หน่วยงานสนับสนุน


สำนักงานอธิการบดี
อาคารนราธิวาส ชั้น 1 074-200336

สำนักวิชาการ
อาคารนราธิวาส ชั้น 3 074-200346

   - ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 074-200-357

   - สหกิจศึกษา ม.หาดใหญ่
อาคารยูพลาซ่า ชั้น 1 074-200-388

สำนักทะเบียนและประมวลผล
อาคารนราธิวาส ชั้น 1 074-200332

สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา 074-200370

   - พิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่
พิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่ 074-200300 ต่อ 377

   - ฝ่ายทุนการศึกษา
ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา ชั้น 2 074-200367

สำนักวิจัยและพัฒนา
อาคารยูพลาซ่า ชั้น 3 074-200300 ต่อ 211

สำนักนโยบายและงบประมาณ
อาคารนราธิวาส ชั้น 2 074-200344

สำนักฝึกอบรมเเละบริการวิชาการ
อาคารยูพลาซ่า ชั้น 2 074-200392-394

สำนักทรัพยากรมนุษย์
อาคารนราธิวาส ชั้น 1 074-200340

สำนักสื่อสารองค์กร
อาคารยูพลาซ่า ชั้น 2 074-200300

ศูนย์คอมพิวเตอร์
อาคารสงขลา ชั้น 2 074-200321

ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
อาคารสุราษฎร์ธานี ชั้น 2 074-200351

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
อาคาร U-Plaza ชั้น G 074-424487