การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 15

The 15th Hatyai National and International Conference

Online และ Onsite

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567

ลงทะเบียนระดับชาติ

ลงทะเบียนระดับนานาชาติ

ลงทะเบียนปริญญาตรี (ระดับชาติ)

รายละเอียดการประชุม

หลักการและเหตุผล

สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของประเทศ นอกจากมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิต สู่ตลาดแรงงานของประเทศแล้ว ยังมีหน้าที่พัฒนาและรวบรวมองค์ความรู้ที่ทันสมัยถ่ายทอดสู่สังคม โดยเฉพาะการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการใช้ประโยชน์และความก้าวหน้าทางวิชาการภายใต้จุดเน้นของนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรให้มีสมรรถนะในการทำวิจัย ตลอดจนส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการทำวิจัยกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชม สังคม และก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนได้ในวงกว้าง

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชน มีพันธกิจเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างสรรค์สังคม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก ตามพันธกิจอุดมศึกษาด้วยการบริหารจัดการสมัยใหม่ โดยตระหนักถึงความสำคัญและการพัฒนาบุคลากรในการผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างองค์ความรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์สังคม ตลอดจน
การจัดการเรียนการสอน การให้บริการทางวิชาการ เพื่อเป็นฐานความรู้แก่ชุมชนและสังคมในการพัฒนาประเทศให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตลอดจนดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จให้ได้มีโอกาสเผยแพร่ในแวดวงวิชาการและขยายองค์ความรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน์ให้กว้างขวางขึ้น มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จึงกำหนดจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการต่อไป


 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนสร้างประสบการณ์ด้านการวิจัย
2. เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก
4. เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นในภาคใต้


 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

กลุ่มเป้าหมาย

นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ผู้สนใจจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และบุคคลทั่วไป

ระยะเวลา และสถานที่จัดการประชุม

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (Online และ On-Site Conference)

รูปแบบการดำเนินการ

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 15

The 15th Hatyai National and International Conference

 • 2.1 การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ระดับชาติ มีดังนี้
  (1) มนุษยศาสตร์
  (2) สังคมศาสตร์
  (3) การศึกษา
  (4) บริหารธุรกิจ
  (5) วิทยาศาสตร์

  2.2 การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ระดับนานาชาติ มีดังนี้
  (1) Education
  (2) Social Science

 • (1) มนุษยศาสตร์
  (2) สังคมศาสตร์
  (3) การศึกษา
  (4) บริหารธุรกิจ
  (5) วิทยาศาสตร์

กำหนดการ

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 15

The 15th Hatyai National and International Conference

ลงทะเบียน

รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน

พิธีเปิด

กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย และประธานดำเนินการ


ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน

กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิด

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รับชมวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์หน่วยงานร่วมจัดการประชุมและวิดีทัศน์แสดงผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

บรรยายพิเศษ โดยวิทยากรระดับประเทศ

นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

รับประทานอาหารกลางวัน

นำเสนอผลงานภาคบรรยาย

(ระดับชาติ)
- มนุษยศาสตร์
- สังคมศาสตร์
- การศึกษา
- บริหารธุรกิจ
- วิทยาศาสตร์
(ระดับนานาชาติ)
- Education
- Social Science

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

อัตราค่าลงทะเบียน

ผู้สมัครเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 15

ประเภทผู้เข้าร่วม

อัตราค่าลงทะเบียน

 

ชำระภายใน ธ.ค.66

ชำระหลังจาก ธ.ค.66

นำเสนอผลงานระดับชาติ

2,200 บาท

2,500 บาท

นำเสนอผลงานระดับนานาชาติ

2,500 บาท

3,500 บาท
วิธีการชำระค่าลงทะเบียน
แผนและปฏิทินการจัดโครงการ

ลำดับที่

กิจกรรม

ระยะเวลา

1

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมประชุม

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

2

เปิดรับบทความวิจัยฉบับเต็ม และชำระเงิน

ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2567

3

พิจารณาบทความวิจัย

ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2567

4

แจ้งผลการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ

1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2567

5

ส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์

1 มีนาคม - 20 เมษายน 2567

6

การประชุมหาดใหญ่วิชาการฯ ครั้งที่ 15

17 พฤษภาคม 2567

PROCEEDING

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ

Hatyai National and International Conference

PROCEEDING 14

การประชุมหาดใหญ่วิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14

PROCEEDING 13

การประชุมหาดใหญ่วิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13

PROCEEDING 12

การประชุมหาดใหญ่วิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12

PROCEEDING 11

การประชุมหาดใหญ่วิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11

PROCEEDING 10

การประชุมหาดใหญ่วิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10

PROCEEDING 9

การประชุมหาดใหญ่วิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9

PROCEEDING 8

การประชุมหาดใหญ่วิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8

PROCEEDING 7

การประชุมหาดใหญ่วิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7

PROCEEDING 6

การประชุมหาดใหญ่วิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6

PROCEEDING 5

การประชุมหาดใหญ่วิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5

PROCEEDING 4

การประชุมหาดใหญ่วิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4

ติดต่อเรา

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 15

Address

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 222 ถนนพลพิชัย - บ้านพรุ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Phone Number

ระดับชาติ: ฝ่ายเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา โทร (+66) 074 200 300 ต่อ 341

ระดับนานาชาติ: สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน โทร (+66) 074 200 300 ต่อ 242

Email

ระดับชาติ: hu_conference@hu.ac.th

ระดับนานาชาติ: dric@hu.ac.th