ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน


- การแต่งตั้งคณาจารย์และการพ้นตำแหน่งคณาจารย์ พ.ศ. 2548

- การแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2548

- การแบ่งส่วนงานและการจัดระบบบริหารงานภายใน พ.ศ. 2548

- การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2548

- การใช้จ่ายเงินของกองทุน ประจำมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พ.ศ. 2548

- การให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. 2548

- การให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม พ.ศ. 2548

- การกำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2548

- การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556

- การบริหารจัดการกองทุนแต่ละประเภท

- การประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2548

- การประชุมและการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2555

- การสอบสวนอธิการบดี หรือ คณาจารย์ พ.ศ. 2552