บริการนักศึกษา

เว็บไซต์ทุนการศึกษา : http://wwww.hu.ac.th/loan/

ทุนการศึกษา

ฝ่ายทุนการศึกษา ม.หาดใหญ่ ได้รับรางวัล 3 ปีซ้อน

 • ปีการศึกษา 2548 ได้รับรางวัลชมเชย
 • ปีการศึกษา 2549 ได้รับรางวัลชมเชย
 • ปีการศึกษา 2550 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • โทรศัพท์ : 074-200367
 • โทรสาร : 0-7442-5467
 • Email: loan@hu.ac.th

งานรักษา-พยาบาล

 • ปฐมพยาบาล และทำหัตถการบางอย่าง เช่น ทำแผล ตัดไหม
 • ตรวจรักษาโรคเบื้องต้นแก่นักศึกษาและบุคลากร
 • คัดกรอง และนำผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล และติดตามผลการรักษา ประสานงานกับอาจารย์ และผู้ปกครองแจ้งอาการเจ็บป่วย และให้คำแนะนำการปฏิบัติตนุ
 • จัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ใช้ในห้องพยาบาล
 • บริการให้ยืมกระเป๋ายานอกสถานที่


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • ห้องพยาบาล อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา ( ด้านข้าง )
 • TEL : (66 74) 425000 ต่อ 139
 • E-mail :pannipha@hu.ac.th

บริการงานวิชาทหาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • โทรศัพท์ 0-7420-0370
 • โทรสาร 0-7420-0371
 • เว็บไซต์: สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : http://sdc.hu.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • โทรศัพท์ 0-7420-0370
 • เว็บไซต์ สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : http://sdc.hu.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • โทรศัพท์ 074-200336-7
 • โทรสาร 074-425467
 • เว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี : http://president.hu.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ศูนย์พัฒนาอาชีพ : http://coop.hu.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • ฝ่ายสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
 • ห้องศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา อาคาร U-Plaza ชั้น 1
  โทร. 074-200386-387
  facebook: http://www.facebook.com/profile.php

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องสมุด

 • บริการฝากของ
 • บริการยืม - คืน (ยืม - คืนหนังสือ, ทำบัตรสมาชิก, จองหนังสือและหนังสือสำรอง)
 • บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
 • บริการฐานข้อมูลออนไลน์ และInternet
 • บริการถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุด
 • บริการหนังสืออ้างอิง
 • บริการหนังสือทั่วไปภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
 • บริการโครงงาน วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์
 • บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ (ยืม - คืนสื่อโสตน์, Internet และ กิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก)
 • บริการวารสารและหนังสือพิมพ์
 • บริการห้อง SRA

เว็บไซต์ห้องสมุด : http://dlc.hu.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
 • โทร.0-7420-0351
 • ฝ่ายบริการยืม-คืน
 • โทร.0-7420-0351
 • งานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
 • โทร.0-7420-0351
 • ฝ่ายจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 • โทร.0-7420-0350
  Fax : 0-7420-0354

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • ห้องพยาบาล อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา ( ด้านข้าง )
 • TEL : (66 74) 425000 ต่อ 139
 • E-mail :pannipha@hu.ac.th

ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษาที่ได้มาตรฐาน

เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬา การทำกิจกรรมนักศึกษา รวมทั้งเป็น หอประชุมใหญ่ประจำมหาวิทยาลัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • ศูนย์บริการนักศึกษา SOS
 • โทร. 074-200395-8

บริการหอพักภายใน

อาคารหอพักนักศึกษา ซึ่งเป็นอาคาร 4 ชั้น จำนวน 80 ห้อง มีถนนโดยล้อมอาคาร กว้าง 8 เมตร และพื้นที จอดรถจักรยานยนต์ 200 คัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ในงบประมาณก่อสร้าง 35 ล้านบาท

รายละเอียดเพิ่ม

บริการหอพักภายนอก

รายละเอียดเพิ่ม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • โทรศัพท์ 0-7420-0370
 • โทรสาร 0-7420-0371
 • เว็บไซต์ สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : http://sdc.hu.ac.th

Edwards Deming Room ห้องประชุมขนาดเล็ก สามารถรองรับคนจำนวน 5-10 คน เหมาะสำหรับการประชุมหรือ การพรีเซ็นงานต่างๆ

Henry Ford Room ห้องประชุมขนาดเล็ก สามารถรองรับคนจำนวน 5-10 คน เหมาะสำหรับการประชุมหรือ การพรีเซ็นงานต่างๆ

Philip. Kotler Room ห้องประชุมขนาดเล็ก สามารถรองรับคนจำนวน 5-10 คน เหมาะสำหรับการประชุมหรือ การพรีเซ็นงานต่างๆ

Blue Ocean Hall ห้องประชุม ที่ออกแบบตกแต่งอย่างทันสมัย มีขนาด ความจุ 400 ที่นั่ง

PôRt Dë Biz ภาษาฝรั่งเศษ แปลว่า ท่าเรือคณะบริหารธุรกิจ สำหรับนักศึกษา ใช้เป็นที่พักผ่อนพบปะพูดคุย หรือ ทำงานกลุ่มโดยตกแต่งภายในอย่างทันสมัย

ด้านความบันเทิง

เว็บไซต์ Hatyai Channel :

http://www.hu.ac.th/hatyaichannel

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 208


เว็บไซต์ Uradio :

http://www.hu.ac.th/uradio/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • สถานีวิทยุชุมชน U Radio 101.25 MHz อาคาร U Plaza ชั้น 1
  สังกัดสำนักสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
  074-200373 , 074-424633
 • E-Mail : uradio.hu@gmail.com

งานกิจการนักศึกษา