สมรรถนะหลัก


ความสามารถหลักของมหาวิทยาลัย : ประกอบด้วย 3T ได้แก่T : Teaching

จัดการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง และนักศึกษาทุกหลักสูตรมีการ ใช้ประสบการณ์จริงผ่านระบบสหกิจศึกษา


T : Touch

ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด จัดห้องเรียนขนาดเล็ก ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการและความเป็นเลิศในการบริการ


T : Technology

บริหารจัดการด้วยระบบ iUniversity