พิธีสถาปนา / มอบใบอนุญาต

             พิธีสถาปนา ใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ลงวันที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2540 ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย นายมนตรี ด่านไพบูลย์ มอบใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ให้กับท่าน อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2540 ณ ห้องประชุมทบวงมหาวิทยาลัย พิธีสถาปนาจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2542 โดยมีประธานคือ นายชวน หลีกภัย ซึ่งดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น

>> สารจากอดีตนายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย
>> สาร ฯพณฯ นาวาโท นายแพทย์เดชา สุขารมณ์
>> คำนิยม พล.อ.อ.ประหยัด ดิษยะศริน
>> คำนิยม ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ
>> มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เภตราแห่ง วิชา ปัญญา และแสงธรรม พันเอก ดร.ชินวุธ สุนทรสีมะ
>> คำนิยม เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ดร.รุ่ง แก้วแดง
>> คำกล่าวแสดงความยินดี ผู้อำนวยการสำนักกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดร.ฉันทวิทย์ สุชาตานนท์
>> คำนิยม นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย นายพรชัย มงคลวนิช
>> คำนิยม อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญภัทโร

             นับจากวันแรกเมื่อปี 2540 ในชื่อวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ สถาบันแห่งนี้ไม่เคยหยุดพัฒนา มุ่งมั่นสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำระดับประเทศ จนในวันนี้ได้รับการยกสถานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย แห่งการเรียนรู้และการและการวิจัยที่มี

             เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2546 ทบวงมหาวิทยาลัยได้จัดพิธีมอบใบอนุญาตเปลี่ยนประเภท "วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่" เป็น "มหาวิทยาลัยหาดใหญ่" แก่ อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาต โดย ศ.ร.ต.อ. วรเดช จันทรศร ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบใบอนุญาต

             โดยการนี้ มีแขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และกรรมการสภามหาวิทยลัยหาดใหญ่ ตลอดจนสื่อมวลชนร่วมแสดงความยินดี