ผู้ปกครอง


การเงิน

- อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ตลอดหลักสูตร
- อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
- อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
- อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
- อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556
- อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555
- เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ ปี 2558)
- ประกันอุบัติเหตุประจำปี