หน่วยงานสนับสนุน


สำนักงานอธิการบดี
อาคารนราธิวาส ชั้น 1 074-200336

สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา
อาคารนราธิวาส ชั้น 3 074-200346

   - ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 074-200-357

   - สหกิจศึกษา ม.หาดใหญ่
สหกิจศึกษา อาคารนราธิวาส ชั้น 3

   - ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
อาคารนราธิวาส ชั้น 1 074-200332

สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
   - พิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่
พิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่ 074-200300 ต่อ 377

   - ฝ่ายทุนการศึกษา
ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา ชั้น 2 074-200367

สำนักวิจัยและพัฒนา
อาคารยูพลาซ่า ชั้น 3 074-200300 ต่อ 211

สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
สำนักทรัพยากรมนุษย์
อาคารนราธิวาส ชั้น 1 074-200340

สำนักสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์
อาคารยูพลาซ่า ชั้น 2 074-200300

สถาบันภาษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อาคารยูพลาซ่า ชั้น 2 074-200300 ต่อ 511

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
อาคารสุราษฎร์ธานี ชั้น 2 074-200351