
13 กุมภาพันธ์ 2561
 • โครงการหาดใหญ่เสวนา
14 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2561
22 กุมภาพันธ์ 2561
 • ซ้อมย่อย พิธีประทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 18  ปีการศึกษา 2559

23 กุมภาพันธ์ 2561
 • ซ้อมใหญ่ พิธีประทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 18  ปีการศึกษา 2559
25 กุมภาพันธ์ 2561
 • พิธีประทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 18  ปีการศึกษา 2559
26 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันหยุดชดเชยพิธีประทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2559
21 กุมภาพันธ์ 2561
 • Deans Morning Brief คณะนิติศาสตร์
 • Director Morning Brief สำนักงานอธิการบดี
22 กุมภาพันธ์ 2561
 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
23 กุมภาพันธ์ 2561
 • โครงการ CHAMP สัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2560
28 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2561
1 มีนาคม 2561
 • วันหยุดวันมาฆบูชา
1 - วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561
 • โครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ครั้งที่ 16 กิจกรรมตอบแบบสอบถาม (ระดับสถาบัน)
1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2561
 • คณะ/ศูนย์/สำนัก จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2560 และบันทึกลงระบบ e-Cockpit
3-10 มีนาคม 2561
 • สอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560(ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ)
 • โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นที่ 28
7 มีนาคม 2561
 • กิจกรรม Ignite Show by Hatyai U ครั้งที่ 3
 • โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ ครั้งที่ 2/2560   
 • Deans Morning Brief วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
 • Director Morning Brief สำนักวิชาการ
8 มีนาคม 2561
 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza คณะนิติศาสตร์
 • ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการวิจัย พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2/2561
10-11  มีนาคม  2561
 • สอบกลางภาค ประจำปีการศึกษาที่ 2/2560 (ระดับบัณฑิตศึกษา)
11-24 มีนาคม 2561
 • อาจารย์ประจำวิชาบันทึกผลการสอบกลางภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ผ่านระบบ e-Service
14 มีนาคม 2561
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2561
15 มีนาคม 2561
 • ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการวิจัย พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3/2561
16 มีนาคม 2561
 • ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 1/2561
21 มีนาคม 2561
 • Deans Morning Brief คณะบริหารธุรกิจ
 • Director Morning Brief สำนักทรัพยากรมนุษย์
 • พิธีเปิดโครงการมหกรรมกีฬามะหาดเกมส์ ครั้งที่ 18
22 มีนาคม 2561
 • ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 2/2561
 • ชี้แจงกรอบการเขียนแผนปฏิบัติงานประจำปี 2561 และชี้แจงกรอบการประกันคุณภาพปีการศึกษา 2560
22 มีนาคม 2561
 • แจ้งกรอบงบประมาณจัดสรร คณะ ศูนย์ สำนัก ปีการศึกษา 2561
 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจ
23-24 มีนาคม 2561
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวหน้างานใหม่ ครั้งที่ 2/2560
26-30 มีนาคม 2561
 • ประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการพิจารณาข้อสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560
28 มีนาคม 2561
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2561
มีนาคม - เมษายน 2561
 • โครงการมหกรรมกีฬามะหาดเกมส์
2 เมษายน 2561
 • กำหนดส่งข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2560 ต่อสำนักวิชาการ
4 เมษายน 2561
 • โครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ครั้งที่ 16 กิจกรรม Focus Group  ระดับปริญญาตรี
 • พิธีปิดโครงการมหกรรมกีฬามะหาดเกมส์ ครั้งที่ 18
 • Deans Morning Brief คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 • Director Morning Brief สำนักนโยบายและงบประมาณ
5 เมษายน 2561
 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์
6 เมษายน 2561
 • วันหยุดวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์
7 เมษายน 2561
 • วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาบันทึก W ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ผ่านระบบ e-Service
 • โครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ครั้งที่ 16 กิจกรรม Focus Group  (ระดับบัณฑิตศึกษาและภาคสมทบ)
9 เมษายน 2561
 • โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครบ 21 ปี
 • โครงการเปิดบ้านศูนย์ประณีตศิลป์
9-11 เมษายน 2561
 • อาจารย์ประจำวิชาบันทึกรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบผ่านระบบ e-Service
12 เมษายน 2561
 • อาจารย์ประจำวิชาส่งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบเป็นเอกสาร มายังสำนักวิชาการ
12-15 เมษายน 2561
 • วันหยุดวันสงกรานต์
16 เมษายน 2561
 • วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
17 เมษายน 2561
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาหมดสิทธิ์สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2559
18 เมษายน 2561
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2561
19 เมษายน 2561
 • ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการวิจัย พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 4/2561
 • ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2561
 • อบรมบันทึกแผนปฏิบัติงานประจำปี 2561 ผ่านระบบ e-Cockpit
 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
23-27 เมษายน 2561
 • ประเมินเว็บไซต์ ครั้งที่ 4/2560
23 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2561
 • โครงการกีฬาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560
25 เมษายน 2561
 • โครงการคีตะลีลานาฏยกรรม ครั้งที่ 4
25 เมษายน 2561
 • กิจกรรม Show & Share / ด้านการเรียนการสอน (เทคนิคการสอน)
 • Deans Morning Brief คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • Director Morning Brief สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
29 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2561
 • นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 ผ่านระบบ e-Service
29 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2561
 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 ผ่านระบบ e-Service
29 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2561
 • นักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 ผ่านธนาคารที่กำหนด
1-20 พฤษภาคม 2561
 • นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ผ่านระบบ e-Service (ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)
1-15 พฤษภาคม 2561
 • คณะ/ศูนย์/สำนัก ส่งรายงานรายไตรมาสที่ 3 (กุมภาพันธ์ - เมษายน 2561)
1-20 พฤษภาคม 2561
 • นักศึกษาประเมินตนเอง และอาจารย์ที่ปรึกษา
2 พฤษภาคม 2561
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2561
 • โครงการ Mock Job Fair 2018
3 พฤษภาคม 2561
 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza สาขาวิชาการเมืองการปกครอง / สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์
5 พฤษภาคม 2561
 • โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
6 พฤษภาคม 2561
 • อบรมการใช้ Template และรูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ ครั้งที่ 2
9 พฤษภาคม 2561
 • โครงการสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 28
 • Deans Morning Brief คณะรัฐศาสตร์
 • Director Morning Brief สำนักสื่อสารองค์กร
14 พฤษภาคม 2561
 • วันหยุดวันพืชมงคล
13,15-20 พฤษภาคม 2561
 • สอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคสมทบ)
16 พฤษภาคม 2561
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2561
17 พฤษภาคม 2561
 • ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการวิจัย พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 5/2561
 • ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 3/2561
 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ/สาขาวิชาพัฒนาสังคม/สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
19-20 พฤษภาคม 2561
 • สอบปลายภาค ประจำปีการศึกษาที่ 2/2560 (ระดับบัณฑิตศึกษา)
22-25, 28 พฤษภาคม 2561
 • วันหยุดปิดภาคบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560
25-28 พฤษภาคม 2561
 • นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ผ่านระบบ e-Service (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รอบ 2)
28-29 พฤษภาคม 2561
 • อาจารย์บันทึกผลการสอบ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 ผ่านระบบ e-Service
28-31 พฤษภาคม 2561
 • คณะ/ศูนย์/สำนัก ส่งแผนปฏิบัติงานปีการศึกษา  2561 (ฉบับร่าง)  ผ่านระบบ e-Cockpit
 • สำนักนโยบายและงบประมาณ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและวิเคราะห์ ข้อมูลด้านต่าง ๆ ของแผนปฏิบัติงานประจำปี 2561 ผ่านระบบ e-Cockpit
29 พฤษภาคม 2561
 • วันหยุดวันวิสาขบูชา
30 พฤษภาคม 2561
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 10/2561
30 - 31 พฤษภาคม 2561
 • คณะกรรมการฯแต่คณะ/สาขาวิชา พิจารณาผลการสอบประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560
31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561
 • คณะ/สาขา ส่งผลการศึกษาที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ มายังสำนักทะเบียนและประมวลผล
1 มิถุนายน 2561
 • อาจารย์ส่งมคอ. 3และ/หรือ มคอ.4 ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 ต่อคณบดี (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา)
2 มิถุนายน 2561
 • เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 (ภาคสมทบ) (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)
 • ประกาศผลการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ผ่านระบบ e-Service
2-9 มิถุนายน 2561
 • นักศึกษาลงทะเบียนเรียนสายและเพิ่มรายวิชา เปลี่ยน Section ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 ผ่านระบบ e-Service
 • นักศึกษาถอนรายวิชาและไม่มีสิทธิขอคืนเงินค่าหน่วยกิต(นักศึกษารหัส 58 เป็นต้นไป) ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 ผ่านระบบ e-Service
 • นักศึกษาถอนรายวิชา คืนเงิน 40% (นักศึกษารหัสก่อน 58) ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 ผ่านระบบ e-Service
2-11 มิถุนายน 2561
 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่มรายวิชาเปลี่ยน Section และถอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 ผ่านระบบ e-Service
 • นักศึกษาตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่มรายวิชาเปลี่ยน Section และถอนรายวิชาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 ผ่านระบบ e-Service
2-13 มิถุนายน 2561
 • นักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนเรียนสาย ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560ผ่านธนาคารที่กำหนดและนักศึกษาชำระเงินค่าเพิ่มรายวิชา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 (กรณีนักศึกษาเก่า)
4  มิถุนายน 2561
 • เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 (ภาคปกติ) (ระดับปริญญาตรี)
4-15 มิถุนายน 2561
 • คณะ ศูนย์ สำนัก นำเสนอแผนปฏิบัติงานประจำปี 2561
6 มิถุนายน 2561
 • Deans Morning Brief คณะนิติศาสตร์
 • Director Morning Brief สำนักทะเบียนและประมวลผล
6-8 มิถุนายน 2561
 • ประชุมพิจารณาผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่2/2560 (สำนักทะเบียนและประมวลผลพิจารณาร่วมกับคณะ/สาขาวิชา)
7 มิถุนายน 2561
 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza คณะนิเทศศาสตร์
10 มิถุนายน - 14 กรกฏาคม 2561
 • นักศึกษาถอนรายวิชาบันทึก W ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560   ผ่านระบบ e-Service
10 มิถุนายน - 16 กรกฏาคม 2561
 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการถอนรายวิชาบันทึก W ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 ผ่านระบบ e-Service
11 มิถุนายน 2561
 • ส่งข้อสอบกลางภาคภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 ต่อสำนักวิชาการ
11 มิถุนายน - 14 มิถุนายน 2561
 • ประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ   
 • พิจารณาข้อสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560
13 มิถุนายน 2561
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 11/2561
15-16 มิถุนายน 2561
 • กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ครั้งที่ 3/2560
15 มิถุนายน 2561
 • วันสุดท้ายของการแก้ค่าระดับ I ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560
 • ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 2/2561
16-22 มิถุนายน 2561 
 • คณะ ศูนย์ สำนัก ปรับแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบัติงาน
18 มิถุนายน 2561
 • ส่งข้อสอบปลายภาคภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 ต่อสำนักวิชาการ
20 มิถุนายน 2561
 • กิจกรรม Ignite Show by Hatyai U ครั้งที่ 4
 • Deans Morning Brief วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
 • Director Morning Brief สำนักวิจัยและพัฒนา
21 มิถุนายน 2561
 • ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการวิจัย พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 6/2561
 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza สาขาวิชาการตลาด/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ คณะบริหารธุรกิจ
21 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2561
 • นักศึกษาขอจบการศึกษา และขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 ผ่านระบบ e-Service
21 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2561
 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการขอจบการศึกษาและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 ผ่านระบบ e-Service
21 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2561
 • นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการขอจบการศึกษาและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 ผ่านระบบ e-Service
25 - วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561
 • ศูนย์-สำนัก ตรวจสอบความถูกต้องของแผนปฏิบัติงานประจำปี 2561 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
27 มิถุนายน 2561
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 12/2561
29 มิถุนายน 2561
 • คณะ/ศูนย์/สำนัก ส่งแผนปฏิบัติงานปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ
30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2561    
 • สอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษฤดุร้อน/2560 (ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคสมทบ)
30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561
 • สอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 (ระดับบัณฑิตศึกษา)
1 กรกฎาคม 2561
 • แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2561 ทุกหน่วยงานพร้อมใช้งาน
1 - 14 กรกฎาคม 2561
 • โครงการอบรม Intensive Course Malaysia
1 - 15 กรกฎาคม 2561
 • นักศึกษาลงทะเบียนเรียนสาย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
1 - 17 กรกฎาคม 2561
 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียนสาย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ผ่านระบบ e-Service
1 - 19 กรกฎาคม 2561
 • นักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนเรียนสาย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561ผ่านธนาคารที่กำหนด
4 กรกฎาคม 2561                                 
 • Deans Morning Brief คณะบริหารธุรกิจ
 • Director Morning Brief ศูนย์คอมพิวเตอร์
4-11 กรกฎาคม 2561
 • บันทึกคะแนนสอบกลางภาคประจำภาคการศึกษฤดุร้อน/2560ในระบบ e-Service
5 กรกฎาคม 2561
 • โครงการอบรมการใช้งานระบบ e-Project / Monthly Reportกิจกรรมตลาดนัด U-Plaza สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ธุรกิจการบิน) / สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล / สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
10-14 กรกฎาคม 2561
 • บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (28 กรกฎาคม 2561) 
11 กรกฎาคม 2561
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 13/2561
12 กรกฎาคม 2561
 • ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3/2561
13 กรกฎาคม 2561
 • โครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9
13-14  กรกฎาคม 2561
 • โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
14 กรกฎาคม 2561
 • วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาบันทึก  W และไม่มีสิทธิ์ขอคืนเงินค่าหน่วยกิต ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 ผ่านระบบ e-Service
16-18 กรกฎาคม 2561
 • อาจารย์ประจำวิชาบันทึกรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบผ่านระบบ e-Service
16-20, 23 กรกฎาคม 2561
 • โครงการอาจารย์ยุคใหม่หัวใจ HU ประจำภาคการศึกษา 1/2561
16-31 กรกฎาคม 2561
 • คณะ/ศูนย์/สำนัก ส่งรายงานรายไตรมาสที่ 4 (พฤษภาคม – กรกฎาคม 2561)
18 กรกฎาคม 2561
 • Deans Morning Brief คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 • Director Morning Brief ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
19 กรกฎาคม 2561
 • ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 4/2561
 • ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการวิจัย พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 7/2561
 • อาจารย์ประจำวิชาส่งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบเป็นเอกสารมายังสำนักวิชาการ
 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza ชมรม สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
23 กรกฎาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560
23-30 กรกฎาคม 2561
 • นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาประจำภาคฤดูร้อน/2560 ผ่านระบบ e-Service
25 กรกฎาคม 2561
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 14/2561
 • โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา
25-26, 28-29 กรกฎาคม 2561
 • สอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 (ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ)
26 กรกฎาคม 2561
 • โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
27 กรกฎาคม 2561
 • วันหยุดวันอาสาฬหบูชา
28-29 กรกฎาคม 2561
 • สอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 (ระดับบัณฑิตศึกษา)
30 กรกฏาคม 2561
 • วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2561
 • อาจารย์ประจำวิชาบันทึกผลการสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 ผ่านระบบ e-Service
........สิงหาคม 2561
 • โครงการตลาดนัดหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1-5 สิงหาคม 2561
 • บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคม 2561)
2 สิงหาคม 2561
 • บันทึกผลการศึกษา หลังจากผ่านคณะกรรมการฯ กรณีมีแก้ไข
3 สิงหาคม 2561
 • ประกาศผลการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 ผ่านระบบ e-Service
3- 6 สิงหาคม 2561
 • นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาประจำภาคฤดูร้อน/2560 ผ่านระบบ e-Service (รอบที่ 2)
6-8 สิงหาคม 2561
 • วันหยุดปิดภาคบุคลากร ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560
9 สิงหาคม 2561
 • โครงการ HU Big cleaning plus health and heart day ครั้งที่ 26
10 สิงหาคม 2561
 • ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561
13 สิงหาคม 2561
 • วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
14 สิงหาคม 2561
 • เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ภาคปกติ) (ระดับปริญญาตรี)
15-17 สิงหาคม 2561
 • ประชุมพิจารณาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 (สำนักทะเบียนและประมวลผลพิจารณาร่วมกับคณะ/สาขาวิชา)
16 สิงหาคม 2561
 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16-17 สิงหาคม 2561         
 • โครงการตลาดนัดหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18 สิงหาคม 2561
 • เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ภาคสมทบ) (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)
31 สิงหาคม 2561
 • วันสุดท้ายของการแก้ค่าระดับ I ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560
22 สิงหาคม 2561
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 15/2561
23 สิงหาคม 2561
 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
30 สิงหาคม 2561 
 • กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza สาขาวิชาการตลาด / สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ คณะบริหารธุรกิจ