ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ


             ความหมาย นอกเหนือจากความตั้งใจในการพัฒนาการศึกษาในระดับสูงแก่เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นทาง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีการพัฒนา ความคิด ความรู้ ความสามารถ การไตร่ ตรองในการที่จะกระทำ สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อมีประโยชน์แก่ตัวเยาวชนและส่วนรวมมากที่สุด โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความ ถูกต้อง และในที่สุดเยาวชนก็จะ รู้จัก กับความสำเร็จเมื่อรู้คิดและรู้ธรรม
             มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้จัดทำรูปปั้นขึ้น หน้าอาคารเรียนด้วยเหตุผล 2 ประการ ประการแรกที่ได้จัดทำขึ้น เพราะรูปปั้น The Thinker มีแนวความ คิด Concept ตรงกับปรัชญาของทางมหาวิทยาลัยฯ รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ โดย เฉพาะคำว่า "รู้คิด" เหตุผลอีกประการคือ เป็นรูปปั้นที่ถือว่าเป็นผลงานประติมา กรรมที่ดีที่สุดในโลก และถือเป็นผลงานที่เด่นที่สุด (Masterpiece) ของศิลปิน ที่มีชื่อ Auguste Rodin (โรแดงน์) ชาวฝรั่งเศส เกิดเมื่อปี ค.ศ.1840 เช่นเดียว กับที่ Van Gogh (แวน โก๊ะ) มีชื่อเสียงที่สุดในเรื่องของการเขียนภาพ (Painting) แต่ Rodin มีชื่อมากที่สุดในงานประติมากรรม งานของ Rodin มา จากอิทธิพล ศิลปในยุคของ Renaissance และจาก Michelangelo ผ่านออก มาเป็นงานที่ ผสมผสาน และตกผลึกจากความคิด

The Thinker : Muscle and mind Auguste Rodin

ความหมายของ The Thinker
             Rodin ปั้นรูปขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์และเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกความคิดของเขา เป็นรูปปั้นที่เป็นคนนั่งอย่างมีสติ มีสมาธิ และ เชื่อว่ามนุษย์พัฒนาขึ้นอยู่เหนือสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย โดยแรงบันดาลใจจากสิ่งลึกลับทำให้เกิดเป็นผลงานขึ้นมา โดยลักษณะ ของรูป ปั้นนั้นแล้ว Rodin ยังให้ความสำคัญ และชอบที่จะปั้นคนที่แสดงออกทางสรีระ ความสวยงาม กล้ามเนื้อที่ชัดเจน แสดงให้เห็นถึงคน ที่ไม่ได้ใช้ความคิดอย่างเดียว แต่แสดงให้เห็นคนที่ทุ่มเททำงานอย่างหนักทำให้กล้ามเนื้อทุกส่วนที่ชัดเจน โดยเฉพาะมือของรูปปั้น ที่ใหญ่กว่าคนปกติทั่วไปที่แสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่ถ่ายทอดมาได้เป็นอย่างดี Rodin ได้กล่าวไว้ว่า "The most remote antiquity is my habitat. I want to link the past to the present ; to return to memory, judge it, and contrive to complete it, Symbols are the guidelines of humanity. They are no lies."“Free World”
ประติมากรรม “โลกเสรี” @ ม.หาดใหญ

ประติมากรรม “Free World”
             “Free world” หรือ “โลกเสรี” ประติมากรรมทรงกลมคล้ายลูกโลก ตั้ง ตระหง่านแวววาวกระทบแสงอาทิตย์ดูโดดเด่นบริเวณหน้าอาคารภูเก็ต หรือ อาคารวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศรินมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นสัญลักษณ์ แห่งการก้าวสู่โลกเสรีที่ไร้พรมแดนระหว่างเชื้อชาติ ด้วยโลกทุกวันนี้แคบลง และคนจากทั่วทุกมุมโลกสื่อสารกันได้ใกล้ชิดขึ้น โดยในปี 2558 นี้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาที่ขานรับการเข้าสู่ประชา คมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ “Free World” จึงถูกสร้างขึ้นด้วยแนวคิดสำคัญดังกล่าว    อ่านต่อ...

             มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีปณิธานและความมุ่งมั่น ที่จะจัดกระบวนการเรียนการสอนทุกอย่าง เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาแต่ละคน ให้เจริญเติบโตสูงที่สุดแห่งสมรรถภาพ ให้เป็นบุคคลที่เพียบพร้อมสมบูรณ์ ทั้งในด้านวินัย คุณธรรม และสติปัญญาความรอบรู้ โดยมีจุดมุ่งหมายหลัก คือให้นักศึกษา เป็นบัณฑิตที่มี วิสัยทัศน์กว้างไกล เน้นเป็นพิเศษ ให้นักศึกษาเจริญก้าวหน้า เป็นมืออาชีพในสาขาวิชาที่เรียน มีจิตสำนึกที่ดีงาม สมบูรณ์ในคุณธรรม และจริยธรรมต่อสังคม และเพื่อนมนุษย์ แต่ละหลักสูตรการศึกษา จะมีส่วนประกอบรายวิชากระบวนการเรียนที่จะปลูกฝัง ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิด การพัฒนาในทางที่ดี โดยเฉพาะในด้านความเป็นคนดี และในด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ

วิสัยทัศน์
             ความหมาย นอกเหนือจากความตั้งใจในการพัฒนาการศึกษาในระดับสูงแก่เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นทาง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีการพัฒนา ความคิด ความรู้ ความสามารถ การไตร่ ตรองในการที่จะกระทำ สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อมีประโยชน์แก่ตัวเยาวชนและส่วนรวมมากที่สุด โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความ ถูกต้อง และในที่สุดเยาวชนก็จะ รู้จัก กับความสำเร็จเมื่อรู้คิดและรู้ธรรม
ม.หาดใหญ่ 2561 : มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของเมืองไทย

พันธกิจ
             มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้กำหนดพันธกิจในการดำเนินงานไว้ดังนี้ " มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มุ่งตอบสนองและสร้างสรรค์สังคม โดยผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้วยคุณภาพของการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมของบุคลากรอย่างมีความสุข ภายใต้การประยุกต์ใช้นวัตกรรม และ เทคโนโลยีที่ทันสมัย "

เอกลักษณ์
             Modern University : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่มุ่งเน้นนวัตกรรม หลักธรรมาภิบาล และการจัดการสมัยใหม่

อัตลักษณ์ของผู้เรียนและบัณฑิตมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
"บัณฑิตมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีความพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ"