•  
  •  
  •  
     
     
 
งานส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
 
   
- จัดตั้งศูนย์ประณีตศิลป์ พิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่ ให้เป็นที่ศึกษา ค้นคว้า และบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทยของภาคใต้
 
   
- ริเริ่มให้มีการส่งเสริมทางด้านวัฒนธรรมประเพณีไทย มีดนตรีไทยความเป็นอยู่แบบไทย
 
   
- ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรจากโรงเรียนในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ได้มีการแสดงออกถึงความเป็นไทย และรู้จักอนุรักษ์ศิลป
 
   
วัฒนธรรมไทยอันดีงามไว้ต่อไป โดยมีการจัดการแสดงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยขึ้นประจำทุกปี ณ จุลดิศ หาดใหญ่พลาซ่า และมหาวิทยาลัย หาดใหญ่
 
   
- อาจารย์ในเครือโรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ แต่งชุดไทยสัปดาห์ละครั้ง โรงเรียนได้กำหนดให้อาจารย์สวมใส่เสื้อผ้า
 
   
ด้วยผ้าทอในท้องถิ่นไทย คือ ผ้าเกาะยอ
 
   
- จัดงานกีฬาสีประจำปี ให้มีการแสดงกลางแจ้งเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยในพิธีเปิดทุกปี ณ สนามกีฬาจิระนคร
 
   
- จัดงานมุทิตาจิตผู้อาวุโสที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 10 ปูชนียบุคคล เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2552  ณ ศูนย์ประณีตศิลป์  มหาวิทยาลัย หาดใหญ่
 
       
 
การบริจาคการกุศลและทุนการศึกษา
 
   
- จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาท่านอาจารย์ประดิษฐ์  ดิษยะศริน  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท
 
   
- จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท
 
   
- จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาคุณไพรัช  สัตยารักษ์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท
 
   
- ให้ทุนการศึกษา นักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ทุกประเภท จำนวน 120 คน ในแต่ละปี เป็นจำนวนเงินประมาณ 4,000,000 บาท ต่อปี
 
   
- ตั้งกองทุนให้คุณพ่อประดิษฐ์  ดิษยะศริน  สำหรับเป็นกองทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ผู้ขาดแคลนและการกุศลปีละประมาณ 100,000 บาท
 
   
- ทุนนักเรียนผู้ขาดแคลนในโรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์ และโรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการ ปีละ 20 คน
 
   
- สนับสนุนทางด้านศาสนา เป็นประธาน รองประธานกรรมการทอดกฐินตามวัดต่างๆ เป็นประจำทุกปี ต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน
 
   
- ตั้งกองทุนให้กับนักเรียนที่มีฐานะลำบาก ให้ความช่วยเหลือทั้งปัจจัย อาหาร และเสื้อผ้าบริจาคสมทบสร้างหมู่บ้านเด็กกำพร้าโสสะ
 
   
จำนวนเงิน 50,000 บาท ปี พ.ศ.2532
 
   
- สร้างป้อมรักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานศึกษาธิการเขตการศึกษา 3 ในปี พ.ศ.2539
 
   
- บริจาคเงินบำรุงทุนการศึกษาแก่ วัดโคกสมานคุณ จำนวนเงิน 100,000 บาท ปี พ.ศ.2546
 
   
- บริจาคเงินบำรุงวัดมหัตตมังคลาราม จำนวนเงิน 30,000 บาท ปี พ.ศ.2546
 
   
- บริจาคเงินบำรุงวัดมหัตตมังคลาราม จำนวนเงิน 50,000 บาท ปี พ.ศ.2546
 
   
- สมทบสร้างเจดีย์ 9 ชั้น วัดถาวรวราราม จำนวนเงิน 500,000 บาท ปี พ.ศ.2550
 
   
- สมทบสร้างห้องน้ำ วัดทรายขาว จังหวัดสงขลา จำนวนเงิน 100,000 บาท ปี พ.ศ.2550
 
   
- ทำบุญเทศกาลกินเจ วัดถาวรวราราม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และทำบุญ 500,000 บาท เพื่อสมทบก่อสร้างเจดีย์เก้ายอด
 
   
- ทำบุญทอดกฐินวัดโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา จำนวนเงิน 20,000 บาท ปี พ.ศ.2551
 
   
- บริจาคเงินให้โรงเรียนมูลนิธิคนตาบอดธรรมสากล หาดใหญ่ จำนวนเงิน 100,000 บาท ปี พ.ศ.2551
 
   
- สมทบสร้างพระวิหารไม้สัก วัดไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนเงิน 200,000 บาท ปี พ.ศ.2551
 
   
- สมทบสร้างโรงพยาบาลพัทลุง จำนวนเงิน 100,000 บาท ปี พ.ศ.2551
 
   
- สมทบสร้างเสาอุโบสถ วัดถ้ำสุมโน จำนวนเงิน 100,000 บาท ปี พ.ศ.2552
 
   
- สมทบสร้างศาลาอเนกประสงค์ ศาลากลางหมู่บ้าน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนเงิน 50,000 บาท ปี พ.ศ.2552
 
   
- บริจาคเงินมูลนิธิการศึกษาและการกีฬาเทศบาลเมืองคอหงส์ จำนวนเงิน 50,000 บาท ปี พ.ศ.2553
 
   
- อุปการะเด็กโสสะ อำเภอหาดใหญ่ จำนวน 3 คน
 
       
 
ผลงานทางการศึกษาและงานพิเศษ
 
   
- ผู้ก่อตั้งและผู้รับใบอนุญาต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปี พ.ศ.2540 ตั้งวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ ได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
   
ในปี พ.ศ.2546 ได้มอบนโยบายในการดำเนินงานมหาวิทยาลัย
 
   
- ดูแลอย่างใกล้ชิด ทำให้มหาวิทยาลัยเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอด
 
   
- ผู้ก่อตั้งและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการ ปี พ.ศ.2518  โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ ปี พ.ศ.2527
 
   
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ทุ่มเทกำลังกาย สติปัญญาในการพัฒนาโรงเรียนระดับอาชีวศึกษา เจริญเติบโตเป็นที่ยอมรับทางสังคม
 
   
- บริหารการศึกษาของโรงเรียนในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 
   
ได้รับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
 
   
- ดูแล ควบคุม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ได้รับประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร และรางวัลจากราชการและหน่วยงานต่าง ๆ
 
   
- อบรม สั่งสอนผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ได้รับโล่จากสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ
 
   
- สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน และจัดให้มี เครือข่ายผู้ปกครอง
 
   
- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านพุทธศาสนา และได้รับพระราชทานรางวัลผู้นำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
 
   
(ได้รับพระราชทานเสาเสมา 27 พฤษภาคม พ.ศ.2547)
 
   
- สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยของโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก โดยจัดกิจกรรม ด้านวัฒนธรรมเป็นประจำทุกปี
 
   
- ช่วยเหลืองานสังคมสงเคราะห์  หน่วยราชการ เอกชน อย่างต่อเนื่อง
 
   
- ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬาของโรงเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน เช่น กีฬาวอลเลย์บอลครู วอลเลย์บอลนักเรียน
 
   
- ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬาของโรงเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลระดับภาคใต้เป็นตัวแทนไปแข่งระดับประเทศ
 
       
 
กิจกรรมยามว่าง - งานอดิเรก
 
   
- ปลูกต้นไม้ในบ้าน โรงเรียนและมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ทุกสัปดาห์
 
   
- ให้การสนับสนุนวงดนตรีไทยในจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย ครูดนตรีไทย อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยและโรงเรียนต่าง ๆ
 
   
เพื่อให้ได้รวมวงในการแสดงในโอกาสงานสำคัญต่าง ๆ
 
   
- ทำอาหารให้ลูกหลาน และในช่วงวาระสำคัญๆ ส่งอาหารของรับประทาน ให้บุคคลที่เป็นญาติสนิทมิตรสหาย ทั้งในหาดใหญ่ และในกรุงเทพฯ
 
   
อยู่เป็นประจำ
 
   
- ในเวลาว่าง ช่วงเช้า-เย็น จะวางแผนจดการทำงานในแต่ละวัน เช่น การเตรียมพร้อมเมื่อมีการประชุมทุกครั้ง จดรายการอาหารที่จะต้องให้ แม่บ้าน เตรียมเมื่อมีงานเลี้ยง ต้อนรับแขก โทรศัพท์ติดต่องาน ทั้งช่วงเช้าและเย็น และโทรถามสารทุกข์สุกดิบลูกหลาน ญาติพี่น้อง เป็นประจำ
 
   
- ดูละครทีวีบ้างเป็นบางวัน ติดตามข่าวสารบ้านเมืองตลอดเวลา