•  
  •  
  •  
 
   
   
กุศลสัมมาปฏิบัติและคุณูปการ ของ อาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน
   
 
ข้าพเจ้ารู้จักกับอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน มาเป็นเวลาสิบปี ที่สนิทสนมกันมาเริ่มแรกเมื่อตอนที่ คุณโยมพ่อ อาจารย์ประดิษฐ์ ดิษยะศริน วายชนม์
อาจารย์ประณีตได้กราบนิมนต์พระเดชพระคุณ พระเทพวีราภรณ์ (สมัยเป็นพระมหานิมิต จิตฺตทนฺโต) ไปช่วยจัดพิธีศพทั้งตอนที่วายชนม์ และพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเดชพระคุณฯ ได้ชวนข้าพเจ้าไปช่วยเหลือด้วย ตั้งแต่นั้นมาความเคารพนับถือระหว่างอาจารย์ประณีตกับพระเดชพระคุณฯ และข้าพเจ้าก็ผูกพันกันมาตามลำดับ ความผูกพันนี้ถ้ามองด้าน เศรษฐกิจ อาจารย์ประณีตเสียเปรียบ คือ เวลาอาจารย์ประณีตมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับด้านศาสนพิธีและพิธีสงฆ์ เราทั้งสองได้ช่วยเหลือท่าน เฉพาะแค่แรงกายเท่านั้น แต่เมื่อเรามี กิจกรรมทางคณะสงฆ์ อาจารย์ประณีต จะให้ความช่วยเหลือทั้งกำลังทรัพย์ สิ่งของ และบุคลากร เป็นอย่างดีมาตลอด มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างมาก สมัยจัดงาน พระราชทานเพลิงศพ คุณโยมแม่ลำดวน  ดิษยะศริน ที่วัดหงส์ประดิษฐาราม อาจารย์ฯ ได้กราบนิมนต์ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกษ กรุงเทพฯ มาเป็นองค์ประธาน เมื่อเสร็จพิธี เจ้าประคุณสมเด็จฯ เดินทางกลับ ข้าพเจ้าไปส่งพระคุณท่านที่รถ ก่อนรถออก เจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้พูดกับข้าพเจ้าว่า ท่านพระครูฯ ฝากดูแลอาจารย์ประณีต ด้วยนะ  นี่คือความผูกพันพอสังเขป ที่ข้าพเจ้ามีต่ออาจารย์ประณีต เป็นการส่วนตัว
 
ในส่วนด้านสาธารณะกุศลและสาธารณะประโยชน์ อาจารย์ฯ ได้ปฏิบัติมาอย่างเต็มความสามารถ และสม่ำเสมอ เช่น การบริจาคทรัพย์บำรุงวัดต่าง ๆ
อาจารย์กระทำโดยไม่เลือกวัด ไม่เลือกบุคคล การช่วยเหลือก็ได้กระทำอย่างเต็มความสามารถ และสม่ำเสมอมาตามลำดับ
 
อีกประการหนึ่ง ที่ต้องกล่าวถึงคุณูปการของอาจารย์ คือ การขยายสถานศึกษาโรงเรียนในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ที่สำคัญการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ขึ้น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของภาคใต้ นับเป็นวิสัยทัศน์อันกว้าง ยาว ไกล ของอาจารย์ เพราะทำให้เยาวชนของชาติได้รับการศึกษาอย่าง มีมาตรฐาน  โดยเฉพาะการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยฯ ผลประโยชน์ที่ตามมาซึ่งทำให้คนอื่นได้รับอย่างมากมาย คือ ทางเข้ามหาวิทยาลัยแต่เดิมเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่า ปัจจุบันมีบ้านจัดสรร คอนโดฯ หอพัก ร้านค้า เต็มไปหมด เหล่านี้ สมควรไปกราบขอบพระคุณอาจารย์ประณีตเป็นอย่างยิ่ง ที่ทำให้เขาได้รับประโยชน์อย่างมหาศาล กับธุรกิจเหล่านั้น เพราะถ้าไม่มีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สถานที่บริเวณนั้นไม่เจริญรวดเร็วดังที่ปรากฏอยู่ปัจจุบันนี้ ถ้าจะให้ข้าพเจ้าเขียนถึงคุณูปการของอาจารย์ประณีต อย่างละเอียดคงใช้เนื้อที่กระดาษหลายแผ่น ขอสรุปไว้แต่เพียง เท่านี้
 
ขอขอบใจลูกๆ และคณะผู้จัดทำ ที่ได้มีมติร่วมกันจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคล ที่อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ได้เจริญ
อายุวัฒนมงคลครบ 6 รอบ ในปี พ.ศ. 2553
 
ในส่วนตัวของข้าพเจ้า มีความนับถืออาจารย์ประณีต เหมือนพี่สาวคนหนึ่ง ก็ไม่มีอะไรที่จะมอบเป็นของขวัญ ในวาระอันเป็นมงคลของพี่สาว นอกจาก
ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญบารมีที่คุณพี่ได้บำเพ็ญมาทั้งในส่วนตัว ส่วนสาธารณะกุศล และสาธารณะประโยชน์ จงคุ้มครองปกป้องให้คุณพี่อยู่อย่าง ปราศจากทุกข์ โศก โรค ภัย อันตรายใด ๆ อย่ามาแผ้วพาน และขอบุญบารมีดังกล่าว จงสนับสนุนส่งเสริม ให้คุณพี่ประสบแต่สุขศิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผล ด้วยลาภ ยศ สรรเสริญสุข และสิ่งอันพึง ประสงค์ในทางที่ชอบ ประกอบด้วยธรรม ตลอดไป
   
   
(พระครูอาทรวรคุณ)
เลขานุการเจ้าคณะภาค 18
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง