Download eBook
Menu

ครบรอบ ๘๕ ปี

ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน

“...ดิฉันขอตั้งปณิธานไว้แน่วแน่ที่จะสนับสนุนสภามหาวิทยาลัย
ทั้งกำลังใจ กำลังกาย กำลังสติปัญญาและกำลังทรัพย์
ที่จะให้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เป็นปัญญาชน
ให้กับสังคม ให้กับบ้านเมือง ให้กับพระพุทธศาสนา
พร้อมด้วย คุณธรรม-จริยธรรม เพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติ สืบไป...”

Download eBook


คุรุปูชนีย์ 84 ปี
ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน
เข้าสู่เว็บไซต์
ครูของครู...ครูผู้ให้
ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน
เข้าสู่เว็บไซต์
ครูของครู... คือครูผู้ประญีต
ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน
เข้าสู่เว็บไซต์