•  
  •  
  •  
 
   
   
อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน : แม่ครู
   
ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ให้เขียนสารแสดงความยินดีในโอกาสเจริญอายุครบ 6 รอบ
ของท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาตและก่อตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งก่อนหน้าที่ท่านจะมาจัดตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่นั้น ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ได้จัดตั้งโรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์ โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการ และโรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจมาก่อนแล้ว ทำให้ผมได้มี โอกาสรู้จักกับท่านอาจารย์ประณีตมาตั้งแต่ท่านบริหารจัดการโรงเรียน เวลาที่มีการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนก็จะได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกัน
ท่านอาจารย์ประณีต เป็นผู้ใฝ่ใจและสนใจด้านการศึกษามาก ได้จัดตั้งโรงเรียน จัดการเรียนการสอนทั้งในสายสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา จนมีชื่อเสียง
และเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ และในปี 2540 ท่านได้จัดตั้งวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ขึ้น ได้มีการพัฒนาทั้งด้านกายภาพและด้านวิชาการอย่างรวดเร็ว เวลาผ่านไปเพียง 6 ปี วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ก็ได้รับการเปลี่ยนประเภทเป็น "มหาวิทยาลัยหาดใหญ่" ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของภาคใต้ โดยการบริหารจัดการของคณะ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่มีท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยลูก ๆ ทั้งหมด ของท่านร่วมบริหารจัดการ อยู่ด้วย
ท่านอาจารย์ประณีต มีบุตรธิดาถึง 5 คน และมีกิจการทางด้านการศึกษาต้องดูแลรับผิดชอบ อยู่ถึง 4 แห่งรวมทั้งการเป็นครูสอนหนังสือและอบรมเลี้ยง
ดูสั่งสอนบุตรธิดาของท่านในขณะเดียวกันด้วย นับว่าท่านต้องแบกรับภาระหน้าที่หนักมากสำหรับสุภาพสตรีคนหนึ่งจะพึงปฏิบัติและรับผิดชอบ แต่ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่น มีจิตใจที่ทุ่มเทเพื่อการศึกษาของเยาวชนของประเทศ ท่านจึงสามารถทำงานและปฏิบัติหน้าที่ได้ดีทั้ง "แม่และครู" ท่านอบรมเลี้ยงดูให้บุตรธิดาทั้งห้าคนให้ได้รับการ ศึกษาที่ดีในระดับที่สูงทุกคนและได้มาช่วยท่านบริหารสถาบันการศึกษาในเครือทั้ง 4 แห่งด้วยความเข้มแข็ง และท่านยังสอนหนังสืออบรมบ่มเพาะให้การศึกษาแก่ เยาวชนอื่น ๆ ที่มาศึกษาเล่าเรียนในสถาบันศึกษาต่างๆ ของท่านให้สำเร็จการศึกษาออกไปประกอบสัมมาอาชีพ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นรวมทั้งเป็นคนดีของ สังคมสืบไปจนเป็นที่ยอมรับของคนภาคใต้ว่าท่านเป็นครูและเป็นแม่ที่ทุ่มเทเสียสละเพื่อลูกๆ และเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องตลอดมากว่า 50 ปี สมควรได้รับการยกย่อง ให้เป็น "แม่ครู" นอกเหนือจากภาระหน้าที่ในการบริหารจัดการโรงเรียนต่าง ๆ และมหาวิทยาลัยแล้ว ท่านยังสละเวลาเพื่อกิจการงานทางสังคมอีกมากมาย ถึงแม้ขณะนี้
ท่านจะมีอายุมากแล้ว แต่ท่านยังร่วมช่วยเหลือสังคม สาธารณะต่างๆ ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการร่วมเป็นกรรมการ และการบริจาคทุนทรัพย์สนับสนุนกิจกรรมการ กุศล ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดมา
ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน มีวัตรปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความดี ความงาม และความเจริญของเยาวชนไทย รวมถึงการอุทิศกำลังกาย กำลังใจ กำลัง
ความคิดสติปัญญาและกำลังทรัพย์ เพื่อสังคมโดยตลอดมาจนถึงปัจจุบัน อันจะมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อความเจริญวัฒนา และก้าวหน้าของประเทศจนได้รับ พระราชทานรางวัล "แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประจำปี 2552" ผมจึงขอให้กำลังใจให้ท่านได้ปฏิบัติตามอุดมการณ์อันสูงส่งของท่านต่อไปตราบนานเท่านานและ ขอยกสุภาษิตอังกฤษบทหนึ่งที่กล่าวไว้ว่า "We only live once, but if we work it right, once is enough." (เรามีชีวิตเพียงครั้งเดียว แต่ถ้าเราใช้มันได้อย่าง ถูกต้อง ครั้งเดียวก็พอแล้ว) มาเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านอาจารย์ประณีต ได้ทำงานตามอุดมการณ์ของท่านต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่
ท้ายสุดขอพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดประทานพระพรนานาประการให้ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน จงมีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง มีสติปัญญาปราดเปรื่อง
นิราศจากโรคภัยพาลทั้งหลายทั้งปวงเทอญ
   
   
(ภราดา ดร.ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ)
อธิการบดีกิตติคุณ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ