•  
  •  
  •  
 
   
สุขสันต์วันเกิดครบ 72 ปีครับแม่
   
" คุณแม่ประณีต ดิษยะศริน
เป็นนักการศึกษาที่โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งของภาคใต้
เพราะว่าเนื่องจากผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ว่า
ความสำเร็จของโรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์
ต่อยอดมาจนถึงมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มีความเจริญเติบโตอย่างมาก
คุณแม่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นนักการศึกษา
ที่รู้เรื่องของการจัดการศึกษาอย่างดีอย่างลึกซึ้ง
ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา
ซึ่งคิดว่าน้อยคนในประเทศไทยที่มีความรู้
มีประสบการณ์และประสบผลสำเร็จอย่างคุณแม่ "
   
 
มีคำกล่าวว่า "การทำงาน คือ การปฏิบัติธรรม" คุณแม่ประณีต ดิษยะศริน ท่านทำงานหนักมากเปรียบเสมือนท่านได้ปฏิบัติธรรมไปด้วยในขณะเดียว
กัน และท่านได้สะสมการทำความดี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ส่งผลให้โรงเรียนในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่เจริญเติบโตมาโดยตลอดเป็น ที่ยอมรับของสังคม
 
คุณแม่เป็นผู้หญิง แต่มีความเป็นผู้นำสูงมาก ความรู้ ประสบการณ์ด้านการศึกษา ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา เชื่อว่าในประเทศไทย
มีน้อยคนนักที่จะมีความสามารถ ประสบการณ์เท่าคุณแม่ ทั้งที่เป็นผู้หญิง และที่สำคัญคุณแม่รู้ลึกในศาสตร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะการบริหารการศึกษาและกฎระเบียบทาง ราชการในด้านการศึกษาสูงมาก และมีความมุ่งมั่นสูง ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ แรงทรัพย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะแนวคิดการพัฒนาของ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่เป็นนโยบายและปรัชญาหลัก ทำให้แบรนด์ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นที่รู้จักและมีความเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อย ๆ
 
คุณแม่เป็นคนเสียสละทำเพื่อส่วนรวม สังคม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์อย่างสูง เป็นแบบอย่างของนักบริหารการศึกษาเป็น
อย่างดี ความสุขของท่านคือการทำเพื่อคนอื่นและส่วนรวม โดยเฉพาะเมื่อมีเวลาว่าง แต่โดยปกติคุณแม่ทำงาน 7 วันต่อสัปดาห์ แทบไม่มีวันหยุด
 
ดนตรีไทย ปลูกต้นไม้ ทำอาหารให้ลูกหลานรับประทาน รวมถึงการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียนในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์และ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่คือความสุขของคุณแม่ ดังนั้น เวลาลูก ๆ บอกให้คุณแม่นอนหลับพักผ่อนตอนบ่าย ๆ จึงไม่สำเร็จ
 
ได้มีผู้ที่สนใจในชีวิตประวัติและค้นหาข้อมูลของคุณแม่ในเว็บไซต์ www.google.com มากถึง 102,000 ครั้ง (22 กุมภาพันธ์ 2553) ซึ่งนับเป็นสถิติี่
ที่น่าสนใจ หนังสือเล่มนี้จะเป็นข้อมูลในเชิงวิชาการอีกเล่มหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาข้อมูลชีวิตประวัติ แนวคิดการดำเนินชีวิตและการทำงานด้านการบริหารการ ศึกษา เพื่อเป็นข้อคิดให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษา คุณแม่นับเป็นผู้นำระดับ 5 ตามนิยามของ จิม คอลลินส์ จากหนังสือ Good to Great ซึ่งผู้นำระดับ 5 มีคุณสมบัติ ดังเช่น เป็นคนถ่อมตัว ให้เกียรติยกย่องผู้อื่นให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นอันดับแรก มีความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างสูง เพื่อพัฒนาให้องค์กรยั่งยืนเหล่านี้ล้วนเป็นองค์ ประกอบที่สำคัญที่คุณแม่มี ซึ่งผมเชื่อว่าจะทำให้สถาบันของเราพัฒนาสู่องค์กรที่ยั่งยืนได้ในอนาคต
 
รวมทั้ง นับเป็นโอกาสอันดีของลูก ๆ และบุคลากรโรงเรียนในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่ได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่
ปรากฏในเอกสารต่าง ๆ นำมาประมวล จัดทำหนังสือ เว็บไซต์ วีดิทัศน์ นิทรรศการ รวมถึงหอเกียรติยศ เพื่อเป็นเกียรติแก่คุณแม่ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศ ชาติ และสังคม และขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูล ความร่วมมือในการจัดทำสื่อต่าง ๆ รวมถึงบุคลากรโรงเรียนในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์ และ มหาวิทยาลัย หาดใหญ่ทุกท่านที่ได้ช่วยกันทำกิจกรรมทุกอย่าง เนื่องในโอกาสฉลองวันเกิดครบ 72 ปี ของคุณแม่ครับ
 
ในวาระวันเกิดครบ 72 ปี ขอให้คุณแม่มีความสุข สุขภาพแข็งแรง พักผ่อนให้มากขึ้น รวมถึงหาเวลาว่างในการไปเที่ยวพักผ่อนต่างจังหวัดให้มากขึ้น
ด้วยครับ
   
   
โอม
วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์
28 กุมภาพันธ์ 2553